Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

2 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Powiat Strzyżowski położony jest w obszarze problemowym środkowo – zachodnim województwa podkarpackiego, charakteryzującym się dominacją obszarów wiejskich oraz wieloma barierami wewnętrznymi utrudniającymi jego rozwój

3 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO A. Liczba podmiotów gospodarczych B. Udział użytków rolnych w powierzchni ogółem C. Telefoniczne łącza główne D. Stopa bezrobocia E. Liczba pracujących F. Udział powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych G. Produkcja sprzedana przemysłu G F E D C B A 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Polska = 100WojewództwoPowiat

4 Powiat zajmuje obszar 503 km 2, w 2001 r. mieszkało na tym terenie 62633 mieszkańców, tworzy go pięć gmin zbiorowych powstałych na obszarach dawnych gromad w 1973 r., jedno miasto Strzyżów. Tradycyjnie jest to typowy dla Podkarpacia obszar rolniczy z funkcjami przemysłowymi Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

5 Pod względem rozwoju gospodarczego Powiat Strzyżowski zajmuje niską pozycję konkurencyjną na tle innych powiatów Województwa Podkarpackiego PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU (1) WYSOKA 1.000.000. 000 ZŁ RZESZÓW (MIASTO) KROSNO (MIASTO) POW. MIELECKI POW. DĘBICKI POW. STALOWOWOLSKI POW. JASIELSKI ŚREDNIA 400.000.0 00 ZŁ POW. KROŚNIEŃSKI POW. SANOCKI POW. JAROSŁAWSKI POW. LEŻAJSKI POW. ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI NISKA POW. RZESZOWSKI POW. PRZEWORSKI POW. PRZEMYSKI TARNOBRZEG (MIASTO) POW. TARNOBRZESKI POW. ŁAŃCUCKI PRZEMYŚL (MIASTO) POW. KOLBUSZOWSKI POW. BIESZCZADZKI POW. STRZYŻOWSKI POW. BRZOZOWSKI POW. NIŻAŃSKI POW. LUBACZOWSKI 10 14 STOPA BEZROBOCIA (2)

6 5858 17836 8935 1593 poza rolnictwem indywidualnymw rolnictwie indywidualnymbezrobotnipozostali Największa grupa ludności Powiatu związana jest z rolnictwem. W r. 1996 było to 17.836 osób, w tym roku 8935 osób pracowało na terenie Powiatu poza rolnictwem indywidualnym a 5858 było zarejestrowanych jako bezrobotne Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

7 Bezrobocie jest niewątpliwie największym problemem społecznym Powiatu w ciągu ostatniego dziesięciolecia Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 17,40% 18,10% 15% 13,10% 10,40% 10,30% 13,20% 14,90% 16% 15,70% 14,30% 6,50% 12,50% 16,90% 17,30% 16,20% 14,50% 12,30% 14,60% 17% 17,90% 16,90% 15,30% 13,50% 7,00% 20% 19,80% 18,70% 17,10% 15,30% 19% 17,90% 17,80% 19,70% 16,40% 13,30% 6,60% 0 1990199119921993199419951996199719981999200020012002

8 Udział podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby ludności jest w powiecie stosunkowo niski w odniesieniu do udziału wojewódzkiego i ogólnokrajowego 7,92 5,9 4,15 0 2 4 6 8 10 PolskaWojewództwoPowiat Wykres nr 8 - Udział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w stosunku do liczby ludności w 1999 r. udział podmiotów gospodarczych Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

9 Jednym z największych sukcesów naszej społeczności ostatnich kilkunastu lat jest wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych, dzięki którym w znacznym stopniu łagodzone są skutki bezrobocia na tym terenie Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 3009 2808 2502 2376 2323 2134 1958 1850 1774 1628 1444 1173 883 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1990199119921993199419951996199719981999200020012002 Liczba podmiotów gospodarczych

10 Podmioty gospodarcze zlokalizowane w powiecie działają w różnych branżach. Najwięcej zarejestrowanych podmiotów w zdecydowanej większości prywatnych funkcjonuje w handlu, następnie w budownictwie i przemyśle Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 146 47 117 368 414 932 217 102 241 59 Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwoPrzemysł BudownictwoHandel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i łącznośćObsługa nieruchomości i firm Wycinek 7Edukacja Ochrona zdrowia i opieka społecznaHotele i restauracje Pośrednictwo finansowePozostali

11 Aktywność gospodarcza przekłada się na wzrastającą liczbę osób pracujących na terenie powiatu – dane wg informacji własnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 8286 8935 9362 9530 10881 10067 11279 11162 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 19951996199719981999200020012002 Liczba pracujących na terenie powiatu

12 Pod względem liczby pracujących najwięcej osób zatrudniają firmy prowadzące działalność produkcyjną, następnie działające w handlu, edukacji, opiece społecznej i ochronie zdrowia oraz budownictwie Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 1217 119 539 2907 942 2331 396 427 496 1354 441 110 Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwoDziałalność produkcyjna BudownictwoHandel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i łącznośćObsługa nieruchomości i firm Administracja publiczna i obrona narodowaEdukacja Ochrona zdrowia i opieka społecznaHotele i restauracje Pośrednictwo finansowePozostali

