Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy w świetle polityki Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia Prof. dr hab. med. Bogusław Barański Szkoła Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy w świetle polityki Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia Prof. dr hab. med. Bogusław Barański Szkoła Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy w świetle polityki Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia Prof. dr hab. med. Bogusław Barański Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

2 Główny cel polityki zdrowotnej Światowej Organizacji Zdrowia
Osiągniecie przez wszystkich ludzi świata takiego poziomu zdrowia, który umożliwia prowadzenie społecznie i ekonomicznie produktywnego życia

3 Zdrowie publiczne to całokształt działań podejmowanych przez społeczeństwo dla zachowania i poprawy zdrowia całej populacji Istotą zdrowia publicznego jest więc ochrona i promocja zdrowia ludzi Społeczeństwa osiągają ten cel poprzez działania różnych organizacji, nie tylko placówek służby zdrowia

4 Rodzaje czynników decydujących o zdrowiu ?
genetyczne jakość usług leczniczych i rehabilitacyjnych czynniki środowiska ogólnego czynniki środowiska pracy styl życia kapitał ludzki/społeczny

5 Traktat Rzymski z 1957 roku, art
Traktat Rzymski z 1957 roku, art. 3 Powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą Osiągniecie wysokiego poziomu zdrowia poprzez podnoszenie standardów życia oraz warunków pracy

6 Traktat z Amsterdamu z 1997 Art. 152
wysoki poziom ochrony zdrowia będzie zapewniony w formułowaniu i wdrażaniu wszystkich obszarów polityki Wspólnoty i jej działaniach działania będą ukierunkowane na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i ograniczanie zagrożeń zdrowia

7 Traktat z Nicei z 2001 Art. 137 Wspólnota będzie wspierać i uzupełniać działania Państw- Członków dla poprawy środowiska pracy, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

8 Polityka i dyrektywy kształtowane są w oparciu następujące artykuły Traktatu o utworzeniu UE ( Amsterdam 1997) Artykuł 152 : poprawa zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i niedomaganiom, oraz usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia ludzi Artykuł 137 : Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników poprzez poprawę środowiska pracy Artykuł 153 : Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów konsumentów Artykuł 174 : Zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska

9 Nowy Wspólnotowy program zdrowia publicznego 2003- 2008
Trzy główne nurty działania Informacja o zdrowiu Szybka reakcja na zagrożenia zdrowotne Czynniki warunkujące zdrowie

10 Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
Dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracujących: 89/391 i 21 dyrektywy pochodne Dotyczące jednolitego rynku ( oznakowanie CE 93/68) łącznie 17 dyrektyw np. w sprawie sprzęt ochrony osobistej , sprzęty i systemów ochronnych Dotyczące ochrony pracujących , konsumentów i populacji np. ograniczenie handlu niektórym substancjami chemicznych -76/769 Dotyczące ochrony przed promieniowaniem jonizującym

11 Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy
Dyrektywa 89/391 środkach zachęty do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracujących – dyrektywa matka Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy Ocena ryzyka zawodowego Informowanie o ryzyku zawodowym Zapewnienie pierwszej pomocy Szkolenie BHP Zapewnienie służb ochronnych i zapobiegawczych ( art. 7) Monitorowanie zdrowia pracujących

12

13

14 Liczba niezdolnych do pracy z powodów zdrowotnych na 1000 pracujących
W Polsce – 153 osoby Na Litwie – 100 osób W Niemczech – 66 osób W Szwajcarii – 44 osób ZUS podkreśla, ze renta z tytułu niezdolności do pracy nie ma charakteru socjalnej pomocy dla bezrobotnych

15 Według danych ZUS koszt renty z tytułu niezdolności do pracy z powodów zdrowotnych
jest większy niż nakłady NFZ na funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w Polsce

16 Można to osiągnąć poprzez:
Promocja zdrowia w miejscu pracy według Deklaracji Luksemburskiej Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Zintegrowane zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy to połączone wysiłki pracodawców, pracowników i społeczeństwa mające na celu poprawę zdrowia i dobrostanu ludzi w miejscu pracy. Można to osiągnąć poprzez: Poprawę organizacji pracy i środowiska pracy Promowanie aktywnego udziału pracowników w działaniach pro-zdrowotnych Wspieranie rozwoju indywidualnych osób

