Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szwajcaria Dawid Dezor Kl.vi d Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – pa ń stwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szwajcaria Dawid Dezor Kl.vi d Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – pa ń stwo."— Zapis prezentacji:

1

2 Szwajcaria Dawid Dezor Kl.vi d

3 Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – pa ń stwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu pa ń stw, w których obowi ą zuje demokracja bezpo ś rednia. Szwajcaria od kongresu wiede ń skiego w 1815 roku jest pa ń stwem neutralnym. Do Narodów Zjednoczonych przyst ą pi ł a dopiero 10 wrze ś nia 2002 po przeg ł osowaniu tej decyzji w referendum minimaln ą wi ę kszo ś ci ą 52% g ł osów.

4 Hymn Szwajcarii Schweizer Psalm (niem.) Psalm Szwajcarów to hymn pa ń stwowy Szwajcarii. Tekst hymnu powsta ł w 1843 roku, jego autorem by ł Leonhard Widmer. Melodia zosta ł a zapo ż yczona z religijnego hymnu Diligam, te Domine, popularnego w okresie renesansu. Na podstawie ró ż nych wersji utworu w 1841 roku adaptacji dokona ł Alberik Zwyssig. Jako hymn pa ń stwowy pie śń zosta ł a zatwierdzona w 1961 roku. Do tego czasu Szwajcaria nie posiada ł a oficjalnego hymnu, a ka ż dy kanton mia ł swój w ł asny. Zwyczajow ą rol ę ogólnego hymnu pe ł ni ł utwór Rufst, du mein Vaterland? b ę d ą cy wersj ą God save the Queen.

5 Schweizer Psalm (wersja niemiecka) Trittst im Morgenrot daher, Seh' ich Dich im Strahlenmeer, Dich, du Hocherhabener, Herrlicher! Wenn der Alpen Firn sich rötet, Betet, freie Schweizer, Betet. Eure fromme Seele ahnt, Eure fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland! Gott, den Herrn im hehren Vaterland! Psalm Szwajcarów Kiedy poranne niebo promienieje Ty, Panie jeste ś na nim w jasno ś ci Ty, najs ł awniejszy, najwspanialszy. Kiedy Alpy promieniej ą chwa łą Módlcie si ę Szwajcarzy, módlcie si ę. Czujemy i rozumiemy Czujemy i rozumiemy Boga w naszej Ojczy ź nie Boga, Pana w naszej Ojczy ź nie.

6 Symbole narodowe Szwajcarii

7 Geografia Powierzchnia: l ą d: 39 770 km² woda: 1 520 km² ca ł kowita: 41 290 km² D ł ugo ść granic: Austria: 164 km Francja: 573 km Liechtenstein: 41 km Niemcy: 334 km W ł ochy: 740 km ca ł kowita: 1 852 km Brak dost ę pu do morza. Najwy ż szy punkt: Dufourspitze 4634 m n.p.m. Najni ż szy punkt: Jezioro Maggiore 195 m n.p.m..

8 jeziora Jezioro Genewskie (Lac Léman, Lac de Genève) 581,3 Jezioro Bode ń skie (Bodensee) 541,1 Neuchâtel (Lac de Neuchâtel)218,3 Jezioro Czterech Kantonów (Vierwaldstättersee) 113,7 Jezioro Zuryskie (Zürichsee)90,1 Lugano (Lago di Lugano)48,7 Thun (Thunersee)48,4 Bielersee (Lac de Bienne)39,6 Zugersee38,3 Brienz (Brienzersee)29,8

