Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014. Wielkość budżetu 2010 - 201420102011201220132014 Dochody 31 392 870,23 zł 36 405 757,15 zł 40 157 500,87.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014. Wielkość budżetu 2010 - 201420102011201220132014 Dochody 31 392 870,23 zł 36 405 757,15 zł 40 157 500,87."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014

2 Wielkość budżetu 2010 - 201420102011201220132014 Dochody 31 392 870,23 zł 36 405 757,15 zł 40 157 500,87 zł 39 148 465,32 zł 44 592 438,22 zł Wydatki 35 651 980,63 zł 37 786 440,98 zł 40 295 329,28 zł 37 793 082,26 zł 48 611 012,82 zł Deficyt/ Nadwyżka - 4 259 110,40 zł - 1 380 683,83 zł -137 828,41 zł 1 355 383,06 zł - 4 018 574,60 zł Przychody 6 334 128,69 zł 4 864 199,95 zł 6 944 579,67 zł 2 764 848,50 zł 8 579 124,36 zł Rozchody 115 000,00 zł 671 847,07 zł 4 216 388,76 zł 2 274 868,92 zł 1 698 014,25 zł

3 Wielkość budżetu 2010 – 2014

4 Plan i wykonanie budżetu w 2014 r. Plan w 2014 r. Wykonanie 31.12.2014 r. Dochody 45 411 308,00 zł 44 592 438,22 zł Wydatki 53 429 249,67 zł 48 611 012,82 zł Deficyt/ Nadwyżka - 8 017 941,67 zł - 4 018 574,60 zł Przychody 9 878 862,67 zł 8 579 124,36 zł Rozchody 1 698 066,00 zł 1 698 014,25 zł

5 Poziom zadłużenia w latach 2010 - 2014 20102011201220132014 Wartość pożyczek/ kredytów 3 240 861,24 zł 5 509 992,90 zł 5 452 020,76 zł 3 277 151,84 zł 8 367 813,84 zł Stosunek % do wykonanych dochodów (maksymalny dopuszczalny wskaźnik 60%) 10,32%15,13%13,58%8,37%18,77%

6 Wykaz zaciągniętych pożyczek/kredytów Nazwa zadania Stan początkowy Zaciągnięcia w 2014 r. Spłaty Stan na 31.12.2014 r. Pożyczka WFOŚiGW – kanalizacja Stadła 20 000,00 zł300 000,00 zł80 000,00240 000,00 zł Pożyczka WFOŚiGW – kanalizacja Brzezna 352 800,00 zł176 400,00 zł Pożyczka BGK – kanalizacja Stadła i część Brzezna 0,00 zł410 349,72 zł 0,00 zł Kredyt BOŚ – Ośrodek Zdrowia 274 000,00 zł137 000,00 zł Kredyt BOŚ – przebudowa dróg gminnych 480 000,00 zł240 000,00 zł Kredyt BOŚ – modernizacja i remont SP w Olszanie 330 000,00 zł110 000,00 zł220 000,00 zł Kredyt BOŚ – Moje boisko ORLIK 2012 268 751,84 zł90 000,00 zł178 751,84 zł Kredyt obrotowy BS Podegrodzie 1 551 600,00 zł387 900,00 zł1 163 700,00 zł Kredyt długoterminowy PKO BP SA 0,00 zł3 800 000,00 zł Pożyczka WFOŚiGW – samochód dla OSP Olszanka 0,00 zł300 000,00 zł Pożyczka NFOŚiGW – budowa biblioteki, żłobka i przedszkola 0,00 zł1 388 588,00 zł Pożyczka NFOŚiGW – budowa sali gimnastycznej w Gostwicy 0,00 zł523 374,00 zł532 374,00 zł Razem3 277 151,84 zł6 722 311,72 zł1 631 649,72 zł8 367 813,84 zł

7 Udział poszczególnych źródeł dochodów w łącznej kwocie dochodów zrealizowanych w 2014 r. Rodzaj źródła dochodu Dochody wykonane Rolnictwo i łowiectwo2 394 383,68 zł Leśnictwo1 073,34 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 443,94 zł Transport i łączność1 224 918,20 zł Gospodarka mieszkaniowa227 452,58 zł Działalność usługowa129 146,26 zł Informatyka761 111,54 zł Administracja publiczna323 860,03 zł Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 101 080,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa 112 092,69 zł

