Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów z udziałem dotacji z unijnych funduszy strukturalnych Warszawa 27.04.2004r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów z udziałem dotacji z unijnych funduszy strukturalnych Warszawa 27.04.2004r."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów z udziałem dotacji z unijnych funduszy strukturalnych Warszawa 27.04.2004r.

2 Środki na realizację polityki regionalnej UE w Polsce w ramach Narodowego Planu Rozwoju w latach 2004 - 2006 Zaangażowanie łączne - 16 709,7 mln euro 11 368,8 mln euro - wkład UE 3 522,9 mln euro – krajowy wkład publiczny 1 818,0 mln euro – krajowy wkład prywatny

3 Strategia Lizbońska 2000 Unia Europejska do roku 2010 stanie się najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem gospodarczym świata budowa gospodarki opartej o nowe technologie budowa społeczeństwa opartego na wiedzy masowe zastosowanie internetu (e-commerce, e-banking, obsługa obywateli przez urzędy (e-gmina), kształcenie na odległość) zwiększenie wydatków na naukę i badania (3% PKB w 2010 r.) redukcja fiskalnych i społecznych kosztów pracy zniesienie barier w przepływie siły roboczej promocja imigracji naukowców

4 Realizacja celów Strategii Lizbońskiej dotyczących współdziałania sfery B+R z przedsiębiorczością w NPR i SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Dz 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Dz 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających przedsiębiorstwa Dz 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Dz 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

5 c.d. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Dz 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna Dz 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dz 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego Dz 2.5. Promocja przedsiębiorczości Dz 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

6 Finansowanie projektów przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej W użyciu są takie określenia jak: dotacja z UE, dofinansowanie unijne, współfinansowanie... Fundusze strukturalne UE dokonują refundacji określonej części kosztów faktycznie poniesionych przy realizacji zakontraktowanego projektu Realizator projektu musi zachować płynność finansową w ciągu całego okresu realizacji. Musi bardzo starannie przygotować,, montaż finansowy projektu

7 Etapy opracowania montażu finansowego projektu Klasyfikacja kosztów projektu przez pryzmat ich kwalifikowalności Określenie źródeł prefinansowania projektu Określenie źródeł współfinansowania projektu Określenie możliwości wniesienia na rzecz projektu wkładu rzeczowego Dobór innych instrumentów finansowych i produktów bankowych ułatwiających i usprawniających przebieg realizacji projektu

8

9 Klasyfikacja kosztów projektu pod względem ich kwalifikowalności - podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003r zmieniające ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczące warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współ finansowane z funduszy strukturalnych Uzupełnienia Programów Operacyjnych Podręczniki procedur wdrażania poszczególnych programów operacyjnych Rozstrzygnięcia instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie pomocy unijnej

10 Koszty niekwalifikowane 1.OPŁATY FINANSOWE Odsetki od debetu, opłaty bankowe Prowizje i ryzyko różnic kursowych oraz inne wydatki finansowe 2.GRZYWNY, KARY FINANSOWE, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORAMI SĄDOWYMI 3. KOSZTY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU 4. PODATEK VAT Z wyjątkiem przypadków, gdy status prawny projektodawcy nie uprawnia go do ubiegania się o zwrot tego podatku 5. KOSZTY NIEUDOKUMENTOWANE

11 Koszty kwalifikowane do określonej wysokości Koszty zakupu niezabudowanego gruntu - do 10% kosztów kwalif. Przygotowanie dokumentacji technicznej - 7-15%

12 Koszty kwalifikowane Przykładowe koszty kwalifikowane: 1.Uzbrojenie terenu 2.Prace budowlano-montażowe, prace ziemne, prace hydrauliczne, prace wykończeniowe itp. 3.Zakup wyposażenia i instalacji niezbędnych dla właściwego funkcjonowania obiektów i zainstalowanych w nich na stałe 4.Nadzór inżynierski 5.Przygotowanie dokumentacji technicznej 6.Koszty pomieszczeń i sprzętu 7.Koszty administracyjne (marketingu, doradztwa prawnego, oceny oddziaływania projektu)

13 Możliwości wniesienia wkładu rzeczowego Wkład rzeczowy może mieć charakter: udostępnienia gruntu, nieruchomości, wyposażenia i materiałów; pracy osób z instytucji realizującej projekt; badań i działań specjalistycznych; nieodpłatnej pracy wolontariuszy; niektóre koszty administracyjne (np. opłaty za czynsz).

14 Koszty kwalifikowane/niekwalifikowane projektu

15 Stopa współfinansowania projektów przez UE Stopa współfinansowania projektów uzależniona jest od: - regionu, w którym realizowany jest projekt -specyfiki realizowanego projektu w ramach konkretnego działania danego SPO - generowanego przez dany projekt zysku Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (1260/1999/WE) Determination of the rate of assistance for revenue-generating investments under the Structural Funds - How to apply Article 29(4) of Council regulation (EC) No 1260/1999 in cases of investment in infrastructure

16 Schemat montażu finansowego

17 Przykład: Współfinansowanie projektu inwestycyjnego (środki własne + refundacja UE + kredyt bankowy) beneficjent ostateczny/pomiot wnioskujący : konsorcjum B+R i grupa przedsiębiorstw cel projektu: budowa laboratorium CZT świadczącego usługi dla przedsiębiorstw realizacja projektu: w ramach SPO WKP