9 Jezioro genewskie Jezioro zuryskie Jezioro czterech kana ł ów Jezioro bode ń skie

10 historia Szwajcaria jest federacj ą kantonów o stosunkowo du ż ej autonomii. Zwi ą zek niektórych z nich trwa nieprzerwanie 700 lat, co stawia je w ś ród najstarszych republik na ś wiecie (co nie jest jednak tak jednoznaczne). W 1291 kanton Schwyz (od którego wywodzi si ę nazwa pa ń stwa), Uri i Unterwalden sygnowa ł y akt utworzenia zwi ą zku wieczystego. G ł ównym celem by ł a ch ęć uwolnienia si ę spod wp ł ywu Habsburgów. Prze ł omem by ł o zwyci ę stwo nad armi ą Habsburgów w bitwie pod Morgarten 15 listopada 1315. Zwyci ę stwo to przyczyni ł o si ę do pó ź niejszych akcesji. Do 1353 trzy za ł o ż ycielskie kantony zosta ł y po łą czone z kantonami Glarus i Zug oraz miastami Lucerna, Zurych i Berno tworz ą c tzw. "Star ą Konfederacj ę ", która ros ł a w si łę i bogactwo przez ca ł y XV wiek (chocia ż Zurych zosta ł wykluczony z federacji w latach 40. XV wieku na skutek zatargu terytorialnego). Dzi ę ki pokonaniu Karola Zuchwa ł ego w latach 70. XV wieku i najemnym wojskom szwajcarskim zosta ł a utrzymana niezale ż no ść federacji. Pogrom armii Habsburgów oraz ś mier ć ksi ę cia Leopolda w bitwie pod Sempach 9 lipca 1386 zapewni ł Szwajcarii faktyczn ą niezale ż no ść. W bitwie tej mia ł pono ć miejsce legendarny czyn Arnolda Winkielrieda, który rzucaj ą c si ę na lance habsburskiej piechoty umo ż liwi ł prze ł amanie ich szyków i osi ą gni ę cie zwyci ę stwa. W 1506 roku papie ż Juliusz II naj ął wojska szwajcarskie do osobistej ochrony tworz ą c Gwardi ę Szwajcarsk ą, która po dzi ś dzie ń pe ł ni t ę funkcj ę (cho ć dzisiaj bardziej pe ł ni ą c funkcj ę reprezentacyjn ą ). W XVI wieku Szwajcaria sta ł a si ę g ł. o ś rodkiem reformacji. Obj ęł a ona g ł. kantony miejskie. W 1531, po wojnie kantonów protestanckich z katolickimi (wiejskimi), nast ą pi ł o ustalenie podzia ł u wyznaniowego kantonów. Na mocy postanowie ń pokoju westfalskiego z 1648 r., ko ń cz ą cego wojn ę trzydziestoletni ą, cesarz rzymsko-niemiecki uzna ł oficjalnie niepodleg ł o ść Szwajcarii i jej formalne wyodr ę bnienie z Rzeszy Niemieckiej. Od tego czasu Szwajcari ę zacz ę to nazywa ć Zwi ą zkiem Szwajcarskim.

11 Ustrój polityczny Szwajcaria jest federacj ą demokratyczn ą oraz parlamentarn ą, gdzie na szerok ą skal ę wykorzystywana jest instytucja referendum (demokracja bezpo ś rednia). Szczególnie silna pozycja parlamentu i w ł adz kantonalnych. Ustrój ten nazywa si ę parlamentarno-komitetowym, cech ą najbardziej typow ą dla niego jest brak rozdzia ł u pomi ę dzy w ł adz ę ustawodawcz ą, prawodawcz ą i s ą downicz ą. Szwajcaria jest pa ń stwem federalnym, podzielonym na kantony, posiadaj ą ce charakter organizmów pa ń stwowych. Konstytucja okre ś la podzia ł kompetencji mi ę dzy federacj ą a kantonami. Zgromadzenie Federalne (parlament) to najwy ż sza w ł adza rz ą dz ą ca i wykonawcza Federacji Helweckiej. Nie ma ż adnych tzw. "hamulców" – nie mo ż na rozwi ą za ć jej izb przed up ł ywem kadencji, nie mo ż e by ć zwo ł ywana na sesje przez ż aden inny organ, nie ma instytucji s ą downictwa konstytucyjnego (brak Trybuna ł u Konstytucyjnego). Ponadto wszelkie konflikty kompetencyjne rozstrzygane s ą przez sam parlament. On sam wybiera te ż cz ł onków rz ą du i Trybuna ł u Federalnego. Szwajcarski konserwatyzm podkre ś la fakt, ż e mimo tak solidnych demokratycznych tradycji kobiety uzyska ł y prawa wyborcze dopiero w lutym 1970 roku, a i to nie wsz ę dzie. Najd ł u ż ej opiera ł si ę kanton Appenzell Innerrhoden, który ust ą pi ł przed wyrokiem s ą du najwy ż szego w roku 1990.

