Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA W REGIONIE REGION W EUROPIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA W REGIONIE REGION W EUROPIE"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA W REGIONIE REGION W EUROPIE
Sebastian Rynkiewicz

2 Polityka strukturalna Unii Europejskiej
Polityka regionalna Unii Europejskiej ma określone ogólne cele. Składając wniosek o fundusze europejskie trzeba więc udowodnić, że dzięki nim zaspokojone zostaną lokalne potrzeby, ale również osiągnięte założenia polityki Unii.

3 Podstawy polityki strukturalnej UE
Polityka regionalna Unii Europejskiej wynika z potrzeby redukowania nierówności gospodarczych i społecznych między poszczególnymi jej regionami. Różnice takie mają tendencję do zwiększania się i mechanizm rynkowy nie zapobiega temu zjawisku, a nawet go przyśpiesza. Mniej dynamiczne lub zacofane regiony nie są atrakcyjne dla inwestorów, a przecież to nowe inwestycje są szansą na powstawanie nowych miejsc pracy i pobudzenie rozwoju gospodarczego. W tej sytuacji niezbędna jest pomoc centralna by podnieść atrakcyjność inwestycyjną regionu poprzez rozwijanie infrastruktury i zasobów ludzkich.

4 Już na podstawie Traktatu Rzymskiego tworzone były początki wspólnotowej polityki strukturalnej. Przejawem tego było między innymi utworzenie w 1975 roku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Początkowo jego funkcjonowanie było krytykowane ze względu na małą ilość środków przeznaczanych na ten cel i małą efektywność ich wykorzystania. Impulsem do modernizacji i rozbudowy polityki regionalnej było utworzenie wspólnego ryku. Jego funkcjonowanie groziło tym, że regiony bogate staną się jeszcze bogatsze a biedne jeszcze biedniejsze. Wprowadzono wtedy między innymi zasadę, że na pomoc strukturalną będą jednocześnie kierowane środki z różnych źródeł, że z pomocy będą korzystać z góry określone obszary oraz że finansowane będą określone ogólne cele. Ponadto ustalono, że pomoc wspólnotowa może być tylko uzupełnieniem działań narodowych i, że może z niej być pokrywana tylko część poszczególnych projektów. Traktat z Maastricht uczynił dążenie do zrównoważonego postępu ekonomicznego i socjalnego jednym z głównych zadań Unii Europejskiej. Wyrazem tego było utworzenie Funduszu Spójności, który obejmuje całe najbiedniejsze kraje Wspólnoty i finansuje projekty z dziedziny ochrony środowiska i budowy transeuropejskich sieci komunikacyjnych.

5 Zasady polityki strukturalnej UE:
1. Nie można naruszać konkurencji poprzez faworyzowanie kogoś na rynku (poprzez pomoc), 2. Zasada preferencji europejskich - UE lepiej traktuje kraje członkowskie niż inne, 3. Zasada solidarności finansowej - wszystkie kraje płacą i korzystają z budżetu UE.

6 Obecny kształt polityki strukturalnej UE
Dawne sześć celów wspólnotowej polityki strukturalnej zostało zamienione na trzy: 1. Pomoc najbiedniejszym regionom UE - regiony, które mają PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) niższy niż 75% średniej UE; 2. Regiony trwale utrzymujące bezrobocie strukturalne - wspieranie ekonomicznej i społecznej konwersji; 3. Cel zatrudnieniowy, ma on charakter horyzontalny, co oznacza, że fundusze nie są przydzielane tylko wybranym regionom, ale wszędzie tam gdzie zaistnieje taka potrzeba.

7 Obecny kształt polityki strukturalnej UE
Obecne działania są bardziej dostosowane do funkcjonowania i współgrania z gospodarką rynkową m.in. ponieważ: 1. Zmierza się do nie tyle do wyrównywania poziomu rozwoju co do wyrównywania szans rozwojowych; 2. Odchodzi się od centralnie sterowanej alokacji środków pieniężnych, na rzecz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionów; 3. Dąży się do decentralizacji w przygotowywaniu programów rozwoju i współfinansowania ze środków innych niż unijne.

