Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014. Wielkość budżetu 2010 - 201420102011201220132014 Dochody 31 392 870,23 zł 36 405 757,15 zł 40 157 500,87.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014. Wielkość budżetu 2010 - 201420102011201220132014 Dochody 31 392 870,23 zł 36 405 757,15 zł 40 157 500,87."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014

2 Wielkość budżetu Dochody ,23 zł ,15 zł ,87 zł ,32 zł ,22 zł Wydatki ,63 zł ,98 zł ,28 zł ,26 zł ,82 zł Deficyt/ Nadwyżka ,40 zł ,83 zł ,41 zł ,06 zł ,60 zł Przychody ,69 zł ,95 zł ,67 zł ,50 zł ,36 zł Rozchody ,00 zł ,07 zł ,76 zł ,92 zł ,25 zł

3 Wielkość budżetu 2010 – 2014

4 Plan i wykonanie budżetu w 2014 r. Plan w 2014 r. Wykonanie r. Dochody ,00 zł ,22 zł Wydatki ,67 zł ,82 zł Deficyt/ Nadwyżka ,67 zł ,60 zł Przychody ,67 zł ,36 zł Rozchody ,00 zł ,25 zł

5 Poziom zadłużenia w latach Wartość pożyczek/ kredytów ,24 zł ,90 zł ,76 zł ,84 zł ,84 zł Stosunek % do wykonanych dochodów (maksymalny dopuszczalny wskaźnik 60%) 10,32%15,13%13,58%8,37%18,77%

6 Wykaz zaciągniętych pożyczek/kredytów Nazwa zadania Stan początkowy Zaciągnięcia w 2014 r. Spłaty Stan na r. Pożyczka WFOŚiGW – kanalizacja Stadła ,00 zł ,00 zł80 000, ,00 zł Pożyczka WFOŚiGW – kanalizacja Brzezna ,00 zł ,00 zł Pożyczka BGK – kanalizacja Stadła i część Brzezna 0,00 zł ,72 zł 0,00 zł Kredyt BOŚ – Ośrodek Zdrowia ,00 zł ,00 zł Kredyt BOŚ – przebudowa dróg gminnych ,00 zł ,00 zł Kredyt BOŚ – modernizacja i remont SP w Olszanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Kredyt BOŚ – Moje boisko ORLIK ,84 zł90 000,00 zł ,84 zł Kredyt obrotowy BS Podegrodzie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Kredyt długoterminowy PKO BP SA 0,00 zł ,00 zł Pożyczka WFOŚiGW – samochód dla OSP Olszanka 0,00 zł ,00 zł Pożyczka NFOŚiGW – budowa biblioteki, żłobka i przedszkola 0,00 zł ,00 zł Pożyczka NFOŚiGW – budowa sali gimnastycznej w Gostwicy 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem ,84 zł ,72 zł ,72 zł ,84 zł

7 Udział poszczególnych źródeł dochodów w łącznej kwocie dochodów zrealizowanych w 2014 r. Rodzaj źródła dochodu Dochody wykonane Rolnictwo i łowiectwo ,68 zł Leśnictwo1 073,34 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,94 zł Transport i łączność ,20 zł Gospodarka mieszkaniowa ,58 zł Działalność usługowa ,26 zł Informatyka ,54 zł Administracja publiczna ,03 zł Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa ,69 zł

8 Rodzaj źródła dochodu Dochody wykonane Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,98 zł Subwencje ,13 zł Oświata i wychowania ,33 zł Ochrona zdrowia77,00 zł Pomoc społeczna ,69 zł Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,58 zł Edukacyjna opieka wychowawcza ,51 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,03 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,22 zł Kultura Fizyczna ,49 zł

9 Udział poszczególnych źródeł wydatków w łącznej kwocie wydatków zrealizowanych w 2014 r. Źródła wydatkówWydatki wykonane Rolnictwo i łowiectwo ,42 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,84 zł Transport i łączność ,99 zł Gospodarka mieszkaniowa93 956,02 zł Działalność usługowa ,33 zł Informatyka ,54 zł Administracja publiczna ,11 zł Urzędu naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa ,16 zł

10 Źródła wydatkówWydatki wykonane Obsługa długu publicznego ,59 zł Rezerwy główne i celowe61 917,00 zł Oświata i wychowanie ,65 zł Pomoc społeczna ,26 zł Ochrona zdrowia ,25 zł Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej ,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza ,89 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,15 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,58 zł Kultura fizyczna ,04 zł

11 Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r.

