Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z zakupem wyposażenia trwałego Inowrocław, 24 stycznia 2011 r.

2 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z zakupem wyposażenia trwałego Założenia projektu: Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Nazwa osi priorytetowej: 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Nazwa działania: 3.3. Rozwój infrastruktury kultury, Beneficjent projektu: Powiat Inowrocławski, Partner merytoryczny/operator: Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Miejsce realizacji projektu: Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. Solankowa 33, Tryb rozpatrywania projektu: konkursowy, Typ projektu: roboty budowlane i dostawa.

3 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Geneza projektu Powiat Inowrocławski 8 czerwca 2010 r. złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. 27 sierpnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Powiatem Inowrocławskim i Województwem Kujawsko- Pomorskim.

4 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Geneza projektu Koncepcja adaptacji pomieszczeń piwnic w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu powstała wraz z decyzją o przebudowie i adaptacji Pałacu Mieszczańskiego na Muzeum. Ograniczone środki finansowe uniemożliwiły kompleksowe wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń w budynku. W części wyremontowanych pomieszczeń piwnic zostanie urządzona wystawa stała pn. SOLNO I – Kopalnia soli w Inowrocławiu. Wystawa taka funkcjonowała w poprzednim obiekcie Muzeum. Po przeniesieniu wszystkich zbiorów muzealnych do nowej siedziby Muzeum do XIX-wiecznego Pałacu Mieszczańskiego, celowym jest ponowne urządzenie ekspozycji prezentującej pamiątki tradycji solowarstwa. Znaczna część obiektów zabytkowych przed udostępnieniem wystawy społeczeństwu, została poddana konserwacji.

5 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Cele projektu Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości oferty kulturalnej powiatu inowrocławskiego oraz całego regionu kujawsko-pomorskiego poprzez poprawę stanu technicznego obiektów dziedzictwa kulturowego oraz standardu świadczonych usług kulturalnych.

6 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Zakres rzeczowy projektu Zakres prac w ramach I etapu projektu obejmował wykonanie następujących elementów: adaptację pomieszczenia kuchennego i zaplecza socjalnego, adaptację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej, roboty budowlane w piwnicach, stolarkę drzwiową, montaż punktów oświetleniowych.

7 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Zakres rzeczowy projektu II etap projektu polegał na zakupie wyposażenia trwałego do urządzenia wystawy stałej SOLNO I – Kopalnia Soli w Inowrocławiu. Scenografia wystawy wymagała odtworzenia drewnianej zabudowy chodnika kopalnianego. Projekt obejmował zakup nowego sprzętu wystawienniczego – gablot do właściwego prezentowania oraz zabezpieczenia w trakcie eksponowania, zarówno mundurów górniczych (urzędniczych i galowych) i pamiątkowych sztandarów, jak i przyrządów pomiarowych, m.in. metanomierzy, pochłaniaczy, osobistych zdjęć górniczych, kronik.

8 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Kalendarium zadaniedata złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 czerwca 2010 r. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu27 sierpnia 2010 r. podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych, PHU CERAMEX Dariusz Perlikowski, Piotr Perlikowski, ul. Marcinkowskiego 84, 88 – 100 Inowrocław 11 października 2010 r. podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, Mrówczyński Paweł Pracownia Architektoniczna Pantelija, ul. Mickiewicza 60, Inowrocław 11 października 2010 r. podpisanie umowy na pełnienie nadzoru konserwatorskiego, Piotr Winter 26 października 2010 r. zakończenie robót budowlanych30 listopada 2010 r. rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektu31 grudnia 2010 r.

9 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU: Całkowita wartość projektu – ,47 zł, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (65%) – ,15 zł Budżet Powiatu Inowrocławskiego (35%) – ,32 zł

10 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki: Wskaźniki planowanych produktów Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – mierzony w szt. (1) Wskaźnik planowanych rezultatów Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – mierzony w osobach/rok (18 287). Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy Realizacja projektu wpłynie na wzrost zatrudnienia o 4 osoby od stycznia 2011 r. na następujących stanowiskach pracy: przewodnik muzealny – 2 osoby, pracownik techniczny (konserwator) – 1 osoba, pracownik obsługi – 1 osoba.

11 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Struktura zarządzania projektem Koordynator projektu – Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Pion finansowy – Wydział Budżetowo-Finansowy Pion zamówień publicznych – Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Inne wydziały zaangażowane w realizację projektu: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Partner merytoryczny – Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

12 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Promocja projektu Działania promocyjne odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego, krajowego i regionalnego W zakresie informacji i promocji projektu przeprowadzono następujące działania: - wykonano 2 tablice: informacyjną i pamiątkową, - opublikowano 2 ogłoszenia prasowe, - wyemitowano spot radiowy (80 emisji), - opracowano folder i gadżety promocyjne.

13 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Dziękujemy za uwagę Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu tel. (52) , 153,


Pobierz ppt "Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google