18 Wybór adekwatnego PO/Priorytetu/Działania Nazwa Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Nazwa Priorytetu Priorytet I. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Nazwa działania Działanie 1.4.2. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Max. wysokość pomocy (w % kwalifikujących się kosztów) 75%

19 Przebieg realizacji projektu - aspekty finansowe Przewidywany czas trwania projektu: 24 miesiące Przewidywany koszt realizacji projektu: 1 000 000 zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: 700 000 zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 65% Wolne środki własne beneficjenta: 200 000 zł

20 Klasyfikacja kosztów projektu Wykup gruntów: 400 000 zł Prace budowlano montażowe, prace ziemne: 500 000 zł Nadzór inżynierski: 50 000 zł Przygotowanie dokumentacji technicznej: 50 000 zł ------------- Suma kosztów realizacji projektu: 1 000 000 zł - koszty niekwalifikowane - 300 000 zł ----------- koszty kwalifikowane inwestycji 700 000 zł

21 Obliczenie kwoty dofinansowania unijnego Przewidywany koszt realizacji projektu: 1 000 000 zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: 700 000 zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 65% Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE: 65% z 700 000 zł = 455 000 zł Wymagany wkład własny w ramach projektu: Koszty niekwalifikowane 300.000 zł Koszty kwalifik. nierefundowane 245.000 zł razem: 545 000 zł

22 Koszty kwalifikowane/niekwalifikowane projektu

23 Zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne Wymagane środki własne: - 545.000 zł Wolne środki beneficjenta: + 200.000 zł ---------------- Potrzeby kapitałowe w celu sfinansowania wkładu własnego: - 345.000 zł Finansowanie kosztów kwalifikowanych (do refundacji) - 455.000 zł

24 Potrzeby kapitałowe beneficjenta Beneficjent otrzyma refundację w kwocie + 455.000 zł zaciąga kredyt pomostowy - 455.000 zł (np. 24 mies., zabezpieczony cesją praw do refundacji) zaciąga kredyt inwestycyjny - 345.000 zł Dysponując 200.000 zł gotówki i kredytem na 345.000 zł konsorcjum B+R i grupa firm realizują w ciągu 1 roku inwestycję o wartości 1 miliona zł

25 Działania dot. prefinansowania projektu uwzględnienie specyfiki płatności dotacji UE na rzecz danego projektu (transze lub jednorazowo) określenie warunków udzielenia kredytu pomostowego uzyskanie z banku promesy kredytowej uruchomienie kredytu pomostowego (ew. transzy) w momencie zakontraktowania projektu

26 Działania dot. współfinansowania projektu uwzględnienie specyfiki realizacji projektów współfinanso- wanych przez UE określenie warunków udzielenia kredytu finansującego wkład własny bądź też określenie innych źródeł współ- finansowania (np. emisja obligacji, dofinansowanie z funduszy krajowych np. BGK-FPU, fundusze, fundacje) uzyskanie promesy kredytowej uruchomienie kredytu w momencie zakontraktowania projektu

27 Zaawansowany montaż finansowy Pożądany przy większych projektach Uzależniony od stabilności systemu okresowych płatności oraz przewidywalności płatności związanych z realizacją projektu Sprzedaż pakietowej obsługi finansowej projektu (kredyt pomostowy/kredyt finansujący wkład własny/emisja obligacji)

28

29 PKO BP S.A. OFERTA WSPÓŁPRACY WSPÓŁPRACA PRZY OPRACOWANIU ZAŁOŻEŃ MONTAŻU FINANSOWEGO PROJEKTU, WYDANIE PROMESY KREDYTOWEJ, OTWARCIE RACHUNKU PROJEKTU PO PODPISANIU UMOWY O REALIZACJI PROJEKTU, FINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO, FINANSOWANIE POMOSTOWE, FINANSOWANIE WYKONAWCÓW I/LUB PODWYKONAWCÓW, PROWADZENIE WSZELKICH ROZLICZEŃ PROJEKTU OBSŁUGA GWARANCJI PRZETARGOWYCH, OBSŁUGA GWARANCJI DOBREGO WYKONANIA KONTRAKTU

30 Rodzaje kredytów potencjalnie użytecznych przy realizowaniu projektów unijnych Kredyt pomostowy Kwota kredytu do 100% przyznanej refundacji Zabezpieczony cesją praw do refundacji (obligatoryjnie) Inne zabezpieczenia Wykorzystanie bezgotówkowe na pokrycie kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez realizatora w związku z projektem Jednorazowa spłata kredytu z otrzymanej refundacji lub wcześniej ze środków własnych (bez karnej prowizji)

31 Rodzaje kredytów potencjalnie użytecznych przy realizowaniu projektów unijnych Kredyt inwestycyjny na wkład własny Kwota kredytu do 90% wartości przedsięwzięcia Minimalny wkład własny 10% Zabezpieczenie: wg przepisów wewnętrznych PKO BP Wypłata jednorazowo lub w transzach Wykorzystanie bezgotówkowe na pokrycie kosztów ponoszonych przez realizatora w związku z projektem

32

33 Dziękuję za uwagę! Krzysztof Michalik Zespół Funduszy Unijnych Departament Bankowości Zagranicznej i Integracji Europejskiej tel. + 22 5218078 e-mail: Krzysztof.Michalik@pkobp.pl


Pobierz ppt "Finansowanie projektów z udziałem dotacji z unijnych funduszy strukturalnych Warszawa 27.04.2004r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google