Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2013."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2013

2 Wielkość budżetu 2010-2013 2010201120122013 Dochody 31 392 870,23 zł 36 405 757,15 zł 40 157 500,87 zł 39 148 465,32 zł Wydatki 35 651 980,63 zł 37 786 440,98 zł 40 295 329,28 zł 37 793 082,26 zł DeficytNadwyżka - 4 259 110,40 zł - 1 380 683,83 zł - 137 828,41 zł 1 355 383,06 zł Przychody 6 334 128,69 zł 4 864 199,95 zł 6 944 579,67 zł 2 764 848,52 zł Rozchody 115 000,00 zł 671 847,07 zł 4 216 388,76 zł 2 274 868,92 zł

3 Wielkość budżetu 2010-2013

4 Plan i wykonanie budżetu za rok 2013 Plan w 2013 r. Wykonanie 31.12.2013r. Dochody 39 807 660,99 zł 39 148 465,32 zł Wydatki 42 991 523,57 zł 37 793 082,26 zł DeficytNadwyżka - 3 183 862,58 zł 1 355 383,06 zł Przychody 5 680 664,50 zł 2 764 848,52 zł Rozchody 2 274 868,92 zł

5 Poziom zadłużenia w latach 2010 - 2013 2010201120122013 Wartość pożyczek/ kredytów 3 246 574,47 zł 5 516 307,00 zł 5 452 020,76 zł 3 277 151,84 zł Stosunek % do wykonanych dochodów (maksymalny dopuszczalny wskaźnik 60 %) 10,34 % 15,15 % 13,59 % 8,37 %

6 Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek Nazwa zadania Stan na 31.12.2013 r. Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie – preferencyjny kredyt w BOŚ 274 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych – preferencyjny kredyt w BOŚ 480 000,00 zł Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie – pożyczka WFOŚiGW (wpływ drugiej transzy pożyczki) 352 800,00 zł Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeznej – preferencyjny kredyt w BOŚ 268 751,84 zł Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno- sportowo-rekreacyjnego – preferencyjny kredyt w BOŚ 330 000,00 zł Kredyt komercyjny przeznaczony na wkład własny do realizacji projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 1 551 600,00 zł Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Stadła (WFOŚiGW) 20 000,00 zł

7 Udział poszczególnych źródeł dochodów w łącznej kwocie dochodów zrealizowanych w 2013 r. Rodzaj źródła dochodu Dochody wykonane Rolnictwo i łowiectwo (dotacja na drogi rolnicze i zwrot akcyzy) 189 757,56 zł Leśnictwo 1 175,26 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (wpływy ze sprzedaży wody) 398 618,18 zł Transport i łączność (dotacje z budżetu państwa na drogi gminne) 1 211 278,25 zł Gospodarka mieszkaniowa (sprzedaż majątku i dzierżawa mienia gminnego) 607 225,55 zł Działalność usługowa (wpływy z usług świadczonych na cmentarzach gminnych) 19 845,83 zł Informatyka (dofinansowanie programu Wykluczenia Cyfrowego) 645 483,45 zł Administracja publiczna (dochody z lokat bankowych i dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone) 414 368,20 zł Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa) 1 960,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa (dofinansowanie budowy remizy OSP w Brzezej-Litaczu) 40 000,00 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wpływy z podatków i opłat lokalnych) 6 002 926,04 zł Subwencje (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza) 19 997 900,11 zł

8 Oświata i wychowanie (dofinansowanie budowy przedszkola, termomodernizacji szkół gminnych i zagospodarowania terenu w SP w Olszance) 1 600 099,83 zł Ochrona zdrowia 2 463,00 zł Pomoc społeczna (dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane przez OPS) 6 385 637,31 zł Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej (dofinansowanie budowy żłobka i dofinansowanie programu Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Gminy Podegrodzie) 532 955,13 zł Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów gminnych) 282 114,70 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wpływy z usług świadczonych przez Gminną Oczyszczalnię Ścieków i wpłaty mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami) 757 356,92 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dofinansowanie z budżetu województwa budowy gminnej biblioteki) 50 000,00 zł Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 000,00 zł Kultura fizyczna 5 300,00 zł

