Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. 1 Projekt pn. "Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kaw ę czynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowi ą zuj ą cych standardów

2 Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. 2 Projekt Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej Kaw ę czynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowi ą zuj ą cych standardów Nazwa Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, O ś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Beneficjent Powiat Inowrocławski Partner merytoryczny Dom Pomocy Społecznej w Kaw ę czynie filia w Parchaniu Cel projektu Celem głównym projektu była poprawa jako ś ci infrastruktury społecznej powiatu inowrocławskiego poprzez dostosowanie DPS w Kaw ę czynie filii w Parchaniu do wymogów standaryzacji do ko ń ca 2011 r. Cele ogólne: - poprawa skuteczno ś ci pomocy społecznej w powiecie inowrocławskim poprzez zapewnienie wysokiej jako ś ci usług w spełniaj ą cym standardy i potrzeby osób niepełnosprawnych DPS w Kaw ę czynie, - zwi ę kszenie aktywno ś ci społecznej oraz kompetencji mieszka ń ców powiatu i regionu w dziedzinie pomocy osobom wymagaj ą cym opieki, - wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty DPS w Kaw ę czynie. Cele szczegółowe : - maksymalizacja funkcjonalno ś ci budynku filii DPS w Parchaniu, zwi ę kszenie liczby miejsc w filii dla nowych mieszka ń ców i przeprowadzonych z Kaw ę czyna, - pełen zestaw rozwi ą za ń architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie wystarczaj ą cej powierzchni u ż ytkowej pomieszcze ń w stosunku do liczby mieszka ń ców.

3 Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. 3 Wska ź niki realizacji projektu Wska ź niki produktu: Liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposa ż onych obiektów (pozostałej \infrastruktury społecznej) – 1 szt., liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt. Wska ź niki rezultatu: liczba osób korzystaj ą cych z usług pomocy społecznej w obiektach dostosowanych do wymaganych prawem standardów – 80 osób. Okres rzeczowej realizacji projektu wrzesie ń 2010 r. – grudzie ń 2011 r. Okres zako ń czenia finansowego grudzie ń 2011 r. Zakres rzeczowy - rozbudowa DPS w Kaw ę czynie filia w Parchaniu, -drogi dojazdowe, po ż arowe, chodniki do budynku DPS w Kaw ę czynie filia w Parchaniu, - przebudowa DPS w Kaw ę czynie filia w Parchaniu, - nadzór inwestorski, - promocja projektu

4 4 Bud ż et projektu całkowita warto ść projektu: 4 494 044, 26 zł w tym: - dofinansowanie ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 640 516,86 zł, -wkład własny (bud ż et powiatu): 1 853 527,40 zł Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

5 Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich 5 Kalendarium projektu 9 sierpnia 2010 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomi ę dzy Powiatem Inowrocławskim a Instytucj ą Zarz ą dzaj ą c ą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, 23 lipca 2010 r. – ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, 17 sierpnia 2010 r. - data ogłoszenia post ę powania w celu wyłonienia Wykonawcy nadzoru inwestorskiego 10 wrze ś nia 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawc ą robót budowlanych 10 wrze ś nia 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawc ą nadzoru inwestorskiego, listopad 2011 r. – zako ń czenie robót budowlanych w ramach projektu, listopad 2010 r. - grudzie ń 2011 r. – promocja projektu.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google