Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Pomoc publiczna to korzyść która zaburza warunki konkurencji lub grozi ich zaburzeniem. zPomoc zmienia poziom kosztów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Pomoc publiczna to korzyść która zaburza warunki konkurencji lub grozi ich zaburzeniem. zPomoc zmienia poziom kosztów."— Zapis prezentacji:

1 1 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Pomoc publiczna to korzyść która zaburza warunki konkurencji lub grozi ich zaburzeniem. zPomoc zmienia poziom kosztów produkcji poszczególnych przedsiębiorstw, co przekłada się na wzmocnienie pozycji beneficjenta w porównaniu z jego rynkową konkurencją.

2 2 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Zgodnie z definicją Unii Europejskiej pomocą publiczną jest pomoc spełniająca łącznie poniższe 4 warunki: Ôjest udzielana ze środków publicznych (budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego, agencje rządowe itp.); Ôstanowi korzyść ekonomiczną, która narusza konkurencję lub grozi jej naruszeniem; Ôuprzywilejowuje określonych przedsiębiorców lub produkcję określonych dóbr, Ôwpływa na handel pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

3 3 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Generalnie przyjęto zasadę, że pomoc publiczna jest niedopuszczalna, choć istnieją od tej zasady wyjątki. Dopuszczalna jest pomoc na: Ônaprawę szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, Ôrozwój regionalny, Ôochronę środowiska, Ôrestrukturyzację przedsiębiorstw, Ôprace badawczo-rozwojowe,

4 4 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Ôrozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Ôszkolenia, Ôpromocję kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Ôrolnictwo, Ôrozwój transportu, Ôusługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

5 5 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Notyfikacja zPomoc na powyższe cele podlega jednak warunkom i regulacjom określonym przez Komisję Europejską i musi być notyfikowana. zNotyfikacja może dotyczyć pojedynczego przedsięwzięcia (tzw. pomoc indywidualna) lub wielu przedsięwzięć określonego typu (tzw. program pomocy). Obowiązek notyfikacji pomocy spoczywa na władzach państwa członkowskiego.

6 6 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Notyfikacja zOpracowane programy pomocowe przesyłane są do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który je opiniuje i przedstawia do uchwalenia propozycję odpowiedniego aktu normatywnego: rozporządzenia Rady Ministrów lub ustawy. zAkt taki, po uchwaleniu będzie przesyłany do Komisji Europejskiej do akceptacji.

7 7 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Pomoc de minimis zPoza pomocą na wymienione wyżej cele dopuszczalna jest także pomoc, której wartość w okresie 3 lat nie przekracza 100 tys. euro (pomoc de minimis). zPomoc taka nie podlega żadnym dodatkowym ograniczeniom np. co do przeznaczenia czy intensywności, ani nie podlega obowiązkowi notyfikacji. Do określenia wartości tej pomocy w okresie 3 lat sumuje się każdą pomoc de minimis (i tylko taką!) otrzymaną przez przedsiębiorcę z dowolnego źródła.

8 8 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Pomoc na ochronę środowiska Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska może być przeznaczona na: Ôosiągnięcie efektów wykraczających ponad standardy wspólnotowe, Ôdostosowanie do standardów krajowych surowszych niż standardy wspólnotowe, Ôpoprawę stanu środowiska w przypadku braku obowiązkowych standardów ochrony środowiska, Ôinwestycje energooszczędne, Ôinwestycje w produkcję ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, Ôwykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

9 9 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Pomoc na ochronę środowiska zMożliwe jest ponadto udzielanie pomocy na przywrócenie do stanu poprzedniego zanieczyszczonych terenów przemysłowych oraz przeniesienie przedsiębiorstwa dyktowane względami ochrony środowiska. zMaksymalna intensywność pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska wynosi od 30 do 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, w zależności od jej przeznaczenia, wielkości przedsiębiorcy oraz lokalizacji przedsięwzięcia.

10 10 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Pomoc na ochronę środowiska zKoszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą ograniczać się ściśle do nakładów inwestycyjnych koniecznych do realizacji celów ekologicznych. Koszty te w każdym przypadku pomniejszane są o korzyści wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych, oszczędności i dodatkowej produkcji pomocniczej, uzyskane w ciągu pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji.

11 11 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Pomoc regionalna zWarunkiem dopuszczalności pomocy regionalnej jest jej przeznaczenie na nową inwestycję lub tworzenie nowych miejsc pracy. zNowymi inwestycjami są inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego.

