Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Małgorzata Okońska-Zaremba Październik 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki i Pracy Małgorzata Okońska-Zaremba Październik 2004."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Małgorzata Okońska-Zaremba Październik 2004

2 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

3 Rozszerzenie zakresu regulacji Nowe ujęcie zasad generalnych Nowa koncepcja rejestracji przedsiębiorców Ograniczenie zakresu koncesji i zezwoleń Nowe podejście do kontroli przedsiębiorców Nowe ujęcie MSP Cele nowej regulacji

4 Rozszerzenie zakresu podmiotów objętych regulacją (wolne zawody) Nowa definicja przedsiębiorcy (osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą) Nowa definicja działalności gospodarczej (zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły) Rozszerzenie zakresu regulacji

5 Każdy ma wolne i równe prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie jest zakazana (ograniczenia tylko w ustawie i tylko ze względu na ważny interes publiczny) Organy administracji nie mogą stawiać przedsiębiorcom dodatkowych wymagań nieprzewidzianych przepisami prawa Organy władzy i administracji publicznej zobowiązane są do prowadzenia polityki sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości Nowe ujęcie zasad generalnych

6 Przedsiębiorca ma prawo do uzyskania od właściwego organu pisemnej interpretacji przepisów w jego indywidualnej sprawie Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji Zasady określają odrębne ustawy Nowe ujęcie zasad generalnych cd.

7 Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji Organ podatkowy jest związany jego własną interpretacją Interpretacja następuje w formie postanowienia, na które pytającemu przysługuje zażalenie, a organ wyższego stopnia może uchylić tylko decyzją. Interpretacja prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa)

8 Zasada dualizmu (KRS i ewidencja) Scentralizowana ewidencja działalności gospodarczej (Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej) Zasada jeden wniosek i jeden numer Możliwość dokonania rejestracji drogą elektroniczną Rejestracja przedsiębiorców

9 Działalność regulowana – to nowe rozwiązanie polegające na zastąpieniu zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wpisem do rejestru działalności regulowanej. Wymagane jest złożenie przez przedsiębiorcę pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków. (usługi turystyczne, zdrowotne, itp.); Koncesje przyznawane w drodze przetargu w przypadku ubiegania się wielu przedsiębiorców o ograniczoną liczbę koncesji (zasada: organ koncesyjny dokona wyboru ofert w liczbie zgodnej z liczbą koncesji możliwych do udzielenia, kierując się wielkością zadeklarowanej opłaty za udzielenie koncesji Koncesje i zezwolenia

10 Koncesje i zezwolenia cd. Zezwolenia – zamknięty katalog (utrzymano jedynie zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o: specjalnych strefach ekonomicznych, publicznym obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, działalności ubezpieczeniowej, grach losowych i zakładach wzajemnych oraz prawa: lotniczego, atomowego, bankowego, telekomunikacyjnego, pocztowego i farmaceutycznego); Licencje – transport drogowy i kolejowy;

11 Ograniczenie liczby kontroli (tylko jedna w jednym czasie) Ograniczenie czasu kontroli (do 8 tygodni w roku; MSP – 4 tygodnie) Zasady kontroli: - upoważnienie kontrolera - obecność kontrolowanego - książka kontroli Generalne zasady kontroli przedsiębiorców

12 Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych swoboda podejmowania działalności gospodarczej w Polsce dla przedsiębiorców z państw członkowskich UE i EFTA – stron umowy o EOG na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy, ograniczenia w zakładaniu oddziałów przez przedsiębiorców spoza UE i EOG – zasada wzajemności, chyba że ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej, Rezygnacja z zaświadczeń o zasadzie wzajemności wydawanych przez konsulaty

13 Definicja mikroprzedsiębiorcy (roczne zatrudnienie poniżej 10 pracowników, obrót netto lub suma aktywów poniżej 2 mln euro) Podniesienie progów maksymalnych przychodów dla małych (z 7 do 10 mln euro) i średnich (z 40 do 50 mln euro) przedsiębiorstw (Zgodnie z najnowszą rekomendacją Komisji Europejskiej) Nowe ujęcie MSP

14 Departament Regulacji Wewnętrznego Obrotu Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki i Pracy Małgorzata Okońska-Zaremba Październik 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google