9 Udział poszczególnych źródeł wydatków w łącznej kwocie wydatków zrealizowanych w 2013 r. Źródła wydatków Wydatki wykonane Rolnictwo i łowiectwo (nakłady związane z budową kanalizacji gminnej i wypłata akcyzy) 459 833,74 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (wydatki związane z wodociągami gminnymi) 429 923,33 zł Transport i łączność (wydatki ponoszone na drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie) 3 801 783,97 zł Gospodarka mieszkaniowa (wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego) 263 176,69 zł Działalność usługowa (wydatki cmentarzy gminnych i planem zagospodarowania przestrzennego) 131 915,12 zł Informatyka (wydatki programu Wykluczenia Cyfrowego) 636 837,46 zł Administracja publiczna (wydatki administracyjne Urzędu Gminy Rady Gminy Podegrodzie i wydatki związane z promocją) 2 774 153,67 zł Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone związane z KBW) 1 960,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa (wydatki związane z gminnymi jednostkami OSP) 303 964,26 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (odsetki bankowe od pożyczek i kredytów) 210 007,38 zł

10 Oświata i wychowanie (wydatki bieżące i majątkowe, ponoszone na gminne placówki oświatowe) 16 752 228,07 zł Ochrona zdrowia (wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii) 141 332,12 zł Pomoc społeczna (wydatki OPS) 7 311 246,63 zł Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej (program Aktywizacji Zawodowej, wydatki na budowę żłobka) 743 357,83 zł Edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na świetlice szkolne i wypłatę stypendiów socjalnych) 512 506,86 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wydatki związane z gminną oczyszczalnią ścieków, z utrzymaniem czystości i porządku) 1 865 657,94 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja dla biblioteki gminnej i GOK) 1 060 309,76 zł Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 500,00 zł Kultura fizyczna (dotacje dla organizacji pozarządowych, związanych z kulturą fizyczną oraz wydatki związane z budową placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Długołęce-Świerkli) 390 387,43 zł

11 Plan i wykonanie wydatków majątkowych w roku 2013

12 Zadanie Wartość Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Stadła 1 089 563,31 zł Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji miejscowości Podegrodzie 50 000,00 zł Wymiana sieci wodociągowych miejscowościach Stadła i Podegrodzie 75 000,00 zł Zamknięcie gminnego składowiska odpadów komunalnych50 000,00 zł Odwodnienie terenu Poświątne w miejscowości Gostwica100 010,00 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie – etap I i II 201 906,98 zł Razem1 566 480,29 zł Zadania przeniesione do realizacji na 2014 rok

13 ŹródłoWartość przebudowa dróg gminnych303 511,11 zł modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi174 534,42 zł pozostałe wydatki związane z transportem i łącznością 332 876,44 zł wydatki gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 688 782,05 zł wydatki administracji579 813,98 zł wydatki oświaty i wychowania395 869,93 zł wydatki pomocy społecznej110 429,02 zł wydatki związane z zaopatrywaniem w wodę136 060,54 zł wydatki gospodarki mieniem105 673,31 zł Razem2 827 550,80 zł Oszczędności 2013 r.

14 niezrealizowane wydatki – 5 198 441,31 zł (zadania przeniesione na 2014 r. + oszczędności) zadania przeniesione do realizacji na rok 2013 - 1 566 480,29 oszczędności w wysokości 2 827 550,80 zł pozwoliły na zaniechanie zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 470 000,00 zł Podsumowanie

15 Projekty realizowane w 2013 roku finansowane z udziałem środków zewnętrznych Nazwa projektu Całkowita wartość Dofinansowanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie” 1 344 550,00 zł „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie – Etap II” 1 175 050,00 zł „Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie” 308 242,36 zł „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Długołęce-Świerkli” 238 747,59 zł 110 000,00 zł „Budowa placu zabaw w Stadłach oraz promocja projektu” 40 734,55 zł 23 509,49 zł „Czas na aktywizację społeczno – zawodową w gminie Podegrodzie” 1 348 330,14 zł 1 166 743,72 zł „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – kolektor A” 1 298 604,69 zł 520 104,00 zł

16 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogach” 100 277,23 zł 40 110,89 zł „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Olszanie” 150 975,28 zł 60 390,11 zł „Już pływam” realizowany w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” 9 237,20 zł 2 300,00 zł „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku OSP w Brzeznej” 84 956,10 zł 40 000,00 zł „Budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu” 2 963 761,40 zł 1 925 000,00 zł „Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1” 979 248,05 zł 388 629,00 zł „Przebudowa drogi gminnej nr 293842 K Remiza-Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Stadła” 744 051,49 zł 372 025,00 zł

