Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek 1) Zapoznanie z systemem poradnictwa zawodowego w Polsce 2) Prezentacja zadań wykonywanych.

Коpie: 1
Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Źródło: opracowanie własne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek 1) Zapoznanie z systemem poradnictwa zawodowego w Polsce 2) Prezentacja zadań wykonywanych."— Zapis prezentacji:

1

2 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek 1) Zapoznanie z systemem poradnictwa zawodowego w Polsce 2) Prezentacja zadań wykonywanych przez doradców zawodowych w urzędach pracy oraz centrach informacji i planowania kariery zawodowej 3) Przedstawienie efektów działalności Programu 1 Praca: GVI, ABK 4) Zapoznanie z systemem poradnictwa zawodowego w resorcie edukacji: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, KOWEZiU, szkolny doradca zawodowy, SzOK, OHP-MCIZ Cele zajęć: 5) Przedstawienie innych instytucji tworzących system

3 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Źródło: opracowanie własne

4 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek - udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie drukowanej, audiowizualnej oraz innych nowoczesnych technik przekazu opartych na technologii komputerowej - udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia z wykorzystaniem metod psychologicznych zwłaszcza badających zainteresowania i uzdolnienia zawodowe - inspirowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć umożliwiających udzielanie pomocy i porad zawodowych zwłaszcza w grupie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy - udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych Zadania doradców zawodowych w urzędach pracy:

5 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek - wspomaganie powiatowych urzędów pracy poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie planowania kariery zawodowej z wykorzystaniem narzędzi psychologicznego pomiaru i zasobów informacji w różnorodnych formach - prowadzenie zajęć mających na celu nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia - gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej o zasięgu regionalnym - organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa Zadania Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

6 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek - rozwiązane w marcu 2002 roku - zaplecze metodyczne dla PUP i CIiPKZ WUP - aktualizowało zbiory informacji i przekazywało je bezpłatnie urzędom pracy - zestawy ulotek o zawodach, - charakterystyki zawodów - program komputerowy Doradca 2000 - Zeszyty informacyjno – metodyczne doradcy zawodowego Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego KUP

7 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Gminne Centra Informacji Placówki ukierunkowane na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji Władze samorządowe najniższego szczebla (gminy), a także inne zainteresowane podmioty tworzyć będą warunki umożliwiające dostęp do szerokiej informacji ułatwiającej obywatelom poruszanie się na rynku pracy lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca Aktualnie na terenie kraju funkcjonuje 963 Gminne Centra Informacji, utworzone w wyniku konkursu i wsparcia finansowego ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

8 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Gminne Centra Informacji przy Domu Kultury w Tuchowie Zapraszamy codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00 - w niedziele od 14.00 Nie zapewniamy, że rozwiążemy problemy, ale możemy pomóc tym co mamy "czasem niewiele znaczy tak dużo". "Aktywność to już praca" Gminne Centrum Informacji wyposażone jest w sześć stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, drukarki, kserokopiarkę i podręczną literaturę dotyczącą zagadnień prawnych i rynku pracy. W Gminnym Centrum Informacji możecie poszukiwać pracy przez iternet, zarejestrować siebie w bazie danych tworząc własną ofertę dla przyszłych pracodawców. Możecie zredagować autoprezetacje, życiorys, podanie o pracę. Możecie również skorzystać z podstawowych informacji o obsłudze komputera czy też korzystania z internetu. Będziecie mogli wziąć udział w spotkaniach szkoleniowych z zakresu poradnictwa zawodowego, poznać rynek pracy, potencjalnych pracodawców, pozyskać informacje dla Was ważne.

9 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Akademickie Biura Karier - prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) - dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych - zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych - prowadzenie bazy danych studentów zgłaszających się w celu znalezienia pracy - nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami - promowanie idei Biur Karier i przyczynianie się do powoływania Biur przy innych uczelniach Podstawowe zadania Klienci - studenci i absolwenci - pracodawcy - wyższe uczelnie Np. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, jako jedna ze 207 instytucji otrzymała dofinansowanie na utworzenie biura karier

10 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek 2. Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji Poradnie psychologiczno pedagogiczne Poradnie odpowiedzialne są za udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym m.in. usług z zakresu poradnictwa zawodowego dzieciom i młodzieży, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Do zadań poradni należy między innymi: - udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej - udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów

11 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Celem działalności Ośrodka jest podnoszenie jakości edukacji zawodowej zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy i polityką edukacyjną państwa Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego realizuje Wydział Poradnictwa Zawodowego Projekty zrealizowane: 1. Nauczyciel, wychowawca jako doradca zawodowy ucznia w zreformowanym systemie edukacji 2. Poradnictwo, orientacja i informacja zawodowa w zreformowanej strukturze edukacji (pracownicy PP-P, prowadzić będą zajęcia z nauczycielami) 3. Nauczyciel gimnazjum doradcą zawodowym ucznia 4. Szkolny doradca zawodowy

