Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWA JEDNOSTKA STRUKTURALNA I FUNKCJONALNA ORGANIZMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWA JEDNOSTKA STRUKTURALNA I FUNKCJONALNA ORGANIZMU."— Zapis prezentacji:

1

2 PODSTAWOWA JEDNOSTKA STRUKTURALNA I FUNKCJONALNA ORGANIZMU

3 RÓ Ż NICE: W K. ZWIERZ Ę CEJ BRAK JEST Ś CIANY KOMÓRKOWEJ I CHLOROPLASTÓW, A W K. RO Ś LINEJ S Ą TE ORGANELLE ELEMENTY MARTWE: SCIANA KOMÓRKOWA, SOK KOMÓRKOWY

4 ORGANELLUMFUNKCJA J Ą DRO KOMÓRKOWEKIERUJE CZYNNO Ś CIAMI KOMÓRKI, PROCES ROZMNA Ż ANIA MITOCHONDRIUMPROCES ODDYCHANIA KOMÓRKOWEGO- UWALNIANIE ENEGRII CHLOROPLASTPROCES FOTOSYNTEZY WODNICZKAPRZECHOWUJE SK Ł ADNIKI Ś CIANA KOMÓRKOWAOCHRONA, NADAJE KSZTA Ł T B Ł ONA KOMÓRKOWAREGULUJE TRANSPORT CZASTECZEK DO WN Ę TRZA I NA ZEWN Ą TRZ CYTOPLAZMAWYPE Ł NIA WN Ę TRZE KOMÓRKI MIEJSCE WIELU PROCESÓW RYBOSOMYSYNTEZA BIA Ł KA

5 ZBIÓR KOMÓREK O PODOBNEJ BUDOWIE I FUNKCJI

6 NAZWA TKANKI BUDOWAFUNKCJA/ ROLA WYSTEPO- WANIE SKÓRKAKOMÓRKI Ś CI Ś LE PRZYLEGAJ Ą, KOMÓRKI Ż YWE, NA POWIERZCHNI MO Ż E WYST Ę POWA Ć WOSK WYTWORY SKÓRKI: APARATY SZPARKOWE, W Ł OSKI, W Ł O Ś NIKI OCHRONNA, WYMIANA GAZOWA, POBIERANIE WODY NA POWIERZCHNI ORGANÓW RO Ś LINNYCH KOREKKOMÓRKI Ś CI Ś LE U Ł O Ż ONE,KOMÓRKI MARTWE WYPE Ł NIONE POWIETRZEM OCHRONNA, CHRONI PRZED MROZEM, WYMIANA GAZOWA (PRZETCHLINKI) OKRYWA GA ŁĘ ZIE, PIE Ń I KORZENIE DRZEW I KRZEWÓW TKANKI OKRYWAJACE:

7

8 NAZWA TKANKI BUDOWAFUNKCJA ROLA WYST Ę PO- WANIE MI Ę KISZ ZASAD- NICZY Komórki du ż e z du żą wodniczk ą, mi ę dzy komórkami przestrzenie mi ę dzykomórkowe Zachodz ą tam wszystkie procesy ż yciowe np. oddychanie Wype ł nia przestrzenie mi ę dzy tkankami MI Ę KISZ ASYMILA -CYJNY Komórki o cienkich ś cianach, liczne chloroplasty Wytwarzanie sk ł adników pokarmowych- fotosynteza W li ś ciach i obwodo- wych cz ęś ciach ł odygi MI Ę KISZ SPICH- RZOWY Komórki o cienkich ś cianach, brak chloroplastów, wyst ę puj ą leukoplasty Magazynowanie materia ł ów zapasowych np. skrobi, bia ł ek Ł odygi, korzenie, nasiona, owoce MI Ę KISZ POWIE- TRZNY Mi ę dzy komórkami du ż e przestrzenie komórkowe wype ł nione powietrzem Zbiornik powietrza dla cz ęś ci zanu- rzonych w wodzie U ro ś lin wodnych

9

10 NAZWA TKANKIBUDOWAFUNKCJA/ ROLA WYST Ę PO- WANIE Ł YKOKomórki ż ywe tzw. rurki sitowe Transport asymilatów z li ś ci do korzenia i ł odygi Wewn ą trz ł odygi, korzenia jako cz ęść wi ą zki przewodz ą cej DREWNOKomórki martwe tzw, naczynia i cewki Transport wody i soli mineralnych z korzenia do ł odygi W wi ą zce przewodz ą cej