17 Dobra praktyka w zintegrowanym zarządzaniu
zdrowiem w miejscu pracy, a właściwie czynnikami wpływającymi na zdrowie, to: Systematyczny proces mający na celu poprawę wyników przedsiębiorstwa w zakresie oddziaływania na zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo, podtrzymanie zdolności do pracy i kapitał społeczny. W proces ten zaangażowani są partnerzy społeczni i eksperci zarówno z samego przedsiębiorstwa, jak i z organizacji i instytucji spoza przedsiębiorstwa

18 Dobra praktyka z zarządzaniu zdrowiem umożliwia pracodawcom i pracownikom zwiększenie kontroli nad determinantami ich własnego zdrowia zależnymi od: środowiska pracy (uwarunkowań zawodowych) stylu i kultury życia społecznych uwarunkowań zdrowia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko (emisje zanieczyszczeń, wpływ produktów na zdrowie i środowisko

19 Przykłady wskaźników Oczekiwana długość życia (latach) mieszkańców w wieku 20, 45 i 65 lat Częstość choroby niedokrwiennej serca (ICD-10: I20-I25, chorób układu mięśnio-szkieletowego (M00-M99), chorób psychicznych (F00-F99) wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym Częstość śmiertelnych wypadków zawodowych Nowe przypadki trwałej niezdolności do pracy z powodu złego stanu zdrowia na 100 000 mieszkańców Liczba zgonów w populacji w wieku produkcyjnym (18-65 lat) według przyczyny, płci, zawodu lub sektora zatrudnienia

20 Kluczowi partnerzy w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy
Władze rządowe i samorządowe Instytucje ubezpieczeniowe i finansowe Pracodawcy, pracownicy i ich organizacje Organizacje społeczne, pozarządowe Służby medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska Stowarzyszenia zawodowe Instytucje naukowe i edukacyjne

21 System dobrej praktyki w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy
deklaracja i zaangażowanie kierownictwa aktywne uczestnictwo pracowników wsparcie systemu przez profesjonalistów ocena potrzeb w zakresie promocji zdrowia i podtrzymywania zdolności do pracy identyfikacja zagrożeń zawodowych, ocena ryzyka, informowanie o ryzyku plan działania ustalony przez pracodawcę i pracowników skuteczny system zarządzania uzgodnione wskaźniki do oceny zmian roczne raporty i ocena wyników

22 Oczekiwane rezultaty dobrej praktyki w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy
utrzymanie dobrego stanu zdrowia pracowników wydłużenie oczekiwanego okresu życia wydłużenie okresu sprawności fizycznej i psychicznej podtrzymanie zdolności do pracy poprawa kwalifikacji zawodowych wzrost kapitału społecznego zmniejszenie kosztów ponoszonych przez ZUS i NFZ niższe koszty leczenia i rehabilitacji skuteczniejsza prewencja wypadkowa skuteczniejsza prewencja rentowa

23 CELE POLITYKI STRUKTURALNEJ UE
Celem Wspólnoty jest wzrost spójności społeczno - gospodarczej Realizacji celu głównego służą w okresie perspektywy finansowej trzy cele priorytetowe: Cel 1 - wspieranie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów opóźnionych w rozwoju Cel 2 - wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych Cel 3 - wspieranie adaptacji i modernizacji polityk i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia CELE POLITYKI STRUKTURALNEJ UE

24 PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PROGRAMY OPERACYJNE
Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach będą wdrażane za pomocą: pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), dotyczących: konkurencyjności gospodarki, rozwoju zasobów ludzkich, restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa i przetwórstwa ryb infrastruktury transportowej, wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – projekty realizowane w ramach Funduszu Spójności, programu operacyjnego pomocy technicznej, służącego pomocy we wdrażaniu funduszy strukturalnych na poziomie Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz programów operacyjnych.

25 Środki na Zdrowie Publiczne w UE
Fundusze strukturalne Fundusz spójności Sektorowy Program Operacyjny (SPO) wzrost konkurencyjności gospodarki SPO rozwój zasobów ludzkich SPO transport, SPO Rybołówstwo SPO restrukturyzacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskch Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy w świetle polityki Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia Prof. dr hab. med. Bogusław Barański Szkoła Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google