Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet gminy Przystajń na 2013 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet gminy Przystajń na 2013 rok"— Zapis prezentacji:

1 Budżet gminy Przystajń na 2013 rok
Planowane dochody i wydatki Gmina Przystajń 2013

2 Wstęp Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom oraz wszystkim zainteresowanym budżetu gminy Przystajń na 2013 rok. Przedstawione w niej zostały planowane wpływy do budżetu oraz wydatki. Budżet gminy uchwalany jest co roku przez Radę Gminy. W ciągu roku możliwe są zmiany w budżecie, które każdorazowo publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Budżet gminy, mimo pozornie skomplikowanych zapisów, jest dokumentem przeznaczonym nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami i ekonomią. W rzeczywistości każdy z nas zarządza pieniędzmi, decydując w jaki sposób wydać posiadane pieniądze i gdzie znaleźć źródła ewentualnych dochodów. Różnica między budżetem domowym a gminnym polega jednak na tym, że własne pieniądze możemy wydawać w dowolny sposób, natomiast gmina wydaje pieniądze na realizację zadań, które ściśle określa ustawa o samorządzie gminnym. Również źródła, z jakich gmina czerpie dochód, są określone ustawowo.

3 Budżet gminy – co to jest?
Budżet gminy to lokalny plan finansowy określający dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz deficyt lub nadwyżkę budżetową. Jest przygotowywany na cały rok z góry. Budżet gminny jest najważniejszym dokumentem pozwalającym kontrolować działalność samorządu pod względem finansowym. Obrazuje możliwości wydawania pieniędzy w zależności od uzyskanych dochodów. Prawidłowy budżet to taki, w którym suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów. Budżet jest planem rocznym. Ze względu na długi okres jego obowiązywania, nie zawsze można zrealizować go w stu procentach. Wszelkie odchylenia od planu wykazywane są w postaci nadwyżki lub deficytu budżetu. Dochody - suma pieniędzy wpływających do budżetu w ciągu roku. Wydatki - suma pieniędzy wydana w ciągu roku na konkretne cele. Przychody - pieniądze z ewentualnej nadwyżki budżetowej oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki. Rozchody - pieniądze spłacane w postaci rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nadwyżka budżetowa - dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami i wydatkami (wydaliśmy mniej pieniędzy, niż wpłynęło do budżetu). Deficyt budżetu - ujemna różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami i wydatkami (wydaliśmy więcej pieniędzy niż wpłynęło do budżetu).

4 Budżet gminy – co to jest?
Planowane dochody i wydatki gminy Przystajń w 2013 roku ,00 zł ,00 zł 90 984,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dochody Wydatki Deficyt budżetowy Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

5 Pieniądze w budżecie gminy pochodzą z czterech źródeł:
Dochody gminy w 2013 roku Pieniądze w budżecie gminy pochodzą z czterech źródeł: 1. Dochody własne stanowią największą część dochodu gminy. W ich skład wchodzą: podatki - należą do nich pobierane na podstawie ustaw podatki samorządowe (np. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu, od posiadania psów) oraz udziały w państwowych podatkach dochodowych od osób fizycznych (tzw. PIT) i od osób prawnych (tzw. CIT); opłaty – to formy zapłaty za określone świadczenia, usługi lub czynności urzędowe dla mieszkańców, przedsiębiorców, różnych instytucji. Najczęściej są one związane z wydawaniem odpowiednich wniosków, pozwoleń, decyzji; zaliczamy do nich opłaty lokalne (targowa, administracyjna, miejscowa), skarbowe i inne; dochody z mienia komunalnego - to pieniądze, jakie uzyskuje gmina dzierżawiąc lub wynajmując własne grunty, budynki i lokale;

6 Dochody gminy w 2013 roku Subwencje - to pieniądze, które dostajemy z Ministerstwa Finansów, czyli z budżetu państwa. Plan dochodów na 2013 rok zakłada otrzymanie subwencji oświatowej w wysokości ,00 zł. Nie pokrywa ona jednak w całości wydatków, jakie ponosimy w związku z utrzymaniem szkół i przedszkoli oraz innych wydatków związanych ze szkolnictwem. Dlatego do utrzymania oświaty Gmina dokłada również pieniądze z dochodów własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa - wpływają do budżetu gminy za pośrednictwem innych instytucji niż Ministerstwo Finansów. Może to być np. Urząd Wojewódzki albo instytucja związana z ochroną środowiska. Różnica między dotacją, a subwencją polega na tym, że ta pierwsza zawsze jest przeznaczona na konkretne zadanie. Gmina musi rozliczać się z otrzymanej kwoty dotacji, a jeżeli nie wykorzysta jej na zadanie w całości, zwraca resztę. Środki unijne i inne - to również dotacje, ale pochodzą one głównie z Unii Europejskiej. Z unijnych pieniędzy trzeba się starannie rozliczyć. Jeżeli nie dopełnimy któregoś z obowiązujących nas warunków, musimy zwrócić otrzymane pieniądze. Nasza gmina od wielu lat sięga po fundusze unijne, które wykorzystywane są przede wszystkim na budowę kanalizacji i dróg, modernizację remiz OSP, budowę obiektu sportowego.

