Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław 18 października 2005 r. SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW APLIKUJĄCYCH O ŚRODKI W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3. ZPORR Prowadzący : Marta Berhel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław 18 października 2005 r. SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW APLIKUJĄCYCH O ŚRODKI W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3. ZPORR Prowadzący : Marta Berhel."— Zapis prezentacji:

1 Wrocław 18 października 2005 r. SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW APLIKUJĄCYCH O ŚRODKI W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3. ZPORR Prowadzący : Marta Berhel Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA

3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego PRIORYTET I ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW DZIAŁANIE 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska DZIAŁANIE 1.4 Rozwój turystyki i kultury PRIORYTET III ROZWÓJ LOKALNY DZIAŁANIE 3.1 Obszary wiejskie DZIAŁANIE 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji

4 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Dostępna kwota dotacji na terenie województwa dolnośląskiego z EFRR: dla działania 1.2 ok. 2,3 mln euro* dla działania 1.4 ok. 3 mln euro dla działania 3.1 ok. 1,5 mln euro dla działania 3.2 ok. 2,7 mln euro * (wyłącznie na projekty zgodnie z ogłoszeniem o naborze) Rzeczowa realizacja projektów, ich rozliczenie oraz złożenie ostatniego wniosku o płatność: do 31 sierpnia 2008

5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska RODZAJE PROJEKTÓW W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU DO DZIAŁANIA 1.2 I.POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 1. modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza 1. modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza 2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji 2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji II. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII II. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa) 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa)

6 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska III. WSPARCIE ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA 1. opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza 2. tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń 3. utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód 4. tworzenie map terenów zalewowych 5. tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia 6. tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej

7 RODZAJE BENEFICJENTÓW - jednostki samorządu terytorialnego - związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy - podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska - organy administracji rządowej w województwie - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska

8 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie1.4 Rozwój turystyki i kultury RODZAJE PROJEKTÓW W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU DO DZIAŁANIA 1.4 I. Z ZAKRESU TURYSTYKI I. Z ZAKRESU TURYSTYKI Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 mln euro, pod warunkiem, że ich realizacja ma znaczący wpływ ekonomiczny na rozwój regionalny i prowadzi do tworzenia stałych miejsc pracy. Projekty kwalifikujące się: 1. adaptacja zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu 1. adaptacja zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu 2. rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej 2. rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej 3. rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, między innymi w obiektach podkreślających specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie, obiekty podworskie 3. rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, między innymi w obiektach podkreślających specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie, obiekty podworskie

9 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie1.4 Rozwój turystyki i kultury RODZAJE PROJEKTÓW W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU c.d. 4. opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej,w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej 4. opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej,w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej 5. rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych 5. rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych 6. projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych. 6. projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych.

10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie1.4 Rozwój turystyki i kultury II. PROJEKTY PROMOCYJNE * II. PROJEKTY PROMOCYJNE * 1. organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz 1. organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach 2. projekty związane z przygotowaniem i realizacją programów 2. projekty związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych turystycznych i kulturowych * szczegółowe wytyczne dot. rodzajów projektów promocyjnych, patrz www.zporr.dolnyslask.pl/dokumenty * szczegółowe wytyczne dot. rodzajów projektów promocyjnych, patrz www.zporr.dolnyslask.pl/dokumentywww.zporr.dolnyslask.pl/dokumenty

11 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury RODZAJE BENEFICJENTÓW jednostki samorządu terytorialnego - jednostki samorządu terytorialnego - związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu - związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego terytorialnego - regionalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia - regionalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku zysku - organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, - organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowe turystyczne, sportowe i kulturalne dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowe

12 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury RODZAJE BENEFICJENTÓW c.d. - organy administracji rządowej w województwie - organy administracji rządowej w województwie - przedsiębiorstwa państwowe działające nonprofit w zakresie - przedsiębiorstwa państwowe działające nonprofit w zakresie zachowania dziedzictwa narodowego. zachowania dziedzictwa narodowego. - spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość - spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia. udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

13 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji RODZAJE PROJEKTÓW W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU DO DZIAŁANIA 3.1I 3.2 I. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne) II. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 1. modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, 2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie niskiej emisji. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji RODZAJE PROJEKTÓW W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU DO DZIAŁANIA 3.1 I 3.2 I. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne) II. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 1. modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, 2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie niskiej emisji.

