Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej

2 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej (Dz. Urz. UE C 74, 10.03.1998)

3 3 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Pomoc regionalna została skonstruowana tak, aby zapewnić rozwój mniej uprzywilejowanych regionów poprzez wspieranie trwałych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w trwałym kontekście. Promuje ona ekspansję, modernizację i dywersyfikację działalności przedsiębiorstw znajdujących się w tych regionach, a także zachęca nowe firmy do wchodzenia na te tereny.

4 4 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Zakres stosowania wytycznych Wytyczne mają zastosowanie w każdym sektorze gospodarki z wyjątkiem: produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do TWE, rybołówstwa, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla.

5 5 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Rozgraniczenie regionów odstępstwo określone w art. 87 ust. 3 lit. a) odstępstwo określone w art. 87 ust. 3 lit. c)

6 6 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Cel, forma i wysokość pomocy Celem pomocy regionalnej jest zapewnienie inwestycji produkcyjnych (inwestycji początkowych) lub tworzenie nowych miejsc pracy powiązanych z inwestycjami. Tym samym nie faworyzuje ona ani czynnika kapitałowego ani czynnika pracy.

7 7 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Pomoc regionalna może przyjmować różne formy: dotacja, nisko oprocentowana pożyczka lub obniżka oprocentowania, rządowe gwarancje lub zakup udziałów państwa na korzystnych warunkach, zwolnienia podatkowe, obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, itd.

8 8 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Przeznaczenia pomocy pomoc dotycząca inwestycji początkowych – pomoc na nowe inwestycje, pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy (związanych z nową inwestycją) duże projekty inwestycyjne, pomoc operacyjna.

9 9 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Pomoc dotycząca inwestycji początkowych – pomoc na nowe inwestycje definicja nowej inwestycji Nowa inwestycja oznacza inwestycję w aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudowę istniejącego bądź rozpoczęcie działalności, która wiąże się z zasadniczą zmianą produktu lub procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Nowa inwestycja oznacza również inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technolog.

10 10 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej definicja nowej inwestycji, c.d. Za nową inwestycję można również uznać zainwestowanie kapitału trwałego w formie kupna zakładu, który został zlikwidowany lub zostałby zlikwidowane, jeżeli nie zostałby kupiony, chyba że dany zakład należy do przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji.

11 11 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty odpowiadające następującym elementom inwestycji: ziemia, budynki, urządzenia/maszyny, patenty, licencje, itp.

12 12 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, c.d. Nie kwalifikuje się do objęcia pomocą przeznaczoną na nowe inwestycje wydatków związanych z zakupem urządzeń transportowych (mieniem ruchomym) w sektorze transportu.

13 13 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Maksymalna intensywność pomocy (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2049) Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jest jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto (EDN) do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, i wynosi odpowiednio: 50% - na obszarach należących do podregionów wymienionych w pkt 2 i 3, 40% - na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, 30% - na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42.

14 14 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Maksymalna intensywność pomocy Maksymalna intensywność pomocy regionalnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym wynosi 30% intensywności określonej dla poszczególnych obszarów, jeżeli kwota planowanej pomocy regionalnej, wyrażona jako EDB, przekracza równowartość 5 mln euro.

15 15 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Pomoc związana z inwestycją początkową musi zostać uzależniona, poprzez formę płatności lub warunki związane z jej uzyskaniem, od utrzymania danej inwestycji przez okres co najmniej 5 lat.

16 16 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej

17 17 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Pomoc na tworzenie miejsc pracy Pomoc regionalna może dotyczyć również tworzenia nowych miejsc pracy. W odróżnieniu od pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy, która została zdefiniowana w Wytycznych w sprawie pomocy dotyczącej zatrudnienia, i która odnosi się do miejsc pracy nie powiązanych z projektami inwestycyjnymi, w niniejszym dokumencie koncentrujemy się wyłącznie na miejscach pracy związanych z realizacją inwestycji początkowych.

18 18 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Tworzenie nowych miejsc Tworzenie nowych miejsc pracy oznacza wzrost netto ich liczby w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z pewnego okresu czasu (w porównaniu ze średnią za ostatnie 12 m-cy). Od ich liczby należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie czasu.

19 19 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą Kosztami kwalifikującymi się są koszty wynagrodzeń brutto nowo zatrudnionych pracowników. Komisja stoi na stanowisku, że wielkość pomocy nie może przekraczać określonej procentowo części kosztów wynagrodzenia zatrudnionej osoby, wyliczonych za okres dwóch lat. Procent ten jest równy intensywności pomocy inwestycyjnej w danym regionie.

20 20 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Pomoc związana z tworzeniem nowych miejsc pracy musi zostać uzależniona, poprzez formę płatności lub warunki związane z jej uzyskaniem, od utrzymania stworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat.

21 21 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Zasady dotyczące kumulacji pomocy Można łączyć pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy z pomocą inwestycyjną przedstawioną z zastrzeżeniem pułapów intensywności określonych dla danego regionu.

22 22 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej zasady kumulacji, c.d. Warunek ten jest uważany za spełniony, jeżeli suma pomocy dla inwestora początkowego, wyrażona jako procent inwestycji, oraz pomoc przeznaczona na tworzenie nowych miejsc pracy, wyrażona jako procent kosztów wynagrodzenia, nie przekracza najbardziej korzystnej kwoty wynikającej z zastosowania jednego z pułapów ustalonych dla danego regionu.


Pobierz ppt "Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google