Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY ULUBIONE MIEJSCA ANI SHIRLEY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEWODNIK TURYSTYCZNY ULUBIONE MIEJSCA ANI SHIRLEY."— Zapis prezentacji:

1 PRZEWODNIK TURYSTYCZNY ULUBIONE MIEJSCA ANI SHIRLEY

2 BIAŁA DROGA ROZKOSZY Na Zielone Wzgórze prowadzi jedna aleja, któr ą Ania nazwa ł a Bia łą Drog ą Rozkoszy. Dziewczynka nada ł a jej tak ą nazw ę, poniewa ż ros ł y tam dwa rz ę dy wielkich jab ł oni, a wiosn ą drzewa te mia ł y pi ę kne, bia ł e kwiaty.

3 JEZIORO LŚNIĄCYCH WÓD To staw pa ń stwa Barrych. Kszta ł tem przypomina rzeczk ę, gdy ż jest d ł ugi i kr ę ty. Woda mieni si ę przepi ę kn ą i niezliczon ą ilo ś ci ą barw. Na tym jeziorze dziewczynki odgrywa ł y scen ę z przedstawienia, Ania wpad ł a wtedy do wody, a Gilbert j ą uratowa ł.

4 ALEJA ZAKOCHANYCH Droga, któr ą Ania i Diana chodzi ł y do szko ł y, by ł a prze ś liczna. Bohaterka nawet w swojej wyobra ź ni nie potrafi ł aby stworzy ć pi ę kniejszej drogi. Aleja Zakochanych zaczyna ł a si ę sadem Zielonego Wzgórza i wi ł a si ę poprzez las tak daleko, jak si ę ga ł a posiad ł o ść Cuthbertów. Dziewczynka zaczerpn ęł a t ę nazw ę z jednej z ksi ąż ek, któr ą kiedy ś czyta ł a.

5 ZIELONE WZGÓRZE Po ł o ż one jest w niewielkiej miejscowo ś ci Avonlea na Wyspie Ksi ę cia Edwarda w Kanadzie. Ania codziennie obserwowa ł a ze swojego okna wielkie wi ś niowe drzewo. Po obu stronach podwórka znajdowa ł y si ę sady. W jednym z nich ros ł y jab ł onie, a w drugim wi ś nie. Za budynkiem mie ś ci ł si ę ogród pe ł en krzewów bzu. Z okna dziewczynki by ł o wida ć du żą cz ęść okolicy.

6 LAS DUCHÓW To las sosnowy, przez który bohaterka musia ł a przej ść, aby spotka ć si ę z Dian ą. Dziewczynki nazwa ł y go Lasem Duchów. Wyobra ż a ł y sobie, ż e w tym miejscu straszy i mieszkaj ą w nim ró ż ne potwory.

7 DOLINA FIOŁKÓW Jest to miejsce, gdzie Ania i Diana lubi ł y sp ę dza ć czas. Jest ona male ń ka w porównaniu do wielkiego lasu pana Bella. Wiosn ą zakwitaj ą tu miliony delikatnych fio ł ków.

8 ŚCIEŻKA BRZÓZ To w ą ska dró ż ka, która wije si ę wokó ł pagórka. Jak sama nazwa wskazuje, rosn ą tu du ż e ilo ś ci smuk ł ych brzóz. W ś ród nich widniej ą paprocie i cudownie pachn ą ce konwalie.

9 ZACISZE SŁOWIKA Znajduje si ę pomi ę dzy łą kami Cuthbertów i Barrych. Ania i Diana spotyka ł y si ę tam najcz ęś ciej i bez w ą tpienia by ł o to ich ulubione miejsce zabaw. Dziewczynki urz ą dzi ł y tam swój w ł asny domek. Z niepotrzebnych rzeczy wykona ł y meble. Na przyk ł ad z kamieni, które by ł y pokryte mchem, zrobi ł y fotele, a z pot ł uczonego serwisu – talerze.

10 Zachęcam do podróżowania z naszą firmą. Zielone Wzgórze i jego okolice są wyjątkowe. Każdego uczestnika podróży zachwycą wyjątkowe krajobrazy i dozna niezapomnianych wrażeń.


Pobierz ppt "PRZEWODNIK TURYSTYCZNY ULUBIONE MIEJSCA ANI SHIRLEY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google