8 Rodzaj źródła dochodu Dochody wykonane Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 651 583,98 zł Subwencje20 391 421,13 zł Oświata i wychowania1 855 258,33 zł Ochrona zdrowia77,00 zł Pomoc społeczna6 863 940,69 zł Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 911 615,58 zł Edukacyjna opieka wychowawcza364 372,51 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 072 319,03 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego116 378,22 zł Kultura Fizyczna589 909,49 zł

9 Udział poszczególnych źródeł wydatków w łącznej kwocie wydatków zrealizowanych w 2014 r. Źródła wydatkówWydatki wykonane Rolnictwo i łowiectwo3 308 229,42 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 467 405,84 zł Transport i łączność5 064 541,99 zł Gospodarka mieszkaniowa93 956,02 zł Działalność usługowa446 479,33 zł Informatyka761 111,54 zł Administracja publiczna2 910 868,11 zł Urzędu naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 101 080,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa 996 040,16 zł

10 Źródła wydatkówWydatki wykonane Obsługa długu publicznego164 873,59 zł Rezerwy główne i celowe61 917,00 zł Oświata i wychowanie20 466 755,65 zł Pomoc społeczna7 778 285,26 zł Ochrona zdrowia103 784,25 zł Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej 1 211 844,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza602 544,89 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska2 629 297,15 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego884 949,58 zł Kultura fizyczna618 966,04 zł

11 Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r.

12 Inwestycje realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r. przy udziale środków zewnętrznych Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość dofinansowania Wartość dofinansowania (stan na 31.12.2014 r.) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Gminy Podegrodzie 21 893 045,86 zł11 892 590,20 zł1 513 711,45 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu (w tym montaż pomp ciepła) 4 399 281,24 zł845 415,79 zł844 261,79 zł Budowa budynku Biblioteki Gminnej w Podegrodziu 3 376 394,00 zł2 037 378,22 zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy (w tym montaż pomp ciepła) 2 560 252,18 zł668 227,78 zł666 607,78 zł Przebudowa drogi gminnej Wygony nr 293797K stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Podegrodzie 1 718 966,83 zł649 495,00 zł Czas na aktywność społeczno-zawodową mieszkańców Gminy Podegrodzie 1 348 330,14 zł1 165 573,01 zł953 176,02 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie 1 344 550,00 zł 1 039 570,21 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - etap II 1 175 050,00 zł 416 018,74 zł Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części mijescowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Stadła 1 126 857,49 zł520 104,00 zł

13 Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość dofinansowania Wartość dofinansowania (stan na 31.12.2014 r.) Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 940 162,31 zł786 187,97 zł0,00 zł Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie 785 408,47 zł664 778,51 zł Zakup samochodu do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Olszanka 634 284,00 zł250 000,00 zł Remont drogi gminnej „Koło Zielonki” nr 293646K w miejscowości Olszana w km 0+000-1+110 440 633,21 zł250 000,00 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi251 978,94 zł100 000,00 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu227 039,95 zł110 000,00 zł Remont drogi rolniczej Kucowa w miejscowości Podegrodzie193 783,14 zł55 296,69 zł Remont mostu w ciągu drogi gminnej „Przez Las” nr 293648K w miejscowości Olszana w km 0+000-1+100 151 299,60 zł100 000,00 zł Budowa remizy OSP w Długołęce-Świerkli121 524,00 zł40 000,00 zł Organizacja pleneru malarskiego pn. „Ziemia podegrodzka pędzlem malowana”, wystawy plenerowej oraz wydanie katalogu 67 030,11 zł20 048,00 zł0,00 zł Remont drogi rolniczej Do Dąbrowskiego w miejscowości Brzezna (długość 325 m) 58 772,13 zł30 000,00 zł „Już pływam” realizowany w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” 9 215,00 zł2 400,00 zł Konserwacja kapliczki słupowej w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka 7 626,00 zł4 000,00 zł RAZEM42 831 541,60 zł22 711 095,17 zł10 246 798,41 zł

