Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo zawodowe dla młodzieży uczącej się Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo zawodowe dla młodzieży uczącej się Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej."— Zapis prezentacji:

1

2 Doradztwo zawodowe dla młodzieży uczącej się Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

3 Poradnictwo i informacja zawodowa dla młodzieży i dorosłych Usługi informacji i poradnictwa zawodowego świadczą w Polsce dwa resorty poradnictwo i informacja zawodowa dla dorosłych Ministerstwo Edukacji i Nauki Ministerstwo Edukacji i Nauki sieć specjalistycznych terenowych instytucji orientacja i poradnictwo zawodowe dla młodzieży szkolnej i studiującej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Publiczne Służby Zatrudnienia

4 Zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia reguluje 1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr11, poz.114). Resort edukacji podstawy prawne poradnictwa zawodowego w szkołach

5 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 10, poz. 96), 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 10, poz. 96), z późniejszymi zmianami, wprowadzające funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Resort edukacji wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

6 Resort pracy podstawy prawne poradnictwa zawodowego Obowiązujące akty prawne w służbach zatrudnienia 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 1.05.2004r., poz.1001 z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 164,poz.1366 z 2005r.), z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 164,poz.1366 z 2005r.), 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 lutego 2000r.,w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy (Dz. U. 2000 Nr 12, poz.146, art.36)

7 W dobie ciągłych zmian coraz częściej wskazuje się na potrzebę usytuowania profesjonalnej pomocy z zakresu doradztwa zawodowego, której celem jest zwiększenie trafności decyzji edukacyjnych i zawodowych ucznia blisko niego, a więc w szkole, potrzebę usytuowania profesjonalnej pomocy z zakresu doradztwa zawodowego, której celem jest zwiększenie trafności decyzji edukacyjnych i zawodowych ucznia blisko niego, a więc w szkole, potrzebę dostosowania rozwiązań polskich do standardów pozostałych krajów UE, potrzebę dostosowania rozwiązań polskich do standardów pozostałych krajów UE, potrzebę udzielania uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących instytucji kształcenia i rynku pracy zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego, potrzebę udzielania uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących instytucji kształcenia i rynku pracy zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego, potrzebę działań w zakresie planowania wspólnie z uczniem jego kariery zawodowej(pomoc, wsparcie A NIE wyręczanie go) potrzebę działań w zakresie planowania wspólnie z uczniem jego kariery zawodowej(pomoc, wsparcie A NIE wyręczanie go) - doradca towarzyszący - doradca towarzyszący Doradztwo zawodowe w szkole

8 Celowość i zasadność doradztwa zawodowego w szkole Mocne strony Mocne strony Doradztwo zawodowe w szkole Zagrożenia rozwoju Szanse rozwoju Słabe strony

9 Mocne i słabe strony doradztwa zawodowego w szkole Umocowanie prawne doradcy zawodowego w szkole, jego jasno określone zadania Umocowanie prawne doradcy zawodowego w szkole, jego jasno określone zadania Aktywność działań Aktywność działań już zatrudnionych już zatrudnionych w szkołach doradców zawodowych /pionierzy, pasjonaci/ w szkołach doradców zawodowych /pionierzy, pasjonaci/ Mała ilość doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Mała ilość doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Brak środków finansowych na tego typu działania w budżetach organów prowadzących szkoły Brak środków finansowych na tego typu działania w budżetach organów prowadzących szkoły Słabe wyposażenie doradców zawodowych w potrzebny Słabe wyposażenie doradców zawodowych w potrzebny do działań doradczych sprzęt, narzędzia, metody, literaturę do działań doradczych sprzęt, narzędzia, metody, literaturę Niewystarczający system szkoleń Niewystarczający system szkoleń i wymiany doświadczeń dla już działających doradców zawodowych i wymiany doświadczeń dla już działających doradców zawodowych Mocne strony Słabe

10 Szanse rozwoju doradztwa zawodowego w szkole Kształcenie nowych doradców zawodowych Kształcenie nowych doradców zawodowych /granty na studia podyplomowe dla nauczycieli/ /granty na studia podyplomowe dla nauczycieli/ Oczekiwania co do konieczności prowadzenia działań Oczekiwania co do konieczności prowadzenia działań w tym zakresie postulowane przez pracodawców w tym zakresie postulowane przez pracodawców Powstający zewnętrzny system wsparcia doradców zawodowych w szkole /Platforma Programowa OHP dla szkoły, oferta fundacji i stowarzyszeń, inicjatywy lokalne w postaci forów na rzecz doradztwa i poradnictwa zawodowego/. Powstający zewnętrzny system wsparcia doradców zawodowych w szkole /Platforma Programowa OHP dla szkoły, oferta fundacji i stowarzyszeń, inicjatywy lokalne w postaci forów na rzecz doradztwa i poradnictwa zawodowego/.

