Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 TYTUŁ: OSMOZA, PLAZMOLIZA I DEPLAZMOLIZA AUTOR: Izabela Nowosielska

3 Transport TRANSPORT BIERNY  Dyfuzja prosta.  Dyfuzja u ł atwiona. TRANSPORT AKTYWNY  Transport nap ę dzany ATP.  Transport nap ę dzany jonami. EGZOCYTOZA (wydzielanie makrocz ą steczek) ENDOCYTOZA (pobieranie makrocz ą steczek)  Fagocytoza.  Pinocytoza.  Endocytoza kierowana receptorami. Du ż ych cz ą steczek (makrocz ą steczek ) Ma ł ych cz ą steczek  B ł ona komórkowa reguluje i kontroluje wymian ę substancji pomi ę dzy komórk ą a jej otoczeniem.

4 TRANSPORT MA Ł YCH CZ Ą STECZEK  Dyfuzja to proces samorzutnego przenikania cz ą steczek jednego uk ł adu pomi ę dzy cz ą steczki drugiego uk ł adu.  Osmoza to dyfuzja cz ą steczek wody przez b ł ony komórkowe.  W drodze dyfuzji prostej przemieszczaj ą si ę cz ą steczki np. gazów, mocznika i wody. Przemieszczanie si ę tych cz ą steczek przez b ł on ę nie wymaga energii metabolicznej. Cz ą steczki przemieszczaj ą si ę ze st ęż enia wi ę kszego do mniejszego ( zgodnie z gradientem st ęż e ń ), a szybko ść przemieszczania si ę jest wprost proporcjonalna do gradientu st ęż e ń tych cz ą steczek w poprzek b ł ony. Gradient st ęż enia to ró ż nica st ęż enia substancji mi ę dzy dwoma uk ł adami (systemami).

5 TYPY KOMÓREK GRZYBA RO Ś LINNA ZWIERZ Ę CA  Komórka to forma organizacji ż ywej materii, stanowi ą ca podstawow ą jednostk ę strukturaln ą i funkcjonaln ą organizmu. Jest uk ł adem otwartym, w którym zachodzi ci ą g ł a wymiana materii, energii i informacji mi ę dzy jej wn ę trzem a otoczeniem.  Organellum komórkowe to ka ż da struktura wyst ę puj ą ca w cytopla ź mie komórki, wyspecjalizowana do pe ł nienia okre ś lonej funkcji.

6

7

8

9 ROZMIESZCZENIE BIA Ł EK W B Ł ONIE KOMÓRKI Widok trójwymiarowy

10 Przekrój przez b ł on ę

11 RUCH SUBSTANCJI PRZEZ B Ł ON Ę Wymiana substancji przez b ł ony komórek jest konieczna do prawid ł owego zachodzenia wielu procesów fizjologicznych w organizmie – od ż ywiania, wymiany gazowej, wydalania, regulacji procesów (przenikaj ą np. hormony). Przez b ł on ę s ą te ż Transportowane jony. W przypadku komórek wydzielniczych na zewn ą trz s ą przekazywane wyprodukowane substancje, np. enzymy. Komórki ro ś linne wydzielaj ą do przestrzeni mi ę dzykomórkowej sk ł adniki ś ciany komórkowej, a zwierz ę ce – bia ł ka substancji wype ł niaj ą cej przestrzenie mi ę dzykomórkowe (np. kolagen w tkance łą cznej).

12 Komórki ro ś linne s ą nap ę cznia ł e ( j ę drne) i generalnie czuj ą si ę najlepiej w ś rodowisku hipotonicznym, w którym pobór wody jest ostatecznie równowa ż ony przez nacisk ś ciany komórkowej. RÓWNOWAGA WODNA W KOMÓRKACH Ż YWYCH

13 PLAZMOLIZA (wynik osmozy w komórce ro ś linnej umieszczonej w roztworze hypertonicznym)  W komórkach ro ś linnych, po umieszczeniu ich w roztworze hypertonicznym w wyniku procesu osmozy zachodzi zjawisko plazmolizy – obserwujemy kurczenie si ę protoplastu (protoplast – komórka bez ś ciany komórkowej) i jego odstawanie od ś ciany komórkowej. Etapy plazmolizy  Plazmoliza mo ż e by ć procesem odwracalnym. Po umieszczeniu splazmolizowanej komórki w roztworze hypotonicznym mo ż e zaj ść zjawisko deplazmolizy.

14 Sposób, w jaki komórki odpowiadaj ą na zmiany w st ęż eniu substancji rozpuszczonych w ich ś rodowisku, zale ż y od tego, czy s ą wyposa ż one w ś cian ę komórkow ą czy nie. Komórki zwierz ę ce, takie jak krwinki czerwone, nie maj ą ś cian komórkowych. Natomiast komórki ro ś linne maj ą je. Komórka zwierz ę ca radzi sobie najlepiej w ś rodowisku izotonicznym, chyba ż e posiada specjalne adaptacje, które równowa żą osmotyczny pobór lub wyciek wody.

15 SCHEMAT BUDOWY PANTOFELKA  W komórce orz ę ska znajduj ą si ę wodniczki t ę tni ą ce o charakterystycznym kszta ł cie, usuwaj ą ce nadmiar wody, wp ł ywaj ą cej drog ą osmozy ze ś rodowiska zewn ę trznego do wn ę trza komórki. Wodniczki t ę tni ą ce wyst ę puj ą jedynie w komórkach protistów s ł odkowodnych. Protisty paso ż ytnicze, ż yj ą ce w izotonicznych (o takim samym st ęż eniu substancji) p ł ynach ustrojowych oraz protisty s ł onowodne nie maj ą wodniczek t ę tni ą cych.

16 WODNICZKA T Ę TNI Ą CA PANTOFELKA I JEJ DZIA Ł ANIE

17 WYDALANIE U PIERWOTNIAKÓW

18


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google