11

12 NAZWA TKANKI BUDOWAFUNKCJA/ ROLA WYST Ę PO- WANIE ZWARCICAKomórki ż ywe ze zgrubia ł ymi ś cianami Ochrania ł odyg ę przed rozerwaniem b ą d ź z ł amaniem Wyst ę puje w cz ęś ciach rosn ą cych TWARDZICAKomórki martwe, ś ciany komórkowe silnie zgrubia ł e, zdrewniane Daje odporno ść na z ł amanie, tworzy twarde ł upiny pestek, orzechów W wyro ś - ni ę tych organach, twardych cz ęś ciach nasion, owocach

13 NAZWA TKANKI BUDOWAFUNKCJA/ ROLA WYST Ę PO- WANIE MIAZGAMa ł e komórki, du ż e j ą dra, ca ł y czas zdolne do podzia ł u Wzrost na grubo ść Mi ę dzy drewnem, a ł ykiem w ł odydze i korzeniu STO Ż EK WZROSTU KORZENIA I Ł ODYGI Ma ł e komórki, du ż e j ą dra, ca ł y czas zdolne do podzia ł u Wzrost korzeni i ł odygi na d ł ugo ść Sto ż ek wzrostu korzenia i ł odygi

14 NAZWA TKANKIBUDOWAFUNKCJAWYST Ę PO- WANIE TK. WYDZIELNICZA W komórkach, przestworach mi ę dzy- komórkowych zgromadzone substancje zwane wydzielinami Wydzieliny chroni ą przed zwierz ę tami, nadaj ą zapach, zwabiaj ą owady W ł oski, komórki gruczo ł owe, miodniki, naczynia i rurki mleczne

15 ORGAN RO Ś LINNYFUNKCJA KORZE Ń Pobieranie wody i soli mineralnych z gleby, utrzymywanie ro ś liny w pod ł o ż u Ł ODYGATransport wody z korzenia do ł odygi, Transport asymilatów z li ś cia do innych organów, Rusztowanie organizmu LI ŚĆ fotosynteza, transpiracja, wymiana gazowa KWIATRozmna ż anie p ł ciowe OWOCOchrona nasion

16

17

18 NAZWA TKANKI CECHYFUNKCJAPO Ł O Ż ENIE MI ĘŚ NIOWA G Ł ADKA W ł ókna wrzecionowate z jednym j ą drem, skurcze niezale ż ne od naszej woli Praca narz ą dów wewn ę trznych Ś ciany narz ą dów wewn ę trznych MI ĘŚ NIOWA POPRZECZNIE PR ĄŻ KOWANA W ł ókna cylindryczne, wiele jader, poprzeczne pr ąż ki, Skurcze zale ż ne od woli Umo ż liwiaj ą poruszanie organizmu Tworzy mi ęś nie szkieletowe MI ĘŚ NIOWA POPRZECZNIE PR ĄŻ KOWANA SWOISTA SERCA W ł ókna rozga łę zione, jedno lub dwa jadra, skurcze niezale ż ne od woli Praca sercaBuduje serce TKANKI MI ĘŚ NIOWE

19

20 NAZWA TKANKICECHYFUNKCJAPO Ł O Ż ENIE NAB Ł ONKOWAKomórki ś ci ś le przylegaj ą Ochronna, wch ł anianie substancji od ż ywczych, wymiana gazowa Na zewn ą trz organizmu, wy ś ciela narz ą dy wewn ę trzne

21

22 NAZWA TKANKICECHYFUNKCJAPO Ł O Ż ENIE NERWOWAKomórki kszta ł t drzewka sk ł adaj ą si ę z dendrytów, aksonu, cia ł a komórki z j ą drem Odbieranie i przekazywanie impulsów nerwowych Buduje uk ł ad nerwowy

23

24 NAZWA TKANKI CECHYFUNKCJAPO Ł O Ż ENIE KREWP ł ynna erytrocyty, leukocyty, p ł ytki krwi, osocze Transportowa, obronna, termoregulacja Uk ł ad krwiono ś ny LIMFAP ł ynna, leukocyty, osocze Odporno ś ciowa, transport t ł uszczów i witamin w nich rozpuszczalnych Uk ł ad limfatyczny KOSTNAKomórki kostne w jamkach kostnych Rusztowanie dla organizmu, ochrona narz ą dów wewn ę trznych szkielet CHRZ Ę STNA T Ł USZCZO- WA

25

26 KOMÓRKA TKANKA NARZ Ą D(ORGAN) UK Ł AD NARZ Ą DÓW

27 UK Ł ADFUNKCJA szkieletowyStanowi rusztowanie organizmu, ochron ę narz ą dów, mi ęś niowyUmo ż liwia poruszanie pokarmowyPobieranie pokarmu, trawienie, wch ł anianie sk ł adników do organizmu oddechowyPobieranie tlenu ze ś rodowiska zewn ę trznego i odprowadzenie dwutlenku w ę gla kr ąż eniaTransport tlenu, dwutlenku w ę gla i ró ż nych substancji, obrona przed drobnoustrojami, nerwowyOdbieranie informacji ze ś rodowiska zewn ę trznego i wewn ę trznego, przewodzenie impulsów do narz ą dów wykonawczych, regulacja i koordynacja czynno ś ci narz ą dów wewn ę trznych rozrodczyrozmna ż anie