12 Ludno ść W Szwajcarii s ą cztery j ę zyki urz ę dowe: niemiecki, francuski, w ł oski i romansz (ten ostatni to jeden z j ę zyków retoroma ń skich). Wed ł ug spisu powszechnego ludno ś ci z 2000 roku struktura ludno ś ci ze wzgl ę du na j ę zyk ojczysty przedstawia si ę nast ę puj ą co: Niemiecki – 4 801 148 (72,8%) Francuski – 989 606 (13,0%) W ł oski – 470 961 (6,5%) Serbsko-chorwacki – 103 350 (1,4%) Alba ń ski – 94 937 (1,3%) Portugalski – 89 527 (1,2%) Hiszpa ń ski – 76 750 (1,1%) Angielski – 73 422 (1,0%) Romansz – 35 072 (0,5%) Inne – 58 431 (0,7%) Miasta Najwi ę ksze miasta Szwajcarii: Zurych - 371 767 mieszk. Genewa - 185 524 mieszk. Bazylea - 165 847 mieszk. Lozanna - 129 000 mieszk. Berno - 128 041 mieszk.

13 ZurychGenewa Lozanna Berno

14 Gospodarka Kraj jest bardzo wysoko rozwinięty, jeden z najbogatszych na świecie. Długotrwała neutralność (od 1815) i zasada nienaruszalności tajemnicy bankowej ugruntowały zaufanie do Szwajcarii jako finansowego centrum Europy i świata. Napływ obcych zasobów pieniężnych umożliwił stopniowy rozwój rodzimego, wysoko wyspecjalizowanego przemysłu, intensywnego rolnictwa i turystyki. W latach 80. niewielkie tempo wzrostu gospodarczego (przeciętnie 2,1% rocznie), od początku lat 90. recesje, spadek produktu krajowego brutto o 0,3% w 1992 i 0,9% w 1993. Usługi wytwarzają 62% produktu krajowego brutto, w tym sektor bankowo-ubezpieczeniowy ok. 16%, przemysł i budownictwo powyżej 34%, rolnictwo ok. 4%; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 42 003 dolarów amerykańskich. Szwajcarskie rezerwy złota wynoszą 83 mln uncji, dewizowe. Działa tu ponad 630 banków, z których 5 należy do największych w świecie: Schweizerischer Bankverein (z siedzibą w Bazylei, wartość depozytów 124 mld dolarów), Schweizerische Bankgesellschaft (Zurych, 114 mld dolarów), Crédit Suisse (Zurych, 89 mld dolarów), Schweizerische Volksbank (Berno) i Bank Leu. Łączna wartość depozytów w szwajcarskich bankach wynosi ponad 1000 mld dolarów, w tym ok. 50% od klientów zagranicznych. Działają liczne, znane w świecie firmy ubezpieczeniowe (Zürich Insurance, Rentenaustalt, Reassurances), 6 giełd papierów wartościowych, w tym w Zurychu największa w Europie. Same podatki stanowią 30% PKB Szwajcarii, dodatkowo 7% PKB stanowią obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, inwalidzkie, składki na służbę zdrowia), co łącznie daje 37% PKB (dla porównania: Szwecja 52%, Wielka Brytania 36%, Polska 34,5%, Stany Zjednoczone 27%; z uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych). W przeciwieństwie na przykład do Niemiec czy Szwecji służby zdrowia w Szwajcarii nie finansuje się z podatków, tylko z obowiązkowych ubezpieczeń, które są parapodatkami. PKB per capita wynosi nominalnie 51 tys. 771 dolarów, poziom porównywalny do Danii, a po zmierzeniu parytetem siły nabywczej 37 tys. 369 dolarów, również porównywalny do Danii. Wskaźnik Giniego dla Szwajcarii wynosi 33, co jest poziomem porównywalnym do Holandii, wyższym niż we Francji, Niemczech i krajach skandynawskich, ale niższym niż w wielu innych krajach.

