Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów dotowanych z funduszy strukturalnych UE XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw 6 grudnia 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów dotowanych z funduszy strukturalnych UE XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw 6 grudnia 2006."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów dotowanych z funduszy strukturalnych UE XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw 6 grudnia 2006

2 Program Europejski PKO BP S.A. wkład pieniężnywkład rzeczowy 1. uzupełniająśrodki własne beneficjenta 2. pokrywają tylko część kosztów (na zasadzie refundacji) 3. stanowią procentowy udział w stosunku do kosztów kwalifikowanych 4. nie pokrywają opłat finansowych, które nie są kosztami kwalifikowanymi Środki z funduszy strukturalnych ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW

3 Program Europejski PKO BP S.A. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW Wydatek jest kwalifikowany, jeżeli został faktycznie poniesiony i udokumentowany w ramach projektu realizowanego z udziałem funduszu Koszty (wydatki) niekwalifikowane: 1. OPŁATY FINANSOWE - Odsetki od debetu, opłaty bankowe - Prowizje i ryzyko różnic kursowych oraz inne wydatki finansowe 2. GRZYWNY, KARY FINANSOWE, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORAMI SĄDOWYMI 3. PODATEK VAT Z wyjątkiem przypadków, gdy status prawny projektodawcy nie uprawnia go do ubiegania się o zwrot tego podatku 4. KOSZTY NIEUDOKUMENTOWANE

4 Program Europejski PKO BP S.A. ROZLICZENIA PROJEKTÓW RACHUNKI Rachunek projektu ROZLICZENIA Akredytywa dokumentowa ZABEZPIECZENIA Gwarancja bankowa, Transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym) 3. Rozliczenia USŁUGI KONSULTACYJNO- -DORADCZE Tzw. proste usługi doradcze Współpraca z firmami konsultingowymi Doradztwo specjalistyczne (montaż finansowy) 1. Wiedza FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH FINANSOWANIE PROJEKTÓW WKŁAD UNIJNY Kredyty pomostowe (krótkoterminowe) WKŁAD WŁASNY Kredyty średnioterminowe Kredyty długoterminowe Emisja obligacji PROMESY KREDYTOWE 2. Finansowanie PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP

5 Klasyfikacja kosztów projektu przez pryzmat ich kwalifikowalności Określenie źródeł prefinansowania projektu Określenie źródeł współfinansowania projektu Dobór innych instrumentów finansowych i produktów bankowych ułatwiających i usprawniających przebieg realizacji projektu Program Europejski PKO BP S.A. MONTAŻ FINANSOWY

6 Program Europejski PKO BP S.A. Całkowity koszt projektu Koszty niekwalifikowane Środki własne beneficjenta Kredyt bankowy/emisja obligacji/ usługa leasingu Koszty kwalifikowane 100 % Wkład własny beneficjenta Dofinansowanie z funduszu strukturalnego Wkład rzeczowy Środki własne beneficjenta Dotacje (np. NFOŚiGW) Kredyt bankowy / emisja obligacji / leasing MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU

7 Program Europejski PKO BP S.A. Umożliwia sfinansowanie tzw. luki czasowej, powstałej między dniem regulowania faktur a otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków; pokrywa koszty kwalifikowane (refundowane) projektu Przeznaczenie kredytu - finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Okres kredytowania - elastyczny, brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu Kwota kredytu - do 100% kwoty dofinansowania projektu (na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych) Zabezpieczenie kredytu - cesja praw z umowy o dofinansowanie projektu; Fundusz Poręczeń Unijnych (do 80 % kwoty kredytu); inne standardowe zabezpieczenia KREDYT POMOSTOWY

8 Program Europejski PKO BP S.A. Umożliwia sfinansowanie wkładu własnego realizatora projektu oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych (nie podlegających refundacji Okres kredytowania - wychodzący poza okres realizacji projektu; karencja w spłacie do 12 miesięcy; Udział własny w projekcie – indywidualnie negocjowane Zabezpieczenie – FPU (do 60 % kwoty kredytu), standardowe zabezpieczenia Oprocentowanie - preferencyjne (pakiet z kredytem pomostowym) Prowizja - preferencyjna (pakiet z kredytem pomostowym) WALUTA UDZIELENIA KREDYTÓW: DOWOLNA, ustalona z PKO BP PROMESA KREDYTOWA – fakultatywnie, w celu wskazania źródeł finansowania KREDYT NA WSPÓŁFINANSOWANIE

9 Program Europejski PKO BP S.A. Dogodna forma finansowania inwestycji dla przedsiębiorstw Koszt kwalifikowany – rata leasingu prowadzącego do przeniesienia własności środka na Korzystającego, Przedmiot leasingu – nowy środek trwały w szczególności maszyny i urządzenia oraz środki transportu (ś.t. nie są finansowane w branży transportowej), Refundacja - refundacja kosztów leasingu co 6-miesięcy, Czas trwania leasingu – odpowiednio do potrzeb Klienta, PROMESA LEASINGOWA - przyrzeczenie zawarcia w przyszłości umowy leasingu LEASING

10 dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku wystarczających zabezpieczeń kredytowych możliwość ustanowienia konkurencyjnego zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia/kontraktu uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo: - krótkiej historii kredytowej - posiadania aktywów o małej wartości, nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu - nieuzyskania dotacji unijnej pośrednictwo banków współpracujących zapewnia oszczędność czasu Klienta PKO BP jest bankiem współpracującym z FPU FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH

