Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów z udziałem dotacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów z udziałem dotacji"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów z udziałem dotacji
z unijnych funduszy strukturalnych Warszawa r.

2 Środki na realizację polityki regionalnej UE w Polsce w ramach Narodowego Planu Rozwoju w latach Zaangażowanie łączne ,7 mln euro 11 368,8 mln euro - wkład UE 3 522,9 mln euro – krajowy wkład publiczny 1 818,0 mln euro – krajowy wkład prywatny

3 Strategia Lizbońska 2000 Unia Europejska do roku 2010 stanie się najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem gospodarczym świata budowa gospodarki opartej o nowe technologie budowa społeczeństwa opartego na wiedzy masowe zastosowanie internetu (e-commerce, e-banking, obsługa obywateli przez urzędy (e-gmina), kształcenie na odległość) zwiększenie wydatków na naukę i badania (3% PKB w 2010 r.) redukcja fiskalnych i społecznych kosztów pracy zniesienie barier w przepływie siły roboczej promocja imigracji naukowców

4 Rozwój Zasobów Ludzkich
Realizacja celów Strategii Lizbońskiej dotyczących współdziałania sfery B+R z przedsiębiorczością w NPR i SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Dz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Dz Wzmocnienie instytucji wspierających przedsiębiorstwa Dz Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Dz Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny
c.d. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Dz Regionalna infrastruktura edukacyjna Dz Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dz Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego Dz Promocja przedsiębiorczości Dz Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

6 Finansowanie projektów przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej
W użyciu są takie określenia jak: dotacja z UE, dofinansowanie unijne, współfinansowanie... Fundusze strukturalne UE dokonują refundacji określonej części kosztów faktycznie poniesionych przy realizacji zakontraktowanego projektu Realizator projektu musi zachować płynność finansową w ciągu całego okresu realizacji. Musi bardzo starannie przygotować ,,montaż finansowy projektu”

7 Etapy opracowania montażu finansowego projektu
Klasyfikacja kosztów projektu przez pryzmat ich kwalifikowalności Określenie źródeł prefinansowania projektu Określenie źródeł współfinansowania projektu Określenie możliwości wniesienia na rzecz projektu „wkładu rzeczowego” Dobór innych instrumentów finansowych i produktów bankowych ułatwiających i usprawniających przebieg realizacji projektu

8

9 Klasyfikacja kosztów projektu pod względem ich kwalifikowalności - podstawy prawne
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003r zmieniające ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1685/2000  z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczące warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współ finansowane z funduszy strukturalnych Uzupełnienia Programów Operacyjnych Podręczniki procedur wdrażania poszczególnych programów operacyjnych Rozstrzygnięcia instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie pomocy unijnej

10 Koszty niekwalifikowane
1.OPŁATY FINANSOWE Odsetki od debetu, opłaty bankowe Prowizje i ryzyko różnic kursowych oraz inne wydatki finansowe 2.GRZYWNY, KARY FINANSOWE, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORAMI SĄDOWYMI 3. KOSZTY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU 4. PODATEK VAT Z wyjątkiem przypadków, gdy status prawny projektodawcy nie uprawnia go do ubiegania się o zwrot tego podatku 5. KOSZTY NIEUDOKUMENTOWANE

11 Koszty kwalifikowane do określonej wysokości
Koszty zakupu niezabudowanego gruntu - do 10% kosztów kwalif. Przygotowanie dokumentacji technicznej %

12 Koszty kwalifikowane Przykładowe koszty kwalifikowane: Uzbrojenie terenu Prace budowlano-montażowe, prace ziemne, prace hydrauliczne, prace wykończeniowe itp. Zakup wyposażenia i instalacji niezbędnych dla właściwego funkcjonowania obiektów i zainstalowanych w nich na stałe Nadzór inżynierski Przygotowanie dokumentacji technicznej Koszty pomieszczeń i sprzętu Koszty administracyjne (marketingu, doradztwa prawnego, oceny oddziaływania projektu)

13 Możliwości wniesienia „wkładu rzeczowego”
„Wkład rzeczowy” może mieć charakter: udostępnienia gruntu, nieruchomości, wyposażenia i materiałów; pracy osób z instytucji realizującej projekt; badań i działań specjalistycznych; nieodpłatnej pracy wolontariuszy; niektóre koszty administracyjne (np. opłaty za czynsz).

14 Koszty kwalifikowane/niekwalifikowane projektu

15 Stopa współfinansowania projektów przez UE
Stopa współfinansowania projektów uzależniona jest od: - regionu, w którym realizowany jest projekt specyfiki realizowanego projektu w ramach konkretnego działania danego SPO - generowanego przez dany projekt zysku Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (1260/1999/WE) Determination of the rate of assistance for revenue-generating investments under the Structural Funds - „How to apply Article 29(4) of Council regulation (EC) No 1260/1999 in cases of investment in infrastructure”

16 Schemat montażu finansowego

17 beneficjent ostateczny/pomiot wnioskujący :
Przykład: Współfinansowanie projektu inwestycyjnego (środki własne + refundacja UE + kredyt bankowy) beneficjent ostateczny/pomiot wnioskujący : konsorcjum B+R i grupa przedsiębiorstw cel projektu: budowa laboratorium CZT świadczącego usługi dla przedsiębiorstw realizacja projektu: w ramach SPO WKP