17 „Czas na aktywizację społeczno- zawodową w Gminie Podegrodzie” 294 674,00 zł 256 639,30 zł „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej” 36 005,00 zł „Odbudowa drogi gminnej „Jasna” nr 293669K w miejscowości Olszanka w km 0+025-0+600” 130 733,01 zł „Odbudowa drogi gminnej „Konieczny” nr 293653K w miejscowości Olszana w km 0+025-0+600” 131 965,22 zł „Remont drogi rolniczej Średni Potok w miejscowości Naszacowice” 93 955,51 zł 46 283,00 zł „Remont drogi rolniczej Graniczna w miejscowości Naszacowice” 78 649,36 zł 15 928,00 zł „Remont drogi rolniczej Osowie Juraszowa koło Dyrka w Podegrodziu” 32 765,60 zł 5 000,00 zł „Budowa sali gimnastycznej w Gostwicy” 2 376 999,99 zł 595 000,00 zł Łączna suma 13 086 516,22 zł 8 818 210,55 zł

18 „Budowa placu zabaw w Stadłach oraz promocja projektu”

19

20 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – kolektor A”

21 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – kolektor A”

22 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Długołęce-Świerkli”

23

24 „Już pływam” realizowany w ramach zadania Województwa Małopolskiego pod nazwą „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”

25 Najważniejsze zadania realizowane w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Podegrodzie

26 Brzezna Nazwa zadania Wartość zadania „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku OSP w Brzeznej” 84 956,10 zł „Remont drogi gminnej do Józefa Wastaga w miejscowości Brzezna” 23 184,20 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 13 024,00 zł „Zakup drzewek ozdobnych – cmentarz” 2 000,00 zł „Wykonanie monitoringu w centrum miejscowości Brzezna” 11 514,03 zł „Wykonanie kraty odwadniającej – droga Do Starej Szkoły” 2 500,00 zł „Remont odwodnienia – droga Do Starej Szkoły” 6 000,00 zł „Remont drogi gminnej Za Burdackim” 8 200,00 zł „Remont drogi gminnej Tłoczki w miejscowości Brzezna” 22 404,82 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 13 982,64 zł

27 Chochorowice Nazwa zadania Wartość zadania „Remont drogi gminnej Od Lizonia w kierunku Klaga w miejscowości Chochorowice” 33 982,60 zł „Remont drogi gminnej Poza Przymiarki” 6 200,00 zł „Remont drogi gminnej Słonka” 1 845,00 zł

28 Długołęka-Świerkla Nazwa zadania Wartość zadania „Remont drogi gminnej Pod Dąbrową w miejscowości Długołęka-Świerkla” 57 575,89 zł „Remont drogi gminnej do Bugajskich” 9 300,00 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 2 892,96 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 4 047,50 zł „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Długołęka-Świerkla” 238 747,59 zł

29 Gostwica Nazwa zadania Wartość zadania „Odbudowa drogi gminnej „Koło Bodzionego” nr 293870 K w miejscowości Gostwica w km 0+000- 0+650” 124 002,45 zł „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy” 2 377 000,00 zł „Remont drogi gminnej do Ludwika Wastaga w miejscowości Gostwica” 28 956,80 zł „Remont drogi gminnej Do Dudy w miejscowości Gostwica” 35 497,68 zł „Remont drogi gminnej Za Rzeką w miejscowości Gostwica” 45 260,16 zł

30 „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 15 248,31 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 6 617,33 zł „Remont odwodnienia drogi gminnej Wierzchowina” 8 300,00 zł „Remont drogi gminnej Wąwóz” 8 000,00 zł „Remont drogi gminnej w stronę Witkowskich” 9 863,37 zł „Remont drogi gminnej Polna II (Wądoły) w miejscowości Gostwica” 17 176,95 zł „Remont odwodnienia drogi gminnej Do Łąk” 13 714,50 zł

31 Juraszowa Nazwa zadania Wartość zadania „Remont drogi gminnej Granica w miejscowości Juraszowa” 52 938,68 zł Mokra Wieś Nazwa zadania Wartość zadania „Remont drogi gminnej Do Zygmunta w miejscowości Mokra Wieś” 55 071,41 zł „Remont drogi gminnej Bania w miejscowości Mokra Wieś” 81 653,25 zł

32 „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 10 004,82 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 4 032,27 zł „Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej” 118 695,00 zł „Remont odwodnienia drogi gminnej Sokowina” 20 098,20 zł