15 przemys ł Szwajcaria posiada bardzo nieliczne z ł o ż a surowców mineralnych. Wydobywa si ę g ł ównie surowce do produkcji materia ł ów budowniczych (wapienie, margle) i sól kamienna (Jura). Podstaw ą energetyki s ą elektrownie wodne na rzekach Alp. (58% produkowanej energii elektrycznej) i elektrownie j ą drowe (40%). Produkcja energii elektrycznej na 1 mieszka ń ca Szwajcarii 8568 kW · h (1994). Przemys ł przetwórczy wytwarza z surowców importowanych produkty wysoko przetworzone (g ł ównie na eksport), wymagaj ą ce du ż ego nak ł adu pracy oraz my ś li technicznej. Najwi ę ksze szwajcarskie koncerny przemys ł owe to: Nestlé (bran ż a spo ż ywcza, obroty 36 mld dolarów, 1992), ABB Asea Brown Boveri (maszynowa, 29 mld dolarów), Novartis i Roche (chemiczne), Sulzer Brothers (maszynowe). Rozwini ę ty g ł ównie przemys ł elektromaszynowy, chemiczny i spo ż ywczy. Przemys ł elektromaszynowy dostarcza urz ą dzenia sterownicze dla ró ż nych ga łę zi przemys ł u, turbiny, generatory, silniki, mi ę dzy innymi okr ę towe. Wi ę kszo ść zak ł adów tego przemys ł u jest skupiona w Zurychu, Winterthur, Baden. Tradycyjnie bardzo du ż e znaczenie ma wyrób zegarków znanych firm (SMH Holding, Montres Rolex, Montres Ebel, Patek-Philippe, Tisot) w La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Genewie. Przemys ł chemiczny wyspecjalizowany w produkcji leków (g ł ówny o ś rodek to Bazylea), spo ż ywcze serów, przetworów mi ę snych i czekolady. Ponadto przemys ł papierniczy, cementowy, w ł ókienniczy i jubilerski. W Szafuzie i Neuhausen, w pobli ż u hydroelektrowni znajduj ą si ę huty aluminium (importowany tlenek glinu).

16 rolnictwo Rolnictwo wysokotowarowe. U ż ytki rolne zajmuj ą ok. 26% ca ł ej powierzchni kraju (2003), dominuj ą c ą form ą u ż ytkowania ziemi s ą łą ki i pastwiska (13,8%). Przewa ż aj ą gospodarstwa o powierzchni 10–20 ha ( ś rednio 16,2 ha). 1 ci ą gnik przypada na 14 ha u ż ytków rolnych. Poziom nawo ż enia (349 kg nawozów sztucznych na 1 ha gruntów ornych) ma tendencj ę spadkow ą w zwi ą zku z powszechn ą produkcj ą tzw. zdrowej ż ywno ś ci. Hodowla dostarcza ponad 80% warto ś ci produkcji rolnej. Rozwini ę ta jest g ł ównie hodowla byd ł a o kierunku mlecznym (przeci ę tny roczny udój od 1 krowy 5000 litrów, 1994) i trzody chlewnej, w strefach podmiejskich drobiu, w wy ż szych pi ę trach Alp i Jury owiec. Na Wy ż ynie Szwajcarskiej przewa ż a uprawa pszenicy, j ę czmienia, ziemniaków i buraków cukrowych, w dolinie Rodanu i nad Jeziorem Genewskim warzyw i owoców (g ł ównie jab ł onie), na po ł udniowych stokach Jury winoro ś li. Lasy zajmuj ą ok. 31% powierzchni kraju ale ich znaczenie przemys ł owe maleje w zwi ą zku z rozwini ę t ą ochron ą.2003 ż ywno ś ciAlp

17 pszenica j ę czmie ń ziemniaki Burak cukrowy

18 religia Chrze ś cija ń stwo jest dominuj ą c ą religi ą w Szwajcarii, z podzia ł em pomi ę dzy katolicyzm (41,8% ca ł ej populacji w 2000 roku) a ró ż ne odmiany wyzna ń protestanckich (34,9%), z których najwi ę cej wyznawców liczy kalwinizm. Imigracja spowodowa ł a powstanie pewnej liczby wyznawców islamu (4,3%) i prawos ł awia (1,8%). Szwajcaria jest tak ż e krajem o jednej z najwi ę kszych w Europie liczbie buddystów, chocia ż procentowo stanowi ą oni mniej ni ż 0,5% populacji. W tamtejszych Alpach znajduje si ę nawet klasztor buddyjski. Ponadto w Szwajcarii ż yje do ść sporo wyznawców judaizmu, hinduizmu, krysznaizmu i innych niechrze ś cija ń skich religii lub sekt, którzy łą cznie stanowi ą 1,5% populacji kraju. 16,3% Szwajcarów nie nale ż y do ż adnej wspólnoty religijnej, z czego 4,3% to wolnomy ś liciele. Sonda ż przeprowadzony przez Eurobarometer w 2005 pokaza ł, ż e tylko 48% Szwajcarów deklaruje wiar ę w Boga, dalej 39% dopuszcza mo ż liwo ść istnienia nieokre ś lonej si ł y wy ż szej, a 9% deklaruje ateizm. Pozosta ł e 4% nie potrafi ł o, lub nie chcia ł o si ę okre ś li ć.

