Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Częste błędy w ocenie ryzyka zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Częste błędy w ocenie ryzyka zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Częste błędy w ocenie ryzyka zawodowego
Europejska kampania na rzecz oceny ryzyka zawodowego

2 Zapobieganie — prawo Zgodnie z prawem pracodawcy w UE mają obowiązek dbać, żeby pracownicy nie zostali poszkodowani w miejscu pracy. Dyrektywa ramowa UE 89/391: ustanawia podstawowe przepisy, które musi stosować każdy pracodawca jest transponowana do prawa każdego państwa członkowskiego UE  Niektóre państwa członkowskie wykraczają poza dyrektywę ramową UE i wprowadzają ostrzejsze przepisy (należy poszukać wyjaśnień w odpowiednich aktach prawa krajowego, które mogą mieć zastosowanie w Twoim przypadku).

3 Ocena ryzyka Podejmując odpowiednie działania, można zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Kluczem do tego jest: ocena ryzyka zawodowego Pracodawcy są zobowiązani przez prawo do regularnego przeprowadzania ocen ryzyka w miejscu pracy.

4 Co to jest ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego jest to proces szacowania ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynika z zagrożeń w miejscu pracy. Polega na systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy, w którym analizuje się: co może spowodować uraz lub uszkodzenie ciała czy można zlikwidować zagrożenia, a jeżeli nie jest to możliwe - jakie środki zapobiegawcze lub ochronne należy wprowadzić w celu kontrolowania ryzyka. Ocena ryzyka zawodowego jest podstawą skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także sposobem na ograniczenie wypadków związanych z pracą i zapadalności na choroby zawodowe.

5 Podejście etapowe W przypadku większości organizacji wystarczy proste pięcioetapowe podejście do oceny ryzyka: 1. Ustalenie zagrożeń i wskazanie osób zagrożonych 2. Ocena rodzajów ryzyka i uporządkowanie ich według ważności 3. Podjęcie decyzji w sprawie działań zapobiegawczych 4. Podjęcie działania 5. Monitorowanie i przegląd sytuacji Pamiętaj: Zagrożeniem może być wszystko — materiały, urządzenia, metody pracy lub stosowane praktyki — wszystko, co może spowodować wypadek lub chorobę. Ryzyko to małe lub duże prawdopodobieństwo, że ktoś może zostać poszkodowany w wyniku narażenia.

6 Najczęstsze błędy Przy przeprowadzaniu oceny ryzyka częste błędy popełniane są przez wszystkie typy organizacji. Niektóre z błędów najczęściej popełnianych w trakcie procesu oceny ryzyka są przedstawione tutaj, w kolejności, w jakiej zazwyczaj występują.

7 Planowanie oceny ryzyka zawodowego
Częste błędy to: powierzanie przeprowadzania oceny ryzyka osobom niekompetentnym; niezapewnienie koniecznych informacji, szkolenia, zasobów, czasu i wsparcia ekspertom zatrudnionym przez organizację; brak właściwej koordynacji między ekspertami z różnych przedsiębiorstw pracującymi w tym samym miejscu pracy; niezaangażowanie w ocenę ryzyka zespołu ludzi oraz nieuwzględnienie w niej pracowników dysponujących praktyczną znajomością procesu/czynności, które mają być oceniane.

8 Etap 1: Ustalenie zagrożeń i wskazanie osób zagrożonych (1)
Częste błędy to: pominięcie pewnych kategorii ryzyka, np. psychospołecznych czynników zagrożenia oraz czynników organizacyjnych (godziny pracy, obciążenie pracą, itp.); zbagatelizowanie długofalowych zagrożeń dla zdrowia pracowników, np. powodowanych działaniem substancji niebezpiecznych lub wysokim poziomem hałasu; korzystanie z instrukcji odnoszących się do pracy zamiast konsultowania się z samymi pracownikami: rzeczywista praktyka na stanowisku pracy może być inna, a pracownicy znają te problemy; zbyt ścisłe trzymanie się listy kontrolnej. Uwzględnianie tylko typów zagrożeń wymienionych w liście kontrolnej. Nieuwzględnienie sposobu, w jaki pracownicy radzą sobie z zagrożeniami w czasie pracy.

