Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE STRZELIŃSKIM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPOŚREDNIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE STRZELIŃSKIM."— Zapis prezentacji:

1 BEZPOŚREDNIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE STRZELIŃSKIM

2 Najważniejsze założenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół:
prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły; pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego;

3 Najważniejsze założenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół:
lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół; organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół na terenie powiatu.

4 Działania realizowane w ramach projektu:
Przeprowadzenie (zgodnie z Rocznym Planem Wspomagania – RPW) pełnego cyklu doskonalenia w każdej placówce na bazie wybranej oferty doskonalenia. Utworzenie czterech tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia.

5 Osoby zaangażowane w realizację projektu:
Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji (PORE) Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) Ekspert zewnętrzny Koordynator sieci współpracy i samokształcenia Dyrektor placówki Nauczyciele/pracownicy placówki

6 Powiatowy organizator rozwoju edukacji
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie powiatu do realizacji projektu: oszacowanie posiadanych zasobów (instytucje, specjaliści), pozyskanie szkół do współpracy, przygotowanie wstępnej koncepcji organizacji wsparcia szkół według nowych zasad, przygotowanie wniosku projektowego, prowadzenie działań informacyjnych.

7 Ekspert zewnętrzny Jego zadania obejmują przede wszystkim przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły warsztatów i/lub innych zaplanowanych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (konsultacji, wykładów itd.).

8 Dyrektor i nauczyciele placówki
Ich zadania obejmują w szczególności: zdiagnozowanie potrzeb szkoły/przedszkola oraz przygotowanie rocznego planu wspomagania we współpracy z SORE; aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach; wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur; udzielanie informacji zwrotnej; udział w podsumowaniu podjętych działań.

9 Szkolny organizator rozwoju edukacji
Do zadań SORE należy: pomoc w diagnozie potrzeb placówki oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie zbudowanie RPW; organizacja szkoleń (warsztaty, konsultacje, wykłady); pomoc nauczycielom we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych umiejętności; przygotowanie sprawozdanie z ewaluacji działań.

10 Etapy realizacji rocznego planu wspomagania
Diagnoza: wywiad z dyrektorem (zebranie informacji o szkole); wywiad z nauczycielami (spotkanie z radą pedagogiczną); warsztat diagnostyczno-rozwojowy, którego wynikiem jest pogłębiona autodiagnoza (określenie priorytetów rozwojowych szkoły).

11 W trakcie diagnozy SORE, we współpracy z dyrektorem i nauczycielami oraz z wykorzystaniem informacji zawartych w dokumentacji szkoły/przedszkola (w szczególności wyniki ewaluacji wewnętrznej, raport z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych), szczegółowo analizuje potrzeby danej placówki. Rezultatem przeprowadzenia diagnozy jest wybór tematów ofert, które będą realizowane w szkole czy przedszkolu, a także określenie zasad i etapów dotyczących realizacji RPW.

12 Etapy realizacji rocznego planu wspomagania
Drugim etapem realizacji wsparcia jest przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z rocznym planem wspomagania. Za organizację zadania odpowiedzialny jest SORE, który może, w miarę zaistniałych potrzeb, pozyskać ekspertów zewnętrznych będących specjalistami w zakresie tematyki RPW.

13 Etapy realizacji rocznego planu wspomagania
Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę: konsultacje indywidualne i/lub grupowe spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla dyrektora i nauczycieli.

14 Etapy realizacji rocznego planu wspomagania
Ewaluacja: ewaluacja efektów w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły; opracowanie przez SORE sprawozdania z realizacji procesu wspomagania; przedstawienie sprawozdania dyrektorowi; przedstawienie sprawozdania nauczycielom.

15 Rola SORE Do zadań SORE należy nawiązanie kontaktu ze szkołą, przedstawienie dyrektorowi dostępnych ofert doskonalenia, przybliżenie i omówienie zasad, na jakich opiera się nowy system. Po uruchomieniu projektu SORE odpowiada za jego prawidłową realizację. Komunikuje się i buduje relacje ze szkołą, pozostając w stałym kontakcie z jej dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację RPW.

16 Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, jednak – ponieważ jest osobą z zewnątrz – nie pozna jej lepiej i nie zdobędzie bardziej adekwatnych informacji niż dyrektor czy pracujący w szkole nauczyciele. To do nich należy więc ostatecznie przeprowadzenie autodiagnozy, a następnie określenie priorytetów rozwoju szkoły i sformułowanie oczekiwań. SORE pełni w opisanym procesie wyłącznie rolę koordynatora działań, moderatora i doradcy.