11 Zagrożenia rozwoju doradztwa zawodowego w szkole Brak jasnego i klarownego systemu takich działań Brak jasnego i klarownego systemu takich działań w polskiej oświacie w polskiej oświacie Brak konsekwentnych i skoordynowanych działań Brak konsekwentnych i skoordynowanych działań na polu doradztwa zawodowego ze strony na polu doradztwa zawodowego ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

12 Doradztwo zawodowe w szkole Aby szkoła mogła prowadzić profesjonalne działania orientacyjno-informacyjne konieczne i zasadne jest: –tworzenie i rozwój wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, –tworzenie i rozwój wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla różnych poziomów nauczania, –utworzenie w każdej szkole stanowiska szkolnego doradcy zawodowego, –utworzenie w każdej szkole stanowiska szkolnego doradcy zawodowego, który obok psychologa, pedagoga i logopedy, powinien stać się kolejną osobą wchodzącą w system pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferowanej przez szkołę uczniowi i jego rodzicom.

13 Cele działania szkolnego doradcy zawodowego Wobec ucznia przygotowanie do trafnego wyboru zawodu przygotowanie do trafnego wyboru zawodu przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych przygotowanie do roli pracownika przygotowanie do roli pracownika Wobec rodziców Wobec rodziców - przygotowanie do wspierania dzieci w wyborze ścieżek edukacyjnych - przygotowanie do wspierania dzieci w wyborze ścieżek edukacyjnych i zawodowych i zawodowych Nauczycieli Nauczycieli - pomoc w przygotowaniu lekcji przedmiotowych dot. wyboru zawodu - pomoc w przygotowaniu lekcji przedmiotowych dot. wyboru zawodu Szkoły Szkoły - wspieranie działań w zakresie rozwoju edukacyjnego i zawodowego ucznia - wspieranie działań w zakresie rozwoju edukacyjnego i zawodowego ucznia

14 Doradztwo zawodowe blisko ucznia Przedsięwzięcia szkoły w zakresie orientacji zawodowej powinny mieć charakter działań planowych, ciągłych Przedsięwzięcia szkoły w zakresie orientacji zawodowej powinny mieć charakter działań planowych, ciągłych i powszechnych, tzn. powinny być realizowane systematycznie, w ciągu całego okresu nauki przez i powszechnych, tzn. powinny być realizowane systematycznie, w ciągu całego okresu nauki przez cały zespół pracowników pedagogicznych szkoły oraz obejmować wszystkich uczniów. cały zespół pracowników pedagogicznych szkoły oraz obejmować wszystkich uczniów. Wszystko to zapewni, iż wyznaczone Wszystko to zapewni, iż wyznaczone szkolnemu doradcy zawodowemu cele zostaną osiągnięte. szkolnemu doradcy zawodowemu cele zostaną osiągnięte.

15 CIiPKZ-y Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi (5) ABKAkademickie Biura Karier (14) Multimedialne Kioski Informacyjne (otwarty dostęp) GCI Gminne Centra Informacji (61) SzOK-i ( SzOK-i ( 46) /tworzone w szkołach gimnazjalnych i wyżej/ PP-P Poradnie Psychologicno -Pedagogiczne (39) MCIZ-y Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP (4) w Łodzi(4) Instytucjonalne wsparcie poradnictwa zawodowego

16 Instytucjonalne wsparcie poradnictwa zawodowego (c.d.) Organizacja poradnictwa zawodowego na terenie województwa łódzkiego Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Podstawowe zadania: udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej, udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej, udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów. udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów.

