Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel lekcji: poznanie istoty kredytu konsumenckiego i różnic między kredytem inwestycyjnym, a kredytem konsumenckim. Oczekiwane osiągnięcia ucznia: wyjaśni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel lekcji: poznanie istoty kredytu konsumenckiego i różnic między kredytem inwestycyjnym, a kredytem konsumenckim. Oczekiwane osiągnięcia ucznia: wyjaśni."— Zapis prezentacji:

1 Cel lekcji: poznanie istoty kredytu konsumenckiego i różnic między kredytem inwestycyjnym, a kredytem konsumenckim. Oczekiwane osiągnięcia ucznia: wyjaśni pojęcia: kredyt konsumencki, kredyt inwestycyjny, całkowity koszt kredytu. przedstawi podział kredytu konsumenckiego, wyjaśni: co reguluje ustawa o kredycie konsumenckim, omówi różnice między kredytem inwestycyjnym, a kredytem konsumenckim.

2 Jest kredytem bankowym udzielanym osobom fizycznym. Służy finansowaniu osobistych potrzeb kredytobiorców. Kredyt ten zwykle jest przeznaczony na:- zakup dóbr konsumpcyjnych, zwykle trwałego użytku (np. samochody, sprzęt RTV i AGD)- zakup usług (np. podróże, nauka).

3 oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt, z wyjątkiem kosztów: 1) które ponosi konsument w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki, 2) które w związku z nabyciem rzeczy lub usługi ponosi konsument, niezależnie od tego, czy nabycie następuje z wykorzystaniem kredytu,

4 3) prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, oraz kosztów przelewów i wpłat na ten rachunek, chyba że konsument nie ma prawa wyboru podmiotu prowadzącego rachunek, a koszty te przekraczają koszty dla rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący rachunek, 4) ustanowienia, zmiany oraz związanych z wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu - wraz z oprocentowaniem i pozostałymi kosztami - na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia konsumenta, 5) wynikających ze zmiany kursów walut.

5 Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt konsumencki, oraz obowiązki przedsiębiorcy, który udzielił kredytu konsumenckiego.

6 powinna być zawarta na piśmie, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę. Kredytodawca jest obowiązany niezwłocznie doręczyć konsumentowi egzemplarz umowy.

7 1 ) umowę pożyczki, 2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, 3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, 4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, 5) umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument – do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.

8 Jeżeli konsument nie zapłacił w terminach określonych w umowie pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, kredytodawca może wypowiedzieć umowę po uprzednim wezwaniu konsumenta, w trybie określonym w umowie kredytowej, do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Termin wypowiedzenia umowy nie może być krótszy niż 30 dni.

9 Kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje: 1) materialne: zakup środków trwałych tj.: samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą, 2)niematerialne:np. zakup papierów wartościowych, 3)finansowe:np. zakup akcji lub udziałów.

10 1)kredyty na wyposażenie - przeznaczane na zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie lub budowę majątku trwałego (w przeważającej części są to kredyty krótko- i średnioterminowe; 2) kredyty na restrukturyzację - przeznaczone na pokrycie kosztów przebudowy struktury gospodarczej przedsiębiorstwa w celu przywrócenia równowagi; 3) kredyty na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych.

11 Prezentację opracowano na podstawie: 1) ustawy o kredycie konsumenckim, 2) mfiles.pl 3) pl.wikipedia.org 4) www.gazetapodatnika.pl

12 Opracowanie prezentacji: Albert Wilk i Magdalena Słyś KL. II b Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie Krosno, 2009 r.


Pobierz ppt "Cel lekcji: poznanie istoty kredytu konsumenckiego i różnic między kredytem inwestycyjnym, a kredytem konsumenckim. Oczekiwane osiągnięcia ucznia: wyjaśni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google