13 W roku 2002 Rada Powiatu przyjęła Strategię rozwoju powiatu strzyżowskiego na lata 2002 – 2010, wyznaczając m.in. mocne i słabe strony powiatu, strategiczne pola rozwoju, kierunki zmian i oczekiwane priorytety rozwoju WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W LATACH 2002 - 2010 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

14 Wyznaczone w wizji rozwoju powiatu strzyżowskiego pola strategiczne rozwoju powiatu stanowią komplementarną całość Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Rolnictwo, turystyka i agroturystyka Edukacja ogólna, zawodowa i menedżerska Infrastruktura komunikacyjna i ochrona środowiska Inicjatywy lokalne i współpraca regionalna Gospodarka i przedsiębiorczość 134 5 2

15 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Pierwszym priorytetem strategii rozwoju powiatu strzyżowskiego jest : wykorzystanie warunków glebowo – klimatycznych i walorów przyrodniczo – krajobrazowych obszaru powiatu w celu rozwoju opłacalnych gałęzi produkcji rolniczej oraz różnych form rekreacji i turystyki Dla terenu Powiatu położonego w pobliżu stolicy województwa i ważnych centrów regionalnych szczególnie wskazany jest rozwój różnych form krótkiego wypoczynku, a turystyka i rekreacja stać się powinna istotnym źródłem dochodów rodzin na obszarach wiejskich, na których powinny też rozwijać się opłacalne gałęzie produkcji rolniczej, dostosowanej do struktury i jakości gleb i wielkości gospodarstw rolnych

16 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Drugim priorytetem strategii rozwoju powiatu strzyżowskiego jest: tworzenie warunków oraz wspieranie rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako podstawowe działanie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu Działania w tym zakresie powinny zmierzać do wzmocnienia potencjału, jaki tkwi w gospodarce i przedsiębiorstwach powiatu, szczególnie w sektorze MŚP oraz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na tym terenie

17 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Trzecim priorytetem Strategii rozwoju powiatu strzyżowskiego jest: dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy Priorytet ten oznacza zwrócenie szczególnej uwagi na system edukacji, którego zadaniem jest wspomaganie i generowanie pozytywnych zmian w gospodarce powiatu a zadaniem dla samorządu powiatowego jest stworzenie pełnej i progresywnej oferty edukacyjnej

18 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Czwartym priorytetem strategii rozwoju powiatu strzyżowskiego jest: rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego oraz działania służące ochronie środowiska naturalnego W celach strategicznych i kierunkach działań w ramach tego priorytetu dla samorządu powiatowego szczególnie ważna jest modernizacja dróg powiatowych, których zły stan jest istotną barierą w rozwoju regionu, a także budowa nowych połączeń drogowych, w tym drogi ekspresowej S - 19

19 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Piątym priorytetem strategii rozwoju powiatu strzyżowskiego jest: aktywizacja i integracja społeczności powiatu strzyżowskiego wokół programów wspierających jego rozwój Poprzez wyznaczenie tego priorytetu chcemy wspierać tradycyjną aktywność mieszkańców powiatu, realizować różnorodne programy wzmacniające poczucie powiatowej tożsamości, organizować współpracę różnych środowisk służącą osiąganiu wyznaczonych celów poprawiających poziom i jakość życia mieszkańców

20 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Pomoc przedsiębiorcom, wspieranie rozwoju naszych firm i wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców naszego powiatu to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawiamy przed naszym samorządem

21 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Naszym celem jest stałe wspieranie sfery gospodarki w powiecie poprzez rozwój instytucji otoczenia biznesu i ułatwianie dostępu do różnorodnych programów pomocowych a także aktywne poszukiwanie inwestorów

22 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Działania, które w tej dziedzinie chcemy podejmować to m.in.: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw wspomaganie pozytywnych procesów restrukturyzacyjnych w gospodarce promocja przedsiębiorczości i postaw menedżerskich wśród mieszkańców aktywne poszukiwanie inwestorów zewnętrznych i tworzenie sprzyjających warunków do inwestowania na terenie powiatu wykorzystanie dostępnych środków z funduszy krajowych i zagranicznych do tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego powiatu tworzenie instytucji otoczenie biznesu wspomagających sferę gospodarki

23 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Podejmowanie przez samorząd inicjatyw wspierających rozwój gospodarczy napotyka na wiele ograniczeń, związanych przede wszystkim z przepływem środków finansowych pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym i pozarządowym, czego nasz samorząd kilkakrotnie już doświadczył przygotowując we współpracy z Powiatowym Forum Gospodarczym w Strzyżowie programy finansowane z zewnątrz, mające na celu rozwój gospodarczy powiatu Mimo to uważamy, że działanie w tym zakresie stanowi obowiązek władz samorządowych wszystkich szczebli, zwalczenie plagi bezrobocia może bowiem nastąpić tylko poprzez rozwój gospodarczy

24 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO


Pobierz ppt "Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google