12 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Szkolny doradca zawodowy osoba odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa Akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami: Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 14) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz. 624 oraz z 2002 r. nr 10 poz. 96): Załącznik nr 5. Ramowy statut publicznego gimnazjum. §2.1. Statut gimnazjum określa w szczególności: 11. organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia. Załącznik nr 2. Ramowy statut publicznego liceum profilowanego. §2.1. Statut liceum profilowanego określa w szczególności: 9) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, a także organizację współdziałania liceum profilowanego z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

13 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Szkolny doradca zawodowy uzasadnienie utworzenia stanowiska - Potrzeba profesjonalnej pomocy, usytuowanej blisko ucznia, zwiększającej trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizującej koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów i koszty materialne związane z dojazdem do placówek specjalistycznych - Zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych działań realizowanych metodami aktywnymi (warsztaty, zajęcia aktywizujące) - Udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego - Obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji

14 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Szkolny doradca zawodowy Cele działania - Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej - Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej - Przygotowanie ucznia do roli pracownika - Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych - Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych - Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia

15 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Szkolny doradca zawodowy Sylwetka - Etatowy pracownik szkoły z wydzielonym pensum godzin na realizację zadań - Kwalifikacje szkolnego doradcy zawodowego: wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym plus studia podyplomowe lub inne prowadzone przez szkołę wyższą z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego - Czas pracy szkolnego doradcy zawodowego: tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz powinien wynosić 20 godzin, analogicznie jak pracowników pedagogicznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

16 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Szkolny Ośrodek Kariery (233) miejsce w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (pracownia komputerowa, biblioteka, gabinet doradcy zawodowego lub dowolna klasa), gdzie uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności, a także kształtować postawy i zachowania niezbędne do realizowania swojej drogi zawodowej, poznawać reguły rządzące rynkiem pracy, uzyskać informacje o ścieżkach edukacyjnych, o lokalnym rynku pracy, zapoznać się z podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy Wyposażenie: - różne materiały zawodoznawcze, - narzędzia i metody do planowania kariery zawodowej, - zbiory informacji edukacyjno-zawodowej, - multimedialne programy komputerowe, - scenariusze zajęć z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, itp.

17 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek Przykładowy zakres działalności SzOKu: - Prowadzenie zajęć w konwencji lekcyjnej według planu proponowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, z ewentualną rezygnacją lub zmianami sięgającymi 40 procent tematów - Prowadzenie tablicy ogłoszeń "Dam pracę - szukam pracy" - Zgromadzenie bazy informacyjnej o zawodach (informatory, teczki zawodów, ulotki o zawodach, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego) - Tablice z przykładowymi przebiegami ścieżek kariery zwłaszcza ukierunkowanych na specjalności kształcone w szkole (graficznie opracowane prawdziwe lub fikcyjne życiorysy absolwentów szkoły). - Zgromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy - Organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy, przedstawicielami regionalnych ośrodków przedsiębiorczości - Uczestnictwo w targach pracy - Nawiązanie kontaktu z urzędem pracy (Klubami Pracy, Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) i Biurami Karier na wyższych uczelniach - Zorganizowanie targów pracy w szkole lub w innej formie prezentacja lokalnego rynku pracy - Wydawanie biuletynu SzOKu - Prezentacja programów pomocowych dla absolwentów

18 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek 3. Poradnictwo zawodowe w innych instytucjach Ochotnicze Hufce Pracy Mobilne Centra Informacji Zawodowej dla Młodzieży - cel: przełamanie bariery dostępu do informacji zawodowej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy (teren wiejski i w małych gmin) - charakterystyka: mikrobus, 3-4-osobowe zespoły, wyposażone w sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne oraz biblioteki - prowadzenie zajęć grupowych, porady indywidualne, udzielanie informacji zawodowych

19 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek 3. Poradnictwo zawodowe w innych instytucjach Ochotnicze Hufce Pracy Młodzieżowe Biura Pracy - zajmują się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym oraz krótkoterminowym zatrudnianiem uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów - poszukują i gromadzą oferty pracy stałej i krótkoterminowej, - prowadzą ewidencję osób bezrobotnych, - tworzą banki informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, - udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, - kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego

20 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek 3. Poradnictwo zawodowe w innych instytucjach Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej - usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla kadry żołnierzy zawodowych

21 Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek 1) Zapoznaliśmy się z systemem poradnictwa zawodowego w Polsce 2) Zaprezentowano zadania wykonywane przez doradców zawodowych pracujących w urzędach pracy oraz centrach informacji i planowania kariery zawodowej 3) Przedstawiono efekty działalności Programu 1 Praca: GCI, ABK 4) Zapoznano z systemem poradnictwa zawodowego w resorcie edukacji: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, KOWEZiU, szkolny doradca zawodowy, SzOK, OHP-MCIZ Podsumowanie: 5) Przedstawiono inne instytucje tworzące system Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poradnictwo zawodowe w Polsce Opracował: mgr inż. Mirosław Żurek 1) Zapoznanie z systemem poradnictwa zawodowego w Polsce 2) Prezentacja zadań wykonywanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google