Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.4. ZPORR Rozwój kultury i turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.4. ZPORR Rozwój kultury i turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.4. ZPORR Rozwój kultury i turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej e-mail: karina.milan@umwd.pl, tel. 071 / 374-9420 lub –9335, fax. 071 / 374-9003 www.zporr.dolnyslask.pl

2 Działanie 1.4. ZPORR ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI Cele : 1.wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy regionów (wzrost zatrudnienia, atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu) 2. ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki 3. wydłużenie sezonu turystycznego 4. podniesienie konkurencyjności regionalnych produktów turystycznych i kulturowych zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na krajowym

3 Działanie 1.4. ZPORR ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI Rodzaje beneficjentów : jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne zadania jednostek samorządu terytorialnegojednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne zadania jednostek samorządu terytorialnego związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów, województw)związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów, województw) regionalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zyskuregionalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznanioweorganizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowejjednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej organy administracji rządowej w województwieorgany administracji rządowej w województwie

4 Działanie 1.4. ZPORR ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI Rodzaje projektów : 1.Projekty z zakresu kultury (min. wartość - 1mln ) 2.Projekty z zakresu turystyki (min. wartość - 1mln ) 3.Projekty promocyjne (min. wartość – 500tys. - propozycja zmniejszenia do 100 tys. ) Pomoc publiczna w ramach Działania 1.4.: 1.projekty z zakresu kultury nie stanowią pomocy publicznej i nie wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej nie stanowią pomocy publicznej i nie wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej 2. projekty z zakresu turystyki / projekty promocyjne – stanowią pomoc publiczną i wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej Wyjątek: wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków porozumień i stowarzyszeń nie stanowi pomocy publicznej

5 Działanie 1.4. ZPORR ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI Rodzaje projektów z zakresu kultury (min. wartość – 1mln ): 1.rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczenie oraz publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z i ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne 2.zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń 3.budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze 4.opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej 5.rozwój i modernizacja publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej) Preferowane są projekty: w znaczący sposób oddziałujące na rozwój gospodarczy regionu i prowadzące do tworzenia stałych miejsc pracyw znaczący sposób oddziałujące na rozwój gospodarczy regionu i prowadzące do tworzenia stałych miejsc pracy nie związane z działalnością gospodarczą, za wyjątkiem działalności statutowej nie nastawionej na zysknie związane z działalnością gospodarczą, za wyjątkiem działalności statutowej nie nastawionej na zysk dotyczące obiektów otwartych publiczniedotyczące obiektów otwartych publicznie

6 Działanie 1.4. ZPORR ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI Rodzaje projektów z zakresu turystyki (min. wartość – 1mln ): 1.adaptacja zabytków techniki i architektury celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu 2.rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury gastronomicznej, m.in. w obiektach podkreślających specyfikę regionu 3.opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej 4.rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych 5.projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych Preferowane są projekty: mające znaczący wpływ ekonomiczny na rozwój regionalny i prowadzące do tworzenia stałych miejsc pracymające znaczący wpływ ekonomiczny na rozwój regionalny i prowadzące do tworzenia stałych miejsc pracy

7 Działanie 1.4. ZPORR ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI Rodzaje projektów promocyjnych (min. wartość – 500 tys., propozycja zmniejszenia do 100 tys. ): 1.organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach 2. przygotowanie i realizacja programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych

8 Działanie 1.4. ZPORR ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI Koszty kwalifikowane: (na podst. Rozporządzenia KE nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r.) Prace przygotowawcze: Prace przygotowawcze: 1.przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne); 2.przygotowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, 3.ekspertyzy i opinie konserwatorskie 4.prace projektantów, architektów i konserwatorów; 5.zakup niezabudowanych nieruchomości (maks. 10% wydatków kwalifikowalnych) 6.przygotowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych Prace inwestycyjne: Prace inwestycyjne: 1.przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, 2.prace ziemne, 3.prace budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe, 4.zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji, 5.nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji nadzór konserwatorski 6.koszty promocji W ramach projektów promocyjnych: 1.koszty organizacji imprez i kampanii promocyjnych (włączając koszty publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych) 1.koszty organizacji imprez i kampanii promocyjnych (włączając koszty publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych)

9 ZPORR - tryb rozpatrywania projektów 1.Przyjmowanie wniosków (Urząd Marszałkowski) 2.Ocena formalna wniosków (Urząd Marszałkowski) 3.Ocena merytoryczna wniosków (PE - Panel ekspertów) 4.Rekomendacja wyboru projektów (RKS - Regionalny Komitet Sterujący) 5.Wybór projektów (Zarząd Województwa) 8. Podpisanie umowy z beneficjentem (Urząd Wojewódzki)

10 Działanie 1.4. ZPORR ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI Kryteria formalnej oceny projektu: 1.Kompletność wniosku 2.Kompletność załączników 3.Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku 4.Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania 5.Właściwy okres realizacji projektu zgodnie z zasadą n+2 6.Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR, 7.Zgodność udziału finansowania z budżetu państwa w odniesieniu do limitu przewidzianego w Uzupełnieniu ZPORR, 8.Właściwa wartość projektu (min. 1mln / proj. promocyjne: min 500tys. ) 9.Kwalifikowalność wydatków 10.Źródła finansowania projektu 11.Znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji (tylko w przypadku inwestycji związanych z turystyką)

11 Działanie 1.4. ZPORR ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI

12 DZIAŁANIE 1.4 Rozwój turystyki i kultury Maksymalna wysokość dotacji z EFRR : 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych Źródła finansowania : EFRR, budżet JST oraz budżet państwa (np.. Ministerstwa Kultury) Środki na realizację działania z EFRR (lata 2004-2006 Dolny Śląsk) : 10 mln euro


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.4. ZPORR Rozwój kultury i turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google