7 Dochody gminy w 2013 roku Dochody w wysokości ,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

8 Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze?
Pieniądze zgromadzone w gminnym budżecie są wydawane przez jednostki organizacyjne gminy: Gminne jednostki budżetowe - ich budżet opiera się na środkach pochodzących z budżetu gminy. Nie mogą wypracowywać własnych dochodów, czyli nie mogą zarobić same na siebie prowadząc działalność komercyjną. Należą do nich: Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświaty Samorządowej , Zespół Szkół w Przystajni, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni i Kuźnicy Starej , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminna Biblioteka Publiczna. Instytucje kultury - korzystają z pieniędzy budżetowych przyznawanych w formie dotacji na realizację działalności kulturalnej. Wypracowują również własne dochody, które bezpośrednio zasilają ich budżet, np. Gminny Ośrodek Kultury może pobierać opłaty za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, sprzedawać bilety wstępu na organizowane przez siebie imprezy. W naszej gminie instytucjami kultury są Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

9 Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze?
Wydatki można sklasyfikować na dwa sposoby: dzieląc je na tzw. wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne), albo rozpatrując według poszczególnych działów budżetowych, np. oświata i wychowanie, transport i łączność, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego itp. Planowane wydatki w 2013 roku ogółem: ,00 zł

10 Planowane wydatki w 2013 roku
Wydatki bieżące to pieniądze potrzebne do codziennej działalności Gminy; zaliczamy tu wszystkie te wydatki, które nie są związane z inwestycjami (wydatkami majątkowymi), np. dotacje dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, dotacje dla klubów sportowych, wynagrodzenia, odsetki od zaciągniętych kredytów, opłaty za remonty itp. Plan na 2013 rok – ,00 zł Wydatki majątkowe (inwestycyjne) to pieniądze, które przeznaczamy na inwestycje, czyli budowę nowych dróg, kanalizacji, wodociągów, boisk sportowych, parkingów, itp. Inwestycje powiększają majątek Gminy i wpływają na podniesienie poziomu życia mieszkańców. Plan na 2013 rok – ,27 zł Planowany udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy na 2013 rok – 18,63%

11 Planowane wydatki w 2013 roku
Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2013 roku: Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne – Budowę stacji uzdatniana wody na terenie ujęcia wody w Przystajni Budowa drogi gminnej w Siekierowiźnie Budowa kompleksu sportowego w Przystajni przy Gimnazjum Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim przy Szkole Podstawowej Budowa placu zabaw wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji w Kuźnicy Starej Budowa sieci wodociągowej w Przystajni Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze Wykonanie siłowni na powietrzu przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wrzosy-Brzeziny Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Sojczyńskiego Budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowiźnie Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie

12 Planowane wydatki w 2013 roku
Plan wydatków wg działów budżetowych w 2013 r. Rolnictwo i łowiectwo , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę ,00 Transport i łączność ,00 zł Gospodarka mieszkaniowa 37 500,00 Działalność usługowa 70 700,00 Administracja publiczna ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 034,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Obsługa długu publicznego ,00 Różne rozliczenia ,00 zł Oświata i wychowanie ,00 Ochrona Zdrowia 93 000,00 Pomoc społeczna ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00

13 Planowane wydatki w 2013 roku
NAJWAŻNIEJSZE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2013 R. Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną ,00 zł Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ,00 zł Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej 5 000,00 zł Dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Płomień” 35 000,00 zł Dotacja celowa na pomoc finansową dla osób fizycznych – przydomowe oczyszczalnie 4 500,00 zł

14 Ty też możesz uczestniczyć w tworzeniu budżetu
W przygotowywaniu projektu budżetu uczestniczą pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych . Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują plany finansowe uwzględniając przede wszystkim wydatki bieżące oraz zadania do realizacji. Nie znaczy to jednak, że wpływ na tworzenie projektu budżetu mają tylko pracownicy tych instytucji. Mieszkańcy Gminy za pośrednictwem radnych i sołtysów w terminie do 15 września składają wnioski do projektu budżetu. Wójt Gminy i Skarbnik Gminy, po przeanalizowaniu planów finansowych jednostek organizacyjnych i wniosków opracowują zestawienie wszystkich dochodów i wydatków. Ostateczną wersję projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi w pełnej szczegółowości Wójt składa do biura Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 15 listopada. Rada Gminy w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy podejmuje uchwałę budżetową.

15 Chcesz wiedzieć więcej?
Uchwała budżetowa na rok 2013 wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (skrót: BIP) w zakładce Prawo Miejscowe > Budżet Gminy Przystajń > Budżet gminy 2013 r.: Szczegółowych informacji na temat budżetu udziela Ewa Kotarska - Skarbnik Gminy Przystajń


Pobierz ppt "Budżet gminy Przystajń na 2013 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google