11 Produkty FPU Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów Poręczenia/gwarancje za zobowiązania z tytułu obligacji Gwarancje realizacji przedsięwzięcia Regwarancje Gwarancje dobrego wykonania kontraktu Promesa udzielenia poręczenia FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH

12 Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów udzielane są: - Kredytobiorcom realizującym przedsięwzięcia – beneficjentom pomocy UE (część współfinansowana z UE i wkład własny) - Kredytobiorcom uczestniczącym w realizacji przedsięwzięcia – wykonawcom, np. firmy budowlane do 80% kwoty kredytu do 5 mln EUR w trybie zwykłym i rozszerzonym do EUR (do 5 mln EUR dla JST) w portfelu kredytowym - Prowizje za poręczenie 0,5 % do 1 roku 0,75 % od 1 roku do 2 lat 1 % od 2 do 3 lat 1,25 % od 3 do 5 lat 1,5 % powyżej 5 lat za gwarancję o 0,5% wyższa niż dla poręczenia

13 KREDYT TECHNOLOGICZNY Do 2 mln EUR na 6 lat Na zakup, opracowanie i wdrożenie nowej technologii (= technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat) w celu zmodernizowania działalności i produktów Konieczne ekspertyzy kompetentnych jednostek naukowych (PAN, centrów B+R, stowarzyszeń naukowych, szkół wyższych Konieczny wkład własny – min. 25% wartości inwestycji Możliwość umorzenia do 50% kredytu gestor – BGK SA Umorzenie podlega ust. o wspieraniu działalności innowacyjnej i zasadzie de minimis i musi być wykazywane jako pomoc publiczna

14 Program Europejski PKO BP S.A. Udział banku w realizacji projektu to nie tylko kredyty...

15 Program Europejski PKO BP S.A. Rachunek projektu Założenie w PKO BP osobnego rachunku projektu/subkonta ułatwia zarządzanie procesem jego realizacji Akredytywa dokumentowa Operacja bankowa, której wybór jako formy rozliczenia pomiędzy stronami kontraktu handlowego, minimalizuje ryzyko związane z transakcją Usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym Kontrakty terminowe forward, kontrakty ARF i FRA Gwarancja bankowa Jako forma zabezpieczenia transakcji handlowych gwarancja jest korzystna zarówno dla wykonawców inwestycji/dostawcy towarów i/lub usług, jak i właścicieli projektów/beneficjentów ROZLICZENIA PROJEKTU

16 RACHUNEK PROJEKTU Wypłata na podstawie faktur przedłożonych przez beneficjenta po zweryfikowaniu zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym KREDYT BANKOWY ŚRODKI WŁASNE DOTACJA ZAPŁATA ZA USŁUGI ZAPŁATA ZA TOWARY Program Europejski PKO BP S.A. RACHUNEK PROJEKTU

17 Program Europejski PKO BP S.A. ZLECENIE OTWARCIA AKREDYTYWY OTWARCIE AKREDYTYWY ZLECENIODAWCA AKREDYTYWY BENEFICJENT ŚRODKÓW Z UE BENEFICJENT AKREDYTYWY WYKONAWCA KONTRAKT OTWARCIE AKREDYTYWY WARUNKOWE ZOBOWIAZANIE WOBEC BENEFICJENTA DO ZAPŁATY PKO BANK POLSKI BANK OTWIERAJACY BANK AWIZUJĄCY AKREDYTYWA

18 Program Europejski PKO BP S.A. PRZEWOŹNIK BADANIE TOWARÓW INWESTOR WYKONAWCA TOWARY/ USŁUGI FAKTURA PROTOKÓŁODBIORU ŚWIAD.JAKOŚCI PROTOKÓŁ DOSTAWY DOKUMENTY RAPORT AUDYTORA AUDYTOR AKREDYTYWA

19 Program Europejski PKO BP S.A. Podstawowe korzyści dla zleceniodawcy akredytywy - – BENEFICJENTA FUNDUSZY UE Uwarunkowanie zapłaty wobec dostawcy od spełnienia przez niego wymogów określonych w treści akredytywy (odzwierciedlających warunki umowy o dofinansowanie) Ograniczenie ryzyka otrzymania przez kupującego niewłaściwego lub niepełnowartościowego towaru, Możliwość sfinansowania zakupu poprzez udzielenie przez PKO BP S.A. kredytu przeznaczonego na wypłaty z akredytywy Przejęcie ryzyka niewypłacalności kupującego przez bank otwierający akredytywę i ew. bank potwierdzający Szybkość: dziś zlecenie – dziś otwarcie akredytywy AKREDYTYWA

20 Projekt/Wniosek Promesa kredytowa Rachunek projektu Akceptacja projektu Umowa kredytowa Kredyt pomostowy Kredyt na wkład własny Przetargi Kontrakty na wykonanie prac Akredytywy Gwarancje przetargowe Import towarów lub usług Instrumenty hedgingowe np. forward walutowy Płatności Rozliczenia Przelewy z rachunku projektu Beneficjent Bank Wypłata refundacji Rozliczenie kredytu pomostowego WSPÓŁPRACA BENEFICJENTA Z BANKIEM Program Europejski PKO BP S.A.

21 Dziękuję za uwagę Krzysztof Michalik Departament Integracji Europejskiej i Finansowania Handlu


Pobierz ppt "Finansowanie projektów dotowanych z funduszy strukturalnych UE XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw 6 grudnia 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google