14 Projekty realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r., na które zaciągnięto pożyczki, podlegające umorzeniu Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość pożyczki ogółem Wartość maksymalnego umorzenia pożyczki Budowa budynku Biblioteki Gminnej w Podegrodziu 3 376 394,00 zł1 182 140,00 zł827 498,00 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu (w tym montaż pomp ciepła) 4 399 281,24 zł1 409 040,00 zł986 328,00 zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy (w tym montaż pomp ciepła) 2 560 252,18 zł550 920,00 zł275 460,00 zł Zakup samochodu dla działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki OSP w Olszance 634 284,00 zł300 000,00 zł105 000,00 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie* 538 722,93 zł432 444,88 zł172 977,95 zł RAZEM11 508 934,35 zł3 874 544,88 zł2 367 263,95 zł *Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie” zostało zrealizowane w roku 2014, natomiast zapłata dla wykonawcy oraz zaciągnięcie pożyczki nastąpiło w roku 2015.

15 Fotogaleriainwestycji

16 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Gminy Podegrodzie”

17 „Budowa Biblioteki Gminnej w Podegrodziu”

18 „Budowa Gminnego Przedszkola w Podegrodziu”

19 „Budowa gminnego żłobka w Podegrodziu”

20 „Budowa sali gimnastycznej w Gostwicy”

21 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie”

22 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Podegrodzie”

23 „Montaż pomp ciepła”

24 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi”

25 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu”

26 „Organizacja pleneru malarskiego pn. „Ziemia podegrodzka pędzlem malowana”, wystawy plenerowej oraz wydanie katalogu”

27 „Już pływam”, realizowany w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”

28 „Konserwacja kapliczki słupowej w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka”

29 Najważniejsze zadania realizowane w poszczególnych sołectwach położonych na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r.

30 Sołectwo Brzezna Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu 227 022,95 zł Położenie nawierzchni na drodze od Plebanii do p. Kostrzewy 128 073,88 zł Remont drogi gminnej do p. Iwańskich w miejscowości Brzezna cz. I 98 761,31 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Brzeznej-Litaczu 84 266,72 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Brzeznej 82 797,28 zł Wykonanie ogrodzenia i alejek z kostki brukowej na cmentarzu w Brzeznej 74 608,09 zł Remont drogi gminnej Pod Cmentarz w miejscowości Brzezna 28 340,91 zł

31 Nazwa zadaniaWartość zadania Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 26 139,96 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 17 776,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 11 500,00 zł Wymiana odcinka sieci wodociągowej z średnicy 32 mm na średnicę 63 mm w obrębie działek 684/1 i 684/2 (droga gminna) 6 950,00 zł Odwodnienie drogi gminnej Pod Gwizdor 6 600,00 zł Uzupełnienie ubytków nawierzchni zjazdu do parkingu cmentarnego w Brzeznej 4 566,99 zł Profilowanie i uzupełnienie ubytków nawierzchni żwirowej drogi gminnej Do Olchawy 4 000,00 zł

32 Sołectwo Chochorowice Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa drogi gminnej od p. Kumora w kierunku p. Klaga etap II 56 605,37 zł Remont drogi gminnej koło Fryca od granicy Brzezna w kierunku zbiornika wody pitnej w Chochorowicach 44 519,85 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 12 500,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 5 760,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 757,68 zł

33 Sołectwo Długołęka-Świerkla Nazwa zadaniaWartość zadania Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Pod Dąbrową 137 021,36 zł Budowa remizy OSP w Długołęce- Świerkli 121 524,00 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Długołęce-Świerkli 78 047,00 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do p. Bogdańskiego 69 334,15 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 16 095,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 7 100,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi 1 353,00 zł

34 Sołectwo Gostwica Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa sali gimnastycznej2 878 999,99 zł Remont drogi gminnej Wierzchowina134 520,04 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Gostwicy 82 804,22 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 9 400,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 9 362,76 zł Odwodnienie drogi gminnej Słocina6 800,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 6 230,00 zł Przeprowadzenie rozgraniczenia na drodze gminnej w stronę p. Pietruszki 3 200,00 zł

35 Sołectwo Juraszowa Nazwa zadaniaWartość zadania Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa 139 259,25 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 3 220,00 zł

36 Sołectwo Mokra Wieś Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi 246 843,68 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Mokrej Wsi 84 267,28 zł Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi 60 716,22 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz remont odwodnienia drogi gminnej Wzory 60 086,48 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Koło p. Iwana – Ciuła Osowie 29 951,51 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 360,00 zł