12 Inwestycje realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r. przy udziale środków zewnętrznych Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość dofinansowania Wartość dofinansowania (stan na r.) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Gminy Podegrodzie ,86 zł ,20 zł ,45 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu (w tym montaż pomp ciepła) ,24 zł ,79 zł ,79 zł Budowa budynku Biblioteki Gminnej w Podegrodziu ,00 zł ,22 zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy (w tym montaż pomp ciepła) ,18 zł ,78 zł ,78 zł Przebudowa drogi gminnej Wygony nr K stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Podegrodzie ,83 zł ,00 zł Czas na aktywność społeczno-zawodową mieszkańców Gminy Podegrodzie ,14 zł ,01 zł ,02 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie ,00 zł ,21 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - etap II ,00 zł ,74 zł Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części mijescowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Stadła ,49 zł ,00 zł

13 Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość dofinansowania Wartość dofinansowania (stan na r.) Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ,31 zł ,97 zł0,00 zł Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie ,47 zł ,51 zł Zakup samochodu do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Olszanka ,00 zł ,00 zł Remont drogi gminnej „Koło Zielonki” nr K w miejscowości Olszana w km ,21 zł ,00 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi ,94 zł ,00 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu ,95 zł ,00 zł Remont drogi rolniczej Kucowa w miejscowości Podegrodzie ,14 zł55 296,69 zł Remont mostu w ciągu drogi gminnej „Przez Las” nr K w miejscowości Olszana w km ,60 zł ,00 zł Budowa remizy OSP w Długołęce-Świerkli ,00 zł40 000,00 zł Organizacja pleneru malarskiego pn. „Ziemia podegrodzka pędzlem malowana”, wystawy plenerowej oraz wydanie katalogu ,11 zł20 048,00 zł0,00 zł Remont drogi rolniczej Do Dąbrowskiego w miejscowości Brzezna (długość 325 m) ,13 zł30 000,00 zł „Już pływam” realizowany w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” 9 215,00 zł2 400,00 zł Konserwacja kapliczki słupowej w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka 7 626,00 zł4 000,00 zł RAZEM ,60 zł ,17 zł ,41 zł

14 Projekty realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r., na które zaciągnięto pożyczki, podlegające umorzeniu Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość pożyczki ogółem Wartość maksymalnego umorzenia pożyczki Budowa budynku Biblioteki Gminnej w Podegrodziu ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu (w tym montaż pomp ciepła) ,24 zł ,00 zł ,00 zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy (w tym montaż pomp ciepła) ,18 zł ,00 zł ,00 zł Zakup samochodu dla działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki OSP w Olszance ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie* ,93 zł ,88 zł ,95 zł RAZEM ,35 zł ,88 zł ,95 zł *Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie” zostało zrealizowane w roku 2014, natomiast zapłata dla wykonawcy oraz zaciągnięcie pożyczki nastąpiło w roku 2015.

15 Fotogaleriainwestycji

16 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Gminy Podegrodzie”

17 „Budowa Biblioteki Gminnej w Podegrodziu”

18 „Budowa Gminnego Przedszkola w Podegrodziu”

19 „Budowa gminnego żłobka w Podegrodziu”

20 „Budowa sali gimnastycznej w Gostwicy”

21 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie”

22 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Podegrodzie”

23 „Montaż pomp ciepła”

24 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi”

25 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu”

26 „Organizacja pleneru malarskiego pn. „Ziemia podegrodzka pędzlem malowana”, wystawy plenerowej oraz wydanie katalogu”

27 „Już pływam”, realizowany w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”

28 „Konserwacja kapliczki słupowej w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka”

29 Najważniejsze zadania realizowane w poszczególnych sołectwach położonych na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r.

30 Sołectwo Brzezna Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu ,95 zł Położenie nawierzchni na drodze od Plebanii do p. Kostrzewy ,88 zł Remont drogi gminnej do p. Iwańskich w miejscowości Brzezna cz. I ,31 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Brzeznej-Litaczu ,72 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Brzeznej ,28 zł Wykonanie ogrodzenia i alejek z kostki brukowej na cmentarzu w Brzeznej ,09 zł Remont drogi gminnej Pod Cmentarz w miejscowości Brzezna ,91 zł

31 Nazwa zadaniaWartość zadania Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) ,96 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich ,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi ,00 zł Wymiana odcinka sieci wodociągowej z średnicy 32 mm na średnicę 63 mm w obrębie działek 684/1 i 684/2 (droga gminna) 6 950,00 zł Odwodnienie drogi gminnej Pod Gwizdor 6 600,00 zł Uzupełnienie ubytków nawierzchni zjazdu do parkingu cmentarnego w Brzeznej 4 566,99 zł Profilowanie i uzupełnienie ubytków nawierzchni żwirowej drogi gminnej Do Olchawy 4 000,00 zł

32 Sołectwo Chochorowice Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa drogi gminnej od p. Kumora w kierunku p. Klaga etap II ,37 zł Remont drogi gminnej koło Fryca od granicy Brzezna w kierunku zbiornika wody pitnej w Chochorowicach ,85 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi ,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 5 760,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 757,68 zł

33 Sołectwo Długołęka-Świerkla Nazwa zadaniaWartość zadania Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Pod Dąbrową ,36 zł Budowa remizy OSP w Długołęce- Świerkli ,00 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Długołęce-Świerkli ,00 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do p. Bogdańskiego ,15 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich ,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 7 100,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi 1 353,00 zł