17 Instytucjonalne wsparcie poradnictwa zawodowego (c.d.) Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, poza diagnozowaniem i poradnictwem dla uczniów stanowią najbliższe zaplecze metodyczne i instruktażowe dla doradców. Prowadzić mogą działania wynikające z dwóch funkcji Funkcja metodyczna konsultacje dla doradców, pomoc psychologów poradni w opracowywaniu programów orientacji i poradnictwa zawodowego. Funkcja metodyczna konsultacje dla doradców, pomoc psychologów poradni w opracowywaniu programów orientacji i poradnictwa zawodowego. Funkcja instruktażowa tworzenie grup wsparcia dla nauczycieli, prowadzących warsztaty dotyczące: umiejętności pracy z grupą, samodiagnozy predyspozycji i planowania przez uczniów ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Funkcja instruktażowa tworzenie grup wsparcia dla nauczycieli, prowadzących warsztaty dotyczące: umiejętności pracy z grupą, samodiagnozy predyspozycji i planowania przez uczniów ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

18 Instytucjonalne wsparcie poradnictwa zawodowego (c.d.) Ochotnicze Hufce Pracy www.lodzka.ohp.pl www.lodzka.ohp.pl Podstawowe zasady funkcjonowania określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. OHP są państwową jednostką budżetową n adzorowaną przez Ministra właściwego do spraw pracy. OHP są państwową jednostką budżetową n adzorowaną przez Ministra właściwego do spraw pracy. Wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania

19 Instytucjonalne wsparcie poradnictwa zawodowego (c.d.) Ochotnicze Hufce Pracy posiadają w swojej strukturze jednostki zajmujące się: pośrednictwem pracy, pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i orientacją zawodową doradztwem zawodowym i orientacją zawodową oraz krótkoterminowym zatrudnianiem uczniów szkół ponadpodstawowych czy studentów. oraz krótkoterminowym zatrudnianiem uczniów szkół ponadpodstawowych czy studentów. Posiadają ogólnopolską sieć wyspecjalizowanych stacjonarnych i mobilnych jednostek oferujących szeroki wachlarz usług dla młodzieży. Są nimi Młodzieżowe Biura Pracy, Kluby Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Ośrodki Szkolenia Zawodowego.

20 Adresaci działań OHP Dwie grupy młodzieży: młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, do której młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, do której zalicza się w szczególności młodzież w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo zalicza się w szczególności młodzież w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół. nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół. młodzież bezrobotna w wieku od 18 do 25 lat o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (od zasadniczego zawodowego do wyższego), wymagająca wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy. młodzież bezrobotna w wieku od 18 do 25 lat o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (od zasadniczego zawodowego do wyższego), wymagająca wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy.

21 Platforma Programowa "OHP dla Szkoły" Ochotnicze Hufce Pracy podjęły inicjatywę wspierającą działania w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego, skierowaną do młodzieży i doradców zawodowych pn. Platforma Programowa "OHP dla Szkoły". Ochotnicze Hufce Pracy podjęły inicjatywę wspierającą działania w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego, skierowaną do młodzieży i doradców zawodowych pn. Platforma Programowa "OHP dla Szkoły". Główny cel przedsięwzięcia stworzenie jednolitego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz zwiększenie dostępu młodzieży do usług świadczonych przez doradców zawodowych.

22 Platforma Programowa "OHP dla Szkoły (c.d.) to przede wszystkim: ogólnopolski portal tematyczny, zawierający część: ogólnopolski portal tematyczny, zawierający część: –informacyjno-edukacyjną przeznaczoną dla młodzieży oraz doradców OHP i szkolnych doradców zawodowych, –szkoleniową dla doradców OHP i SzOK (kursy w formie e-learningu); organizacja targów i giełd edukacyjnych, zajęć warsztatowych dla młodzieży i doradców zawodowych, wsparcie merytoryczne oraz techniczne; organizacja targów i giełd edukacyjnych, zajęć warsztatowych dla młodzieży i doradców zawodowych, wsparcie merytoryczne oraz techniczne; wspólne programy i akcje promujące posiadane zasoby z dziedziny poradnictwa zawodowego; wspólne programy i akcje promujące posiadane zasoby z dziedziny poradnictwa zawodowego; cykliczne wojewódzkie i ogólnopolskie spotkania doradców zawodowych MCIZ OHP i SzOK, konferencje, seminaria. cykliczne wojewódzkie i ogólnopolskie spotkania doradców zawodowych MCIZ OHP i SzOK, konferencje, seminaria.

