Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013-08-29 Jak działania projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim” wpłyną na podniesienie jakości pracy szkół.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013-08-29 Jak działania projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim” wpłyną na podniesienie jakości pracy szkół."— Zapis prezentacji:

1 Jak działania projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim” wpłyną na podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli? 29 sierpnia 2013

2 Roczne Plany Wspomagania (RPW)
Definicja: Plan wspomagania zbudowany na bazie oferty doskonalenia realizowany w szkole/przedszkolu przy współpracy SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji), obejmujący cały proces wspomagania – od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, konsultacje, wykłady) – aż po pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany i ewaluację całego procesu. RPW realizowany jest w trakcie jednego roku szkolnego. Każda placówka w projekcie realizuje 2 RPW w ciągu 2 lat szkolnych. Tematy 24 RPW określa ORE – istnieje możliwość ukierunkowania działań pod konkretne potrzeby danej szkoły/przedszkola.

3 Tematy RPW (24) Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Ocenianie kształtujące Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Budowa koncepcji pracy szkoły Praca z uczniem młodszym Praca z uczniem zdolnym Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4 Tematy RPW (cd) Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet Projekt edukacyjny w szkole Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Rodzice są partnerami szkoły Nauczyciel 45+ Szkoła promuje wartość edukacji Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

5 Etapy realizacji RPW I Diagnoza potrzeb
Diagnozę przeprowadza w placówce SORE poprzez: wywiad z dyrektorem (zebranie informacji o szkole/przedszkolu) wywiad z nauczycielami (spotkanie z Radą Pedagogiczną) warsztat diagnostyczno – rozwojowy, którego wynikiem jest pogłębiona autodiagnoza (określenie priorytetów rozwojowych szkoły/przedszkola, wybranie obszaru). Diagnoza rozpoczyna roczny RPW i będzie przeprowadzana we wrześniu każdego roku szkolnego. SORE „opiekuje się” daną szkołą w całym okresie trwania projektu.

6 Etapy realizacji RPW II Doskonalenie pracy nauczycieli
SORE sporządza harmonogram działań i realizuje doskonalenie poprzez: spotkania grupowe (wykłady, konsultacje grupowe) w tym 8 godzin z wykorzystaniem ekspertów zewnętrznych warsztaty dla nauczycieli – formy aktywne prowadzone przez ekspertów zewnętrznych, 3 * 5 godz. w grupach do 20 osób III Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na praktykę szkolną konsultacje indywidualne i/lub grupowe (spotkania coachingowe, indywidualne porady) zajęcia otwarte (wymiana dobrych praktyk)

7 Etapy realizacji RPW IV Ewaluacja
ewaluacja efektów w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły/przedszkola opracowanie przez SORE sprawozdania z realizacji procesu wspomagania przedstawienie dyrektorowi sprawozdania przedstawienie nauczycielom sprawozdania Ewaluacja zewnętrzna będzie prowadzone przez ORE w wybranych placówkach w ramach projektu systemowego.

8 Sieci współpracy i samokształcenia
Cele ogólne sieci: dzielenie się wiedzą i umiejętnościami nabywanie nowych umiejętności i wiedzy wspólne wykonywanie zadań zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy „Sieć to statek, na którym nie ma pasażerów, wszyscy jesteśmy załogą” Marshall McLuhan

9 Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć to zespół 25 nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą. Sieci mogą być przedmiotowe – np. „Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej” lub tematyczne – np. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?” Dwie sieci muszą być wybrane z katalogu ORE, natomiast 6 pozostałych może być ustalana dowolnie na bazie diagnozy przeprowadzonej przez SORE we wrześniu 2013 r. Rekrutacja nauczycieli oraz rozpoczęcie pracy sieci od X 2013 r.

10 Sieci współpracy i samokształcenia
Formy pracy: 4 spotkania w ciągu roku szkolnego w PCE (planowanie działań, zajęcia warsztatowe, szkolenia z ekspertami zewnętrznymi) działania podejmowane na platformie informatycznej udostępnionej przez ORE (różnorodne działania o ciągłym charakterze) inne formy wynikające ze specyfiki sieci – np. obserwacje koleżeńskie, publikowanie doświadczeń, korzystanie z krytycznej przyjaźni, wizyty w szkołach Pracami każdej sieci kieruje koordynator sieci – specjalista w danej dziedzinie (nabór końcem września 2013 r. po określeniu tematyki wszystkich sieci).