18 Wybór adekwatnego PO/Priorytetu/Działania
Nazwa Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Nazwa Priorytetu Priorytet I. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Nazwa działania Działanie Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Max. wysokość pomocy (w % kwalifikujących się kosztów) 75%

19 Przebieg realizacji projektu - aspekty finansowe
Przewidywany czas trwania projektu: miesiące Przewidywany koszt realizacji projektu: zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: % Wolne środki własne beneficjenta: zł

20 Klasyfikacja kosztów projektu
Wykup gruntów: zł Prace budowlano montażowe, prace ziemne: zł Nadzór inżynierski: zł Przygotowanie dokumentacji technicznej: zł Suma kosztów realizacji projektu: zł - koszty niekwalifikowane zł koszty kwalifikowane inwestycji zł

21 Obliczenie kwoty dofinansowania unijnego
Przewidywany koszt realizacji projektu: zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: % Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE: 65% z zł = zł Wymagany wkład własny w ramach projektu: Koszty niekwalifikowane zł Koszty kwalifik. nierefundowane zł razem: zł

22 Koszty kwalifikowane/niekwalifikowane projektu

23 Zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne
Wymagane środki własne: zł Wolne środki beneficjenta: zł Potrzeby kapitałowe w celu sfinansowania wkładu własnego: zł Finansowanie kosztów kwalifikowanych (do refundacji) zł

24 Potrzeby kapitałowe beneficjenta
Beneficjent otrzyma refundację w kwocie zł zaciąga kredyt pomostowy zł (np. 24 mies., zabezpieczony cesją praw do refundacji) zaciąga kredyt inwestycyjny zł Dysponując zł gotówki i kredytem na zł konsorcjum B+R i grupa firm realizują w ciągu 1 roku inwestycję o wartości 1 miliona zł

25 Działania dot. prefinansowania projektu
uwzględnienie specyfiki płatności dotacji UE na rzecz danego projektu (transze lub jednorazowo) określenie warunków udzielenia kredytu pomostowego uzyskanie z banku promesy kredytowej uruchomienie kredytu pomostowego (ew. transzy) w momencie zakontraktowania projektu

26 Działania dot. współfinansowania projektu
uwzględnienie specyfiki realizacji projektów współfinanso- wanych przez UE określenie warunków udzielenia kredytu finansującego wkład własny bądź też określenie innych źródeł współ-finansowania (np. emisja obligacji, dofinansowanie z funduszy krajowych np. BGK-FPU, fundusze, fundacje) uzyskanie promesy kredytowej uruchomienie kredytu w momencie zakontraktowania projektu

27 Zaawansowany montaż finansowy
Pożądany przy większych projektach Uzależniony od stabilności systemu okresowych płatności oraz przewidywalności płatności związanych z realizacją projektu Sprzedaż pakietowej obsługi finansowej projektu (kredyt pomostowy/kredyt finansujący wkład własny/emisja obligacji)

28

29 PKO BP S.A. OFERTA WSPÓŁPRACY WSPÓŁPRACA PRZY OPRACOWANIU ZAŁOŻEŃ
MONTAŻU FINANSOWEGO PROJEKTU, WYDANIE PROMESY KREDYTOWEJ, OTWARCIE RACHUNKU PROJEKTU PO PODPISANIU UMOWY O REALIZACJI PROJEKTU, FINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO, FINANSOWANIE POMOSTOWE, FINANSOWANIE WYKONAWCÓW I/LUB PODWYKONAWCÓW, PROWADZENIE WSZELKICH ROZLICZEŃ PROJEKTU OBSŁUGA GWARANCJI PRZETARGOWYCH, OBSŁUGA GWARANCJI DOBREGO WYKONANIA KONTRAKTU

30 Rodzaje kredytów potencjalnie użytecznych przy realizowaniu projektów unijnych
Kredyt pomostowy Kwota kredytu do 100% przyznanej refundacji Zabezpieczony cesją praw do refundacji (obligatoryjnie) Inne zabezpieczenia Wykorzystanie bezgotówkowe na pokrycie kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez realizatora w związku z projektem Jednorazowa spłata kredytu z otrzymanej refundacji lub wcześniej ze środków własnych (bez „karnej prowizji”)

31 Kredyt inwestycyjny na wkład własny
Rodzaje kredytów potencjalnie użytecznych przy realizowaniu projektów unijnych Kredyt inwestycyjny na wkład własny Kwota kredytu do 90% wartości przedsięwzięcia Minimalny wkład własny 10% Zabezpieczenie: wg przepisów wewnętrznych PKO BP Wypłata jednorazowo lub w transzach Wykorzystanie bezgotówkowe na pokrycie kosztów ponoszonych przez realizatora w związku z projektem

32

33 Dziękuję za uwagę! Krzysztof Michalik Zespół Funduszy Unijnych
Departament Bankowości Zagranicznej i Integracji Europejskiej tel


Pobierz ppt "Finansowanie projektów z udziałem dotacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google