28 OD Ż YWIANIE ODDYCHANIE WYDALANIE ROZMNA Ż ANIE WZROST I ROZWÓJ REAKCJA NA BOD Ź CE

29 DOSTARCZENIE POKARMU DO KA Ż DEJ Ż YWEJ KOMÓRKI PODZIA Ł ORGANIZMÓW ZE WZGL Ę DU NA SPOSÓB OD Ż YWIANIA SAMO Ż YWNECUDZO Ż YWNE (AUTOTROFY)(HETEROTROFY) ro ś liny, glonyzwierz ę ta, grzyby sinicewi ę kszo ść bakterii SAPROFITYPASO Ż YTY pobieraj ą martw ą materi ęż yj ą kosztem organiczn ąż ywych organizmów

30 Posiadaj ą zdolno ść wytwarzania zwi ą zków organicznych z prostych substancji nieorganicznych w procesie fotosyntezy energia s ł oneczna woda+ dwutlenek w ę glaglukoza +tlen chlorofil substratyprodukty chlrofil

31 Energia s ł oneczna Temperatura Dwutlenek w ę gla Obecno ść chlorofilu Enzymy

32 ZAPAMIETAJ! Proces fotosyntezy jest reakcj ą anaboliczn ą (wymaga nak ł adu energii) Zachodzi w chloroplastach Istot ą procesu fotosyntezy jest: a)Przekszta ł cenie energii ś wietlnej w chemiczn ą b)Wytworzenie zwi ą zków organicznych z dwutlenku w ę gla i wody c)Wydalenie tlenu

33 Oddychanie zachodzi w komórkach wszystkich organizmów w mitochondriach Istot ą procesu jest uwolnienie energii Jest to proces biologicznego utleniania, polegaj ą cym na rozk ł adzie substancji organicznych z wydzieleniem energii Jest to przyk ł ad katabolizmu Glukoza + tlen dwutlenek w ę gla +woda +energia

34

35 CECHYODDYCHANIE TLENOWE ODDYCHANIE BEZTLENOWE wyst ę powanieCz ł owiek, ro ś liny, zwierz ę ta, niektóre bakterie i grzyby Niektóre bakterie i grzyby np. dro ż d ż e, paso ż yty przewodu pokarmowego substratyZwi ą zki organiczne, tlenZwi ą zki organiczne produktyCO 2, H 2 OAlkohol, kwas mlekowy, CO 2 Ilo ść uwolnionej energiiBardzo du ż aBardzo ma ł a Miejsce przebiegu procesu Mitochondria, cytoplazma

36 CECHYFOTOSYNTEZAODDYCHANIE wyst ę powaniero ś liny zielone zawieraj ą ce chlorofil ka ż dy ż ywy organizm Miejsce przebiegu chloroplastymitochondria, Czas trwaniatylko w dzie ń w dzie ń i w nocy substratyzwi ą zki nieorganiczne: woda, dwutlenek w ę gla zwi ą zki organiczne, g ł ównie w ę glowodany i t ł uszcze produktyZwi ą zki organiczne np. w ę glowodany, bia ł ka, t ł uszcze oraz tlen Zwi ą zki nieorganiczne: dwutlenek w ę gla, woda energiapobierana z zewn ą trz i gromadzona w zwi ą zkach organicznych energia wi ą za ń chemicznych jest uwalniana

37 Usuwanie z organizmu zb ę dnych i niepotrzebnych produktów przemiany materii RO Ś LINY Przetchlinki, aparaty szparkowe, ca ł a powierzchnia cia ł a ZWIERZETA Nerki, narz ą dy oddechowe (p ł uca, skrzela, tchawki), gruczo ł y potowe

38 Wydalany zwi ą zekNarz ą d wydalniczy MocznikSkóra, nerki Dwutlenek w ę g ł ap ł uca wodaSkóra, p ł uca, nerki

39 Zdolno ść do wytwarzania potomstwa 1. Bezp ł ciowe rozmna ż anie -powstanie organizmu z ró ż nych komórek tego samego organizmu A)podzia ł B) p ą czkowanie C)fragmentacja plechy D) zarodniki E) zmodyfikowane p ę dy (k łą cza, bulwy, cebule, roz ł ogi

40 Powstanie nowego organizmu po po łą czeniu si ę komórek rozrodczych (gamet)- organizm ró ż ni si ę od osobników rodzicielskich

41

42


Pobierz ppt "PODSTAWOWA JEDNOSTKA STRUKTURALNA I FUNKCJONALNA ORGANIZMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google