Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów dotowanych z funduszy strukturalnych UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów dotowanych z funduszy strukturalnych UE"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów dotowanych z funduszy strukturalnych UE
XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw 6 grudnia 2006

2 Program Europejski PKO BP S.A.
ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW wkład pieniężny wkład rzeczowy 1. uzupełniają środki własne beneficjenta 2. pokrywają tylko część kosztów (na zasadzie refundacji) 3. stanowią procentowy udział w stosunku do kosztów kwalifikowanych 4. nie pokrywają opłat finansowych, które nie są kosztami kwalifikowanymi Środki z funduszy strukturalnych Program Europejski PKO BP S.A.

3 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW
Wydatek jest kwalifikowany, jeżeli został faktycznie poniesiony i udokumentowany w ramach projektu realizowanego z udziałem funduszu Koszty (wydatki) niekwalifikowane: 1. OPŁATY FINANSOWE - Odsetki od debetu, opłaty bankowe - Prowizje i ryzyko różnic kursowych oraz inne wydatki finansowe 2. GRZYWNY, KARY FINANSOWE, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORAMI SĄDOWYMI 3. PODATEK VAT Z wyjątkiem przypadków, gdy status prawny projektodawcy nie uprawnia go do ubiegania się o zwrot tego podatku 4. KOSZTY NIEUDOKUMENTOWANE Program Europejski PKO BP S.A.

4 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
USŁUGI KONSULTACYJNO- -DORADCZE FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH FINANSOWANIE PROJEKTÓW WKŁAD UNIJNY Kredyty pomostowe (krótkoterminowe) WKŁAD WŁASNY Kredyty średnioterminowe Kredyty długoterminowe Emisja obligacji PROMESY KREDYTOWE Finansowanie ROZLICZENIA PROJEKTÓW RACHUNKI Rachunek projektu ROZLICZENIA Akredytywa dokumentowa ZABEZPIECZENIA Gwarancja bankowa, Transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym) Tzw. proste usługi doradcze Współpraca z firmami konsultingowymi Doradztwo specjalistyczne (montaż finansowy) Wiedza Rozliczenia Program Europejski PKO BP S.A.

5 Program Europejski PKO BP S.A.
MONTAŻ FINANSOWY Klasyfikacja kosztów projektu przez pryzmat ich kwalifikowalności Określenie źródeł prefinansowania projektu Określenie źródeł współfinansowania projektu Dobór innych instrumentów finansowych i produktów bankowych ułatwiających i usprawniających przebieg realizacji projektu Program Europejski PKO BP S.A.

6 MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU
Koszty niekwalifikowane Środki własne beneficjenta Kredyt bankowy/emisja obligacji/ usługa leasingu Koszty kwalifikowane 100 % Wkład własny beneficjenta Dofinansowanie z funduszu strukturalnego Wkład rzeczowy Środki własne beneficjenta Dotacje (np. NFOŚiGW) Kredyt bankowy / emisja obligacji / leasing Całkowity koszt projektu Program Europejski PKO BP S.A.

7 Program Europejski PKO BP S.A.
KREDYT POMOSTOWY Umożliwia sfinansowanie tzw. luki czasowej, powstałej między dniem regulowania faktur a otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków; pokrywa koszty kwalifikowane (refundowane) projektu Przeznaczenie kredytu - finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Okres kredytowania - elastyczny, brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu Kwota kredytu - do 100% kwoty dofinansowania projektu (na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych) Zabezpieczenie kredytu - cesja praw z umowy o dofinansowanie projektu; Fundusz Poręczeń Unijnych (do 80 % kwoty kredytu); inne standardowe zabezpieczenia Program Europejski PKO BP S.A.

8 Program Europejski PKO BP S.A.
KREDYT NA WSPÓŁFINANSOWANIE Umożliwia sfinansowanie wkładu własnego realizatora projektu oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych (nie podlegających refundacji Okres kredytowania - wychodzący poza okres realizacji projektu; karencja w spłacie do 12 miesięcy; Udział własny w projekcie – indywidualnie negocjowane Zabezpieczenie – FPU (do 60 % kwoty kredytu), standardowe zabezpieczenia Oprocentowanie - preferencyjne (pakiet z kredytem pomostowym) Prowizja - preferencyjna (pakiet z kredytem pomostowym) WALUTA UDZIELENIA KREDYTÓW: DOWOLNA, ustalona z PKO BP PROMESA KREDYTOWA – fakultatywnie, w celu wskazania źródeł finansowania Program Europejski PKO BP S.A.

9 Dogodna forma finansowania inwestycji dla przedsiębiorstw
LEASING Dogodna forma finansowania inwestycji dla przedsiębiorstw Koszt kwalifikowany – rata leasingu prowadzącego do przeniesienia własności środka na Korzystającego, Przedmiot leasingu – nowy środek trwały w szczególności maszyny i urządzenia oraz środki transportu (ś.t. nie są finansowane w branży transportowej), Refundacja - refundacja kosztów leasingu co 6-miesięcy, Czas trwania leasingu – odpowiednio do potrzeb Klienta, PROMESA LEASINGOWA - przyrzeczenie zawarcia w przyszłości umowy leasingu Program Europejski PKO BP S.A.