37 Sołectwo Naszacowice Nazwa zadaniaWartość zadania Remont drogi gminnej Na Zamczysko – nawierzchnia asfaltowa 101 195,44 zł Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Na Zamczysko (3 lampy) oraz przy drodze Za Lasem (2 lampy) 9 000,00 zł Remont kapliczki w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka 7 626,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 907,12 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 1 840,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 1 500,00 zł

38 Sołectwo Olszana Nazwa zadaniaWartość zadania Remont drogi gminnej Koło Zielonki w Olszanie ok. 490 000,00 zł Budowa chodników w miejscowościach Olszana, Olszanka 300 000,00 zł Remont mostu w ciągu drogi gminnej Przez Las w miejscowości Olszana 146 799,60 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Olszanie 84 122,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 20 110,00 zł Remont drogi gminnej w stronę Daniela w miejscowości Olszana 16 595,01 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi 14 179,44 zł Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego 4 525,05 zł

39 Sołectwo Olszanka Nazwa zadaniaWartość zadania Zakup wozu strażackiego dla OSP Olszanka 630 000,00 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Olszance 48 721,60 zł Remont drogi gminnej Jasna w miejscowości Olszanka 11 180,70 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 3 180,00 zł Wykonanie tablic informacyjnych2 076,11 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi 1 298,88 zł

40 Sołectwo Podegrodzie Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa Biblioteki Gminnej w Podegrodziu 2 963 761,40 zł Budowa Gminnego Przedszkola w Podegrodziu 2 787 090,55 zł Modernizacja drogi gminnej WYGON 1 298 991,00 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1 1 281 965,11 zł Remont drogi rolniczej Kucowa110 593,38 zł Remont drogi gminnej w stronę Owieczki w miejscowości Rogi i Podegrodzie 73 804,43 zł

41 Nazwa zadaniaWartość zadania Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Św. Anny 31 320,06 zł Remont drogi i odwodnienia koło p. Matyaszek i Pasoń 29 335,50 zł Usunięcie awarii sieci wodociągowej na wysokości ZSPG w Podegrodziu 24 846,00 zł Usunięcie awarii sieci wodociągowej obok plebanii 12 000,00 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia na drodze Osowie – Świdnik 10 000,00 zł Demontaż nieczynnej sieci energetycznej prowadzącej do stacji wodociągów 7 000,00 zł

42 Nazwa zadaniaWartość zadania Dostawa i wymiana ogrodzenia na ujęciu wody do Wodociągu Gminnego Podegrodzie 7 000,00 zł Modernizacja i remont rozdzielni i instalacji przepompowni wody 5 000,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 5 000,00 zł Wykonanie oświetlenia koło p. Bastów 2 801,43 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 218,92 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 1 400,00 zł

43 Sołectwo Podrzecze Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa kaplicy cmentarnej w Podrzeczu 312 605,91 zł Podwyższenie studzienek kanalizacyjnych i wyrównanie zaniżeń na drodze Podrzecze – Tłoki oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej od oczyszczalni ścieków do posesji p. Wnęków 24 218,57 zł Uzupełnienie nawierzchni żwirowej drogi gminnej Młynówka w miejscowości Podrzecze 3 682,25 zł Zakup kosiarki na utrzymanie placu zabaw 2 000,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 210,00 zł

44 Sołectwo Rogi Nazwa zadaniaWartość zadania Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogach 84 267,28 zł Remont drogi gminnej w stronę Owieczki w miejscowości Rogi i Podegrodzie 73 804,43 zł Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej koło Maciuszków 22 723,24 zł Remont drogi gminnej Na Dzioły12 134,70 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 10 935,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 5 587,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 464,80 zł

45 Sołectwo Stadła Nazwa zadaniaWartość zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stadłach 72 836,45 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stadłach 51 492,22 zł Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Stadłach 19 966,90 zł Zagospodarowanie podwórka szkolnego i ułożenie chodników wokół szkoły 17 301,43 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 7 901,52 zł Zakup nagłośnienia i krzeseł dla KGW Stadła 7 500,00 zł Wykonanie tablic informacyjnych3 000,00 zł

46 Dziękujęzauwagę!


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014. Wielkość budżetu 2010 - 201420102011201220132014 Dochody 31 392 870,23 zł 36 405 757,15 zł 40 157 500,87."

Podobne prezentacje


Reklamy Google