Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Okońska-Zaremba

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Okońska-Zaremba"— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Okońska-Zaremba
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Małgorzata Okońska-Zaremba Październik 2004

2 o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

3 Rozszerzenie zakresu regulacji Nowe ujęcie zasad generalnych
Cele nowej regulacji Rozszerzenie zakresu regulacji Nowe ujęcie zasad generalnych Nowa koncepcja rejestracji przedsiębiorców Ograniczenie zakresu koncesji i zezwoleń Nowe podejście do kontroli przedsiębiorców Nowe ujęcie MSP

4 Rozszerzenie zakresu regulacji
Rozszerzenie zakresu podmiotów objętych regulacją (wolne zawody) Nowa definicja „przedsiębiorcy” (osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą) Nowa definicja „działalności gospodarczej” (zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły)

5 Nowe ujęcie zasad generalnych
Każdy ma wolne i równe prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie jest zakazana (ograniczenia tylko w ustawie i tylko ze względu na ważny interes publiczny) Organy administracji nie mogą stawiać przedsiębiorcom dodatkowych wymagań nieprzewidzianych przepisami prawa Organy władzy i administracji publicznej zobowiązane są do prowadzenia polityki sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości

6 Nowe ujęcie zasad generalnych cd.
Przedsiębiorca ma prawo do uzyskania od właściwego organu pisemnej interpretacji przepisów w jego indywidualnej sprawie Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji Zasady określają odrębne ustawy

7 Interpretacja prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa)
Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji Organ podatkowy jest związany jego własną interpretacją Interpretacja następuje w formie postanowienia, na które pytającemu przysługuje zażalenie, a organ wyższego stopnia może uchylić tylko decyzją.

8 Rejestracja przedsiębiorców
Zasada dualizmu (KRS i ewidencja) Scentralizowana ewidencja działalności gospodarczej (Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej) Zasada „jeden wniosek i jeden numer” Możliwość dokonania rejestracji drogą elektroniczną

9 Koncesje i zezwolenia Działalność regulowana – to nowe rozwiązanie polegające na zastąpieniu zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wpisem do rejestru działalności regulowanej. Wymagane jest złożenie przez przedsiębiorcę pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków. (usługi turystyczne, zdrowotne, itp.); Koncesje przyznawane w drodze przetargu w przypadku ubiegania się wielu przedsiębiorców o ograniczoną liczbę koncesji (zasada: organ koncesyjny dokona wyboru ofert w liczbie zgodnej z liczbą koncesji możliwych do udzielenia, kierując się wielkością zadeklarowanej opłaty za udzielenie koncesji

10 Koncesje i zezwolenia cd.
Zezwolenia – zamknięty katalog (utrzymano jedynie zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o: specjalnych strefach ekonomicznych, publicznym obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, działalności ubezpieczeniowej, grach losowych i zakładach wzajemnych oraz prawa: lotniczego, atomowego, bankowego, telekomunikacyjnego, pocztowego i farmaceutycznego); Licencje – transport drogowy i kolejowy;

11 Generalne zasady kontroli przedsiębiorców
Ograniczenie liczby kontroli (tylko jedna w jednym czasie) Ograniczenie czasu kontroli (do 8 tygodni w roku; MSP – 4 tygodnie) Zasady kontroli: - upoważnienie kontrolera - obecność kontrolowanego - książka kontroli

12 Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
swoboda podejmowania działalności gospodarczej w Polsce dla przedsiębiorców z państw członkowskich UE i EFTA – stron umowy o EOG na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy, ograniczenia w zakładaniu oddziałów przez przedsiębiorców spoza UE i EOG – zasada wzajemności, chyba że ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej, Rezygnacja z zaświadczeń o zasadzie wzajemności wydawanych przez konsulaty

13 (Zgodnie z najnowszą rekomendacją Komisji Europejskiej)
Nowe ujęcie MSP Definicja mikroprzedsiębiorcy (roczne zatrudnienie poniżej 10 pracowników, obrót netto lub suma aktywów poniżej 2 mln euro) Podniesienie progów maksymalnych przychodów dla małych (z 7 do 10 mln euro) i średnich (z 40 do 50 mln euro) przedsiębiorstw (Zgodnie z najnowszą rekomendacją Komisji Europejskiej)

14 Departament Regulacji Wewnętrznego Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Obrotu Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy


Pobierz ppt "Małgorzata Okońska-Zaremba"

Podobne prezentacje


Reklamy Google