12 12 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Pomoc regionalna zMaksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi od 30 do 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz lokalizacji przedsięwzięcia. zDo kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się nakłady na zakup gruntów, budynki i budowle, wyposażenie obiektów w środki trwałe (wraz z kosztami montażu) służące do prowadzenia działalności gospodarczej, a także – pod pewnymi warunkami – wartości niematerialne i prawne.

13 13 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Pomoc regionalna zWniosek o dofinansowanie powinien być złożony przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest już realizowane, do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą można zaliczyć tylko te koszty, które nie zostały jeszcze poniesione.

14 14 Informacje zhttp://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s120 02.htm zhttp://europa.eu.int/eur-lex/en/ zhttp://www2.ukie.gov.pl/dtc.nsf zhttp://www.uokik.gov.plhttp://www.uokik.gov.pl zH:\public\F_Strukt\pomoc publiczna

15 15 Możliwości dofinansowania projektów z zakresu poprawy jakości powietrza i odnawialnych źródeł energii Wrocław, 18 październik 2005r.

16 16 Programy pomocowe ZPORR Będą podstawą udzielania dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego m.in. w dziedzinie ochrony powietrza. Przewiduje się 2 programy: w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw zw sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii

17 17 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw Rodzaje wspieranych przedsięwzięć : zmodernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza; przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska.

18 18 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Beneficjenci pomocy: z1)jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego; z2) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada ta jednostka; z3) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych świadczące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego;

19 19 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Beneficjenci pomocy: z4) spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne, nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; z5) organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe; z6) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

20 20 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Forma udzielanej pomocy: zdotacja przeznaczona na refinansowanie części wydatków poniesionych przez beneficjenta Typy wspieranych inwestycji: zInwestycje nowe – tj. związane z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produktu, procesu produkcyjnego i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. zInwestycje nie będące nowymi – tj. inwestycje prowadzące jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

21 21 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Pomoc na nowe inwestycje – pomoc regionalna – warunki dla beneficjenta zZapewnienie pokrycia z wkładu własnego - co najmniej 25% kosztów projektu. Wkład własny beneficjenta nie może zawierać żadnych środków uzyskanych w ramach pomocy publicznej (pożyczka preferencyjna traktowana jest jako środki pomocowe, kredyt bankowy – nie stanowi pomocy). zUtrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytkowania ; zWniosek o dofinansowanie winien być złożony przed rozpoczęciem realizacji.

22 22 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Pomoc na nowe inwestycje – pomoc regionalna Intensywność pomocy zIntensywność pomocy – liczona jest jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych. Dopuszczalna intensywność: zWarszawa, Poznań – maks. 30% (EDN) + 15% dla MSP; z Wrocław, Kraków, Trójmiasto – maks. 40% (EDN) + 15% dla MSP z Pozostałe podregiony – maks. 50% (EDN) + 15% dla MSP Wrocław,

23 23 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Pomoc na nowe inwestycje – pomoc regionalna Podlega sumowaniu z: z1) pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych w ramach danej inwestycji, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z2) każdą pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, z3) Całkowita pomoc udzielana przedsiębiorcy w związku z tą samą inwestycją, nie może przekroczyć intensywności pomocy określonej na początku.

24 24 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Pomoc na inwestycje nie będące nowymi – pomoc horyzontalna W szczególności na: 1.dostosowanie istniejących źródeł spalania paliw określonych w pkt IV.1, IV.2 i IV.3 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954) do określonych w tym rozporządzeniu standardów emisyjnych; 2.zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w stopniu wykraczającym ponad obowiązujące standardy emisyjne określone w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1; 3.zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy emisyjne;

25 25 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Pomoc na inwestycje nie będące nowymi – pomoc horyzontalna W szczególności na: 4.wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, jeżeli: ywytwarzanie charakteryzuje się sprawnością przemiany energii pierwotnej paliwa brutto w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło łącznie nie mniejszą niż 80% lub ywytwarzanie pozwoli na zmniejszenie zużycia energii lub yproces produkcyjny będzie mniej szkodliwy dla środowiska od stosowanego obecnie, Pomoc horyzontalna może być udzielona, jeżeli stanowi uzupełnienie wkładu własnego - jak dla pomocy regionalnej.

