Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena ryzyka zawodowego — sposób na zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena ryzyka zawodowego — sposób na zdrowe i bezpieczne miejsce pracy"— Zapis prezentacji:

1 Ocena ryzyka zawodowego — sposób na zdrowe i bezpieczne miejsce pracy
Europejska kampania na rzecz oceny ryzyka zawodowego

2 Cel prezentacji Pomoc przedsiębiorstwom, a zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, w zrozumieniu procesu oceny ryzyka zawodowego i jego znaczenia. Dostarczenie narzędzia, które umożliwi im przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Zapewnienie dostępu do ważnych źródeł informacji.

3 Prawo — ocena ryzyka zawodowego
Pracodawcy mają ogólny obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia we wszystkich aspektach związanych z pracą. Ocena ryzyka umożliwia pracodawcom wprowadzenie środków niezbędnych do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy wszyscy pracodawcy muszą regularnie przeprowadzać oceny ryzyka (dyrektywa ramowa 89/391, transponowana do prawa krajowego). Niniejsza prezentacja oparta jest na wytycznych dotyczących oceny ryzyka (należy poszukać wyjaśnień w odpowiednich aktach prawa krajowego, które mogą mieć zastosowanie w Twoim przypadku).

4 Co to jest ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego jest to proces szacowania ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynika z zagrożeń w miejscu pracy. Polega na systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy, w którym analizuje się: co może spowodować uraz lub uszkodzenia ciała czy można zlikwidować zagrożenia, a jeżeli nie jest to możliwe - jakie środki zapobiegawcze lub ochronne należy wprowadzić w celu kontrolowania ryzyka. Ocena ryzyka zawodowego jest podstawą skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także sposobem na ograniczenie wypadków związanych z pracą i zapadalności na choroby zawodowe.

5 Pamiętaj: zagrożenia i ryzyko
Zagrożeniem może być wszystko — materiały, urządzenia, metody pracy lub stosowane praktyki — wszystko, co może spowodować wypadek lub chorobę. Ryzyko to małe lub duże prawdopodobieństwo, że ktoś może zostać poszkodowany w wyniku narażenia.

6 Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?
Osobami przeprowadzającymi ocenę ryzyka mogą być: sami pracodawcy pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę eksperci lub usługodawcy zewnętrzni, JEŚLI w miejscu pracy nie ma kompetentnych pracowników Ekspertowi(-om) należy zapewnić potrzebne informacje, szkolenie, zasoby, czas i wsparcie. Bez względu na to, kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego, ostateczną odpowiedzialność za nią ponosi pracodawca.

7 Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?
Przy podejmowaniu oceny ryzyka zawodowego należy zawsze pamiętać o dwóch zasadach: ocena ryzyka zawodowego powinna być uporządkowana, aby zagwarantować, że zostały nią objęte wszystkie istotne zagrożenia i rodzaje ryzyka (np. żeby nie pominąć prac pomocniczych, takich jak sprzątanie). gdy ryzyko jest ustalone, jego ocenę należy rozpocząć od pierwszej zasady, pytania, czy ryzyko da się zlikwidować.

8 Pięcioetapowe podejście do oceny ryzyka
W przypadku większości organizacji wystarczy pięcioetapowe podejście do oceny ryzyka: Ocenę ryzyka należy przeprowadzać przy aktywnym zaangażowaniu pracowników Istnieją inne metody, równie skuteczne, szczególnie w przypadku bardziej złożonych okoliczności i wyższego poziomu ryzyka.

9 Etap 1: Ustalenie zagrożeń i wskazanie osób zagrożonych (1)
Wskazówki pomocne w ustalaniu istotnych zagrożeń to m.in.: Obejrzeć dokładnie miejsce pracy, głównie pod kątem występowania ewentualnych zagrożeń. Porozmawiać z pracownikami i/lub ich przedstawicielami o problemach, z którymi się zetknęli podczas pracy. Rozważyć długofalowe zagrożenia dla zdrowia pracowników (wysoki poziom hałasu lub działanie substancji niebezpiecznych) i nie skupiać się tylko na oczywistych lub bezpośrednich rodzajach ryzyka. Zapoznać się z zakładową dokumentacją dotyczącą wypadków i chorób zawodowych. Postarać się o informacje z innych źródeł, takich jak: instrukcje obsługi lub karty charakterystyk dostarczane przez producentów i dostawców witryny internetowe poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy dokumenty zawierające wymagania prawne i inne wymagania dotyczące miejsc pracy.

