Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Obowiązki beneficjenta wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu Wrocław, lipiec 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Obowiązki beneficjenta wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu Wrocław, lipiec 2009."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Obowiązki beneficjenta wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu Wrocław, lipiec 2009

3 3 § 5 ust. 1 Harmonogram płatności W terminie do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego § 5 ust. 2 Prognoza wydatków kwalifikowalnych na bieżący oraz kolejny rok budżetowy W terminie do 15 lutego

4 4 § 6 ust. 6 Wniosek o płatność (zgodnie z harmonogramem płatności) 1 raz na 3 m- ce od dnia zawarcia umowy

5 5 § 8 ust. 14 Wniosek o płatność końcową (gdy inwestycja zakończyła się przed zawarciem umowy do 60 dni od zawarcia umowy) Do 60 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu § 8 ust. 10 Beneficjent ma obowiązek ujawniania dochodów, które powstają w związku z realizacja projektu.

6 6 § 10 ust. 5 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług w ramach realizowanego Projektu aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego status Beneficjenta jako podatnika od towarów i usług (od zawarcia umowy do 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu) Do 31 grudnia każdego roku

7 7 §10 ust. 1 Beneficjent zobowiązany jest pisemnie poinformować IZ, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, FS lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE ani krajowych środków publicznych. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy

8 8 §10 ust. 3 Beneficjent zobowiązany jest pisemnie poinformować IZ, iż Beneficjent i Partner nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy

9 9 § 11 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy Dotyczy wyłącznie beneficjentów niebędących jednostką sektora finansów publicznych lub fundacji, której jedynym fundatorem nie jest Skarb Państwa bądź BGK Do 30 dni od dnia zawarcia umowy

10 10 §12 ust. 7 Gdy aktualna szacunkowa wartość zamówienia publicznego wynosi: co najmniej 10 000 000 PLN dla robót budowlanych, lub co najmniej 5 000 000 PLN dla dostaw bądź usług Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania do IZ RPO: – odpowiednio projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub projektu zaproszenia do negocjacji, albo projektu zaproszenia do składania ofert, bądź projektu zapytania o cenę, – projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy); – istotnych postanowień wprowadzonych do treści projektu umowy z wykonawcą oraz projektu wzoru umowy z wykonawcą lub ogólnych warunków umowy określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

11 11 § 15 ust. 1 W przypadku gdy całkowita wartość projektu wynosi co najmniej 5 000 000 PLN Beneficjent po poniesieniu co najmniej 50 % wydatków całkowitej wartości Projektu, a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji Projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

12 12 § 17 ust. 1 Zgłasza ewentualne zmiany dotyczące realizacji Projektu do IZ RPO Najpóźniej do 35 dni przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji Projektu

13 13 Zmiany w Projekcie po podpisaniu Umowy Zmiana wielkości wskaźników produktu oraz przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków (pozycjami zakresu rzeczowego) powstałymi z przyczyn innych niż przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zmiana wielkości wskaźników rezultatu Zmiana w projekcie będące wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zmiana okresu realizacji projektu

14 14 Zmiany w Projekcie po podpisaniu Umowy Zmiany powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają przygotowania aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku braku zgody IZ RPO na dokonanie zmian Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązująca wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu.

15 15 Kategorie wydatków Zgodnie z wytyczną IZ RPO z dnia 19.11.2008 r. (sygn. DRPO.0290/1246/DRPO-Z/1375/PW/08) pkt. 5:...procedury wyboru wniosku o dofinansowanie projektu nie dopuszczają na jakimkolwiek etapie możliwości włączenia do projektu dodatkowych kategorii wydatków, nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie projektu. Dotyczy to również etapu po zawarciu umowy (...).

16 16 § 19 Rozwiązanie Umowy § 19 ust. 1 Rozwiązanie umowy na wniosek IZ RPO z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia § 19 ust. 5 Rozwiązanie umowy na wniosek Beneficjenta; § 19 ust. 2 Rozwiązanie Umowy na wniosek IZ RPO bez wypowiedzenia

17 17


Pobierz ppt "1. Obowiązki beneficjenta wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu Wrocław, lipiec 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google