34 Sołectwo Gostwica Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa sali gimnastycznej ,99 zł Remont drogi gminnej Wierzchowina ,04 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Gostwicy ,22 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 9 400,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 9 362,76 zł Odwodnienie drogi gminnej Słocina6 800,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 6 230,00 zł Przeprowadzenie rozgraniczenia na drodze gminnej w stronę p. Pietruszki 3 200,00 zł

35 Sołectwo Juraszowa Nazwa zadaniaWartość zadania Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa ,25 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 3 220,00 zł

36 Sołectwo Mokra Wieś Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi ,68 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Mokrej Wsi ,28 zł Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi ,22 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz remont odwodnienia drogi gminnej Wzory ,48 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Koło p. Iwana – Ciuła Osowie ,51 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 360,00 zł

37 Sołectwo Naszacowice Nazwa zadaniaWartość zadania Remont drogi gminnej Na Zamczysko – nawierzchnia asfaltowa ,44 zł Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Na Zamczysko (3 lampy) oraz przy drodze Za Lasem (2 lampy) 9 000,00 zł Remont kapliczki w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka 7 626,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 907,12 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 1 840,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 1 500,00 zł

38 Sołectwo Olszana Nazwa zadaniaWartość zadania Remont drogi gminnej Koło Zielonki w Olszanie ok ,00 zł Budowa chodników w miejscowościach Olszana, Olszanka ,00 zł Remont mostu w ciągu drogi gminnej Przez Las w miejscowości Olszana ,60 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Olszanie ,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich ,00 zł Remont drogi gminnej w stronę Daniela w miejscowości Olszana ,01 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi ,44 zł Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego 4 525,05 zł

39 Sołectwo Olszanka Nazwa zadaniaWartość zadania Zakup wozu strażackiego dla OSP Olszanka ,00 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Olszance ,60 zł Remont drogi gminnej Jasna w miejscowości Olszanka ,70 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 3 180,00 zł Wykonanie tablic informacyjnych2 076,11 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi 1 298,88 zł

40 Sołectwo Podegrodzie Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa Biblioteki Gminnej w Podegrodziu ,40 zł Budowa Gminnego Przedszkola w Podegrodziu ,55 zł Modernizacja drogi gminnej WYGON ,00 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/ ,11 zł Remont drogi rolniczej Kucowa ,38 zł Remont drogi gminnej w stronę Owieczki w miejscowości Rogi i Podegrodzie ,43 zł

41 Nazwa zadaniaWartość zadania Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Św. Anny ,06 zł Remont drogi i odwodnienia koło p. Matyaszek i Pasoń ,50 zł Usunięcie awarii sieci wodociągowej na wysokości ZSPG w Podegrodziu ,00 zł Usunięcie awarii sieci wodociągowej obok plebanii ,00 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia na drodze Osowie – Świdnik ,00 zł Demontaż nieczynnej sieci energetycznej prowadzącej do stacji wodociągów 7 000,00 zł

42 Nazwa zadaniaWartość zadania Dostawa i wymiana ogrodzenia na ujęciu wody do Wodociągu Gminnego Podegrodzie 7 000,00 zł Modernizacja i remont rozdzielni i instalacji przepompowni wody 5 000,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 5 000,00 zł Wykonanie oświetlenia koło p. Bastów 2 801,43 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 218,92 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 1 400,00 zł

43 Sołectwo Podrzecze Nazwa zadaniaWartość zadania Budowa kaplicy cmentarnej w Podrzeczu ,91 zł Podwyższenie studzienek kanalizacyjnych i wyrównanie zaniżeń na drodze Podrzecze – Tłoki oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej od oczyszczalni ścieków do posesji p. Wnęków ,57 zł Uzupełnienie nawierzchni żwirowej drogi gminnej Młynówka w miejscowości Podrzecze 3 682,25 zł Zakup kosiarki na utrzymanie placu zabaw 2 000,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 210,00 zł

44 Sołectwo Rogi Nazwa zadaniaWartość zadania Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogach ,28 zł Remont drogi gminnej w stronę Owieczki w miejscowości Rogi i Podegrodzie ,43 zł Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej koło Maciuszków ,24 zł Remont drogi gminnej Na Dzioły12 134,70 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich ,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 5 587,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 464,80 zł

45 Sołectwo Stadła Nazwa zadaniaWartość zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stadłach ,45 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stadłach ,22 zł Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Stadłach ,90 zł Zagospodarowanie podwórka szkolnego i ułożenie chodników wokół szkoły ,43 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 7 901,52 zł Zakup nagłośnienia i krzeseł dla KGW Stadła 7 500,00 zł Wykonanie tablic informacyjnych3 000,00 zł

46 Dziękujęzauwagę!


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014. Wielkość budżetu 2010 - 201420102011201220132014 Dochody 31 392 870,23 zł 36 405 757,15 zł 40 157 500,87."

Podobne prezentacje


Reklamy Google