8 Fundusze strukturalne
W mijającym okresie programowania, czyli w latach 2004 – 2006, jako instrumenty polityki strukturalnej w Unii Europejskiej wyodrębniono: fundusze strukturalne, inicjatywy wspólnotowe oraz Fundusz Spójności. Ich zadaniem jest kierować środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej do regionów i państw objętych celami polityki strukturalnej, zgodnie ze specyfiką obszaru wsparcia.

9 Dokumenty polityki spójności 2004-2006 i 2007-2013

10 Fundusze unijne na lata 2007-2013
Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) podstawowe informacje

11 Narodowa Strategia Spójności (NSS) (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

12 Narodowa Strategia Spójności
Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

13 Narodowa Strategia Spójności
Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS (NSRO) są:  Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

14 Fundusze unijne na lata 2007-2013
Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSRO będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR Program Operacyjny Kapitał Ludzki – EFS 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – EFRR Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR

15 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Dolnośląskie – (1) Wzrost innowacyjności dolnośląskiej gospodarki, (2) Wspieranie rozwoju MŚP, (3) Rozwój społeczeństwa informacyjnego, (4) Rozwój infrastruktury transportowej, (5) Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody, (6) Zapewnienie bezpieczeństwa regionu dla realizacji zrównoważonego rozwoju, (7) Wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu (8) Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego, (9) Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury, (10) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, (11) Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, (12) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich

16 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Kujawsko-Pomorskie – (1) Rozwój infrastruktury technicznej (o znaczeniu regionalnym i lokalnym), (2) Rozwój infrastruktury społecznej, (3) Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki, (4) Rewitalizacja miast i innych obszarów wymagających odnowy, (5) Rozwój współpracy międzyregionalnej

17 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Lubelskie – (1) Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, (2) Infrastruktura podnosząca atrakcyjność innowacyjną województwa, (3) Środowisko i energetyka, (4) Kultura i turystyka, (5) Infrastruktura społeczna

18 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Lubuskie – (1) Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, (2) Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, (3) Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, (4) Poprawa jakości życia mieszkańców, (5) Rozwój lokalny i współpraca terytorialna

19 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Łódzkie – (1) Rozwój strefy społecznej, (2) Rozwój sfery edukacyjnej, (3) Stymulowanie funkcjonalno-przestrzennego rozwoju województwa łódzkiego

20 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Małopolskie – (1) Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, (2) Gospodarka regionalnej szansy, (3) Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, (4) Krakowski Obszar Metropolitalny, (5) Spójność wewnątrzregionalna, (6) Infrastruktura ochrony środowiska, (7) Środowisko kulturowe i przestrzeń regionalna, (8) Współpraca międzyregionalna

21 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Mazowieckie – (1) Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, (2) Wzrost i wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionu, (3) Regionalny system transportowy, (4) Inwestycje w ochronę środowiska – przeciwdziałanie zagrożeniom (i neutralizacja), (5) Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, (6) Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, (7) Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

22 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Opolskie (1) Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, (2) Społeczeństwo informacyjne, (3) Infrastruktura transportowa, (4) Infrastruktura ochrony środowiska, (5) Infrastruktura społeczna, (6) Rewitalizacja

23 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Podkarpackie (1) Infrastruktura techniczna i informatyczna, (2) Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, (3) Infrastruktura rozwoju zasobów ludzkich, (4) Obszar metropolitalny

24 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Podlaskie (1) Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, (2) Społeczeństwo Informacyjne, (3) Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, (4) Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, (5) Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, (6) Rozwój infrastruktury transportowej

25 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Pomorskie – (1) Wzmocnienie potencjału gospodarki regionu, (2) Wsparcie dla innowacji, (3) Wzmacnianie funkcji miejskich i metropolitalnych, (4) Rozwój infrastruktury regionalnego systemu transportowego, (5) Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego, (6) Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, (7) Regionalna infrastruktura społeczeństwa i podstawy społeczeństwa informacyjnego, (8) Wyrównywanie dysproporcji w rozwoju infrastruktury podstawowej, (9) Lokalna infrastruktura społeczna i wspieranie inicjatyw obywatelskich

