Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaż sukcesem zmian Okres realizacji projektu: od 01.08.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaż sukcesem zmian Okres realizacji projektu: od 01.08.2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaż sukcesem zmian Okres realizacji projektu: od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

2 Informacje o powiatowym projekcie wdrożeniowym: Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Zadanie1: Gotowi na wsparcie – realizacja Rocznych Planów Wspomagania (RPW) Zadanie 2: Zaplątani w sieci – wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia Zadanie 3: Powiatowy drogowskaz – opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)

3 Projektodawca: Powiat Nowotarski Realizator projektu: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu Kwota dofinansowania: 3 400 730,96 zł Koordynator projektu : Monika Hołowczak Menager ds. finansowych: Ewa Bobek Pracownik administracyjno-merytoryczny: Anita Wójcik Pracownik ds. księgowości i płac: Barbara Haręza Pracownik ds. zamówień publicznych: Iwona Waksmundzka, Marta Rajca

4 Cel główny: Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli/lek poprzez kompleksowe wsparcie spójne z potrzebami 93 szkół/przedszkoli powiatu nowotarskiego od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

5 Cele szczegółowe: poprawa zdolności powiatu nowotarskiego do planowania i projektowania procesu wspomagania 93 szkół/przedszkoli poprzez opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) poprawa spójności procesu doskonalenia 1116 nauczycieli/lek z potrzebami 93 szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania (RPW) z terenu powiatu nowotarskiego

6 Cele szczegółowe: podniesienie kompetencji 71 dyrektorów/rek szkół/przedszkoli z powiatu nowotarskiego, które przystąpiły do projektu w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli w obszarze doskonalenia nauczycieli/lek i zastosowania wniosków z przeprowadzonej ewaluacji procesu doskonalenia poprawa współpracy 25 dyrektorów/rek szkół/przedszkoli, 75 nauczycieli/lek w powiecie nowotarskim poprzez organizację 4 sieci współpracy i samokształcenia

7 Wykaz placówek objętych wsparciem w ramach projektu: Przedszkola – 3 Szkoły podstawowe - 47 Gimnazja – 28 Szkoły ponadgimnazjalne – 15 W projekcie udział zadeklarowało 1086 nauczycieli/lek oraz 62 dyrektorów/rek szkół/przedszkoli z terenu powiatu nowotarskiego (1148).

8 W ramach zadania 1 Gotowi na wsparcie – realizacja Rocznych Planów Wspomagania (RPW) w 93 szkołach/przedszkolach w jednym roku szkolnym zaplanowano: opracowanie 93 Rocznych Planów Wspomagania (RPW) opracowanie 93 sprawozdań z realizacji Rocznych Planów Wspomagania (RPW) zorganizowanie 93 spotkań z dyrektorem (93 h) zorganizowanie 93 spotkań z Radą Pedagogiczną (186 h) zorganizowanie 93 warsztatów diagnostyczno-rozwojowych (279 h) zorganizowanie 279 warsztatów dla nauczycieli/lek z ekspertami zewnętrznymi (837 h) zorganizowanie 465 konsultacji grupowych i innych form spotkań grupowych z ekspertem zewnętrznym (1395 h) zorganizowanie 279 konsultacji indywidualnych ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji (558 h)

9

10 Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji w powiecie nowotarskim: Balicka Barbara Bocheńska Patrycja Dyda Anna Dyda Jakub Dębski Robert Faber Danuta Jurkowska Jadwiga Koszarek Anna Lichosyt- Ogrodny Michał Stanaszek Agnieszka Topolska Anna

11 W ramach zadania 2 Zaplątani w sieci – wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia: Powiat nowotarski utworzył 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia: 1. Sieć dyrektorów szkół/przedszkoli - koordynator sieci Marta Sokołowska 2. Sieć nauczycieli wychowawców - koordynator sieci Natalia Ligas 3. Sieć nauczycieli przedmiotów humanistycznych - koordynator sieci Marzena Waksmundzka 4. Sieć nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych - koordynator sieci Monika Nycz

12 W ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia w jednym roku szkolnym planuje się: opracowanie 4 Rocznych Planów Pracy Sieci (RPPS) opracowanie 4 sprawozdań z realizacji Rocznych Planów Pracy Sieci zorganizowanie 4 spotkań organizacyjnych (8 h) zorganizowanie 12 spotkań roboczych z ekspertem zewnętrznym (48 h) zorganizowanie 4 spotkań podsumowujących (8 h) pracę na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE)

13 Zadanie 3 Powiatowy drogowskaz – opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) Dokument Powiatowy Program Wspomagania (PPW) zostanie opublikowany w 2 tomach: I tom – do X 2013 (w nakładzie 113 egzemplarzy) II tom – do X 2014 (w nakładzie 113 egzemplarzy) Ponadto na zakończenie realizacji projektu - do VI 2015 (w nakładzie 113 egzemplarzy) - opracowany zostanie raport z przeprowadzenia procesu wspomagania na terenie powiatu nowotarskiego.

14 Powiatowy Program Wspomagania zawierał będzie w szczególności: założenia nowego zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce wskazanie tematów i harmonogramów wdrażania Rocznych Planów Wspomagania w 93 szkołach/przedszkolach z terenu powiatu nowotarskiego wykaz powołanych przez powiat nowotarski 4 sieci współpracy i samokształcenia Dokument Powiatowy Program Wspomagania (PPW) zostanie zaopiniowany przez specjalistów z instytucji wspierających szkoły/przedszkola: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Biblioteki Pedagogicznej oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

15 Co utrudnia pracę w projekcie: procedury przetargowe duża skala projektu brak stabilizacji nauczycieli w okresie zmian (zwolnienia z pracy) brak chęci do współpracy niektórych nauczycieli

16 Co ułatwia pracę w projekcie: dobry kontakt z dyrektorem szkoły oraz z nauczycielami - nauczyciele znają założenia projektu aktywna, otwarta Rada Pedagogiczna, chcąca zmian na lepsze możliwość dogłębnej diagnozy, analizy sytuacji w placówce tematyka warsztatów ściśle odpowiadająca potrzebom szkoły/ przedszkola możliwość samodzielnego określenia przez RP co chcą doskonalić, w jakiej formie

17 Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie www.ore.edu.pl Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu www.pore.nowotarski.pl

18 Dziękujemy Państwu za uwagę Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu ul. Kościuszki 3 34-400 Nowy Targ tel. 725 505 039 sekretariat@pore.nowotarski.pl www.pore.nowotarski.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaż sukcesem zmian Okres realizacji projektu: od 01.08.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google