Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2013"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2013

2 Wielkość budżetu 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Dochody Wydatki Deficyt
,23 zł ,15 zł ,87 zł ,32 zł Wydatki ,63 zł ,98 zł ,28 zł ,26 zł Deficyt Nadwyżka ,40 zł ,83 zł ,41 zł ,06 zł Przychody ,69 zł ,95 zł ,67 zł ,52 zł Rozchody ,00 zł ,07 zł ,76 zł ,92 zł

3 Wielkość budżetu

4 Plan i wykonanie budżetu za rok 2013
Plan w 2013 r. Wykonanie r. Dochody ,99 zł ,32 zł Wydatki ,57 zł ,26 zł Deficyt Nadwyżka ,58 zł ,06 zł Przychody ,50 zł ,52 zł Rozchody ,92 zł

5 Poziom zadłużenia w latach 2010 - 2013
2011 2012 2013 Wartość pożyczek/ kredytów ,47 zł ,00 zł ,76 zł ,84 zł Stosunek % do wykonanych dochodów (maksymalny dopuszczalny wskaźnik 60 %) 10,34 % 15,15 % 13,59 % 8,37 %

6 Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek
Nazwa zadania Stan na r. Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie – preferencyjny kredyt w BOŚ ,00 zł Przebudowa dróg gminnych – preferencyjny kredyt w BOŚ ,00 zł Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie – pożyczka WFOŚiGW (wpływ drugiej transzy pożyczki) ,00 zł Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeznej – preferencyjny kredyt w BOŚ ,84 zł Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno-sportowo-rekreacyjnego – preferencyjny kredyt w BOŚ ,00 zł Kredyt komercyjny przeznaczony na wkład własny do realizacji projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych ,00 zł Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Stadła (WFOŚiGW) 20 000,00 zł

7 Udział poszczególnych źródeł dochodów w łącznej kwocie dochodów zrealizowanych w 2013 r.
Rodzaj źródła dochodu Dochody wykonane Rolnictwo i łowiectwo (dotacja na drogi rolnicze i zwrot akcyzy) ,56 zł Leśnictwo 1 175,26 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (wpływy ze sprzedaży wody) ,18 zł Transport i łączność (dotacje z budżetu państwa na drogi gminne) ,25 zł Gospodarka mieszkaniowa (sprzedaż majątku i dzierżawa mienia gminnego) ,55 zł Działalność usługowa (wpływy z usług świadczonych na cmentarzach gminnych) 19 845,83 zł Informatyka (dofinansowanie programu Wykluczenia Cyfrowego) ,45 zł Administracja publiczna (dochody z lokat bankowych i dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone) ,20 zł Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa) 1 960,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa (dofinansowanie budowy remizy OSP w Brzezej-Litaczu) 40 000,00 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wpływy z podatków i opłat lokalnych) ,04 zł Subwencje (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza) ,11 zł

8 Oświata i wychowanie (dofinansowanie budowy przedszkola, termomodernizacji szkół gminnych i zagospodarowania terenu w SP w Olszance) ,83 zł Ochrona zdrowia 2 463,00 zł Pomoc społeczna (dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane przez OPS) ,31 zł Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej (dofinansowanie budowy żłobka i dofinansowanie programu Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Gminy Podegrodzie) ,13 zł Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów gminnych) ,70 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wpływy z usług świadczonych przez Gminną Oczyszczalnię Ścieków i wpłaty mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami) ,92 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dofinansowanie z budżetu województwa budowy gminnej biblioteki) 50 000,00 zł Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 000,00 zł Kultura fizyczna 5 300,00 zł

9 Udział poszczególnych źródeł wydatków w łącznej kwocie wydatków zrealizowanych w 2013 r.
Źródła wydatków Wydatki wykonane Rolnictwo i łowiectwo (nakłady związane z budową kanalizacji gminnej i wypłata akcyzy) ,74 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (wydatki związane z wodociągami gminnymi) ,33 zł Transport i łączność (wydatki ponoszone na drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie) ,97 zł Gospodarka mieszkaniowa (wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego) ,69 zł Działalność usługowa (wydatki cmentarzy gminnych i planem zagospodarowania przestrzennego) ,12 zł Informatyka (wydatki programu Wykluczenia Cyfrowego) ,46 zł Administracja publiczna (wydatki administracyjne Urzędu Gminy Rady Gminy Podegrodzie i wydatki związane z promocją) ,67 zł Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone związane z KBW) 1 960,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa (wydatki związane z gminnymi jednostkami OSP) ,26 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (odsetki bankowe od pożyczek i kredytów) ,38 zł