26 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Śląskie – (1) Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, (2) Społeczeństwo informacyjne, (3) Turystyka, (4) Kultura, (5) Środowisko, (6) Zrównoważony rozwój miast, (7) Transport, (8) Infrastruktura edukacyjna, (9) Zdrowie i rekreacja

27 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Świętokrzyskie – (1) Rozwój przedsiębiorczości i innowacji oraz budowa społeczeństwa informacyjnego, (2) Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, (3) Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, (4) Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w kulturę, sport i turystykę, (5) Lokalne inicjatywy mające na celu poprawę warunków rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost jakości usług publicznych, (6) Współpraca międzyregionalna

28 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Warmińsko-Mazurskie – (1) Podstawowa infrastruktura techniczna regionalna i lokalna, (2) Środowisko przyrodnicze, (3) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, (4) Przedsiębiorczość, (5) Turystyka, (6) Infrastruktura społeczna, (7) Kultura, (8) Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

29 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Wielkopolskie – (1) Potencjał gospodarczy regionu, (2) Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju, (3) Środowisko, (4) Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych, (5) Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

30 Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych - RPO
RPO Zachodniopomorskie – (1) Gospodarka – Innowacje - Technologie, (2) Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, (3) Rozwój społeczeństwa informacyjnego, (4) Infrastruktura ochrony środowiska, (5) Kultura i turystyka, (6) Rozwój metropolii i kształtowanie przestrzeni miejskiej, (7) Rozwój infrastruktury socjalnej i ochrony zdrowia, (8) Wsparcie dla struktur świadczących usługi związane z tworzeniem nowych i lepszych miejsc pracy

31 Finansowanie Narodowej Strategii Spójności
Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO w latach wyniesie około 85,56 mld euro. Z tytułu realizacji NSRO średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy: 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, 11,86 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.

32 Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności. Łączna suma środków włączona w realizację działań rozwojowych, których głównym elementem będzie NSRO, wyniesie łącznie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld środków UE.

33 Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób:  PO Infrastruktura i Środowisko – 41,3% całości środków (27,8 mld euro), 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 23,8% całości środków (15,9 mld euro), PO Kapitał Ludzki – 14,4% całości środków (9,7 mld euro), PO Innowacyjna Gospodarka –12,3% całości środków (8,3 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro), PO Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro). PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro)

34 Pozostałe środki finansowe w ramach obu funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (3% wartości alokacji, czyli 1,967 mld euro).

35 Szkolnictwo, edukacja, kształcenie
Edukacja i szkolenie w kontekście strategii lizbońskie

36 Kontekst W opracowywanej w marcu 2000 r. strategii lizbońskiej podkreślono znaczenie gospodarki opartej na wiedzy, a do sukcesu strategii w perspektywie 2010 r. przyczynić mogłoby się unowocześnienie systemów kształcenia i szkolenia w ramach Unii Europejskiej. Z tego względu w 2001 r. zatwierdzono trzy cele strategiczne, którym towarzyszą konkretne cele pokrewne: poprawić jakość i wydajność systemów kształcenia i szkolenia w Unii; ułatwienie dostępu do tych systemów; otwarcie tych systemów na świat zewnętrzny. Na tej podstawie Rada i Komisja przyjęły wspólnie w 2002 r. szczegółowy program pracy.

37 Kontekst W kontekście wznowienia strategii lizbońskiej Rada Europejska na wiosennym posiedzeniu uznała kapitał ludzki za najważniejszy potencjał dla Europy. W konsekwencji Rada wezwała państwa członkowskie do zdwojenia wysiłków w celu podniesienia ogólnego poziomu nauczania i zmniejszenia liczby młodych, którzy przedwcześnie kończą naukę, poprzez kontynuację programu „Edukacja i szkolenie 2010”. Rada Europejska podkreśliła też, że uczenie się przez całe życie stanowi niezbędny warunek osiągnięcia celu z Lizbony. Zresztą zalecenia mające na celu rozwój kapitału ludzkiego zostały sformułowane przez Radę w trakcie sesji z 21 lutego.