26 26 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Pomoc na inwestycje nie będące nowymi– pomoc horyzontalna Intensywność pomocy zpkt. 1 - jest liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50%. zpkt. 2 i 3: yWarszawa, Poznań – maks. 30% (EDN) + 10% dla MSP; y Wrocław, Kraków, Trójmiasto – maks. 40% (EDN) + 10% dla MSP y Pozostałe podregiony – maks. 50% (EDN) + 10% dla MSP Wrocław,

27 27 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Pomoc na inwestycje nie będące nowymi– pomoc horyzontalna Intensywność pomocy ypkt. 4 – jako korzystniejsza: xliczona jak dla pomocy regionalnej ze zwiększeniem intensywności o 10% pkt. procentowych brutto lub xliczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto. yIntensywność pomocy może zostać odpowiednio zwiększona o: x15 punktów procentowych brutto, w przypadku pomocy regionalnej x10 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy horyzontalnej y- jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa xPomoc podlega sumowaniu.

28 28 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Wydatki kwalifikowane: dotyczące inwestowania w niezabudowane nieruchomości, budynki, maszyny lub urządzenia, tym koszty: yprac przygotowawczych, takich jak: xprzygotowanie projektu, w szczególności prace studialne, ekspertyzy, badania geologiczne; xprzygotowanie dokumentacji technicznej; xprzygotowanie studium wykonalności oraz oceny wpływu nowej inwestycji na środowisko; prace projektowe - jeżeli są rozliczane zgodnie z przepisami o rachunkowości ; ynabycia niezabudowanych nieruchomości, bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji, nie więcej jednak niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

29 29 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Wydatki kwalifikowane: dotyczące inwestowania w niezabudowane nieruchomości, budynki, maszyny lub urządzenia, w tym koszty : yprac związanych z procesem inwestycyjnym, takich jak: yprzygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, yprace ziemne, yprace budowlano-montażowe, yprace instalacyjne, yprace wykończeniowe, yzakup sprzętu bezpośrednio związanego z użytkowaniem inwestycji, ynadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

30 30 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Wydatki kwalifikowane: : yprace związane z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do realizacji i użytkowania inwestycji. yWydatki kwalifikowalne w ramach pomocy, o której mowa pkt 1 i 2, gdy efektem inwestycji nie jest wyłącznie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, obejmują wydatki na inwestycję, która prowadzi do takiego samego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, nie wyższe jednak niż wydatki inwestycji określone w pkt.1 pomniejszone o wydatki na porównywalną pod względem technicznym inwestycję, która nie zapewnia zakładanego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

31 31 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Wydatki kwalifikowane: yWydatki kwalifikowalne w ramach pomocy, o której mowa w pkt 2, ogranicza się do części przekraczającej wydatki niezbędne do osiągnięcia stopnia ochrony środowiska wymaganego przez obowiązujące standardy ochrony środowiska. yWydatki kwalifikowalne w ramach pomocy, o której mowa w pkt 3 i 4, obejmują wydatki, niezbędne do osiągnięcia stopnia ochrony środowiska wyższego od stopnia ochrony środowiska, który byłby możliwy do osiągnięcia bez uzyskania pomocy.

32 32 Wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw c.d. Wydatki kwalifikowane: Wydatki kwalifikowalne na inwestycję nie będącą nową, pomniejsza się o planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji: dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych, oszczędności w ponoszonych wydatkach oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej

33 33 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii Rodzaje wspieranych przedsięwzięć : zBudowa i modernizacja : yelektrowni wodnych, z wyjątkiem budowli piętrzących dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 10 Mwe, yelektrowni wiatrowych, instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biomasy lub związanej ze współspalaniem, yinstalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych oraz odpadów komunalnych na składowiskach,

34 34 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Rodzaje wspieranych przedsięwzięć : zBudowa i modernizacja : xinfrastruktury przyłączeniowej, niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej oraz ciepła ze źródeł odnawialnych oraz urządzeń związanych z automatyką tych systemów, xinstalacji pozyskiwania wód termalnych, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. zbudowa lub przystosowanie istniejących instalacji energetycznych do wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej;

35 35 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Beneficjenci pomocy: z1)jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego; z2) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada ta jednostka; z3) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych świadczące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego;

36 36 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Beneficjenci pomocy: z4) spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; z5) organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe; z6) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

37 37 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Forma udzielanej pomocy: zdotacja przeznaczona na refinansowanie części poniesionych przez beneficjenta wydatków Typy wspieranych inwestycji: zInwestycje nowe – tj. związane z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produktu, procesu produkcyjnego i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. zInwestycje nie będące nowymi – tj. inwestycje prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

38 38 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Pomoc na nowe inwestycje – pomoc regionalna – warunki dla beneficjenta zZapewnienie pokrycia z wkładu własnego - co najmniej 25% kosztów projektu, Wkład własny beneficjenta nie może zawierać żadnych środków uzyskanych w ramach pomocy publicznej (pożyczka preferencyjna traktowana jest jako środki pomocowe, kredyt bankowy – nie stanowi pomocy). zUtrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytkowania ; zWniosek o dofinansowanie winien być złożony przed rozpoczęciem realizacji.