14 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji III. BUDOWA LUB MODERNIZACJA LOKALNEJ BAZY TURYSTYCZNEJ 1. Infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki 1. Infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki 2. Infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno- recepcyjna i inna infrastruktura turystyczna 2. Infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno- recepcyjna i inna infrastruktura turystyczna 3. Systemy informacji turystycznej 3. Systemy informacji turystycznej 4. Projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych 4. Projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych

15 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji RODZAJE BENEFICJENTÓW -samorząd gminny i powiatowy - związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd województwa lub podmioty wymienione powyżej - podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy

16 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji RODZAJE BENEFICJENTÓW c.d. - podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny - organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji RODZAJE BENEFICJENTÓW c.d. - podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny - organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

17 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego WYDATKI KWALIFIKOWALNE W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2, 1.4, 3.1, 3.2 w szczególności: w szczególności: 1) prace przygotowawcze: przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne) przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne) przygotowanie dokumentacji technicznej przygotowanie dokumentacji technicznej przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, prace projektantów, architektów prace projektantów, architektów przygotowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie dokumentacji przetargowej, koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych zakup niezabudowanej nieruchomości nierozerwalnie związanej z realizacją projektu (nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu), zakup niezabudowanej nieruchomości nierozerwalnie związanej z realizacją projektu (nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu), projekt budowlany i architektoniczny projekt budowlany i architektoniczny

18 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego WYDATKI KWALIFIKOWALNE W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2, 1.4, 3.1, 3.2 2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne prace ziemne, prace ziemne, prace budowlano-montażowe prace budowlano-montażowe prace instalacyjne prace instalacyjne prace wykończeniowe prace wykończeniowe zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu Za kwalifikowane uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).

19 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego WYDATKI KWALIFIKOWALNE WYŁĄCZNIE W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 koszty infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla realizacji inwestycji koszty infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla realizacji inwestycji WYDATEK KWALIFIKOWALNY DLA DZIAŁAŃ 1.2, 3.1, 3.2 koszt budowy kanalizacji teletechnicznej koszt budowy kanalizacji teletechnicznej WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2, 3.1, 3.2 zakup środków transportu, np. na cele transportu odpadów zakup środków transportu, np. na cele transportu odpadów podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych indywidualnych użytkowników podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych indywidualnych użytkowników

20 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego WYDATKI KWALIFIKOWALNE WYŁĄCZNIE W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 ekspertyzy i opinie konserwatorskie ekspertyzy i opinie konserwatorskie prace konserwatorów prace konserwatorów nadzór konserwatorski nadzór konserwatorski w ramach projektów promocyjnych do współfinansowania w ramach projektów promocyjnych do współfinansowania kwalifikują się w szczególności koszty organizacji imprez i kampanii promocyjnych (włączając koszty publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych kwalifikują się w szczególności koszty organizacji imprez i kampanii promocyjnych (włączając koszty publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych

21 Poziom dofinansowania projektów w ramach działań Dofinansowanie z EFRR: maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto maksymalnie 35% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej Dofinansowanie z krajowych środków publicznych dla działań 3.1 i 3.2: z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10% wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej Wysokość pomocy udzielanej na realizację nowych inwestycji z zakresu turystyki, odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu turystyki, odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać: 40% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot); Intensywność pomocy, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent końcowy spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001.

22 Intensywność pomocy, na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, która nie jest nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta końcowego, nie może przekraczać: 1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie: a) 40% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30; - która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto lub 1) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej: a) 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, b) 50 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent końcowy będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych.

23 Intensywność pomocy, na realizację inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, któr e nie jest nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta końcowego, nie może przekraczać: 1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie: a) 40% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17i 30; -która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto lub 2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto. Intensywność pomocy na realizację inwestycji, która nie jest nową inwestycją, może zostać odpowiednio zwiększona o: a) 15 punktów procentowych brutto, w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 1; b) 10 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 2 - jeżeli beneficjent końcowy spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001.


Pobierz ppt "Wrocław 18 października 2005 r. SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW APLIKUJĄCYCH O ŚRODKI W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3. ZPORR Prowadzący : Marta Berhel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google