38 Kontekst Ze swej strony Komisja, uznawszy, że uniwersytety europejskie nie są w stanie, obecnie, w pełni realizować celów strategii lizbońskiej, zaleciła, 20 kwietnia, trzy główne kierunki ich modernizacji: znaczne zróżnicowanie programów nauczania, procedur rekrutacyjnych i procesów nauczania w celu propagowania wybitnych osiągnięć oraz zwiększenia atrakcyjności Europy, zarówno dla studentów, jak i dla obcokrajowców; lepsze administrowanie, z czym wiąże się lepsze zarządzanie systemem i placówkami; większe i skuteczniejsze finansowanie za pomocą inwestycji w określone działania (w jakość, innowacje i reformy) w celu przekonania inwestorów (państwo, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe) o wartości, jaką w zamian za to uzyskają.

39 Przegląd postępu dokonanego na drodze modernizacji systemów edukacji i szkolenia dokonany przez Komisję Europejską zbyt mało dorosłych osób uczestniczy w procesie edukacji i uczenia się przez całe życie; Poziom odniesienia ustalony przez Unię Europejską co do zwiększenia liczby absolwentów studiów w dziedzinie matematyki, kierunków ścisłych i technicznych został osiągnięty; realizacja celów ściślej związanych z integracją społeczną i ze społeczeństwem opartym na wiedzy jest jeszcze bardzo odległa; reformy powinny być zarówno skuteczne, jak i sprawiedliwe; należy ustanawiać przedsięwzięcia partnerskie w dziedzinie nauczania na wszystkich poziomach w celu poprawy administrowania systemami; należy poprawić ocenę polityk w celu kontroli skuteczności reform; należy w bardziej odpowiedni sposób wykorzystywać fundusze strukturalne w zakresie inwestowania w kapitał ludzki

40 Osiem kluczowych kompetencji
W dniu 10 listopada 2005r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kluczowych kompetencji, który określa zdolności, wiedzę i umiejętności uznane za podstawowe, które każdy obywatel Europy powinien posiadać, aby odnieść sukces w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy. Te osiem kluczowych kompetencji to: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w języku obcym; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; zdolność uczenia się; kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje obywatelskie; przedsiębiorczość; ekspresja kulturalna.

41 Nowe inicjatywy zrealizowane w 2005 r.
„Europass” - są to jednolite ramy europejskie grupujące w jednym portfolio szereg dokumentów (curriculum vitae, portfolio językowe itp.), pozwalające obywatelom udowodnić w jasny i prosty sposób ich kwalifikacje i kompetencje na obszarze całej Europy. W ramach wieloletniego programu eLearning działanie eTwinning zostało rozpoczęte 14 stycznia. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie i rozwój sieci szkół poprzez europejski projekt partnerstw, który powinien umożliwić każdej szkole w państwach członkowskich nawiązanie partnerstwa pedagogicznego ze szkołą znajdującą się w innym miejscu Europy. Ma ona za zadanie wspierać naukę języków oraz dialog międzykulturowy, jak również wyczulić na model europejskiego społeczeństwa wielojęzycznego i wielokulturowego.

42 Nowe inicjatywy zrealizowane w 2005 r.
W zakresie nauki języków i wielojęzyczności Komisja podjęła dwie inicjatywy: w komunikacie z 1 sierpnia zaleciła wprowadzenie europejskiego wskaźnika kompetencji językowych oceniającego ogólne umiejętności językowe w odniesieniu do języków obcych w każdym państwie członkowskim; w komunikacie z 22 listopada Komisja zaproponowała nową strategię ramową w sprawie wielojęzyczności, która realizuje trzy cele: zachęcanie do nauki języków obcych i promowanie różnorodności językowej w społeczeństwie; promowanie zdrowej wielojęzycznej gospodarki; zapewnienie obywatelom dostępu do prawodawstwa, procedur oraz informacji dotyczących Unii Europejskiej w ich własnym języku.