9 Etap 1: Ustalenie zagrożeń i wskazanie osób zagrożonych (2)
Częste błędy to także: nierozpoznanie dużego zagrożenia, uznanie go za mało istotne; pominięcie prac pomocniczych, takich jak prace konserwacyjne czy sprzątanie, wykonywanych na danym stanowisku pracy; nieuwzględnienie możliwej obecności pracowników z innych przedsiębiorstw albo innych osób (podwykonawców, gości, itp.) w zakładzie pracy; brak koordynacji między pracodawcami a podwykonawcami, np. brak wzajemnego informowania się o wszelkich zagrożeniach i rodzajach ryzyka.

10 Etap 1: Ustalenie zagrożeń i wskazanie osób zagrożonych (3)
Częste błędy to także: nieuwzględnienie grup osób, które mogą być szczególnie narażone na ryzyko, np. kobiet w ciąży, młodych pracowników, osób niepełnosprawnych, itp.; nieuwzględnienie urządzeń, które są rzadko używane; niezapoznanie się z dokumentacją dotyczącą wypadków i chorób zawodowych.

11 Etap 2: Ocena rodzajów ryzyka i uporządkowanie ich według ważności
Częste błędy to: pominięcie niektórych konsekwencji zagrożeń, np. nieuwzględnienie ich długofalowych skutków; kreowanie fałszywego poczucia bezpieczeństwa: wykrycie ryzyka nie oznacza jego eliminacji z miejsca pracy lub kontrolowania; nieuporządkowanie rodzajów ryzyka według ważności z uwzględnieniem ich oceny. Prace mające na celu zapobieganie zagrożeniom lub ochronę muszą być usystematyzowane według ważności.

12 Etap 3: Podjęcie decyzji w sprawie działania zapobiegawczego
Częste błędy to: nieuwzględnienie ogólnych zasad zapobiegania: najpierw należy zastanowić się, czy danemu ryzyku da się zapobiegać lub uniknąć go, a jeśli nie zastanowić się nad sposobem zmniejszenia lub kontrolowania ryzyka przez przyjęcie takich środków, jak: eliminacja zagrożeń u źródła, zastępowanie elementów niebezpiecznych bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi ... przenoszenie ryzyka, np. kontrolowanie jednego ryzyka przez utworzenie ryzyka w innym miejscu; brak konsultacji/udziału pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących działań zapobiegawczych.

13 Etap 4: Podjęcie działania
Częste błędy to: brak hierarchii ważności wprowadzania środków zapobiegawczych; brak planu działania określającego m.in.: środki, jakie mają zostać wdrożone kto, co i kiedy wykonuje czynności przewidywany termin zakończenia brak właściwego nadzoru nad wprowadzaniem tych środków; brak konsultacji/udziału pracowników.

14 Etap 5: Monitorowanie i przegląd
Częste błędy to: nie określono ustaleń dotyczących przeglądu i korekty oceny ryzyka; środki zapobiegawcze i środki ochrony niekoniecznie uwzględniają wyniki oceny ryzyka; wprowadzone środki nie są monitorowane, a to ma zagwarantować utrzymanie ich skuteczności; pracownicy i/lub ich przedstawiciele nie są informowani o wynikach oceny ryzyka i wprowadzonych środkach; ocena ryzyka traktowana jest jako jednorazowy obowiązek i nie dokonuje się jej regularnego przeglądu w celu zapewnienia ciągłej aktualności.

15 Dokumentacja oceny ryzyka
Częste błędy to: nie sporządzono dokumentacji oceny ryzyka; nie dokonano przeglądu zagrożeń i poziomu ryzyka, osób narażonych, wprowadzonych środków zapobiegawczych, szczegółowych informacji dotyczących wprowadzenia środków, itp.; nie wykorzystuje się dokumentacji do informowania osób zainteresowanych (pracowników, kierownictwa) lub do monitorowania wprowadzania środków zapobiegawczych i ochrony.

16 Gdzie szukać pomocy Wiele pomocnych informacji i wytycznych znajduje się na stronach internetowych Agencji: sekcja witryny internetowej poświęcona ocenie ryzyka zawodowego zawierająca informacje dotyczące tej oceny, przykłady dobrych praktyk z całej Europy oraz narzędzia i listy kontrolne: informacje na temat kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego

17 Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy. na rzecz oceny ryzyka zawodowego
Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy. Europejska kampania na rzecz oceny ryzyka zawodowego


Pobierz ppt "Częste błędy w ocenie ryzyka zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google