Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

2 2 Mikroprzedsiębiorca (roczne zatrudnienie - mniej niż 10 osób oraz roczny obrót lub łączna roczna suma aktywów nie przekracza 2 mln Euro) Mały przedsiębiorca ( roczne zatrudnienie – mniej niż 50 osób oraz roczny obrót lub łączna roczna suma aktywów nie przekracza 10 mln Euro) Średni przedsiębiorca (roczne zatrudnienie – mniej niż 250 osób lub roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro lub łączna roczna suma aktywów nie przekracza 43 mln Euro) (zgodnie z najnowszym zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich) Definicja MSP

3 3Żródło: Raporty o stanie sektora MSP w Polsce - PARP Liczba małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON

4 4Żródło: Raporty o stanie sektora MSP w Polsce - PARP Udział MSP w tworzeniu PKB

5 5Żródło: Raporty o stanie sektora MSP w Polsce - PARP Udział pracujących w MSP w ogólnej liczbie pracujących w całej gospodarce

6 6Żródło: Raporty o stanie sektora MSP w Polsce - PARP Udział MSP w przychodach przedsiębiorstw ogółem ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

7 7Zródło: OECD SME Outlook 2002 Struktura przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów

8 8 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej – 1995 r. Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku- 1999 r. Pakiet Przede wszystkim przedsiębiorczość – 2002 r. Dokumenty programowe

9 9 Kapitał dla przedsiębiorczych Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Dokumenty programowe

10 10 Przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu 2004 r. Wszechstronna analiza aktualnych ekonomicznych i instytucjonalnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce Prezentacja zmian jakie zaszły w sferze legislacji oraz polityki rządu w stosunku do przedsiębiorców w ostatnim roku Rekomendacje oraz plan działań niezbędnych dla rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości Raport Przedsiębiorczość w Polsce 2004

11 11 Przyjęty przez Radę Ministrów w sierpniu 2002 r. Cel: Budowa zintegrowanego, efektywnego systemu regionalnych i lokalnych instytucji finansowych (funduszy poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych) służących wzmocnieniu dostępu do finansowania zewnętrznego małym i średnim przedsiębiorcom Program rządowy Kapitał dla przedsiębiorczych

12 12 Dokapitalizowanie kolejnych funduszy poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych Łatwiejszy dostęp przedsiębiorców do kredytów i pożyczek Większe możliwości stabilnego rozwijania działalności Program rządowy Kapitał dla przedsiębiorczych

13 13 Fundusze pożyczkowe – 2003 r. 76 instytucji posiadających fundusze pożyczkowe 378,8 mln zł – kapitał pożyczkowy Ponad 77 tys. udzielonych pożyczek o łącznej wartości 952,5 mln zł 39 funduszy wspartych ze środków publicznych w latach 2002-2003 Program rządowy Kapitał dla przedsiębiorczych

14 14 Fundusze poręczeniowe – 2003 r. 50 funduszy poręczeń kredytowych, w tym 39 lokalnych i 11 regionalnych 132,1 mln zł – kapitał funduszy Ponad 4,7 tys. udzielonych poręczeń na kwotę 255,9 mln zł 17 funduszy wspartych ze środków publicznych w latach 2002-2003 Program rządowy Kapitał dla przedsiębiorczych

15 15 dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2003 roku Cel: Pobudzenie aktywności gospodarczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw zapewniającej wzrost zatrudnienia w tym sektorze oraz wzrost jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku

16 16 Wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw Pomoc doradcza ( wdrażanie nowych technologii, systemy jakości i zarządzania środowiskowego, rozwój i modernizacja przedsiębiorstwa, konsolidacja przedsiębiorstw, działalność eksportowa, finansowanie działalności itp.) Pomoc szkoleniowa (zarządzanie przedsiębiorstwem, przepisy prawa, zastosowanie technik informatycznych, marketing, finansowanie rozwoju itp.) Wsparcie finansowe (rozwój i modernizacja przedsiębiorstwa, wprowadzanie innowacji, bhp itp.) Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku

17 17 Dotacje ze środków budżetowych, programu PHARE, Funduszy Strukturalnych (EFRR, EFS) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Regionalne Instytucje Finansujące Bezpośrednie wspieranie przedsiębiorców

18 18 Powołana w 2001 r. w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw W 2002 r. przejęła zadania zlikwidowanych: Agencji Techniki i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Podlega Ministrowi Gospodarki i Pracy Uczestniczy w realizacji programów rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania: – rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – eksportu – rozwoju regionalnego – wykorzystania nowych technik i technologii – Tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

19 19 Strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny scalający na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i regionalne działania państwa Wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego Polski, które mają zapewnić warunki sprzyjające długotrwałemu wzrostowi gospodarczemu i podniesieniu poziomu życia mieszkańców Jest podstawą do negocjowania przez Polskę kierunków i wysokości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych Jest podstawą interwencji z Funduszu Spójności Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006

20 20 Fundusze strukturalne: – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Europejski Fundusz Społeczny – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji – Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa Z funduszy strukturalnych mogą korzystać wszystkie państwa członkowskie, na terenie których znajdują się rejony uznane za priorytetowe, które spełniają kryteria Celów funduszy strukturalnych Polska w całości objęta Celem 1 wspólnotowej polityki regionalnej (regiony zapóźnione w rozwoju - dochód PKB na 1 mieszkańca poniżej 75% średniego PKB państw UE) Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006