10 Oświata i wychowanie (wydatki bieżące i majątkowe, ponoszone na gminne placówki oświatowe)
Ochrona zdrowia (wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii) ,12 zł Pomoc społeczna (wydatki OPS) ,63 zł Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej (program Aktywizacji Zawodowej, wydatki na budowę żłobka) ,83 zł Edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na świetlice szkolne i wypłatę stypendiów socjalnych) ,86 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wydatki związane z gminną oczyszczalnią ścieków, z utrzymaniem czystości i porządku) ,94 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja dla biblioteki gminnej i GOK) ,76 zł Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 500,00 zł Kultura fizyczna (dotacje dla organizacji pozarządowych, związanych z kulturą fizyczną oraz wydatki związane z budową placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Długołęce-Świerkli) ,43 zł

11 Plan i wykonanie wydatków majątkowych w roku 2013

12 Zadania przeniesione do realizacji na 2014 rok Zadanie
Wartość Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Stadła ,31 zł Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji miejscowości Podegrodzie 50 000,00 zł Wymiana sieci wodociągowych miejscowościach Stadła i Podegrodzie 75 000,00 zł Zamknięcie gminnego składowiska odpadów komunalnych Odwodnienie terenu Poświątne w miejscowości Gostwica ,00 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie – etap I i II ,98 zł Razem ,29 zł

13 Oszczędności 2013 r. Źródło Wartość przebudowa dróg gminnych
modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi ,42 zł pozostałe wydatki związane z transportem i łącznością ,44 zł wydatki gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ,05 zł wydatki administracji ,98 zł wydatki oświaty i wychowania ,93 zł wydatki pomocy społecznej ,02 zł wydatki związane z zaopatrywaniem w wodę ,54 zł wydatki gospodarki mieniem ,31 zł Razem ,80 zł

14 Podsumowanie niezrealizowane wydatki – ,31 zł (zadania przeniesione na 2014 r. + oszczędności) zadania przeniesione do realizacji na rok ,29 oszczędności w wysokości ,80 zł pozwoliły na zaniechanie zaciągnięcia kredytu w wysokości ,00 zł

15 Projekty realizowane w 2013 roku finansowane z udziałem środków zewnętrznych
Nazwa projektu Całkowita wartość Dofinansowanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie” ,00 zł „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie – Etap II” ,00 zł „Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie” ,36 zł „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Długołęce-Świerkli” ,59 zł ,00 zł „Budowa placu zabaw w Stadłach oraz promocja projektu” 40 734,55 zł 23 509,49 zł „Czas na aktywizację społeczno – zawodową w gminie Podegrodzie” ,14 zł ,72 zł „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – kolektor A” ,69 zł ,00 zł

16 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogach”
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Olszanie” ,28 zł 60 390,11 zł „Już pływam” realizowany w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” 9 237,20 zł 2 300,00 zł „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku OSP w Brzeznej” 84 956,10 zł 40 000,00 zł „Budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu” ,40 zł ,00 zł „Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1” ,05 zł ,00 zł „Przebudowa drogi gminnej nr K Remiza-Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Stadła” ,49 zł ,00 zł

17 „Czas na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Podegrodzie”
„Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej” 36 005,00 zł „Odbudowa drogi gminnej „Jasna” nr K w miejscowości Olszanka w km ” ,01 zł „Odbudowa drogi gminnej „Konieczny” nr K w miejscowości Olszana w km ” ,22 zł „Remont drogi rolniczej Średni Potok w miejscowości Naszacowice” 93 955,51 zł 46 283,00 zł „Remont drogi rolniczej Graniczna w miejscowości Naszacowice” 78 649,36 zł 15 928,00 zł „Remont drogi rolniczej Osowie Juraszowa koło Dyrka w Podegrodziu” 32 765,60 zł 5 000,00 zł „Budowa sali gimnastycznej w Gostwicy” ,99 zł ,00 zł Łączna suma ,22 zł ,55 zł

