Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moim zdaniem najlepszym przyjacielem lasu jest cz ł owiek, niestety cz ł owiek mo ż e sta ć si ę równie ż jego najwi ę kszym wrogiem. Lasowi pomagaj ą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moim zdaniem najlepszym przyjacielem lasu jest cz ł owiek, niestety cz ł owiek mo ż e sta ć si ę równie ż jego najwi ę kszym wrogiem. Lasowi pomagaj ą."— Zapis prezentacji:

1 Moim zdaniem najlepszym przyjacielem lasu jest cz ł owiek, niestety cz ł owiek mo ż e sta ć si ę równie ż jego najwi ę kszym wrogiem. Lasowi pomagaj ą równie ż zwierz ę ta, dla których stanowi on ś rodowisko ż ycia. Najwi ę ksze zas ł ugi mo ż emy przypisa ć ptakom, owadom oraz zwierz ę tom spulchniaj ą cym gleb ę. W swojej pracy przedstawi ę przyjació ł lasu, których cz ę sto spotykam w pobli ż u mojego domu.

2 Przyjacielem lasu jest taki cz ł owiek, który:  dokarmiaj ą c zwierz ę ta pomaga im przetrwa ć zim ę,  buduje skrzynki l ę gowe dla ptaków, które s ł u żą im jako bezpieczne miejsce na gniazdo,  sadzi drzewa,  tworzy parki i rezerwaty przyrody,  kontroluje liczebno ść ró ż nych gatunków zwierz ą t i ro ś lin, a je ż eli jest to potrzebne wprowadza ich ochron ę,  zachowuje si ę odpowiednio:  nie ha ł asuje i nie p ł oszy zwierz ą t,  nie poluje na le ś n ą zwierzyn ę,  nie niszczy gniazd ptaków, mrowisk,  nie wprowadza psów bez smyczy,

3 Niestety cz ł owiek mo ż e sta ć si ę najwi ę kszym wrogiem lasu, gdy ż niszczy miejsca ż ycia wielu zwierz ą t i ro ś lin przez wycinanie drzew. Zanieczyszcza ś rodowisko, odpowiada za katastrofy ekologiczne które maj ą bardzo z ł y wp ł yw na ś rodowisko.  hoduj ą sadzonki drzew le ś nych w szkó ł kach,  sadz ą wed ł ug okre ś lonych zasad,  piel ę gnuj ą je – usuwaj ą chwasty,  grodz ą siatk ą przed ro ś lino ż ercami (jeleniami, ł osiami),  wycinaj ą drzewa rosn ą ce za g ę sto, s ł absze albo chore.  Przyjació ł mi lasu s ą równie ż le ś nicy, poniewa ż :  stosuje si ę do zakazów: rozpalania ognia i palenia papierosów, wjazdu do lasu samochodów,  nie za ś mieca lasu i nie tworzy dzikich wysypisk,  nie niszczy ro ś linno ś ci le ś nej i nie ł amie ga łę zi.

4 Dzi ę cio ł jest nazywany „lekarzem drzew ”. I to nie bez przyczyny, poniewa ż jego po ż ywienie stanowi ą szkodniki drzew które niszcz ą drzewa. Dzi ę cio ł roznosi te ż nasiona przyczyniaj ą c si ę do ich rozsiewania. Dzi ę cio ł

5 Mo ż emy pomaga ć dzi ę cio ł om dokarmiaj ą c je zim ą. W ten sposób pomagamy równie ż lasowi.

6 Przyjacielem lasu jest te ż sójka która robi zapasy ż o łę dzi i orzechów, chowa je w ró ż ne miejsca a potem o nich zapomina wi ę c rosn ą z nich drzewa na których ptaki mog ą potem zak ł ada ć gniazda. Owoce tych drzew stanowi ą po ż ywienie dla zwierz ą t. Sójka zjada szkodniki ale niestety równie ż m ł ode ptaki i jaja ptaków, co jest niedobre dla lasu. Jednak sójka ma wi ę cej zalet ni ż wad. Sójka

7 Sikorka bogatka W lato rodzina bogatek mo ż e zje ść a ż 3 miliony owadów czyli oko ł o 75 kilogramów owadów a jedna sikorka wa ż y zaledwie oko ł o 20 g. Sikorki ch ę tnie korzystaj ą zim ą ze s ł oniny jako po ż ywienia.

8 Wszystkie owady zapylaj ą ce kwiaty s ą przyjació ł mi lasu poniewa ż przenosz ą c py ł ek z kwiatu na kwiat umo ż liwiaj ą ro ś linom wytworzenie owoców i nasion które stanowi ą po ż ywienie dla zwierz ą t oraz dla ludzi.

9 D ż d ż ownice s ą bardzo po ż yteczne dlatego, ż e dr ążą c tunele w glebie napowietrzaj ą j ą, w takiej glebie ro ś liny rosn ą lepiej. Ż ywi ą si ę obumar ł ymi szcz ą tkami organizmów, u ż y ź niaj ą gleb ę poprzez trawienie wi ę c to te ż mo ż e przyczyni ć si ę do lepszego wzrostu ro ś lin oraz roznosz ą sk ł adniki od ż ywcze.

10 Zdj ę cia gatunków ptaków wyst ę puj ą cych w mojej okolicy Wykona ł : Szymon Zawadzki Klasa VI Publiczna Szko ł a Podstawowa im. Kardyna ł a Stefana Wyszy ń skiego W Dybkach Dybki 18 07-308 Brok


Pobierz ppt "Moim zdaniem najlepszym przyjacielem lasu jest cz ł owiek, niestety cz ł owiek mo ż e sta ć si ę równie ż jego najwi ę kszym wrogiem. Lasowi pomagaj ą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google