21 21 Programy operacyjne Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Transport Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006

22 22 Finansowanie Środki publiczne: Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności – 11 368,6 mln euro, Budżet państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – 2861,4 mln euro Środki prywatne: 1818 mln euro Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006

23 23 Priorytet 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

24 24 Priorytet 2 – Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

25 25 Pomoc szkoleniowa i doradcza dla przedsiębiorstw (dla kadr zarządzających i pracowników) mająca na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji (szkolenia, staże, kursy zawodowe, studia podyplomowe itp.) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Specjalistyczna pomoc doradcza i dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

26 26 2000 r. – ok. 20 mln zł z budżetu państwa (MGiP) 2001 r. – ok. 70 mln zł z budżetu państwa (MGiP) 2002 r. – ok. 50 mln zł z budżetu państwa (MGiP) 2003 r. - ok. 135 mln zł – z budżetu państwa (MGiP) - ok. 280 mln zł w ramach programu Phare 2000 i Phare 2001 2004 r. - ok. 180 mln zł z budżetu państwa (MGiP) - ok. 150 mln zł w ramach Phare 2002: - Program Sektorowy MSP i Innowacyjność - Program Regionalny Wsparcia dla MSp - Program Rozwoju BHP Wsparcie dla MSP

27 27 Phare 2000 Krajowy Program Rozwoju MSP ok. 6 000 dotacji na usługi doradcze Phare 2001 Promocja Rozwoju MSP ok. 1 700 dotacji na usługi doradcze ok. 1 600 dotacji na inwestycje Phare 2002 Program Sektorowy MSP i Innowacyjność ok. 3 250 wniosków o dotacje inwestycyjne (ok. 550 dotacji przyznanych do końca listopada) ok. 2000 wniosków o dotacje na usługi doradcze (wsparcie dla 1300 przedsiębiorców) SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ok. 6 500 złożonych wniosków o dotacje inwestycyjne i doradcze Wsparcie dla MSP

28 28 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej rozszerzenie zakresu regulacji nowe ujęcie zasad generalnych nowa koncepcja rejestracji przedsiębiorców ograniczenie zakresu koncesji i zezwoleń nowe podejście do kontroli przedsiębiorców Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców

29 29 Nowe ujęcie zasad generalnych Każdy ma wolne i równe prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie jest zakazana (ograniczenia tylko w ustawie i tylko ze względu na ważny interes publiczny) Organy administracji nie mogą stawiać przedsiębiorcom dodatkowych wymagań nieprzewidzianych przepisami prawa Organy władzy i administracji publicznej zobowiązane są do prowadzenia polityki sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

30 30 Nowe ujęcie zasad generalnych c.d. Przedsiębiorca ma prawo do uzyskania od właściwego organu pisemnej interpretacji przepisów w jego indywidualnej sprawie Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

31 31 Ewidencja Działalności Gospodarczej Ewidencja prowadzona w gminie Wniosek o wpis do ewidencji może być wysłany listem poleconym (własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza) Wniosek o wpis do ewidencji można również wnieść w formie elektronicznej opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej (prowadzenie zbioru informacji o danych zawartych w ewidencji, udzielanie z ewidencji informacji o wpisie, wydawanie zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji) – prowadzi minister właściwy ds. gospodarki Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

32 32 Kontrola przedsiębiorcy Kontrola przedsiębiorcy w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej Nie więcej niż jedna kontrola równocześnie (z pewnymi wyjątkami) Czas trwania: 4 tygodnie w roku dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 8 tygodni w roku dla pozostałych Konieczność prowadzenia książki kontroli Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

33 33 Realizacja Raportu Inwestycyjny proces budowlany - Bariery inwestycyjne oraz propozycje działań usprawniających – projekt nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin – nowelizacja ustawy - Prawo budowlane Poprawa klimatu dla inwestycji i usprawnienia budowlanego procesu inwestycyjnego

34 34 Projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004 r. (prace w Parlamencie) – Kredyt technologiczny - nowy instrument finansowy dla przedsiębiorców, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na zastosowaniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię. Kredyt Technologiczny będzie udzielany i umarzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Wspieranie innowacyjności

35 35 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych - celem działania Funduszu jest zwiększenie dostępności kredytu oraz możliwości pozyskiwania środków z emisji obligacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projekt ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym (przedmiot prac parlamentarnych) - celem jest stworzenie instrumentu kapitałowego dla wzmocnienia polskich małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwoju Ułatwianie dostępu do kapitału

36 36 10 priorytetów strategicznych Inwestycje Zatrudnienie Eksport Przedsiębiorczość Innowacyjność Ochrona rynku Integracja społeczna Wiedza i kompetencje Aktywizacja i mobilność Gospodarowanie przestrzenią Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 – projekt

37 37 Przedsiębiorczość Kierunki działań: Poprawa efektywności przedsiębiorstw – Poprawa otoczenia przedsiębiorców – Zapewnienie dostępu do kapitału – Pomoc w dostępie do wiedzy i doradztwa – Dostosowanie przemysłu i usług do zharmonizowanego prawa technicznego Współpraca i integracja przedsiębiorstw Inne działania np.tworzenie sprzyjających warunków dla zatrudnienia w małych i mikro-przedsiębiorstwach Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 – projekt


Pobierz ppt "1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google