18 „Budowa placu zabaw w Stadłach oraz promocja projektu”

19 „Budowa placu zabaw w Stadłach oraz promocja projektu”

20 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – kolektor A”

21 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – kolektor A”

22 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Długołęce-Świerkli”

23 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Długołęce-Świerkli”

24 „Już pływam” realizowany w ramach zadania Województwa Małopolskiego pod nazwą „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”

25 Najważniejsze zadania realizowane w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Podegrodzie

26 Brzezna Nazwa zadania Wartość zadania
„Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku OSP w Brzeznej” 84 956,10 zł „Remont drogi gminnej do Józefa Wastaga w miejscowości Brzezna” 23 184,20 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 13 024,00 zł „Zakup drzewek ozdobnych – cmentarz” 2 000,00 zł „Wykonanie monitoringu w centrum miejscowości Brzezna” 11 514,03 zł „Wykonanie kraty odwadniającej – droga Do Starej Szkoły” 2 500,00 zł „Remont odwodnienia – droga Do Starej Szkoły” 6 000,00 zł „Remont drogi gminnej Za Burdackim” 8 200,00 zł „Remont drogi gminnej Tłoczki w miejscowości Brzezna” 22 404,82 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 13 982,64 zł

27 Chochorowice Nazwa zadania Wartość zadania
„Remont drogi gminnej Od Lizonia w kierunku Klaga w miejscowości Chochorowice” 33 982,60 zł „Remont drogi gminnej Poza Przymiarki” 6 200,00 zł „Remont drogi gminnej Słonka” 1 845,00 zł

28 Długołęka-Świerkla Nazwa zadania Wartość zadania
„Remont drogi gminnej Pod Dąbrową w miejscowości Długołęka-Świerkla” 57 575,89 zł „Remont drogi gminnej do Bugajskich” 9 300,00 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 2 892,96 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 4 047,50 zł „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Długołęka-Świerkla” ,59 zł

29 Gostwica Nazwa zadania Wartość zadania
„Odbudowa drogi gminnej „Koło Bodzionego” nr K w miejscowości Gostwica w km ” ,45 zł „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy” ,00 zł „Remont drogi gminnej do Ludwika Wastaga w miejscowości Gostwica” 28 956,80 zł „Remont drogi gminnej Do Dudy w miejscowości Gostwica” 35 497,68 zł „Remont drogi gminnej Za Rzeką w miejscowości Gostwica” 45 260,16 zł

30 „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 15 248,31 zł
„Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 6 617,33 zł „Remont odwodnienia drogi gminnej Wierzchowina” 8 300,00 zł „Remont drogi gminnej Wąwóz” 8 000,00 zł „Remont drogi gminnej w stronę Witkowskich” 9 863,37 zł „Remont drogi gminnej Polna II (Wądoły) w miejscowości Gostwica” 17 176,95 zł „Remont odwodnienia drogi gminnej Do Łąk” 13 714,50 zł

31 Juraszowa Mokra Wieś Nazwa zadania Wartość zadania Nazwa zadania
„Remont drogi gminnej Granica w miejscowości Juraszowa” 52 938,68 zł Mokra Wieś Nazwa zadania Wartość zadania „Remont drogi gminnej Do Zygmunta w miejscowości Mokra Wieś” 55 071,41 zł „Remont drogi gminnej Bania w miejscowości Mokra Wieś” 81 653,25 zł

32 „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 10 004,82 zł
„Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 4 032,27 zł „Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej” ,00 zł „Remont odwodnienia drogi gminnej Sokowina” 20 098,20 zł

33 Naszacowice Nazwa zadania Wartość zadania
„Remont drogi rolniczej Średni Potok w miejscowości Naszacowice” 93 955,51 zł „Remont drogi rolniczej Graniczna w miejscowości Naszacowice” 78 649,36 zł „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Naszacowicach” 97 354,13 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 5 846,19 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 8 145,95 zł

