Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Aparat ruchu cz ł owieka sk ł ada si ę z cz ęś ci biernej- szkieletu oraz cz ęś ci czynnej, czyli mi ęś ni. Szkielet zbudowany jest z tkanki kostnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Aparat ruchu cz ł owieka sk ł ada si ę z cz ęś ci biernej- szkieletu oraz cz ęś ci czynnej, czyli mi ęś ni. Szkielet zbudowany jest z tkanki kostnej."— Zapis prezentacji:

1

2  Aparat ruchu cz ł owieka sk ł ada si ę z cz ęś ci biernej- szkieletu oraz cz ęś ci czynnej, czyli mi ęś ni. Szkielet zbudowany jest z tkanki kostnej i chrz ę stnej.Ca ł o ść aparatu ruchu – ko ś ci i mi ęś ni –wspó ł dzia ł aj ą c ze sob ą umo ż liwia cz ł owiekowi poruszanie si ę. Aparat ruchu Cz ęść Bierna Szkielet Osiowy Szkielet ko ń czyn wraz z obr ę czami – barkow ą i miednicz ą Cz ęść Czynna Mi ę snie Szkieletowe

3  Nadaje kszta ł t cia ł u  D ź wiga ci ęż ar cia ł a  Chroni narz ą dy wewn ę trzne przed uszkodzeniem  Pe ł ni funkcje krwiotwórcza

4 1. Ko ś ci d ł ugie Np. kos udowa lub ramienna – dzia ł aj ą jak kolumny podpieraj ą ce 2. Ko ś ci krótkie Np. ko ś ci nadgarstka – umo ż liwiaj ą skomplikowane i precyzyjne ruchy 3. Ko ś ci p ł askie Np. Ł opatka lub Mostek – stanowi ą miejsce przyczepu mi ęś ni 4. Kosi ró ż nokszta ł tne Np. kr ę gi - Chroni ą rdze ń kr ę gowy

5 1. Staw Kulisty (Panewkowy) – Staw Biodrowy. 2. Staw Siode ł kowaty – Staw Nadgarstkowo- ś ródr ę czny kciuka. 3. Staw Zawiasowy – Staw kolanowy 4. Staw Eliptyczny – Staw Promieniowo-nadgarstkowy.

6 1. Osteoporoza - post ę puj ą cym ubytkiem masy kostnej, os ł abieniem struktury przestrzennej ko ś ci oraz zwi ę kszon ą podatno ś ci ą na z ł amania. Osteoporoza wyst ę puje najcz ęś ciej u kobiet po menopauzie. 2. Reumatyzm -Grupa chorób reumatycznych objawia si ę cz ę sto zmianami chorobowymi w stawach i ko ś ciach, daj ą c objawy bólowe i w skrajnych przypadkach ograniczenie ruchomo ś ci stawów, a ż do ca ł kowitego ich usztywnienia 3. Skolioza - skrzywienie kr ę gos ł upa, zwane cz ę sto "bocznym skrzywieniem kr ę gos ł upa". Wbrew tej nazwie, skolioza nie jest jedynie bocznym skrzywieniem, a trójp ł aszczyznowym.


Pobierz ppt " Aparat ruchu cz ł owieka sk ł ada si ę z cz ęś ci biernej- szkieletu oraz cz ęś ci czynnej, czyli mi ęś ni. Szkielet zbudowany jest z tkanki kostnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google