11 Tematy sieci współpracy (20)
Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły Budowa spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu) Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Edukacja filmowa Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

12 Tematy sieci współpracy (cd)
Praca ze źródłem historycznym Praca z uczniem młodszym Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego Jak budować własny program nauczania? Promocja i budowanie wizerunku szkoły Nauczyciele pracują zespołowo Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) – bezpieczny Internet

13 Jakie sieci? Ustalenia ostateczne zgodnie z Regulaminem po diagnozie i analizie raportów Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 2 sieci „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?” z podziałem na szkoły podstawowe oraz gimnazja ze szkołami ponadgimnazjalnymi 1 sieć „ Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły” 1 sieć „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet” 1 sieć „Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych” 1 sieć „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?” 1 sieć „Rola pedagoga szkolnego i wychowawcy w pracy szkoły” 1 sieć „Jak uczyć w klasach łączonych?”

14 Wyzwania duża skala projektu – 72 placówki, ponad 1000 nauczycieli
procedury przetargowe – zwłaszcza wyłaniające ekspertów szkoleniowych obawy dyrektorów i nauczycieli – nowe wyzwania i obowiązki (klucz do sukcesu!) organizacja dużej ilości szkoleń na rozległym terenie Powiatu Gorlickiego

15 Dlaczego wzrośnie jakość pracy szkół?
Wszelkie działania będą poprzedzone diagnozą uwzględniającą potrzeby danej szkoły. Blisko 100% wsparcia będzie realizowane bezpośrednio w szkole – tylko 4 spotkania w roku szk. w ramach sieci odbędą się w PCE. Duża ilość szkoleń z udziałem ekspertów zewnętrznych – specjalistów w danej dziedzinie. Zaangażowanie do współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Biblioteki Pedagogicznej oraz doradców metodycznych PCE.

16 Kontakt, informacje Informacje o projektach Działania 3.5: Informacje o naborach, przetargach na stronie ZSZ im. K. Pułaskiego Powiatowe Centrum Edukacji:

17 Wykaz przydziału placówek
Barbara Igielska Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej Szkoła Podstawowa w Biesnej Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Bieśniku Gimnazjum w Brzanie Gimnazjum w Siedliskach Szkoła Podstawowa w Jankowej Szkoła Podstawowa w Stróżnej Szkoła Podstawowa w Wilczyskach Szkoła Podstawowa w Sędziszowej

18 Wykaz przydziału placówek
Barbara Jasińska Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej Gimnazjum w Kobylance w Zespole Szkół w Kobylance Szkoła Podstawowa Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Zespole Szkół Nr 1 w Bieczu Szkoła Podstawowa Nr 2 im. W. Potockiego w Zespole Szkół Nr 2 w Bieczu Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy Szkła Podstawowa im. Bronisława Wanata w Moszczenicy Gimnazjum w Zespole Szkół w Siarach Gimnazjum w Bobowej Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kobylance

19 Wykaz przydziału placówek
Eryk Trojanowicz I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu Szkoła Podstawowa w Banicy Szkoła Podstawowa w Brunarach Szkoła Podstawowa w Hańczowej Szkoła Podstawowa w Śnietnicy Szkoła Podstawowa w Uściu Gorlickim Szkoła Podstawowa w Wysowej- Zdroju Gimnazjum w Uściu Gorlickim Gimnazjum w Brunarach

20 Wykaz przydziału placówek
Klaudia Obrzut Szkoła Podstawowa Nr 5 w Miejskim Zespole Szkół Nr 5w Gorlicach Szkoła Podstawowa Nr 3 w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach Szkoła Podstawowa w Dominikowicach w Zespole Szkół w Dominikowicach Szkoła Podstawowa w Klęczanach w Zespole Szkół w Klęczanach Gimnazjum w Szymbarku w Zespole Szkół w Szymbarku Szkoła Podstawowa w Zagórzanach w Zespole Szkół w Zagórzanach Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej Szkoła Podstawowa im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

21 Wykaz przydziału placówek
Józef Kasprzak Szkoła Podstawowa w Bystrej w Zespole Szkół w Bystrej Szkoła Podstawowa w Kwiatonowicach w Zespole Szkół w Kwiatonowicach Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łosiu Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie Gimnazjum w Ropie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łużnej Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Mszance Szkoła Podstawowa im. Wacława Potockiego w Woli Łużańskiej Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej Publiczne Gimnazjum w Łużnej

22 Wykaz przydziału placówek
Rafał Szarłowicz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Binarowej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korczynie Szkoła Podstawowa im. prof. Aleksandra Kosiby w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sitnicy Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzeszynie Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce

23 Wykaz przydziału placówek
Halina Wachowska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach Szkoła Podstawowa Nr 6 w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach, ul. Władysława Jagiełły 9 Miejskie Przedszkole Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gorlicach Szkoła Podstawowa w Stróżówce w Zespole Szkół w Stróżówce Gminne Przedszkole w Bieczu Przedszkole im. prof. Aleksandra Kosiby w ZSP w Libuszy Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2013-08-29 Jak działania projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim” wpłyną na podniesienie jakości pracy szkół."

Podobne prezentacje


Reklamy Google