10 Przykład użytecznego narzędzia do ustalania zagrożeń: lista kontrolna
Nr Zagrożenie: POŻAR TAK NIE 1 Czy używa się substancji utleniających lub łatwopalnych? 2 Czy substancje utleniające lub łatwopalne przechowywane są w wentylowanych pomieszczeniach? 3 Czy występują jakieś źródła zapłonu? 4 Czy obszary zagrożenia pożarowego są właściwie oznakowane? 5 Czy są opracowane plany działania w sytuacjach zagrożenia i plany ucieczki? 6 Czy są alarmy pożarowe? 7 Czy oznakowane są drogi ucieczki?

11 Etap 1: Ustalenie zagrożeń i wskazanie osób zagrożonych (2)
W przypadku każdego zagrożenia istotna jest wiedza Kto/jakie grupy ludzi mogą zostać poszkodowane: pomoże to w ustaleniu najlepszego sposobu zarządzania ryzykiem W jaki sposób osoby te będą zagrożone (np. narażenie bezpośrednie lub pośrednie) W jaki sposób mogą zostać poszkodowane, np. rodzaj ewentualnego urazu lub choroby zawodowej Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie płci oraz na grupy pracowników, którzy mogą być narażeni na podwyższone ryzyko lub mają szczególne potrzeby: pracownicy niepełnosprawni młodzi i starsi pracownicy kobiety ciężarne i matki karmiące nieprzeszkoleni lub niedoświadczeni pracownicy (np. pracownicy nowo przyjęci, sezonowi i czasowi)

12 Etap 2: Ocena rodzajów ryzyka i uporządkowanie ich według ważności
Aby zadecydować, czy ryzyko jest małe, średnie czy duże, należy wziąć pod uwagę: prawdopodobieństwo, że dane zagrożenie spowoduje określone skutki, np. obrażenia stopień ciężkości przewidywanych skutków częstotliwość narażenia i liczebność grup narażonych pracowników. Powinien wystarczyć prosty proces oszacowania ryzyka, oparty na ocenie sytuacji i niewymagający żadnych specjalistycznych umiejętności czy skomplikowanych technik: działalność związana z małym ryzykiem stanowiska pracy, na których ryzyko jest dobrze znane lub łatwe do ustalenia i gdzie istnieje łatwy dostęp do środków kontroli W przypadku bardziej złożonych zagrożeń lub rodzajów działalności może być potrzebna wiedza specjalistyczna, profesjonalne wsparcie i doradztwo.

13 Etap 3: Podjęcie decyzji w sprawie działania zapobiegawczego
Przy podejmowaniu decyzji w sprawie działań zapobiegawczych i ochronnych, które należy wprowadzić, trzeba rozważyć: zlikwidowanie (wyeliminowanie) ryzyka, jeżeli jest to możliwe, a jeśli nie: taki sposób minimalizowania lub kontrolowania ryzyka, który nie zagrozi bezpieczeństwu i zdrowiu osób narażonych. Można to zrealizować przez: eliminowanie zagrożeń u źródła przystosowanie warunków pracy do konkretnej osoby stosowanie nowych rozwiązań naukowo-technicznych zastępowanie niebezpiecznych procesów, urządzeń, materiałów, itd. bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi nadawanie priorytetu organizacyjnym środkom ochrony lub środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej (które są ostatecznością) właściwe instruowanie pracowników i przekazywanie im odpowiednich informacji.

14 Etap 4: Podjęcie działania
Wprowadzenie środków zapobiegawczych i środków ochrony. Elementem skutecznej realizacji przedsięwzięć jest opracowanie planu, w którym należy określić: zakresy odpowiedzialności przewidywany termin zakończenia zadania zasoby przydzielone w celu wdrożenia środków.