34 Olszana Nazwa zadania Wartość zadania
„Odbudowa drogi gminnej „Konieczny” nr K w miejscowości Olszana w km ” ,22 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 1 808,10 zł „Wykonanie odwiertu średnicy 216 mm z obudową z kręgów betonowych średnicy 800 mm w miejscowości Olszana” 4 275,00 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 4 468,75 zł

35 Olszanka Nazwa zadania Wartość zadania
„Odbudowa drogi gminnej „Jasna” nr K w miejscowości Olszanka w km ” ,01 zł „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Olszance” 240 000,00 zł „Remont drogi gminnej Ogrodowa (Do Pasonia) w miejscowości Olszanka” 35 800,13 zł „Wykonanie odwiertu średnicy 216 mm z obudową z kręgów betonowych średnicy 800 mm w miejscowości Olszanka” 21 375,00 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 9 070,64 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 3 512,88 zł „Montaż barierki ochronnej przy drodze Koło Remizy” 2 324,70 zł „Remont drogi gminnej Jasna” 4 856,04 zł „Remont drogi gminnej Równa” 8 646,90 zł

36 Podegrodzie Nazwa zadania Wartość zadania
„Remont drogi rolniczej Osowie Juraszowa koło Dyrka w Podegrodziu” 32 765,60 zł „Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1” ,05 zł „Budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu” ,40 zł „Budowa przedszkola w Podegrodziu” ,55 zł „Remont drogi gminnej Osowie Rogi w miejscowości Podegrodzie” ,46 zł „Remont drogi gminnej Łąkta Juraszowa w miejscowości Podegrodzie” 67 440,94 zł „Remont drogi gminnej Koło Konstantego i Wardęgi w miejscowości Podegrodzie” 44 926,27 zł „Remont drogi gminnej Koło Apteki w miejscowości Podegrodzie” 38 028,00 zł

37 „Zabezpieczenie placu zabaw w przedszkolu”
„Dokończenie korytek na osiedlu Słoneczne” 1 505,33 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 15 971,55 zł „Wykonanie pierwszego odwiertu średnicy 311 mm z obudową z kręgów betonowych średnicy 1000 mm w miejscowości Podegrodzie” 4 275,00 zł „Wykonanie drugiego odwiertu średnicy 311 mm z obudową z kręgów betonowych średnicy 1000 mm w miejscowości Podegrodzie” „Odwodnienie drogi gminnej Koło Ciągły” 4 999,95 zł „Urządzenie terenu zieleni w centrum wsi Podegrodzie” 19 800,00 zł

38 Podrzecze Nazwa zadania Wartość zadania
„Remont drogi gminnej Krzywa w przysiółku Tłoki w miejscowości Podrzecze” 34 016,44 zł „Remont drogi gminnej nr K Podrzecze „Koło Knurowskiego” 44 154,05 zł „Remont drogi gminnej nr Podrzecze – „Wnęka” w miejscowości Podrzecze” 26 931,93 zł „Wykonanie dokumentacji projektowej kaplicy na cmentarzy w Podrzeczu” 10 000,00 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 2 531,34 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 1 574,40 zł

39 Rogi Nazwa zadania Wartość zadania
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogach” 189 694,00 zł „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich” 1 440,00 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 2 169,72 zł „Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika przy drodze gminnej w Rogach” 14 524,90 zł

40 Stadła Nazwa zadania Wartość zadania
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – kolektor A” ,69 zł „Przebudowa drogi gminnej nr K Remiza-Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Stadła” ,49 zł „Położenie dywanika asfaltowego na drodze dojazdowej w kierunku posesji Popardowskich” 58 845,63 zł „Budowa placu zabaw w Stadłach i promocja projektu” 50 734,55 zł „Zakup termosu do Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Stadłach” 1 300,00 zł „Wykonanie progu zwalniającego na drodze Polska Wieś” 3 000,00 zł „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi” 542,43 zł

41 „Budowa gminnego żłobka, przedszkola i biblioteki w Podegrodziu”

42 „Budowa gminnego żłobka, przedszkola i biblioteki w Podegrodziu”

43 „Budowa gminnego żłobka, przedszkola i biblioteki w Podegrodziu”

44 „Przebudowa drogi gminnej nr K Remiza-Barczynka stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Stadła”

45 „Przebudowa drogi gminnej nr K Remiza-Barczynka stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Stadła”

46 „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy”


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google