10 dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii
FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku wystarczających zabezpieczeń kredytowych możliwość ustanowienia konkurencyjnego zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia/kontraktu uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo: - krótkiej historii kredytowej - posiadania aktywów o małej wartości, nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu - nieuzyskania dotacji unijnej pośrednictwo banków współpracujących zapewnia oszczędność czasu Klienta PKO BP jest bankiem współpracującym z FPU

11 Produkty FPU FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH
Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów Poręczenia/gwarancje za zobowiązania z tytułu obligacji Gwarancje realizacji przedsięwzięcia Regwarancje Gwarancje dobrego wykonania kontraktu Promesa udzielenia poręczenia

12 Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów udzielane są:
- Kredytobiorcom realizującym przedsięwzięcia – beneficjentom pomocy UE (część współfinansowana z UE i wkład własny) - Kredytobiorcom uczestniczącym w realizacji przedsięwzięcia – wykonawcom, np. firmy budowlane do 80% kwoty kredytu do 5 mln EUR w trybie zwykłym i rozszerzonym do EUR (do 5 mln EUR dla JST) w portfelu kredytowym - Prowizje za poręczenie 0,5 % do 1 roku 0,75 % od 1 roku do 2 lat % od 2 do 3 lat 1,25 % od 3 do 5 lat 1,5 % powyżej 5 lat za gwarancję o 0,5% wyższa niż dla poręczenia

13 KREDYT TECHNOLOGICZNY
Do 2 mln EUR na 6 lat Na zakup , opracowanie i wdrożenie nowej technologii (= technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat) w celu zmodernizowania działalności i produktów Konieczne ekspertyzy kompetentnych jednostek naukowych (PAN, centrów B+R, stowarzyszeń naukowych, szkół wyższych Konieczny wkład własny – min. 25% wartości inwestycji Możliwość umorzenia do 50% kredytu gestor – BGK SA Umorzenie podlega ust. o wspieraniu działalności innowacyjnej i zasadzie de minimis i musi być wykazywane jako pomoc publiczna

14 Udział banku w realizacji projektu to nie tylko kredyty...
Program Europejski PKO BP S.A.

15 Akredytywa dokumentowa Usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym
ROZLICZENIA PROJEKTU Rachunek projektu Założenie w PKO BP osobnego rachunku projektu/subkonta ułatwia zarządzanie procesem jego realizacji Akredytywa dokumentowa Operacja bankowa, której wybór jako formy rozliczenia pomiędzy stronami kontraktu handlowego, minimalizuje ryzyko związane z transakcją Usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym Kontrakty terminowe forward, kontrakty ARF i FRA Gwarancja bankowa Jako forma zabezpieczenia transakcji handlowych gwarancja jest korzystna zarówno dla wykonawców inwestycji/dostawcy towarów i/lub usług, jak i „właścicieli projektów”/beneficjentów Program Europejski PKO BP S.A.

16 Program Europejski PKO BP S.A.
RACHUNEK PROJEKTU ŚRODKI WŁASNE KREDYT BANKOWY DOTACJA RACHUNEK PROJEKTU Wypłata na podstawie faktur przedłożonych przez beneficjenta po zweryfikowaniu zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym ZAPŁATA ZA TOWARY ZAPŁATA ZA USŁUGI Program Europejski PKO BP S.A.

17 AKREDYTYWA OTWARCIE AKREDYTYWY BENEFICJENT AKREDYTYWY WYKONAWCA
ZLECENIODAWCA AKREDYTYWY BENEFICJENT ŚRODKÓW Z UE KONTRAKT WARUNKOWE ZOBOWIAZANIE WOBEC BENEFICJENTA DO ZAPŁATY ZLECENIE OTWARCIA AKREDYTYWY PKO BANK POLSKI OTWARCIE AKREDYTYWY BANK AWIZUJĄCY BANK OTWIERAJACY Program Europejski PKO BP S.A.

18 Program Europejski PKO BP S.A.
AKREDYTYWA FAKTURA PROTOKÓŁ DOSTAWY PRZEWOŹNIK RAPORT AUDYTORA WYKONAWCA TOWARY/ USŁUGI AUDYTOR ŚWIAD.JAKOŚCI BADANIE TOWARÓW PROTOKÓŁODBIORU DOKUMENTY INWESTOR Program Europejski PKO BP S.A.

19 Program Europejski PKO BP S.A.
AKREDYTYWA Podstawowe korzyści dla zleceniodawcy akredytywy - – BENEFICJENTA FUNDUSZY UE Uwarunkowanie zapłaty wobec dostawcy od spełnienia przez niego wymogów określonych w treści akredytywy (odzwierciedlających warunki umowy o dofinansowanie) Ograniczenie ryzyka otrzymania przez kupującego niewłaściwego lub niepełnowartościowego towaru, Możliwość sfinansowania zakupu poprzez udzielenie przez PKO BP S.A. kredytu przeznaczonego na wypłaty z akredytywy Przejęcie ryzyka niewypłacalności kupującego przez bank otwierający akredytywę i ew. bank potwierdzający Szybkość: „dziś zlecenie – dziś otwarcie akredytywy” Program Europejski PKO BP S.A.

20 Gwarancje przetargowe
WSPÓŁPRACA BENEFICJENTA Z BANKIEM Beneficjent Import towarów lub usług Akceptacja projektu Wypłata refundacji Przetargi Kontrakty na wykonanie prac Płatności Projekt/Wniosek Akredytywy Gwarancje przetargowe Promesa kredytowa Rachunek projektu Rozliczenia Przelewy z rachunku projektu Rozliczenie kredytu pomostowego Umowa kredytowa Kredyt pomostowy Kredyt na wkład własny Instrumenty hedgingowe np. forward walutowy Bank Program Europejski PKO BP S.A.

21 Departament Integracji Europejskiej
Dziękuję za uwagę Krzysztof Michalik Departament Integracji Europejskiej i Finansowania Handlu


Pobierz ppt "Finansowanie projektów dotowanych z funduszy strukturalnych UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google