15 Etap 5: Monitorowanie i przegląd
Należy monitorować skuteczność wprowadzonych środków zapobiegawczych. Ocenę należy poddawać przeglądowi i w razie potrzeby korygować, zwłaszcza: za każdym razem, kiedy w organizacji zachodzą istotne zmiany ze względu na ustalenia dochodzenia w związku z wypadkiem lub zdarzeniem w przypadkach, kiedy wdrożone środki zapobiegawcze nie wystarczają lub nie są już odpowiednie aby zapewnić, że ustalenia zawarte w ocenie ryzyka są nadal aktualne.

16 Dokumentacja oceny ryzyka (1)
Należy dokumentować ocenę ryzyka. Tego rodzaju dokumentacja może stanowić podstawę: przekazywania informacji osobom zainteresowanym kontroli wprowadzania niezbędnych środków materiału dowodowego przedkładanego organom nadzoru korekty w razie zaistnienia zmian.

17 Dokumentacja oceny ryzyka (2)
Zalecane jest, aby w ewidencji znalazły się wyczerpujące dane na temat: osoby (osób) dokonującej(-ych) oceny (nazwisko i stanowisko) charakteru zagrożeń i poziomu ryzyka narażenia konkretnych grup pracowników szacunku/oceny poziomu ryzyka niezbędnych środków zapobiegawczych i środków ochrony wprowadzenia środków ochrony (nazwiska osób odpowiedzialnych i daty) udziału pracowników i ich przedstawicieli w procesie oceny ryzyka

18 Obowiązki pracodawcy Pracodawca ma obowiązek:
zorganizować ocenę ryzyka zawodowego wybrać kompetentną(-e) osobę(-y) ocenić rodzaje ryzyka i wprowadzić środki ochrony włączyć pracowników w proces oceny ryzyka konsultować się z pracownikami lub ich przedstawicielami w sprawie organizacji oceny ryzyka oraz z osobami przeprowadzającymi tę ocenę i wprowadzającymi środki zapobiegawcze posiadać ocenę ryzyka sporządzić dokumentację oceny ryzyka po konsultacji z pracownikami i/lub ich przedstawicielami lub nawet zaangażować ich w prace, a także udostępniać im te dokumenty zadbać o to, aby wszystkie zainteresowane osoby były poinformowane o wszelkich zagrożeniach i urazach, na jakie mogą być narażone oraz o wszystkich środkach ochrony wprowadzonych w celu zapobiegania takim urazom.

19 Prawa i obowiązki pracowników
Pracownicy i/lub ich przedstawiciele mają prawo/obowiązek: by konsultowano się z nimi w sprawie ustaleń dotyczących organizacji oceny ryzyka oraz wyznaczenia osób wykonujących to zadanie uczestniczyć w ocenie ryzyka powiadamiania przełożonych lub pracodawców o zauważonym ryzyku zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące stanowiska pracy by informowano ich o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz o środkach koniecznych do ich wyeliminowania lub ograniczenia zwracać się do pracodawcy z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich środków i przedstawiać propozycje zminimalizowania zagrożeń lub zlikwidowania niebezpieczeństwa u źródła współpracować w celu umożliwienia pracodawcy zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób, których dotyczą skutki ich działań.

20 Gdzie szukać pomocy Wiele pomocnych informacji i wskazówek znajduje się na stronie internetowej Agencji: informacje na temat kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego w jaki sposób można wziąć udział materiały dotyczące kampanii: Bardziej szczegółowa sekcja witryny internetowej poświęcona ocenie ryzyka zawodowego zawierająca: informacje o ocenie ryzyka przykłady dobrych praktyk z całej Europy praktyczne narzędzia: przewodniki, listy kontrolne, itp.:

21 Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy. na rzecz oceny ryzyka zawodowego
Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy. Europejska kampania na rzecz oceny ryzyka zawodowego


Pobierz ppt "Ocena ryzyka zawodowego — sposób na zdrowe i bezpieczne miejsce pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google