Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA BRODNICA W 2014 ROKU. Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/181/13 i został wykonany w następującej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA BRODNICA W 2014 ROKU. Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/181/13 i został wykonany w następującej."— Zapis prezentacji:

1 GMINA BRODNICA W 2014 ROKU

2 Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/181/13 i został wykonany w następującej wysokości: 1. dochody – 24 351 668,55 zł, w tym: a) bieżące – 22 494 845,21 zł, b) majątkowe – 1 856 823,34 zł, w tym: - środki na inwestycje – 1 467 307,34 zł, - sprzedaż majątku – 389 516 zł. 2. wydatki – 24 102 034,40 zł, w tym: a) bieżące – 19 556 854,94 zł, b) majątkowe – 4 545 179,46 zł, 3. Nadwyżka – 249 634,15 zł, 4. Przychody – 3 281 181,80 zł, 5. Rozchody – 1 865 302,75 zł. W budżecie przewidywano deficyt w wysokości 1 072 968 zł, na koniec roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 249 634,15 zł Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosło 8 589 092,56 zł. Gmina Brodnica w 2014 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości 2 550 811,09 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1 429 172,59 zł, na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych kwotę 114 010,58 zł oraz na realizację programu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica” kwotę 1 007 627,92 zł.

3 Rolnictwo i łowiectwo W okresie sprawozdawczym w tym dziale wydatkowano kwotę 2 089 560,82 zł. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym zakresie należą: 1)Budowa 117 przydomowych oczyszczalni ścieków Przydomowa oczyszczalnia ścieków

4 Rolnictwo i łowiectwo 2) Budowa 533 m sieci wodociągowej w Karbowie (ul. Rumiankowa) w obszarze objętym m.p.z.p. 3) Budowa dwóch odcinków wodociągu o łącznej długości 1015 m w Karbowie (ul. Wczasowa i Sezamkowa) Wodociąg na ul. Rumiankowej Wodociąg na ul. Sezamkowej Budowa wodociągu na ul. Rumiankowej

5 Transport i łączność W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2014 wydatkowano kwotę 1.770.099,65 zł, w tym wykonano: 1) remonty (modernizacje) asfaltowych dróg gminnych: - Przydatki - Opalenica na odcinku o długości 2,195 km, - Kruszynki – Bartniki – Drużyny na odcinku o długości 1,657 km, - Cielęta – Szczuka na odcinku o długości 0,419 km, 2) projekty budowy: - odcinka drogi gminnej Kominy–Gorczenica, - ścieżki pieszo – rowerowej z Szabdy do Mszana, Droga Przydatki-Opalenica Droga Kruszynki–Bartniki-Drużyny Droga Szczuka-Cielęta

6 Transport i łączność 3) utwardzenie gruntowych dróg gminnych w sołectwach Dzierżno, Gortatowo, Mszano i Szymkowo (ze środków funduszu sołeckiego) oraz w innych sołectwach Droga w Dzierżnie Droga w Gortatowie Prace na drodze w Wyb. Michałowo

7 Transport i łączność 4) chodniki: - przy drodze gminnej Gorczenica – Gorczeniczka (o długości 190 m), - przy drodze gminnej Szabda – Belfort (40 m), - przy drodze powiatowej w Szczuce (71 m) W 2014 roku zakupiliśmy także nowy ciągnik z ładowaczem czołowym oraz z osprzętem, który ma służyć do prac przy drogach gminnych. Chodnik w Gorczenicy Chodnik w Szabdzie Chodnik w Szczuce Prace nowym ciągnikiem

8 Administracja publiczna W 2014 roku zrealizowano projekt pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica” ze środków Unii Europejskiej o wartości 1.007.627,91 zł. Z przyznanych gminie Brodnica środków zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu dla 120 gospodarstw domowych. Osoby biorące udział w projekcie wzięły udział w szkoleniach na których nauczyły się pracować na komputerze i korzystać z Internetu. W sprzęt komputerowy (110 zestawów) zostało wyposażonych także 6 gminnych jednostek organizacyjnych: szkoły podstawowe i gimnazjum, Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce i świetlica wiejska w Karbowie. Szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu

9 Oświata i wychowanie W 2014 roku na oświatę i wychowanie wydatkowano ogółem kwotę 6.182.560,81 zł. W ww. roku rozpoczęto realizację projektu pt. „Wszystkie dzieci nasze są – przedszkola szansą na rozwój w Gminie Brodnica” ze środków POKL. Uzyskane dofinansowanie to 347.973,50 zł. Środki te przeznaczone są na organizację placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie oddziałów przedszkolnych w SP Gorczenica, SP Gortatowo i SP Szabda celem przygotowania się do przyjęcia dzieci najmłodszych. Plac zabaw Wyposażenie oddziału przedszkolnego Zajęcia przy tablicy interaktywnej

10 Ochrona zdrowia Na ochronę zdrowia wydano w roku 2014 kwotę 148.583,97 zł. Na kwotę tę składa się między innymi realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (57.767,70 zł) oraz zakup sprzętu (13 nowych kardiomonitorów) dla szpitala w Brodnicy za kwotę 79.763,07 zł. Kardiomonitory zakupione dla szpitala rogramu OchronySzkolenie w ramach Programu Ochrony Zdrowia PsychicznegoZdrowia Psychicznego w Szczuce

11 Opieka społeczna Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.807.503,06 zł. Tak jak w poprzednich latach w 2014 roku GOPS realizował projekt systemowy „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową”. Wycieczka do Poznania i Gniezna Zajęcia szkoleniowe dla uczestników projektu

12 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Poniesione wydatki w 2014 roku na ten cel wyniosły 2.132.702,56 zł. W tym zakresie wykonano m.in.: - adaptację byłej bazy SKR na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, - wybudowano oświetlenie uliczne w Kominach – 32 nowe lampy, - zaprojektowano oświetlenie uliczne w miejscowości Karbowo (ul. Willowa, Sportowa i Jaśminowa) oraz w Moczadłach przy drodze wojewódzkiej i przy drodze gminnej w kierunku na Przydatki. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Oświetlenie uliczne w Kominach

13 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę wyniosły 1.744.178,27 zł. Inwestycje w tym dziale objęły m.in.: - remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu i placu zabaw, - remont świetlicy wiejskiej w Karbowie wraz z budową placu zabaw, - budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej w Podgórzu. Ponadto w ramach prowadzonej działalności kulturalnej w gminie jak w poprzednich latach przeprowadzono wiele imprez kulturalnych, w tym największe tj. Dożynki Gminne w Bartnikach (24 sierpnia) oraz Biesiadę Kulturalną Seniorów w Gorczenicy (5 października). Parking w Podgórzu Świetlica w Karbowie Świetlica w Szczuce

14 Kultura fizyczna i sport W 2014 roku wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 405.511,65 zł. Zadania wykonane w tym czasie objęły organizację wielu imprez sportowych – szkolnych oraz ogólnodostępnych np. V Biegu Napoleońskiego, który odbył się 01.06.2014r. w Szabdzie. Wykonane zostały także inwestycje poprawiające gminną infrastrukturę sportową: - plac zabaw dla dzieci oraz parking w Cielętach, - plac zabaw dla dzieci w Gorczeniczce, Parking w Cielętach Plac zabaw w Cielętach Plac zabaw w Gorczeniczce Bieg Napoleoński w Szabdzie

15 Kultura fizyczna i sport - siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Podgórzu, - siłownie zewnętrzne w Karbowie i w Szczuce. Plac zabaw i siłownia w Podgórzu Siłownia w Karbowie Siłownia w Szczuce


Pobierz ppt "GMINA BRODNICA W 2014 ROKU. Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/181/13 i został wykonany w następującej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google