39 39 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Pomoc na nowe inwestycje – pomoc regionalna Intensywność pomocy zIntensywność pomocy – liczona jest jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych. Dopuszczalna intensywność: zWarszawa, Poznań – maks. 30% (EDN) + 15% dla MSP; z Wrocław, Kraków, Trójmiasto – maks. 40% (EDN) + 15% dla MSP z Pozostałe podregiony – maks. 50% (EDN) + 15% dla MSP Wrocław,

40 40 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Pomoc na nowe inwestycje – pomoc regionalna Podlega sumowaniu z: z1) pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych w ramach danej inwestycji, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z2) każdą pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, z3) Całkowita pomoc udzielana przedsiębiorcy w związku z tą samą inwestycją, nie może przekroczyć intensywności pomocy określonej na początku.

41 41 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Pomoc na nowe inwestycje – pomoc regionalna – warunki dla beneficjenta zZapewnienie pokrycia z wkładu własnego - co najmniej 25% kosztów projektu, Wkład własny beneficjenta nie może zawierać żadnych środków uzyskanych w ramach pomocy publicznej (pożyczka preferencyjna traktowana jest jako środki pomocowe, kredyt bankowy – nie stanowi pomocy). zUtrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytkowania ; zWniosek o dofinansowanie winien być złożony przed rozpoczęciem realizacji.

42 42 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Pomoc na inwestycje nie będące nowymi – pomoc horyzontalna Dotyczy inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury związanej odnawialnymi źródłami energii.

43 43 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Pomoc na inwestycje nie będące nowymi– pomoc horyzontalna Intensywność pomocy -jako korzystniejsza: xliczona jak dla pomocy regionalnej ze zwiększeniem intensywności o 10% pkt. procentowych brutto lub ywielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej : x40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, x50 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych..

44 44 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Pomoc na inwestycje nie będące nowymi – pomoc horyzontalna Intensywność pomocy może zostać odpowiednio zwiększona o: x15 punktów procentowych brutto lub x10 punktów procentowych brutto - jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa Pomoc podlega sumowaniu.

45 45 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Wydatki kwalifikowane: dotyczące inwestowania w niezabudo - wane nieruchomości, budynki, maszyny lub urządzenia, tym koszty: yprac przygotowawczych, takich jak: xprzygotowanie projektu, w szczególności prace studialne, ekspertyzy, badania geologiczne; xprzygotowanie dokumentacji technicznej; xprzygotowanie studium wykonalności oraz oceny wpływu nowej inwestycji na środowisko; prace projektowe - jeżeli są rozliczane zgodnie z przepisami o rachunkowości ; ynabycia niezabudowanych nieruchomości, bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji, nie więcej jednak niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

46 46 Wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii cd. Wydatki kwalifikowane: dotyczące inwestowania w niezabudowane nieruchomości, budynki, maszyny lub urządzenia, w tym koszty : yprac związanych z procesem inwestycyjnym, takich jak: yprzygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, yprace ziemne, yprace budowlano-montażowe, yprace instalacyjne, yprace wykończeniowe, yzakup sprzętu bezpośrednio związanego z użytkowaniem inwestycji, ynadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

47 47 Pojęcia wykorzystywane 1.Dotacja netto - dotacja pomnożona przez (1-t), gdzie t oznacza stawkę podatku dochodowego obowiązującego przedsiębiorcę. 2.EDN – ekwiwalent dotacji netto oznacza wielkość faktycznej pomocy, jaką otrzyma przedsiębiorca, tj. po zapłaceniu podatku dochodowego obciążającego daną pomoc. 3.EDB – ekwiwalent dotacji brutto – wartość nominalna otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym. Sposób wyliczenia EDB zawarty został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. W sprawie szczegółowego obliczaniawartości pomocy publicznej ( Dz.U. Z 2004r., Nr 194, poz. 1983). 4.

48 48 Dziękuję za uwagę Małgorzata Kijowska NFOŚiGW


Pobierz ppt "1 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej Pomoc publiczna to korzyść która zaburza warunki konkurencji lub grozi ich zaburzeniem. zPomoc zmienia poziom kosztów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google