23 Szkolne Ośrodki Kariery ogniwem systemu informacji edukacyjno-zawodowej Szkolne Ośrodki Kariery - Do chwili obecnej powstało 361 SzOK-ów (w woj.łódzkim 46) www.1praca.gov.pl Szkolne Ośrodki Kariery - są jednym z ważnych elementów budujących przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej i wejścia na rynek pracy. Do chwili obecnej powstało 361 SzOK-ów (w woj.łódzkim 46) www.1praca.gov.pl www.1praca.gov.pl "OHP dla szkoły". W związku z krótkim okresem funkcjonowania SzOK wymagają wsparcia informacyjnego i merytorycznego. Taką możliwość uzyskają dzięki stworzonej przez OHP Platformie Programowej "OHP dla szkoły".

24 Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy P P ubliczne Służby Zatrudnienia Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy Powiatowe Urzędy Pracy. Działania ukierunkowane są głównie na pomoc osobom dorosłym, a w szczególności osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Dużą grupę odbiorców usług poradnictwa zawodowego urzędów pracy stanowi również młodzież, w tym młodzież szkolna - głównie ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, stojąca przed wyborem dalszego kierunku kształcenia.

25 Cel działania Centrum gromadzi i udostępnia zainteresowanym informacje o: zawodach sytuacji na rynku pracy możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych podejmowaniu nauki i pracy za granicą podejmowaniu własnej działalności gospodarczej oraz pomaga klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych Posiadając takie informacje wzbogaca i rozszerza ono dotychczasową ofertę urzędów pracy. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

26 Zadania realizowane przez doradców zawodowych: prowadzenie poradnictwa zawodowego, poprzez: prowadzenie poradnictwa zawodowego, poprzez: - udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych, - udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych, - udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych, - udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych, świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej z wykorzystaniem między innymi metod psychologicznych, zasobów informacji zawodowej w formie drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej, świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej z wykorzystaniem między innymi metod psychologicznych, zasobów informacji zawodowej w formie drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej, gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej o zasięgu regionalnym, gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej o zasięgu regionalnym,

27 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Zadania (c.d.) prowadzenie zajęć, mających na celu nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, prowadzenie zajęć, mających na celu nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych, pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych, organizowanie i koordynowanie usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa. organizowanie i koordynowanie usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa.

28 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej KOWEZ http://www.koweziu.edu.pl KOWEZ http://www.koweziu.edu.plhttp://www.koweziu.edu.pl Centralna, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Podlega Ministerstwu Edukacji i Nauki. Cel działania - podnoszenie jakości edukacji zawodowej zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy i polityką edukacyjną państwa. Wybrane zadania w obrębie działalności KOWEZ: przygotowywanie kadr dla systemu orientacji, informacji i poradnictwa zawodowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego; przygotowywanie kadr dla systemu orientacji, informacji i poradnictwa zawodowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego; opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych oraz promowanie działalności innowacyjnej, w tym prowadzenie działalności wydawniczej. opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych oraz promowanie działalności innowacyjnej, w tym prowadzenie działalności wydawniczej.

29 Departament Rynku Pracy Wsparcie merytoryczne kadry PSZ Podstawowe zadania: 1. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji i materiałów z zakresu poradnictwa zawodowego. 1. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji i materiałów z zakresu poradnictwa zawodowego. 2. Tworzenie narzędzi i metod na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń bezrobotnych, aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz usług EURES; 2. Tworzenie narzędzi i metod na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń bezrobotnych, aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz usług EURES; 3. Organizacja szkoleń i seminariów dla kadry publicznych służb zatrudnienia. 3. Organizacja szkoleń i seminariów dla kadry publicznych służb zatrudnienia.

30 Instytucje wspierające poradnictwo zawodowe Warunkiem efektywnego prowadzenia poradnictwa zawodowego zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych jest prowadzenie wspólnych działań doradców zawodowych resortu oświaty, Warunkiem efektywnego prowadzenia poradnictwa zawodowego zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych jest prowadzenie wspólnych działań doradców zawodowych resortu oświaty, służb zatrudnienia oraz innych instytucji zajmujących się informacją i poradnictwem zawodowym. służb zatrudnienia oraz innych instytucji zajmujących się informacją i poradnictwem zawodowym.

31 Dziękuję Państwu za uwagę Dziękuję Państwu za uwagę Edyta Kolenda Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Łódź,ul. Wólczańska 49 42/632-01-12 wew.154 42/632-01-12 wew.154 e.kolenda@wup.lodz.pl e.kolenda@wup.lodz.ple.kolenda@wup.lodz.pl


Pobierz ppt "Doradztwo zawodowe dla młodzieży uczącej się Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google