Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014

2 Wielkość budżetu 2010 - 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Dochody Wydatki
,23 zł ,15 zł ,87 zł ,32 zł ,22 zł Wydatki ,63 zł ,98 zł ,28 zł ,26 zł ,82 zł Deficyt/ Nadwyżka ,40 zł ,83 zł ,41 ,06 zł ,60 zł Przychody ,69 zł ,95 zł ,67 zł ,50 zł ,36 zł Rozchody , zł , zł ,76 zł ,92 zł ,25 zł

3 Wielkość budżetu 2010 – 2014

4 Plan i wykonanie budżetu w 2014 r.
Plan w 2014 r. Wykonanie r. Dochody ,00 zł ,22 zł Wydatki ,67 zł ,82 zł Deficyt/ Nadwyżka ,67 zł ,60 zł Przychody ,67 zł ,36 zł Rozchody ,00 zł ,25 zł

5 Poziom zadłużenia w latach 2010 - 2014
2011 2012 2013 2014 Wartość pożyczek/ kredytów ,24 zł ,90 zł ,76 zł ,84 zł ,84 zł Stosunek % do wykonanych dochodów (maksymalny dopuszczalny wskaźnik 60%) 10,32% 15,13% 13,58% 8,37% 18,77%

6 Wykaz zaciągniętych pożyczek/kredytów
Nazwa zadania Stan początkowy Zaciągnięcia w 2014 r. Spłaty Stan na r. Pożyczka WFOŚiGW – kanalizacja Stadła 20 000,00 zł ,00 zł 80 000,00 ,00 zł Pożyczka WFOŚiGW – kanalizacja Brzezna ,00 zł ,00 zł Pożyczka BGK – kanalizacja Stadła i część Brzezna 0,00 zł ,72 zł Kredyt BOŚ – Ośrodek Zdrowia ,00 zł ,00 zł Kredyt BOŚ – przebudowa dróg gminnych ,00 zł Kredyt BOŚ – modernizacja i remont SP w Olszanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Kredyt BOŚ – Moje boisko ORLIK 2012 ,84 zł 90 000,00 zł ,84 zł Kredyt obrotowy BS Podegrodzie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Kredyt długoterminowy PKO BP SA ,00 zł Pożyczka WFOŚiGW – samochód dla OSP Olszanka Pożyczka NFOŚiGW – budowa biblioteki, żłobka i przedszkola ,00 zł Pożyczka NFOŚiGW – budowa sali gimnastycznej w Gostwicy ,00 zł ,00 zł Razem ,84 zł ,72 zł ,72 zł ,84 zł

7 Udział poszczególnych źródeł dochodów w łącznej kwocie dochodów zrealizowanych w 2014 r.
Rodzaj źródła dochodu Dochody wykonane Rolnictwo i łowiectwo ,68 zł Leśnictwo 1 073,34 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,94 zł Transport i łączność ,20 zł Gospodarka mieszkaniowa ,58 zł Działalność usługowa ,26 zł Informatyka ,54 zł Administracja publiczna ,03 zł Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa ,69 zł

8 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 911 615,58 zł
Rodzaj źródła dochodu Dochody wykonane Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,98 zł Subwencje ,13 zł Oświata i wychowania ,33 zł Ochrona zdrowia 77,00 zł Pomoc społeczna ,69 zł Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,58 zł Edukacyjna opieka wychowawcza ,51 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,03 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,22 zł Kultura Fizyczna ,49 zł

9 Udział poszczególnych źródeł wydatków w łącznej kwocie wydatków zrealizowanych w 2014 r.
Źródła wydatków Wydatki wykonane Rolnictwo i łowiectwo ,42 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,84 zł Transport i łączność ,99 zł Gospodarka mieszkaniowa 93 956,02 zł Działalność usługowa ,33 zł Informatyka ,54 zł Administracja publiczna ,11 zł Urzędu naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa ,16 zł

10 Obsługa długu publicznego 164 873,59 zł
Źródła wydatków Wydatki wykonane Obsługa długu publicznego ,59 zł Rezerwy główne i celowe 61 917,00 zł Oświata i wychowanie ,65 zł Pomoc społeczna ,26 zł Ochrona zdrowia ,25 zł Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej ,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza ,89 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,15 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,58 zł Kultura fizyczna ,04 zł

11 Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r.

