Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

2 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM 1.Opracowanie gminnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) wynikających z „Programów ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego” oraz realizacja zadań zawartych w PONE. 2.Opracowanie gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej. 3.Realizacja zadań zawartych w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej. 4.Zastosowanie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, w tym w ramach realizacji gminnych programów (GPOŚ, PONE): OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM 1.Opracowanie gminnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) wynikających z „Programów ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego” oraz realizacja zadań zawartych w PONE. 2.Opracowanie gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej. 3.Realizacja zadań zawartych w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej. 4.Zastosowanie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, w tym w ramach realizacji gminnych programów (GPOŚ, PONE):

3 5.Ograniczenie niskiej emisji oraz emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych poprzez: 1)przebudowę kotłowni opalanych paliwem stałym (węgiel, koks) na opalane paliwem ciekłym (olej opałowy) lub paliwem gazowym o łącznej mocy kotłów, instalowanych w obrębie jednego kompleksu obiektów, nie mniejszej niż 50 kW, 2)podłączenie obiektów do scentralizowanego źródła ciepła z jednoczesną likwidacją indywidualnych źródeł ciepła o łącznej mocy nie mniejszej niż 50 kW, opalanych paliwem stałym. 3)ograniczanie emisji z pozostałych źródeł przemysłowych i komunalnych: a)przebudowa lub wykonanie nowych instalacji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, b)przebudowa kotłów opalanych paliwem stałym w ciepłowniach miejskich, osiedlowych i zakładowych na nowoczesne, zwiększające sprawność cieplną, z jednoczesnym zmniejszeniem zużycia paliwa, c)budowa, rozbudowa, przebudowa sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych, wraz z ich monitoringiem i regulacją, 5.Ograniczenie niskiej emisji oraz emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych poprzez: 1)przebudowę kotłowni opalanych paliwem stałym (węgiel, koks) na opalane paliwem ciekłym (olej opałowy) lub paliwem gazowym o łącznej mocy kotłów, instalowanych w obrębie jednego kompleksu obiektów, nie mniejszej niż 50 kW, 2)podłączenie obiektów do scentralizowanego źródła ciepła z jednoczesną likwidacją indywidualnych źródeł ciepła o łącznej mocy nie mniejszej niż 50 kW, opalanych paliwem stałym. 3)ograniczanie emisji z pozostałych źródeł przemysłowych i komunalnych: a)przebudowa lub wykonanie nowych instalacji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, b)przebudowa kotłów opalanych paliwem stałym w ciepłowniach miejskich, osiedlowych i zakładowych na nowoczesne, zwiększające sprawność cieplną, z jednoczesnym zmniejszeniem zużycia paliwa, c)budowa, rozbudowa, przebudowa sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych, wraz z ich monitoringiem i regulacją,

4 4) zastosowanie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, w tym w ramach realizacji gminnych programów (GPOŚ, PONE): a) zakup i montaż nowych urządzeń elektrowni wodnych o łącznej mocy nie mniejszej niż 50 kW, b) zakup i montaż nowych urządzeń kotłowni opalanych biomasą o łącznej mocy nie mniejszej niż 50 kW, w ramach zadań: - wykonanie nowych kotłowni, - przebudowa kotłowni opalanych paliwem stałym na opalane biomasą, wraz z budową, rozbudową lub przebudową obiektów do magazynowania biomasy, c) zakup i montaż nowej instalacji kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorbera nie mniejszej niż 20 m 2, 4) zastosowanie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, w tym w ramach realizacji gminnych programów (GPOŚ, PONE): a) zakup i montaż nowych urządzeń elektrowni wodnych o łącznej mocy nie mniejszej niż 50 kW, b) zakup i montaż nowych urządzeń kotłowni opalanych biomasą o łącznej mocy nie mniejszej niż 50 kW, w ramach zadań: - wykonanie nowych kotłowni, - przebudowa kotłowni opalanych paliwem stałym na opalane biomasą, wraz z budową, rozbudową lub przebudową obiektów do magazynowania biomasy, c) zakup i montaż nowej instalacji kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorbera nie mniejszej niż 20 m 2,

5 d) zakup i montaż nowych urządzeń elektrowni wiatrowych o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 kW, e) zakup i montaż nowej instalacji nowych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 50 kW, f) budowa instalacji wykorzystujących wysokosprawną kogenerację i trójgenerację, g) zakup i montaż instalacji nowych pomp ciepła o łącznej mocy nie mniejszej niż 20 kW, h) budowa instalacji wykorzystujących biogaz pozyskiwany z komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków na cele produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, i) budowa, rozbudowa, przebudowa biogazowni rolniczych na cele produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. d) zakup i montaż nowych urządzeń elektrowni wiatrowych o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 kW, e) zakup i montaż nowej instalacji nowych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 50 kW, f) budowa instalacji wykorzystujących wysokosprawną kogenerację i trójgenerację, g) zakup i montaż instalacji nowych pomp ciepła o łącznej mocy nie mniejszej niż 20 kW, h) budowa instalacji wykorzystujących biogaz pozyskiwany z komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków na cele produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, i) budowa, rozbudowa, przebudowa biogazowni rolniczych na cele produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

6 6. Oszczędzanie energii – przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wynikające z audytu energetycznego, opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowane w obiektach budowlanych użyteczności publicznej, w obiektach budowlanych spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, innych obiektach budowlanych o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m 2, w tym modernizacja oświetlenia wewnętrznego. 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych. 6. Oszczędzanie energii – przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wynikające z audytu energetycznego, opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowane w obiektach budowlanych użyteczności publicznej, w obiektach budowlanych spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, innych obiektach budowlanych o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m 2, w tym modernizacja oświetlenia wewnętrznego. 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych.