19 Historycznie kraj jest do ść równo podzielony pomi ę dzy rzymskich katolików i wyznawców kalwinizmu, ze skomplikowan ą mozaik ą mniejszo ś ci w obszarze niemal ca ł ego kraju. Niektóre kantony, np. Appenzell, s ą nawet oficjalnie podzielone na katolickie i protestanckie sekcje. W wi ę kszych miastach (Berno, Zurych, Bazylea) dominuj ą protestanci. Centralna Szwajcaria jest tradycyjnie katolicka. Istnieje te ż Ko ś ció ł Chrze ś cija ń skokatolicki w Szwajcarii zaliczany do nurtu starokatolickiego i jest jednym z oficjalnych Ko ś cio ł ów w kraju, cho ć liczba jego cz ł onków bardzo szybko si ę zmniejsza i obecnie nale ż y do niego jedynie 0,2% Szwajcarów. Konstytucja szwajcarska z roku 1848 - w du ż ym stopniu pod wp ł ywem ówczesnych star ć pomi ę dzy katolickimi a protestanckimi kantonami (Sonderbundskrieg) - ś wiadomie wprowadzi ł a zasady, które umo ż liwiaj ą pokojow ą koegzystencj ę pomi ę dzy ró ż nymi wyznaniami. W 1980 roku odby ł o si ę referendum w sprawie ca ł kowitego rozdzia ł u pa ń stwa od Ko ś cio ł ów. Zosta ł o to odrzucone (80% przeciw). We wsi Dornach ko ł o Bazylei swoj ą siedzib ę ma chrze ś cija ń skie Towarzystwo Antropozoficzne, znajduje si ę tam antropozoficzne Goetheanum, w którym bardzo cz ę sto wystawiany jest Faust Goethego, budynek jest ogólnodost ę pny dla zwiedzaj ą cych. Z kolei w Bernie powsta ł a w latach pi ęć dziesi ą tych pierwsza ś wi ą tynia Ko ś cio ł a Jezusa Chrystusa Ś wi ę tych w Dniach Ostatnich w Europie.

20 Szwajcarzy pod wzgl ę dem religijno ś ci nie odró ż niaj ą od wi ę kszo ś ci narodów Europy. Udzia ł w praktykach religijnych, g ł ównie z okazji wielkich uroczysto ś ci i najwa ż niejszych ś wi ą t, ogranicza si ę do mniejszo ś ci, jedynie do oko ł o 1/5 Szwajcarów. Papiestwo, watyka ń ski centralizm i dogmatyczno ść Ko ś cio ł a s ą poddawane bardzo ostrej krytyce nie tylko przez wiernych Ko ś cio ł a rzymskokatolickiego, ale tak ż e przez hierarchi ę katolick ą, która za żą da wi ę kszej niezale ż no ś ci Ko ś cio ł a Szwajcarii od Watykanu. Wi ę kszo ść istniej ą cych w Szwajcarii parafii katolickich jest bardzo liberalna i egalitarna: w wielu ko ś cio ł ach, podobnie jak w ko ś cio ł ach reformowanych, nie ma obrazów i figurek, najwy ż ej wisz ą ce na ś cianach krzy ż e; ksi ęż a wbrew nauce Ko ś cio ł a nierzadko prze ł amuj ą celibat i zak ł adaj ą rodziny, jak równie ż dokonuj ą wielu zmian w tradycyjnej liturgii; msze mog ą odprawia ć ś wieccy katecheci i pastorzy czy nawet pastorki z Ko ś cio ł a reformowanego, gdy brakuje ksi ęż y katolickich.[2]

