Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków a bezpieczeństwo i zdrowie w pracy Miejsce, data Kampania na rzecz zdrowych miejsc pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków a bezpieczeństwo i zdrowie w pracy Miejsce, data Kampania na rzecz zdrowych miejsc pracy."— Zapis prezentacji:

1 Eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków a bezpieczeństwo i zdrowie w pracy Miejsce, data http://hw.osha.europa.eu Kampania na rzecz zdrowych miejsc pracy 2010–2011

2 Dlaczego eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków jest ważna dla zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy? Regularna eksploatacja ma istotne znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa i wydajności maszyn, urządzeń i środowiska pracy – pomaga wyeliminować zagrożenia w miejscu pracy. Brak eksploatacji lub niewłaściwa eksploatacja może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, wypadków i problemów ze zdrowiem. Eksploatacja to czynność wysokiego ryzyka.

3 Eliminowanie zagrożeń za pomocą eksploatacji (1) Eksploatacja miejsc pracy i ciągów komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych jest ważna dla zapobiegania wypadkom. poślizgnięcia, potknięcia, upadki, wypadki podnośników widłowych Do wypadków dochodzi, gdy urządzenia dźwigowe nie podlegają inspekcjom i nie są regularnie konserwowane. łańcuchy dźwigowe mogą ulec pobrudzeniu/korozji i zawieść, co prowadzi do upadku ciężkich ładunków

4 Eliminowanie zagrożeń za pomocą eksploatacji (2) Wypadki w miejscu pracy związane z elektrycznością prowadzą do istotnej liczby zgonów. Wadliwe instalacje elektryczne (kable, wtyczki, sprzęt) mogą powodować porażenie i poparzenie, pożar, a nawet eksplozję.

5 Eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków – czynność wysokiego ryzyka Wybrane zagrożenia związane z eksploatacją: nierutynowe zadania lub wyjątkowe warunki (wejście do przestrzeni zamkniętych); zmiana zadań i środowiska pracy; praca w bliskim kontakcie z maszynami, praca przy czynnych liniach; presja czasu. Eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków jest prowadzona we wszystkich sektorach i miejscach pracy – wiąże się z różnymi rodzajami zagrożeń.

6 Zagrożenia, ryzyko i wpływ na zdrowie (1) Zagrożenia fizyczne: hałas, wibracje; nadmierne ciepło lub zimno; promieniowanie (promienie ultrafioletowe, rentgenowskie, pola elektromagnetyczne); wysokie obciążenie pracą fizyczną, niewygodne ruchy, praca w przestrzeniach zamkniętych. Wpływ na zdrowie: problemy ze słuchem związane z hałasem, choroby układu mięśniowo-szkieletowego.

7 Zagrożenia, ryzyko i wpływ na zdrowie (2) Zagrożenia chemiczne: azbest, włókno szklane; opary, wyziewy, pył (np. wyziewy asfaltu, spaliny silnika diesla, pył krzemionki krystalicznej); związki lotne. Wpływ na zdrowie: objawy ze strony płuc, astma zawodowa, alergie, azbestoza, nowotwory. Źródło: B. Floret/INRS

8 Zagrożenia, ryzyko i wpływ na zdrowie (3) Zagrożenia biologiczne: bakterie (np. legionella, salmonella); pleśnie i grzyby. Wpływ na zdrowie: objawy ze strony płuc, astma, alergie, legionelloza.

9 Zagrożenia, ryzyko i wpływ na zdrowie (4) Czynniki ryzyka psychospołecznego: presja czasu; praca zmianowa, w weekendy, w nocy, na wezwanie, nieregularne godziny pracy; współpraca z pracownikami podwykonawców / kilku podwykonawców – kwestia komunikacji. Wpływ na zdrowie: stres w pracy, zmęczenie, zwiększone ryzyko wypadku.

10 Zagrożenia, ryzyko i wpływ na zdrowie (5) Wysokie ryzyko wystąpienia wszystkich rodzajów wypadków: wiele związanych z eksploatacją sprzętu i maszyn, np. zmiażdżenie przez przemieszczające się maszyny, niespodziewany rozruch; upadki z wysokości, wypadki związane ze spadającymi obiektami; śmiertelne porażenie prądem elektrycznym, porażenia elektryczne, poparzenia; przestrzenie zamknięte, niedotlenienie; wybuchy, pożary.

11 Podwykonawstwo Wzmożone problemy z bezpieczeństwem i zdrowiem – liczne wypadki i incydenty związane z podwykonawstwem eksploatacji. Praca z dala od zwykłego miejsca pracy (pracownicy pracujący w siedzibie klienta) i potrzeba adaptacji. Częste zmiany środowiska pracy. Kilka spółek podwykonawczych działających jednocześnie na miejscu – kwestia komunikacji.

12 Sprawozdanie i biuletyn Fakty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: Eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków a bezpieczeństwo i zdrowie w pracy Eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków a bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – obraz statystyczny. Przegląd prac eksploatacyjnych w Europie: charakterystyka populacji; narażenie na zagrożenia i główne rodzaje ryzyka; problemy ze zdrowiem i wypadki; wybrane wskazania do właściwej profilaktyki.

13 Fakty i liczby (1) Wysoka częstość wypadków Według danych EUROSTAT ok. 15-20% (w zależności od kraju) wszystkich wypadków oraz 10-15% wszystkich wypadków ze skutkiem śmiertelnym ma związek z pracami eksploatacyjnymi. Około 38% wypadków związanych z substancjami chemicznymi spowodowanych jest przez niebezpieczne materiały uwolnione podczas eksploatacji (Koehorst, 1989). Do większości wypadków dochodzi podczas eksploatacji naprawczej.

