Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała Natalia Pałczyńska Va.  Ś cieki komunalne  Zanieczyszczenia biologiczne  Sp ł ywy z terenów rolniczych  Ś cieki z zak ł adów produkcyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała Natalia Pałczyńska Va.  Ś cieki komunalne  Zanieczyszczenia biologiczne  Sp ł ywy z terenów rolniczych  Ś cieki z zak ł adów produkcyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Wykonała Natalia Pałczyńska Va

2

3  Ś cieki komunalne  Zanieczyszczenia biologiczne  Sp ł ywy z terenów rolniczych  Ś cieki z zak ł adów produkcyjnych  Katastrofy przemys ł owe

4 Usuwanie skutków katastrowy tankowca Exxon Valdez w 1989 roku

5  Zwi ę kszy ć kontrol ę nad sposobem odprowadzania ś cieków komunalnych  Propagowa ć i wspiera ć zastosowanie oczyszczalni ekologicznych  Promowa ć stosowanie naturalnych nawozów  Wspiera ć zak ł ady produkcyjne, które stosuj ą proekologiczne sposoby pozbywania si ę ś cieków  Zaostrzy ć przepisy dotycz ą ce transportu substancji niebezpiecznych

6

7

8  Emisja z zak ł adów produkcyjnych  Przemys ł energetyczny  Przemys ł wydobywczy  Przemys ł chemiczny  Transport  Emisja z gospodarstw domowych  Ś rodki ochrony ro ś lin  Naturalne przyczyny

9 Erupcja wulkanu Kirishima w Japonii

10 Zdj ę cie spalin wytwarzanych podczas lotu samolotu transportowego

11

12  Stopniowo przechodzi ć na ekologiczne sposoby pozyskiwania energii np.: energia s ł oneczna, energia wiatrowa, itp.  Ograniczy ć produkcj ę artyku ł ów, których wytwarzanie powoduje najwi ę ksz ą emisj ę spalin do atmosfery  Promowa ć korzystanie z samochodów elektrycznych i hybrydowych  Zach ę ca ć do korzystania z transportu publicznego i ekologicznego  Stosowa ć ekologiczne ś rodki ochrony ro ś lin

13

14  Nadmierna produkcja opakowa ń niebiodegradowalnych  Tworzenie nielegalnych wysypisk ś mieci  Brak ekologicznych sposobów pozbywania si ę odpadów

15

16  Powszechnie stosowa ć segregacje odpadów  Zast ą pi ć stosowane dotychczas opakowania opakowaniami podlegaj ą cym biodegradacji  U ż ywa ć opakowa ń wielokrotnego u ż ytku  Nak ł ada ć surowe kary na osoby wyrzucaj ą ce odpady w niedozwolonych miejscach

17

18

19  Zmniejszenie terenów naturalnego wyst ę powania zwierz ą t i ro ś lin  Zachwianie równowagi ekologicznej dla danego obszaru  Globalne konsekwencje – zmniejszona produkcja tlenu

20  Zakaza ć handlu wyrobami z drewna pochodz ą cego z lasów tropikalnych  Zast ą pi ć drewno innymi surowcami, których produkcja nie niszczy ś rodowiska  Wprowadzi ć program ponownego zalesiania  Nak ł ada ć surowe kary za nielegalny wyr ą b lasu

21

22

23  Wyst ę powanie nadmiernych ilo ś ci substancji toksycznych w wodzie, glebie i powietrzu  Zwi ę kszenie wyst ę powania ci ęż kich chorób u ludzi i zwierz ą t  Masowe wymieranie gatunków ro ś lin i zwierz ą t

24  Ś ci ś le kontrolowa ć proces utylizacji odpadów toksycznych  Zakaza ć sprzeda ż y produktów, przy których produkcji u ż ywane s ą substancje niebezpieczne  Stopniowo odchodzi ć o pozyskiwania energii z elektrowni atomowych

25

26

27  Ś mier ć lub okaleczenie masowych ilo ś ci zwierz ą t  Zwi ę kszenie ilo ś ci gatunków zagro ż onych wygini ę ciem  Zachwianie równowagi biologicznej w lokalnych ekosystemach

28  Zwi ę kszy ć ilo ść stra ż ników na obszarach aktywno ś ci k ł usowników  Wprowadzi ć surowsze kary dla k ł usowników  Prowadzi ć kampanie informacyjne, które u ś wiadomi ą ludziom, aby nie kupowali produktów pozyskanych z zabitych zwierz ą t

29


Pobierz ppt "Wykonała Natalia Pałczyńska Va.  Ś cieki komunalne  Zanieczyszczenia biologiczne  Sp ł ywy z terenów rolniczych  Ś cieki z zak ł adów produkcyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google