Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASA 1C I 2A W Palmiarni cz ęść 1. Palmiarnia Ogrodu Botanicznego, ukryta po ś ród starych drzew zabytkowego Parku Ź ródliska, to wyj ą tkowo malownicze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASA 1C I 2A W Palmiarni cz ęść 1. Palmiarnia Ogrodu Botanicznego, ukryta po ś ród starych drzew zabytkowego Parku Ź ródliska, to wyj ą tkowo malownicze."— Zapis prezentacji:

1 KLASA 1C I 2A W Palmiarni cz ęść 1

2

3 Palmiarnia Ogrodu Botanicznego, ukryta po ś ród starych drzew zabytkowego Parku Ź ródliska, to wyj ą tkowo malownicze miejsce, pe ł ne tajemniczo ś ci i niezwyk ł ej egzotyki. Wyprawa do Palmiarni o ka ż dej porze roku dostarczy ć mo ż e niezapomnianych wra ż e ń, przenosz ą c nas w barwny ś wiat osobliwych ro ś lin, pochodz ą cych z ciep ł ych stref klimatycznych. Spaceruj ą c pod pióropuszami najstarszych w Polsce palm podziwia ć mo ż na ponad 4 500 egzotycznych przedstawicieli flory, cechuj ą cych si ę ró ż norodnymi kszta ł tami i kolorami li ś ci oraz p ę dów, zapachami kwiatów, a tak ż e specyficznymi w ł a ś ciwo ś ciami. Palmiarnia to wymarzone miejsce wypoczynku oraz aktywnej nauki zarówno dla osób doros ł ych, jak i dla dzieci. Podczas nawet krótkiej wizyty pozna ć tu mo ż na ro ś liny wyst ę puj ą ce w tropikalnych lasach deszczowych, zaro ś lach strefy podzwrotnikowej, jak i na pustyniach. Wiele spo ś ród nich to egzotyczne ro ś liny jadalne i u ż ytkowe, takie jak np.: kawa, kakaowiec, bananowiec, palma daktylowa, pieprz czarny, czy bawe ł na. Pierwsza cz ęść Palmiarni to cz ęść tropikalna, druga to ś ródziemnomorska. Jest jeszcze trzecia cz ęść, w której znajduje si ę kolekcja kaktusów i czwarta pokazuj ą ca przepi ę kn ą wystaw ę storczyków.

4 W trakcie wspólnego spaceru z przewodnikiem, dzieci pozna ł y histori ę Palmiarni oraz najwa ż niejsze elementy kolekcji ro ś lin szklarniowych. Przewodnik zaprezentowa ł ro ś liny egzotyczne pochodz ą ce z ró ż nych cz ęś ci ś wiata, ro ś liny w danym momencie kwitn ą ce, owocuj ą ce, a tak ż e cechuj ą ce si ę swoistymi, cz ę sto niezwyk ł ymi przystosowaniami.

5

6 Dodatkow ą atrakcj ę stanowi ą zwierz ę ta zamieszkuj ą ce akwaria i oczka wodne w Palmiarni. Szczególnym zainteresowaniem ciesz ą si ę ż ó ł wie, karasie i karpie koi, które mo ż na karmi ć specjalnie do tego celu udost ę pnion ą karm ą.

7 Koniec cz ęś ci pierwszej!


Pobierz ppt "KLASA 1C I 2A W Palmiarni cz ęść 1. Palmiarnia Ogrodu Botanicznego, ukryta po ś ród starych drzew zabytkowego Parku Ź ródliska, to wyj ą tkowo malownicze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google