33 Naszacowice Nazwa zadania Wartość zadania „Remont drogi rolniczej Średni Potok w miejscowości Naszacowice” 93 955,51 zł „Remont drogi rolniczej Graniczna w miejscowości Naszacowice” 78 649,36 zł „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Naszacowicach” 97 354,13 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 5 846,19 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 8 145,95 zł

34 Olszana Nazwa zadania Wartość zadania „Odbudowa drogi gminnej „Konieczny” nr 293653 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+840” 131 965,22 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 1 808,10 zł „Wykonanie odwiertu średnicy 216 mm z obudową z kręgów betonowych średnicy 800 mm w miejscowości Olszana” 4 275,00 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 4 468,75 zł

35 Olszanka Nazwa zadania Wartość zadania „Odbudowa drogi gminnej „Jasna” nr 293669 K w miejscowości Olszanka w km 0+025-0+600” 130 733,01 zł „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Olszance” 240 000,00 zł „Remont drogi gminnej Ogrodowa (Do Pasonia) w miejscowości Olszanka” 35 800,13 zł „Wykonanie odwiertu średnicy 216 mm z obudową z kręgów betonowych średnicy 800 mm w miejscowości Olszanka” 21 375,00 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 9 070,64 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 3 512,88 zł „Montaż barierki ochronnej przy drodze Koło Remizy” 2 324,70 zł „Remont drogi gminnej Jasna” 4 856,04 zł „Remont drogi gminnej Równa” 8 646,90 zł

36 Podegrodzie Nazwa zadania Wartość zadania „Remont drogi rolniczej Osowie Juraszowa koło Dyrka w Podegrodziu” 32 765,60 zł „Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1” 979 248,05 zł „Budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu” 2 963 761,40 zł „Budowa przedszkola w Podegrodziu” 2 787 090,55 zł „Remont drogi gminnej Osowie Rogi w miejscowości Podegrodzie” 217 854,46 zł „Remont drogi gminnej Łąkta Juraszowa w miejscowości Podegrodzie” 67 440,94 zł „Remont drogi gminnej Koło Konstantego i Wardęgi w miejscowości Podegrodzie” 44 926,27 zł „Remont drogi gminnej Koło Apteki w miejscowości Podegrodzie” 38 028,00 zł

37 „Zabezpieczenie placu zabaw w przedszkolu” 5 000,00 zł „Dokończenie korytek na osiedlu Słoneczne” 1 505,33 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 15 971,55 zł „Wykonanie pierwszego odwiertu średnicy 311 mm z obudową z kręgów betonowych średnicy 1000 mm w miejscowości Podegrodzie” 4 275,00 zł „Wykonanie drugiego odwiertu średnicy 311 mm z obudową z kręgów betonowych średnicy 1000 mm w miejscowości Podegrodzie” 4 275,00 zł „Odwodnienie drogi gminnej Koło Ciągły” 4 999,95 zł „Urządzenie terenu zieleni w centrum wsi Podegrodzie” 19 800,00 zł

38 Podrzecze Nazwa zadania Wartość zadania „Remont drogi gminnej Krzywa w przysiółku Tłoki w miejscowości Podrzecze” 34 016,44 zł „Remont drogi gminnej nr 293975 K Podrzecze „Koło Knurowskiego” 44 154,05 zł „Remont drogi gminnej nr 293976 Podrzecze – „Wnęka” w miejscowości Podrzecze” 26 931,93 zł „Wykonanie dokumentacji projektowej kaplicy na cmentarzy w Podrzeczu” 10 000,00 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 2 531,34 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 1 574,40 zł

39 Rogi Nazwa zadania Wartość zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogach” 189 694,00 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 1 440,00 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 2 169,72 zł „Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika przy drodze gminnej w Rogach” 14 524,90 zł

40 Stadła Nazwa zadania Wartość zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – kolektor A” 1 298 604,69 zł „Przebudowa drogi gminnej nr 293842 K Remiza- Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Stadła” 744 051,49 zł „Położenie dywanika asfaltowego na drodze dojazdowej w kierunku posesji Popardowskich” 58 845,63 zł „Budowa placu zabaw w Stadłach i promocja projektu” 50 734,55 zł „Zakup termosu do Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Stadłach” 1 300,00 zł „Wykonanie progu zwalniającego na drodze Polska Wieś” 3 000,00 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 542,43 zł

41 „Budowa gminnego żłobka, przedszkola i biblioteki w Podegrodziu”

42

43

44 „Przebudowa drogi gminnej nr 293842 K Remiza-Barczynka stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Stadła”

45

46 „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy”


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google