Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobilne Centra Informacji Zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna OHP Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej Mobilne Centra Informacji Zawodowej Warszawa 2004r.

2 Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP
Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej

3 Cele funkcjonowania sieci Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
Zbudowanie ogólnopolskiego systemu informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, Zwiększenie dostępu do usług informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży mieszkającej z dala od większych miast, Wyposażenie młodzieży mieszkającej w małych miejscowościach w informację, wiedzę i w umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych.

4 Zadania OHP wynikające z Rządowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca
Wzmocnienie kompleksowego poradnictwa, Objęcie pomocą młodzieży mało aktywnej, wywodzącej się z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo, Zapobieganie zjawisku „wczesnego wypadania” młodzieży z systemu edukacji, Zapewnienie pomocy młodym ludziom, nie spełniającym obowiązku szkolnego i nie podejmującym żadnej pracy zawodowej, Powiązanie edukacji z rynkiem pracy, w tym objęcie przygotowaniem zawodowym osób z najniższymi kwalifikacjami.

5 Zakres usług Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
Prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w formie stacjonarnej i mobilnej, Udostępnianie w różnej formie aktualnej informacji edukacyjno - zawodowej, Świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej, Prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży z zakresu orientacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności poszukiwania pracy, przygotowujących do samozatrudnienia, Multiplikacja nowych narzędzi i metod informacji i poradnictwa zawodowego, Współpraca z urzędami pracy, placówkami oświatowymi, jednostkami administracji samorządowej i partnerami funkcjonującymi na rynku pracy.

6 Adresaci usług Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
Główną grupą docelową działań Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej jest młodzież w wieku lat. 1) młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie i wymagająca oddziaływań wychowawczych, 2) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, 3) absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zagrożeni bezrobociem i bezrobotni, 4) Szkolne Ośrodki Kariery (SzOK).

7 Makro korzyści z utworzenia Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
Obniżenie kosztów społecznych i finansowych poprzez lepsze dopasowanie ludzi do zawodów, Dopasowanie kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy, Wzrost mobilności zawodowej i wyrównanie szans na rynku pracy, Ukierunkowanie i wsparcie samozatrudnienia, Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, Współpraca z Urzędami Pracy i Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w zakresie specjalistycznej obsługi młodzieży.

8 Zgodność działań MCIZ z zaleceniami Unii Europejskiej
Założenia zawarte w Memorandum on Lifelong Learning dotyczące stworzenia systemu edukacji ustawicznej zgodnie z ustaleniami szczytu lizbońskiego UE podkreślają konieczność wsparcia edukacji przez system profesjonalnego poradnictwa zawodowego. Sieć Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej jest reakcją na konieczność zbudowania systemu informacji zawodowej odpowiadającego standardom Unii Europejskiej. Czynniki warunkujące skuteczność poradnictwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej uwzględnione w koncepcji Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej: konkretne i jasne usytuowanie prawne, podnoszenie kwalifikacji kadry doradców zawodowych i standardów usług, aktualna i rzetelna informacja zawodowa.

9 Zgodność działalności MCIZ z polityką państwa
Cele MCIZ są zgodne z celami operacyjnymi wymienionymi w Sektorowym Programie Operacyjnym - Rozwój Zasobów Ludzkich: Upowszechnienie systemu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej, Ułatwienie startu zawodowego absolwentom szkół, a tym samym zmniejszenie liczby bezrobotnych, Poprawa poziomu przygotowania zawodowego i mobilności zawodowej grup szczególnego ryzyka, Wyrobienie nawyku korzystania z informacji i porad zawodowych wśród osób z grup narażonych na marginalizację społeczną.

10 Zadania Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
Udzielanie indywidualnych porad i informacji zawodowych, Prowadzenie grupowych porad zawodowych i informacji zawodowej dla młodzieży uczącej się, absolwentów, młodzieży poszukującej pracy, Zapewnienie dostępu do wykonywania specjalistycznych badań predyspozycji zawodowych, Gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowych opracowywanych i wydawanych przez Centrum Metodyczne Informacji Zawodowej, Organizowanie cyklicznych seminariów i szkoleń dla szkolnych doradców zawodowych, Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagający szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

11 Korzyści dla młodzieży
Nabycie umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego, Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, Zdobycie wiedzy i umiejętności płynnego przejścia z edukacji na rynek pracy, Praktyczne przygotowanie młodzieży poprzez przekazanie niezbędnych umiejętności i wiedzy do kształcenia się przez całe życie, Zdobycie umiejętności dopasowania swojego potencjału do potrzeb rynku pracy, Znalezienie zatrudnienia lub rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, Dostęp do odpowiednich zasobów informacji i diagnostycznych narzędzi psychologicznych.

12 Wykaz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej dla Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej

13 Ogólne działania w ramach tworzenia MCIZ
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w urządzenia biurowe, Doskonalenie umiejętności kadry (studia podyplomowe, szkolenia, kursy), Opracowanie narzędzi i metod do planowania kariery oraz poradnictwa zawodowego, Opracowanie multimedialnego oprogramowania, Przygotowanie pakietu informacji zawodowej, Wyposażenie w specjalistyczne materiały dydaktyczno-merytoryczne (przewodniki, teczki, filmy zawodoznawcze), Zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego, Zabezpieczenie mobilności MCIZ, Wdrożenie e-learningu jako metody szkoleń kadry i młodzieży.

14 Formy szkolenia kadry MCIZ
Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 80 osób wytypowanych z całego kraju, System szkoleń warsztatowych z zakresu najnowszych metod stosowanych w poradnictwie zawodowym w kraju i w Europie, Opracowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych w formie programów komputerowych, prezentacji multimedialnych, Przygotowanie koncepcji i założeń do budowy nowatorskiego systemu szkoleń e-learning’owych, Zorganizowanie Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego z udziałem gości zagranicznych (listopad 2004r.), Przygotowanie, opracowanie i wydanie Multimedialnego Podręcznika Światowego Poradnictwa Zawodowego.

15 Rozwój i przyszłość Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
I etap Utworzenie Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej w ramach tworzenia ogólnopolskiego systemu informacji i poradnictwa zawodowego (1 Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej i 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej). II etap Powstanie zintegrowanej sieci, świadczących profesjonalne poradnictwo - Młodzieżowych Centrów Kariery. /Tworzenie sieci Młodzieżowych Centrów Kariery będzie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w SPO-RZL/

16 Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej (COMIZ)

17 MCIZ służą pomocą młodzieży stojącej przed wyborem lub zmianą zawodu

18 Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP

19 Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP

20 MCIZ oferują nowoczesną multimedialną informację:
Z nami sukces jest możliwy!

21 Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP
NASZA OFERTA JEST BEZPŁATNA !

22 Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP oferują:
NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE !

23 Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP
Z nami sukces jest możliwy!

24 Działalność Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej oparta jest o:


Pobierz ppt "Mobilne Centra Informacji Zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google