Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park ten znajduje si ę w Górach Sto ł owych, po ł o ż onych we wschodniej cz ęś ci Sudetów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park ten znajduje si ę w Górach Sto ł owych, po ł o ż onych we wschodniej cz ęś ci Sudetów."— Zapis prezentacji:

1

2 Park ten znajduje si ę w Górach Sto ł owych, po ł o ż onych we wschodniej cz ęś ci Sudetów.

3 Najwy ż szym wzniesieniem Gór Sto ł owych jest Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) i to on w ł a ś nie stanowi symbol parku. Aby wej ść na szczyt, nale ż y pokona ć 665 stopni zbudowanych z kamiennych bloków. P ł aski, niemal idealnie poziomy szczyt tej góry to obszar ś cis ł ego rezerwatu skalnego, obejmuj ą cego tysi ą ce g ł azów i bloków piaskowca o fantastycznych kszta ł tach. Przypominaj ą one ró ż ne przedmioty, ludzi i zwierz ę ta – st ą d ich oryginalne nazwy, takie jak Nosoro ż ec, S ł o ń, Wielb łą d czy Sowa.

4 W parku tym znajduje si ę jedyny w Polsce masyw gór p ł ytowych – uk ł ad pasm i dolin wyznaczony sieci ą uskoków, labirynty skalne w sp ę kanych piaskowcach, ska ł ki o ciekawych kszta ł tach.

5 Góry Sto ł owe zbudowane s ą z m ł odych ska ł osadowych, g ł ównie piaskowców i margli. Ska ł y te zalegaj ą prawie poziomo, tworz ą c p ł ask ą, dwupi ę trow ą struktur ę o wierzcho ł kach przypominaj ą cych z daleka stó ł – st ą d nazwa Góry Sto ł owe

6 Ciekawym miejscem s ą równie ż "B łę dne Ska ł y". Termin ten pochodzi od labiryntu w ą skich uliczek i tuneli utworzonych w piaskowcowych ska ł ach. Wi ę kszo ść z nich przypomina ogromne rze ź by ukszta ł towane przez sam ą przyrod ę. Niektóre z nich maj ą swoje nazwy: Sto ł owy G ł az, Skalne Siod ł o, Skalne Wrota, Ko ń ska Noga, Kurza Nó ż ka.

7 Rosn ą tu przewa ż nie bory ś wierkowe, lokalnie lasy bukowe. Znajduj ą si ę tutaj te ż torfowiska wysokie, specyficzne zbiorowisko łą kowe. Fauna jest bardzo bogata.

8 Bogactwem Gór Sto ł owych jest ro ś linno ść ska ł, łą k, torfowisk i lasów li ś ciastych. Na szczególn ą uwag ę zas ł uguje skalnica zwodnicza. Ta bia ł o kwitn ą ca, zwieszaj ą ca si ę z pó ł ek skalnych poduszkowa ro ś lina ro ś nie tylko na jedynym stanowisku w Górach Sto ł owych (na Rogowej Kopie). Jest to zarazem jedyne miejsce wyst ę powania tej ro ś liny w Polsce.

9 Skalnica zwodnicza znajduje si ę w Polskiej Czerwonej Ksi ę dze Ro ś lin. Jest ona równie ż gatunkiem rzadkim w Europie.

10 W lasach porastaj ą cych Góry Sto ł owe dominuj ą ś wierki.

11 Spo ś ród zwierz ą t spotka ć tu mo ż na jelenia, sarn ę, dzika, wiewiórk ę, kun ę, borsuka, je ż a i gronostaja. Na zim ę przylatuj ą tu z lasów iglastych Europy Pó ł nocnej rzadkie w Polsce ptaki - jarz ą bki.

12 Autorzy: Patryk B ł aszak Jakub Ś liwi ń ski Bibliografia: grafika Google Demart: Geografia – Atlas Polski M. Kuk – Geografia Polski, pytania i odpowiedzi


Pobierz ppt "Park ten znajduje si ę w Górach Sto ł owych, po ł o ż onych we wschodniej cz ęś ci Sudetów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google