7 ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ TRYB I ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZUOCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ TRYB I ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZUOCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

8 Formy dofinansowania: - oprocentowana pożyczka, - dotacja, w tym dopłata do oprocentowania kredytów bankowych. Dofinansowanie udzielane w formie pożyczki nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowanych, natomiast w formie dotacji – /…/ dla inwestycji budowlanej – nie wyższe niż 40 %. POŻYCZKI 1.Udzielane gminom, stosowane jest zgodnie z przedziałami dochodów własnych gminy na jednego mieszkańca, wyliczonych przez Urząd Statystyczny w Kielcach na podstawie rocznych sprawozdań o dochodach budżetowych. Oprocentowanie wynosi odpowiednio od 2% do 3%. 2.Oprocentowanie pożyczek udzielanych na zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej, wynosi 1 % w stosunku rocznym. 3.Wysokość częściowego umorzenia nie może przekroczyć: 20 % udzielonej pożyczki, 10 % udzielonej pożyczki, 30 % udzielonej pożyczki. (małe i mikroinstalacje) Formy dofinansowania: - oprocentowana pożyczka, - dotacja, w tym dopłata do oprocentowania kredytów bankowych. Dofinansowanie udzielane w formie pożyczki nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowanych, natomiast w formie dotacji – /…/ dla inwestycji budowlanej – nie wyższe niż 40 %. POŻYCZKI 1.Udzielane gminom, stosowane jest zgodnie z przedziałami dochodów własnych gminy na jednego mieszkańca, wyliczonych przez Urząd Statystyczny w Kielcach na podstawie rocznych sprawozdań o dochodach budżetowych. Oprocentowanie wynosi odpowiednio od 2% do 3%. 2.Oprocentowanie pożyczek udzielanych na zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej, wynosi 1 % w stosunku rocznym. 3.Wysokość częściowego umorzenia nie może przekroczyć: 20 % udzielonej pożyczki, 10 % udzielonej pożyczki, 30 % udzielonej pożyczki. (małe i mikroinstalacje)

9 POŻYCZKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 1. Dofinansowanie w formie pożyczek /…/ nie może przekroczyć 95 % różnicy pomiędzy planowanymi kosztami kwalifikowanymi zadania zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu, właściwymi dla danego źródła finansowania, a wartością uzyskanego dofinansowania ze środków zagranicznych. 2. W przypadku dofinansowania zadań realizowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, obowiązuje definicja kosztów kwalifikowanych dla danego źródła. 3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3 % w stosunku rocznym. POŻYCZKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 1. Dofinansowanie w formie pożyczek /…/ nie może przekroczyć 95 % różnicy pomiędzy planowanymi kosztami kwalifikowanymi zadania zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu, właściwymi dla danego źródła finansowania, a wartością uzyskanego dofinansowania ze środków zagranicznych. 2. W przypadku dofinansowania zadań realizowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, obowiązuje definicja kosztów kwalifikowanych dla danego źródła. 3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3 % w stosunku rocznym.

10 4. Przy udzielaniu pożyczek stosowana jest, nie dłuższa niż 12 miesięcy, karencja liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki. 5. Pożyczka może być udzielona na okres do 10 lat łącznie z okresem karencji, z uwzględnieniem analizy możliwości spłaty ze strony jednostki realizującej zadanie. 6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Wojewódzkiego Funduszu może przedłużyć okres spłaty pożyczki, nie dłużej jednak niż o 5 lat. POŻYCZKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NIE PODLEGAJĄ UMORZENIU 4. Przy udzielaniu pożyczek stosowana jest, nie dłuższa niż 12 miesięcy, karencja liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki. 5. Pożyczka może być udzielona na okres do 10 lat łącznie z okresem karencji, z uwzględnieniem analizy możliwości spłaty ze strony jednostki realizującej zadanie. 6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Wojewódzkiego Funduszu może przedłużyć okres spłaty pożyczki, nie dłużej jednak niż o 5 lat. POŻYCZKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NIE PODLEGAJĄ UMORZENIU

11 Zgodnie z Art. 3. ustawy „Prawo energetyczne”: 20b) mikroinstalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW; 20c) mała instalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW. Zgodnie z Art. 3. ustawy „Prawo energetyczne”: 20b) mikroinstalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW; 20c) mała instalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.

12 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ NIE DOFINANSOWUJE ZADAŃ ZAKOŃCZONYCH !!! WOJEWÓDZKI FUNDUSZ NIE DOFINANSOWUJE ZADAŃ ZAKOŃCZONYCH !!! Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google