Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

2 Zakres zagadnień Akty prawne regulujące zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - analiza, Kto i do jakiego rodzaju pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zobowiązany, Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Obszary pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.

3 Akty prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Np.: Uchwała nr 28/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca r. – w sprawie przyjęcia Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”;

4 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor
Rozporządzenie MEN i S z dnia 7 stycznia 2003 r. §

5 Organizowana jest we współpracy z:
Innymi pracownikami placówki, Rodzicami, Innymi placówkami wspierającymi funkcjonowanie rodziny, dzieci, młodzieży, nauczycieli.

6 Inni pracownicy placówki to:
Pedagog, Psycholog, Logopeda, Doradca zawodowy,

7 Ponadto: Pomoc organizowana jest na wniosek osoby zainteresowanej, rodziców, innego pracownika placówki, pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na…

9 Popatrzmy do Rozporządzenia
Karta nr 1

10 …a można byłoby prościej, jaśniej, logiczniej…

11 Można zatem przyjąć, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

12 Diagnozowanie/rozpoznawanie:
środowiska ucznia, potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

13 Wspieranie Ucznia: mającego trudności w nauce,
z wybitnymi uzdolnieniami; w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia.

14 Wspieranie Nauczycieli:
w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

15 Wspieranie Nauczycieli i rodziców:
w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia/dziecka; w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; w rozwijania ich umiejętności wychowawczych;

16 Formy pomocy

17 W szkole: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne lub inne o charakterze terapeutycznym, Klasy wyrównawcze, Klasy terapeutyczne, Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, Porady dla uczniów, Porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

18 w przedszkolu i placówce
…i już sami jesteśmy w stanie określić formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i placówce

19 W przedszkolu: Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne lub inne o charakterze terapeutycznym, Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, Porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

20 W placówce: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne lub inne o charakterze terapeutycznym, Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, Porady dla uczniów, Porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

21 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

22 Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi, specjalistycznymi, psychoedukacyjnymi, nauką w klasie wyrównawczej lub terapeutycznej - wymaga zgody rodziców. Organizuje się je dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w opanowaniu wiedzy z zakresu podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.

23 Zajęcia specjalistyczne

24 1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów; 2) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów; 3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów.

25 Klasy wyrównawcze

26 organizuje się w celu intensywnej pomocy edukacyjnej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego przez uczniów, którzy mają rozlegle trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności.

27 Klasy terapeutyczne

28 Organizuje się je dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb. Zajęcia w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczniów w klasie wyrównawczej i klasie terapeutycznej wynosi od 10 do 15.

29 Klasy te uruchamiane są z początkiem roku szkolnego;
Do takich klas mogą uczęszczać uczniowie innych szkół za zgodą organu prowadzącego szkołę, O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz nauką w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych decyduje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych oraz nauka w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.

30 Zajęcia psychoedukacyjne

31 zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów i zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 10 osób; zajęcia prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

32 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

33 Zajęcia te prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.
Prowadzą je: doradca zawodowy lub nauczyciel, wychowawca, psycholog albo pedagog, posiadający przygotowanie

34 Porady dla uczniów

35 Porady udzielane są przez różne osoby (pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, nauczyciela) Pamiętajmy, aby porad udzielały osoby kompetentne (ewentualnie możemy wesprzeć ucznia w poszukiwaniu takiej osoby)

36 Warsztaty, konsultacje dla rodziców i nauczycieli

37 Organizuje się je w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Warsztaty prowadzą, w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

38 Osobami wspierającymi
Są też: pedagog, psycholog, logopeda (ewentualnie)

39 Opracowano na podstawie warsztatów doskonalących w ODN w Łomży
Prowadzący zajęcia: Jolanta Boryszewska


Pobierz ppt "FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google