Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. med. Bogusław Barański Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy w świetle polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. med. Bogusław Barański Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy w świetle polityki."— Zapis prezentacji:

1

2 Prof. dr hab. med. Bogusław Barański Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy w świetle polityki Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia

3 Główny cel polityki zdrowotnej Światowej Organizacji Zdrowia Osiągniecie przez wszystkich ludzi świata takiego poziomu zdrowia, który umożliwia prowadzenie społecznie i ekonomicznie produktywnego życia

4 Zdrowie publiczne to całokształt działań podejmowanych przez społeczeństwo dla zachowania i poprawy zdrowia całej populacji Istotą zdrowia publicznego jest więc ochrona i promocja zdrowia ludzi Społeczeństwa osiągają ten cel poprzez działania różnych organizacji, nie tylko placówek służby zdrowia

5 Rodzaje czynników decydujących o zdrowiu ? genetyczne jakość usług leczniczych i rehabilitacyjnych czynniki środowiska ogólnego czynniki środowiska pracy styl życia kapitał ludzki/społeczny

6 Traktat Rzymski z 1957 roku, art. 3 Powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą Osiągniecie wysokiego poziomu zdrowia poprzez podnoszenie standardów życia oraz warunków pracy

7 Traktat z Amsterdamu z 1997 Art. 152 wysoki poziom ochrony zdrowia będzie zapewniony w formułowaniu i wdrażaniu wszystkich obszarów polityki Wspólnoty i jej działaniach działania będą ukierunkowane na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i ograniczanie zagrożeń zdrowia

8 Traktat z Nicei z 2001 Art. 137 Wspólnota będzie wspierać i uzupełniać działania Państw- Członków dla poprawy środowiska pracy, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

9 Polityka i dyrektywy kształtowane są w oparciu następujące artykuły Traktatu o utworzeniu UE ( Amsterdam 1997) Artykuł 152 : poprawa zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i niedomaganiom, oraz usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia ludzi Artykuł 137 : Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników poprzez poprawę środowiska pracy Artykuł 153 : Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów konsumentów Artykuł 174 : Zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska

10 Nowy Wspólnotowy program zdrowia publicznego Trzy główne nurty działania Informacja o zdrowiu Szybka reakcja na zagrożenia zdrowotne Czynniki warunkujące zdrowie

11 Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracujących: 89/391 i 21 dyrektywy pochodne Dotyczące jednolitego rynku ( oznakowanie CE 93/68) łącznie 17 dyrektyw np. w sprawie sprzęt ochrony osobistej, sprzęty i systemów ochronnych Dotyczące ochrony pracujących, konsumentów i populacji np. ograniczenie handlu niektórym substancjami chemicznych -76/769 Dotyczące ochrony przed promieniowaniem jonizującym

12 Dyrektywa 89/391 środkach zachęty do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracujących – dyrektywa matka Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy Ocena ryzyka zawodowego Informowanie o ryzyku zawodowym Zapewnienie pierwszej pomocy Szkolenie BHP Zapewnienie służb ochronnych i zapobiegawczych ( art. 7) Monitorowanie zdrowia pracujących

13

14

15 Liczba niezdolnych do pracy z powodów zdrowotnych na 1000 pracujących W Polsce – 153 osoby Na Litwie – 100 osób W Niemczech – 66 osób W Szwajcarii – 44 osób ZUS podkreśla, ze renta z tytułu niezdolności do pracy nie ma charakteru socjalnej pomocy dla bezrobotnych

16 Według danych ZUS koszt renty z tytułu niezdolności do pracy z powodów zdrowotnych jest większy niż nakłady NFZ na funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w Polsce

17 Promocja zdrowia w miejscu pracy według Deklaracji Luksemburskiej Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Zintegrowane zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy to połączone wysiłki pracodawców, pracowników i społeczeństwa mające na celu poprawę zdrowia i dobrostanu ludzi w miejscu pracy. Można to osiągnąć poprzez: –Poprawę organizacji pracy i środowiska pracy –Promowanie aktywnego udziału pracowników w działaniach pro-zdrowotnych –Wspieranie rozwoju indywidualnych osób