12 Inwestycje realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r. przy udziale środków zewnętrznych Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość dofinansowania Wartość dofinansowania (stan na r.) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Gminy Podegrodzie ,86 zł ,20 zł ,45 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu (w tym montaż pomp ciepła) ,24 zł ,79 zł ,79 zł Budowa budynku Biblioteki Gminnej w Podegrodziu ,00 zł ,22 zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy (w tym montaż pomp ciepła) ,18 zł ,78 zł ,78 zł Przebudowa drogi gminnej Wygony nr K stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Podegrodzie ,83 zł ,00 zł Czas na aktywność społeczno-zawodową mieszkańców Gminy Podegrodzie ,14 zł ,01 zł ,02 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie ,00 zł ,21 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - etap II ,00 zł ,74 zł Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części mijescowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Stadła ,49 zł ,00 zł

13 Wysokość dofinansowania Wartość dofinansowania (stan na 31.12.2014 r.)
Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość dofinansowania Wartość dofinansowania (stan na r.) Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ,31 zł ,97 zł 0,00 zł Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie ,47 zł ,51 zł Zakup samochodu do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Olszanka ,00 zł ,00 zł Remont drogi gminnej „Koło Zielonki” nr K w miejscowości Olszana w km ,21 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi ,94 zł ,00 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu ,95 zł ,00 zł Remont drogi rolniczej Kucowa w miejscowości Podegrodzie ,14 zł 55 296,69 zł Remont mostu w ciągu drogi gminnej „Przez Las” nr K w miejscowości Olszana w km ,60 zł Budowa remizy OSP w Długołęce-Świerkli ,00 zł 40 000,00 zł Organizacja pleneru malarskiego pn. „Ziemia podegrodzka pędzlem malowana”, wystawy plenerowej oraz wydanie katalogu 67 030,11 zł 20 048,00 zł Remont drogi rolniczej Do Dąbrowskiego w miejscowości Brzezna (długość 325 m) 58 772,13 zł 30 000,00 zł „Już pływam” realizowany w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” 9 215,00 zł 2 400,00 zł Konserwacja kapliczki słupowej w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka 7 626,00 zł 4 000,00 zł RAZEM ,60 zł ,17 zł ,41 zł

14 Projekty realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r
Projekty realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r., na które zaciągnięto pożyczki, podlegające umorzeniu Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość pożyczki ogółem Wartość maksymalnego umorzenia pożyczki Budowa budynku Biblioteki Gminnej w Podegrodziu ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu (w tym montaż pomp ciepła) ,24 zł ,00 zł ,00 zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy (w tym montaż pomp ciepła) ,18 zł ,00 zł ,00 zł Zakup samochodu dla działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki OSP w Olszance ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie* ,93 zł ,88 zł ,95 zł RAZEM ,35 zł ,88 zł ,95 zł *Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie” zostało zrealizowane w roku 2014, natomiast zapłata dla wykonawcy oraz zaciągnięcie pożyczki nastąpiło w roku 2015.

15 Fotogaleria inwestycji

16 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Gminy Podegrodzie”

17 „Budowa Biblioteki Gminnej w Podegrodziu”

18 „Budowa Gminnego Przedszkola w Podegrodziu”

19 „Budowa gminnego żłobka w Podegrodziu”

20 „Budowa sali gimnastycznej w Gostwicy”

21 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie”

22 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Podegrodzie”

23 „Montaż pomp ciepła”

24 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi”

25 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu”

26 „Organizacja pleneru malarskiego pn
„Organizacja pleneru malarskiego pn. „Ziemia podegrodzka pędzlem malowana”, wystawy plenerowej oraz wydanie katalogu”

27 „Już pływam”, realizowany w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”

28 „Konserwacja kapliczki słupowej w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka”

29 Najważniejsze zadania realizowane w poszczególnych sołectwach położonych na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r.

30 Sołectwo Brzezna Nazwa zadania Wartość zadania
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu ,95 zł Położenie nawierzchni na drodze od Plebanii do p. Kostrzewy ,88 zł Remont drogi gminnej do p. Iwańskich w miejscowości Brzezna cz. I 98 761,31 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Brzeznej-Litaczu 84 266,72 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Brzeznej 82 797,28 zł Wykonanie ogrodzenia i alejek z kostki brukowej na cmentarzu w Brzeznej 74 608,09 zł Remont drogi gminnej Pod Cmentarz w miejscowości Brzezna 28 340,91 zł

31 Nazwa zadania Wartość zadania
Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 26 139,96 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 17 776,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 11 500,00 zł Wymiana odcinka sieci wodociągowej z średnicy 32 mm na średnicę 63 mm w obrębie działek 684/1 i 684/2 (droga gminna) 6 950,00 zł Odwodnienie drogi gminnej Pod Gwizdor 6 600,00 zł Uzupełnienie ubytków nawierzchni zjazdu do parkingu cmentarnego w Brzeznej 4 566,99 zł Profilowanie i uzupełnienie ubytków nawierzchni żwirowej drogi gminnej Do Olchawy 4 000,00 zł

32 Sołectwo Chochorowice
Nazwa zadania Wartość zadania Budowa drogi gminnej od p. Kumora w kierunku p. Klaga etap II 56 605,37 zł Remont drogi gminnej koło Fryca od granicy Brzezna w kierunku zbiornika wody pitnej w Chochorowicach 44 519,85 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 12 500,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 5 760,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 757,68 zł

33 Sołectwo Długołęka-Świerkla
Nazwa zadania Wartość zadania Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Pod Dąbrową ,36 zł Budowa remizy OSP w Długołęce-Świerkli ,00 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Długołęce-Świerkli 78 047,00 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do p. Bogdańskiego 69 334,15 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 16 095,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 7 100,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi 1 353,00 zł