14 Fakty i liczby (2) Narażenie zawodowe Według danych konserwatorzy są bardziej narażeni na substancje niebezpieczne niż inni pracownicy. Nadmierne narażenie na obciążenie fizyczne. Wyższe narażenie konserwatorów na hałas, wibracje i promieniowanie. Konserwatorzy są również bardziej narażeni na ciepło w lecie oraz bardzo wilgotne lub suche powietrze.

15 Fakty i liczby (3) Według badań konserwatorzy przemysłowi mogą być szczególnie narażeni na choroby zawodowe. W badaniu prowadzonym we Francji wykazano, że wśród konserwatorów przemysłowych odsetek chorób zawodowych jest 8 do 10 razy wyższy niż wśród przeciętnej populacji. Wysoki odsetek zgłaszanych przypadków chorób układu mięśniowo-szkieletowego występuje u konserwatorów – mechaników, elektryków. Wzrost zachorowalności lub śmiertelności związany z narażeniem na azbest może być odnotowany u konserwatorów budynków i statków.

16 Przykłady dobrych praktyk (1) Zbiór przykładów dobrych praktyk zostanie opublikowany w październiku 2010 r., w tym: Starania irlandzkiej agencji ds. zdrowia i bezpieczeństwa na rzecz ograniczenia wypadków związanych z eksploatacją sprzętu rolniczego. Kodeks praktyk dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym w rolnictwie. Program szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla rolników.

17 Przykłady dobrych praktyk (2) Dobra eksploatacja w przemyśle chemicznym – zakład BASF w Ludwigshafen, w Niemczech. W celu zapobieżenia wypadkom w pracy BASF wprowadził kilka środków bezpieczeństwa: dobrze zdefiniowany przepływ pracy; ocena ryzyka; zezwolenia na pracę i wytyczne; szkolenia własnych pracowników i pracowników kontraktowych.

18 Prawodawstwo UE Od 1989 r. przyjęto liczne dyrektywy europejskie, ustanawiające ogólne ramy w sprawie wymogów minimalnych dotyczących ochrony pracowników. Dyrektywy te znajdują zastosowanie również do czynności eksploatacyjnych, zwłaszcza zaś dyrektywa ramowa, zobowiązująca pracodawców do przeprowadzenia oceny ryzyka w miejscu pracy.

19 Dyrektywa Rady 89/391 – dyrektywa ramowa Ustanawia ogólne zasady dotyczące zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz odnośnej ochrony pracowników. Ustanawia obowiązki pracodawców dotyczące oceny ryzyka, eliminacji ryzyka i czynników sprzyjających powstawaniu wypadków. Zawiera przepisy w sprawie informowania, konsultacji i wyważonego współudziału oraz szkolenia pracowników i ich przedstawicieli.

20 Wytyczne w sprawie oceny ryzyka Komisja Europejska opracowała Wytyczne w sprawie oceny ryzyka w miejscu pracy tak, aby wesprzeć pracodawców i pracowników we wdrożeniu wymogów dotyczących oceny ryzyka zawartych w dyrektywie ramowej. Konserwatorzy maszyn i urządzeń zostali uznani za pracowników, którzy mogą być narażeni na podwyższone ryzyko. Potrzeba przeprowadzenia oddzielnej oceny ryzyka dla czynności eksploatacyjnych (http://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment/guidance.pdf)

21 Europejska Kampania Informacyjna na rzecz bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków na lata 2010–2011 Celem Kampanii jest podniesienie świadomości na temat: znaczenia eksploatacji dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników; ryzyka związanego z eksploatacją; prawnych i moralnych obowiązków pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w związku z eksploatacją, a także na temat takich przypadków odnotowanych w działalności gospodarczej; promowania ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy w związku z eksploatacją, na podstawie odpowiedniej oceny ryzyka.

22 Podstawy Kampanii Bezpieczna eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków – koncentracja na bezpieczeństwie i zdrowiu konserwatorów. Eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków dla bezpieczeństwa i zdrowia – koncentracja na znaczeniu eksploatacji dla eliminowania zagrożeń w miejscu pracy oraz zagwarantowanie bezpieczniejszych i zdrowszych warunków pracy dla wszystkich w miejscu pracy.

23 Wspólne zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków Integracja zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy z zarządzaniem eksploatacją. Ustrukturyzowane podejście oparte na ocenie ryzyka. Jasne role i obowiązki. Systemy bezpieczeństwa pracy i jasne wytyczne, których należy przestrzegać. Odpowiednie szkolenie i sprzęt. Zaangażowanie pracowników do oceny ryzyka i procesu zarządzania eksploatacją.

24 Pięć podstawowych zasad bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków Planowanie. Gwarantowanie bezpieczeństwa. Stosowanie odpowiedniego sprzętu. Wykonywanie zadań w sposób planowy. Kontrola końcowa.

25 Aby dowiedzieć się więcej na temat Kampanii odwiedź witrynę Kampanii http://hw.osha.europa.eu

26 EUROPEJSKA KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI MASZYN, URZĄDZEŃ I BUDYNKÓW ZDROWE I BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY http://hw.osha.europa.eu


Pobierz ppt "Eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków a bezpieczeństwo i zdrowie w pracy Miejsce, data Kampania na rzecz zdrowych miejsc pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google