18 Dobra praktyka w zintegrowanym zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy, a właściwie czynnikami wpływającymi na zdrowie, to: Systematyczny proces mający na celu poprawę wyników przedsiębiorstwa w zakresie oddziaływania na zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo, podtrzymanie zdolności do pracy i kapitał społeczny. W proces ten zaangażowani są partnerzy społeczni i eksperci zarówno z samego przedsiębiorstwa, jak i z organizacji i instytucji spoza przedsiębiorstwa

19 środowiska pracy (uwarunkowań zawodowych) stylu i kultury życia społecznych uwarunkowań zdrowia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko (emisje zanieczyszczeń, wpływ produktów na zdrowie i środowisko Dobra praktyka z zarządzaniu zdrowiem umożliwia pracodawcom i pracownikom zwiększenie kontroli nad determinantami ich własnego zdrowia zależnymi od:

20 Przykłady wskaźników Oczekiwana długość życia (latach) mieszkańców w wieku 20, 45 i 65 lat Częstość choroby niedokrwiennej serca (ICD-10: I20-I25, chorób układu mięśnio-szkieletowego (M00-M99), chorób psychicznych (F00-F99) wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym Częstość śmiertelnych wypadków zawodowych Nowe przypadki trwałej niezdolności do pracy z powodu złego stanu zdrowia na mieszkańców Liczba zgonów w populacji w wieku produkcyjnym (18-65 lat) według przyczyny, płci, zawodu lub sektora zatrudnienia

21 Kluczowi partnerzy w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy Władze rządowe i samorządowe Instytucje ubezpieczeniowe i finansowe Pracodawcy, pracownicy i ich organizacje Organizacje społeczne, pozarządowe Służby medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska Stowarzyszenia zawodowe Instytucje naukowe i edukacyjne

22 System dobrej praktyki w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy deklaracja i zaangażowanie kierownictwa aktywne uczestnictwo pracowników wsparcie systemu przez profesjonalistów ocena potrzeb w zakresie promocji zdrowia i podtrzymywania zdolności do pracy identyfikacja zagrożeń zawodowych, ocena ryzyka, informowanie o ryzyku plan działania ustalony przez pracodawcę i pracowników skuteczny system zarządzania uzgodnione wskaźniki do oceny zmian roczne raporty i ocena wyników

23 Oczekiwane rezultaty dobrej praktyki w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy utrzymanie dobrego stanu zdrowia pracowników ­wydłużenie oczekiwanego okresu życia ­wydłużenie okresu sprawności fizycznej i psychicznej podtrzymanie zdolności do pracy ­poprawa kwalifikacji zawodowych ­wzrost kapitału społecznego zmniejszenie kosztów ponoszonych przez ZUS i NFZ ­niższe koszty leczenia i rehabilitacji ­skuteczniejsza prewencja wypadkowa ­skuteczniejsza prewencja rentowa

24 CELE POLITYKI STRUKTURALNEJ UE Celem Wspólnoty jest wzrost spójności społeczno - gospodarczej Realizacji celu głównego służą w okresie perspektywy finansowej trzy cele priorytetowe: –Cel 1 - wspieranie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów opóźnionych w rozwoju –Cel 2 - wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych –Cel 3 - wspieranie adaptacji i modernizacji polityk i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia

25 PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PROGRAMY OPERACYJNE Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach będą wdrażane za pomocą: –pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), dotyczących: –konkurencyjności gospodarki, –rozwoju zasobów ludzkich, –restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, –rybołówstwa i przetwórstwa ryb –infrastruktury transportowej, –wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – –projekty realizowane w ramach Funduszu Spójności, –programu operacyjnego pomocy technicznej, służącego pomocy we wdrażaniu funduszy strukturalnych na poziomie Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz programów operacyjnych.

26 Środki na Zdrowie Publiczne w UE Fundusze strukturalne Fundusz spójności Sektorowy Program Operacyjny (SPO) wzrost konkurencyjności gospodarki SPO rozwój zasobów ludzkich SPO transport, SPO Rybołówstwo SPO restrukturyzacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskch Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Prof. dr hab. med. Bogusław Barański Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy w świetle polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google