21 Szkolnictwo Szwajcaria by ł a jednym z pierwszych na ś wiecie pa ń stw, które wprowadzi ł o powszechne nauczanie elementarne. Szko ł y podstawowe i ś rednie w Szwajcarii s ą bezp ł atne; w wielu kantonach bezp ł atne s ą tak ż e obiady oraz podr ę czniki. Za pa ń stwowe szko ł y wy ż sze p ł aci si ę oko ł o 560 franków szwajcarskich (ok. 1160 z ł przy kursie 1 CHF = 2,07 PLN) za semestr. Dla studentów z ubogich rodzin wyst ę puj ą jednak stypendia. Dyplomy prywatnych szkó ł szwajcarskich nie s ą uznawane przez pa ń stwo; mog ą by ć jednak uznawane przez firmy prywatne.

22 j ę zyk Istniej ą cztery j ę zyki urz ę dowe: niemiecki, francuski, w ł oski oraz romansz (retoroma ń ski). Nauczanie w szko ł ach podstawowych, gimnazjach i liceach odbywa si ę w jednym z tych j ę zyków w zale ż no ś ci od kantonu. Na uniwersytecie studiuje si ę po francusku b ą d ź niemiecku (i w ł osku w kantonie Ticino). Absolwent wy ż szej uczelni powinien móc porozumiewa ć si ę przynajmniej w trzech j ę zykach. J ę zyk angielski, mimo ż e nie nale ż y do j ę zyków urz ę dowych, staje si ę coraz bardziej popularny w ś rodowisku przemys ł owym i ś wiecie reklamy. W Szwajcarii znajduje si ę wiele prywatnych szkó ł, które s ł yn ą z wysokiego standardu kszta ł cenia. J ę zyk codzienny Szwajcarów w kantonach niemieckoj ę zycznych to dialekt alema ń ski (Schwyzerdütsch) powa ż nie ró ż ni ą cy si ę od podr ę cznikowej niemczyzny – je ś li mimo znajomo ś ci niemieckiego nie rozumiemy naszego rozmówcy, to wyra ź nie popro ś my, aby mówi ł w Hochdeutsch. W Szwajcarii j ę zyki francuski i w ł oski, mimo drobnych odmienno ś ci np. w niektórych liczebnikach oraz w wymowie, nie ró ż ni ą si ę od standardowego j ę zyka. J ę zyk romansz jest u ż ywany tylko w niektórych gminach kantonu Gryzonia, gdzie dominuje Schwyzerdütsch. Gryzonia

23 Literatura Literatura szwajcarska powstaje w j ę zyku niemieckim, francuskim, w ł oskim i retoroma ń skim, lecz najwi ę ksze znaczenie maj ą dzie ł a literackie w pierwszych dwóch j ę zykach. Najbardziej znani pisarze szwajcarscy to Max Frisch i Friedrich Dürrenmatt. Bardzo wa ż n ą postaci ą by ł tak ż e filozof i psycholog Carl Gustav Jung. W Szwajcarii ż y ł i tworzy ł, chocia ż cz ęś ciowo tak ż e we Francji, w Niemczech i we W ł oszech, niemiecki filozof i filolog klasyczny Fryderyk Nietzsche, przez kilka lat by ł profesorem Uniwersytetu w Bazylei i jednocze ś nie nauczycielem w miejscowym gimnazjum klasycznym. Znani pisarze szwajcarscy: Gottfried Keller Jeremias Gotthelf Conrad Ferdinand Meyer Friedrich Dürrenmatt Max Frisch Robert Walser Charles Ferdinand Ramuz

24 kuchnia Tradycyjnym szwajcarskim specja ł em jest fondue, które robione jest z roztopionego sera. Sery szwajcarskie takie jak gruyère czy emmentaler podgrzewa si ę w specjalnym kocio ł ku z dodatkiem pieprzu, czosnku, bia ł ego wina i likieru wi ś niowego. Do nabierania roztopionego sera u ż ywa si ę ś wie ż ego chleba. Szwajcaria oprócz serów mo ż e pochwali ć si ę doskona łą czekolad ą oraz piwem.

25 fondueSer szwajcarski czekolada piwo


Pobierz ppt "Szwajcaria Dawid Dezor Kl.vi d Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – pa ń stwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google