34 Sołectwo Gostwica Nazwa zadania Wartość zadania
Budowa sali gimnastycznej ,99 zł Remont drogi gminnej Wierzchowina ,04 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Gostwicy 82 804,22 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 9 400,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 9 362,76 zł Odwodnienie drogi gminnej Słocina 6 800,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 6 230,00 zł Przeprowadzenie rozgraniczenia na drodze gminnej w stronę p. Pietruszki 3 200,00 zł

35 Sołectwo Juraszowa Nazwa zadania Wartość zadania
Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa ,25 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 3 220,00 zł

36 Sołectwo Mokra Wieś Nazwa zadania Wartość zadania
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi ,68 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Mokrej Wsi 84 267,28 zł Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi 60 716,22 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz remont odwodnienia drogi gminnej Wzory 60 086,48 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Koło p. Iwana – Ciuła Osowie 29 951,51 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 360,00 zł

37 Sołectwo Naszacowice Nazwa zadania Wartość zadania
Remont drogi gminnej Na Zamczysko – nawierzchnia asfaltowa ,44 zł Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Na Zamczysko (3 lampy) oraz przy drodze Za Lasem (2 lampy) 9 000,00 zł Remont kapliczki w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka 7 626,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 907,12 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 1 840,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 1 500,00 zł

38 Sołectwo Olszana Nazwa zadania Wartość zadania
Remont drogi gminnej Koło Zielonki w Olszanie ok ,00 zł Budowa chodników w miejscowościach Olszana, Olszanka ,00 zł Remont mostu w ciągu drogi gminnej Przez Las w miejscowości Olszana ,60 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Olszanie 84 122,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 20 110,00 zł Remont drogi gminnej w stronę Daniela w miejscowości Olszana 16 595,01 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi 14 179,44 zł Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego 4 525,05 zł

39 Sołectwo Olszanka Nazwa zadania Wartość zadania
Zakup wozu strażackiego dla OSP Olszanka ,00 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Olszance 48 721,60 zł Remont drogi gminnej Jasna w miejscowości Olszanka 11 180,70 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 3 180,00 zł Wykonanie tablic informacyjnych 2 076,11 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi 1 298,88 zł

40 Sołectwo Podegrodzie Nazwa zadania Wartość zadania
Budowa Biblioteki Gminnej w Podegrodziu ,40 zł Budowa Gminnego Przedszkola w Podegrodziu ,55 zł Modernizacja drogi gminnej WYGON ,00 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1 ,11 zł Remont drogi rolniczej Kucowa ,38 zł Remont drogi gminnej w stronę Owieczki w miejscowości Rogi i Podegrodzie 73 804,43 zł

41 Nazwa zadania Wartość zadania
Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Św. Anny 31 320,06 zł Remont drogi i odwodnienia koło p. Matyaszek i Pasoń 29 335,50 zł Usunięcie awarii sieci wodociągowej na wysokości ZSPG w Podegrodziu 24 846,00 zł Usunięcie awarii sieci wodociągowej obok plebanii 12 000,00 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia na drodze Osowie – Świdnik 10 000,00 zł Demontaż nieczynnej sieci energetycznej prowadzącej do stacji wodociągów 7 000,00 zł

42 Nazwa zadania Wartość zadania
Dostawa i wymiana ogrodzenia na ujęciu wody do Wodociągu Gminnego Podegrodzie 7 000,00 zł Modernizacja i remont rozdzielni i instalacji przepompowni wody 5 000,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi Wykonanie oświetlenia koło p. Bastów 2 801,43 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 218,92 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 1 400,00 zł

43 Sołectwo Podrzecze Nazwa zadania Wartość zadania
Budowa kaplicy cmentarnej w Podrzeczu ,91 zł Podwyższenie studzienek kanalizacyjnych i wyrównanie zaniżeń na drodze Podrzecze – Tłoki oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej od oczyszczalni ścieków do posesji p. Wnęków 24 218,57 zł Uzupełnienie nawierzchni żwirowej drogi gminnej Młynówka w miejscowości Podrzecze 3 682,25 zł Zakup kosiarki na utrzymanie placu zabaw 2 000,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 210,00 zł

44 Sołectwo Rogi Nazwa zadania Wartość zadania
Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogach 84 267,28 zł Remont drogi gminnej w stronę Owieczki w miejscowości Rogi i Podegrodzie 73 804,43 zł Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej koło Maciuszków 22 723,24 zł Remont drogi gminnej Na Dzioły 12 134,70 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 10 935,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 5 587,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 464,80 zł

45 Sołectwo Stadła Nazwa zadania Wartość zadania
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stadłach 72 836,45 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stadłach 51 492,22 zł Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Stadłach 19 966,90 zł Zagospodarowanie podwórka szkolnego i ułożenie chodników wokół szkoły 17 301,43 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 7 901,52 zł Zakup nagłośnienia i krzeseł dla KGW Stadła 7 500,00 zł Wykonanie tablic informacyjnych 3 000,00 zł

46 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google