43 Nowe inicjatywy zrealizowane w 2005 r.
W dziedzinie statystyki Parlament Europejski i Rada przyjęły 7 września rozporządzenie w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach. Statystyki te dostarczą ilościowych i jakościowych informacji na temat kształcenia ustawicznego, uzupełnionych podstawowymi informacjami na temat kształcenia początkowego. Pozostałe kwestie związane z mobilnością zawodową omówione zostały w części „Mobilność zawodowa” w Raporcie generalnym Komisji Europejskiej na temat działalności Unii Europejskiej w 2005r.

44 Projekty dla edukacji Działania wspierające rozwój edukacji w latach realizowane są w ramach następujących programów operacyjnych, priorytetów i działań

45 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL)
Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy

46 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Rozwój regionalnej infrastruktury badawczo – edukacyjnej Działanie 1.4 Rozwój Kultury i Turystyki Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy  Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura edukacyjna

47 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP)
Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

48 Projekty dla edukacji Budżet 2007-2013
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Instytucja pośrednicząca: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Głównym celem priorytetu jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia w systemie oświaty odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

49 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
Cel Priorytetu będzie realizowany w szczególności poprzez: 1) Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, efektywności kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy, 2) Zbieranie i analizę danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez System Informacji Oświatowej, 3) Modernizację procesu kształcenia w m.in. poprzez doskonalenie podstaw programowych i stworzenie warunków do realizacji kształcenia na odległość,

50 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
4) Rozwój i modernizację systemu egzaminów zewnętrznych, 5) Rozwój systemu i modelu kształcenia przez całe życie, 6) Dostosowanie kształcenia do wymogów rynku pracy i nowoczesnej gospodarki poprzez: - ukierunkowanie kształcenia na podnoszenie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczo – matematycznych i technicznych, wprowadzenie programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji, rozwój systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego,

51 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
7) Rozwój i modernizację systemu kształcenia i doskonalenia kadr oświaty poprzez: - modernizację istniejących oraz opracowanie nowych form kształcenia nauczycieli (w tym również kształcenia praktycznego) wsparcie systemu akredytacji placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli, zapewnienie warunków organizacyjnych do doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach,

52 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
8) Ogólnopolskie programy wyrównywania szans i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i słuchaczy realizowane poprzez: diagnozowanie barier utrudniających dostęp do edukacji poszczególnych grup społecznych, zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu z systemu szkolnictwa i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (m.in. poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze), realizację przedsięwzięć edukacyjnych wykraczających poza standardowe programy nauczania (również w formie zajęć pozaszkolnych), wzmocnienie w procesie nauczania znaczenia kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i rynku pracy (w szczególności: nauki przyrodniczo – matematyczne i techniczne, umiejętności lingwistyczne i ICT, przedsiębiorczość).

53 Budżet Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty
ŁĄCZNIE  268 EUR EFS  828 EUR Priorytet ogółem - 12,75% Środki krajowe  440 EUR

54 Działania w ramach priorytetu III
3.1 Wysoka jakość kształcenia w systemie oświaty 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych 3.3 Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji 3.4 Rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 3.5 Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty 3.6 Wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych

55 Kuratoria oświaty 772 830 155 Euro
Działanie 3.6 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych Instytucja wdrażająca: Kuratoria oświaty Alokacja finansowa na działanie: Euro

56 Działanie 3.6 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych
Cel Działania: - stworzenie warunków równego dostępu do edukacji poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

57 Działanie 3.6 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych
Typ realizowanych operacji (projektów) - wsparcie na rzecz realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych w szkołach oraz opieki pedagogiczno – psychologicznej skierowanych do uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) - programy rozwojowe szkół (w tym również szkół zawodowych) zgodne z lokalną polityką edukacyjną ukierunkowane na: - rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne - rozszerzanie oferty edukacyjnej poza standardowe ramy programów nauczania, poprawę jakości nauczania - programy skierowane do młodych osób, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki

58 - szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące
Działanie 3.6 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych Beneficjenci: - szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące - poradnie psychologiczno – pedagogiczne uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych inni

59 Więcej informacji o funduszach strukturalnych dla sektora edukacji w Polsce znajdziesz:


Pobierz ppt "SZKOŁA W REGIONIE REGION W EUROPIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google