17 Jednakże, ponieważ jego zadaniem nie jest prowadzenie kolejnej ewaluacji w szkole, bazuje na informacjach przekazanych mu przez dyrektora oraz na wiedzy pozyskanej od nauczycieli. Następnie prowadzi warsztat diagnostyczno-rozwojowy dla powołanego w tym celu zespołu nauczycieli. Planowanym efektem warsztatu jest określenie priorytetowego obszaru do rozwoju, doprecyzowanie elementów. Warto podkreślić, że ostateczne decyzje dotyczące określenia priorytetów, wokół których będzie budowany RPW, należą do szkoły i jej dyrektora.

18 SORE w Powiecie Strzelińskim
SORE I - Bożena Kaczmarczyk Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim Szkoła Podstawowa w Wawrzyszowie Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie Publiczne Gimnazjum w Przewornie Gimnazjum SLAVIA w Strzelinie

19 SORE II – Iwona Zarzyczańska
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żelowicach Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielenicach Gimnazjum w Zespole Szkół w Kuropatniku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie

20 SORE III - Leokadia Pawliszak
Szkoła Podstawowa w Białym Kościele Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Prusach Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie Przedszkole Miejskie w Strzelinie Przedszkole Miejskie „Bajkowy Ogród” w Wiązowie

21 SORE IV - Jacek Dziedziński
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Borowie Technikum w Strzelinie ZSZ w Strzelinie Technikum w Ludowie Polskim.

22 Sieć współpracy i samokształcenia
Sieci czyli współpracujące zespoły nauczycieli umożliwiają: dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy od kolegów nauczycieli oraz zewnętrznych ekspertów, wspólne wykonywanie wyznaczonych zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

23 Udział szkoły/przedszkola w sieci współpracy:
Do współpracy w sieciach przystępują nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz przedszkoli biorących udział w projekcie wdrożeniowym. Dyrektor po konsultacji z radą pedagogiczną ustala, którzy nauczyciele będą brali udział w pracach poszczególnych sieci. Udział w sieciach jest dla nauczycieli i dyrektorów nieodpłatny.

24 Etapy organizacji sieci:
rozeznanie potrzeb nauczycieli i dyrektorów; powołanie sieci o określonej tematyce; wybór koordynatora sieci; zaproszenie do współpracy od 20 do 25 pracowników ze szkół realizujących projekt powiatowy; ustalenie planu pracy sieci.

25 Zadania koordynatora sieci
Zarządzanie pracą sieci planowanie działań sieci organizacja pracy sieci motywowanie członków sieci do pracy nadzór nad realizacją przyjętych celów sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci promocja działań sieci

26 Zadania koordynatora sieci
Planowanie i prowadzenie wydarzeń edukacyjnych przygotowanie spotkań prowadzenie wybranych spotkań wybór i zapraszanie innych prowadzących spotkania (metodyków i ekspertów z określonych dziedzin) moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej zamieszczanie materiałów samokształceniowych na platformie internetowej

27 Rola koordynatora obejmuje:
Wspieranie aktywności i dzielenia się wiedzą przez uczestników Proponowanie inicjatyw, tematów spotkań i sposobów pracy, które uznaje za wartościowe w kontekście zdiagnozowanych potrzeb Zapewnianie bezpiecznej atmosfery do pracy, troska o komfort uczestników, proponowanie działań, które nie są nadmiernie zagrażające lub wykraczające poza ich możliwości, interweniowanie w sytuacjach naruszenia praw innych; Motywowanie uczestników do pracy w sieci, pokazywanie korzyści związanych z aktywnym uczestnictwem, prowokowanie dyskusji i stwarzanie możliwości dla dostrzegania własnych postępów.

28 ROLA KOORDYNATORA OBEJMUJE:
Monitorowanie postępów pracy sieci, Otwartość na propozycje i sugestie ze strony uczestników Wspieranie otwartości w dzieleniu się własnymi problemami i wątpliwościami Organizowanie pracy sieci

29 Koordynator nie jest: Nieomylnym ekspertem, który zna odpowiedź na każde pytanie uczestników, Jasnowidzem najlepiej znającym cudze potrzeby i oczekiwania, narzucającym innym własne zrozumienie ich sytuacji, Opiekunem uczestników - jedyną w grupie osobą, która przyjmuje na siebie odpowiedzialność za emocje i negatywne doświadczenia uczestników, Misjonarzem, którego zadaniem jest „nawrócenie” uczestników sieci na określone podejście czy metodę pracy;

30 Przełożonym uczestników, który traktuje powierzony mu personel jak zasoby potrzebne do realizacji odgórnie ustalonego celu, Podwładnym uczestników zobowiązanym do wykonywania ich poleceń i uwzględniania wszystkich zgłoszonych uwag, Indywidualnym doradcą, którego praca polega na rozwiązywaniu problemów szkół lub uczestników, Indywidualnym asystentem każdego z uczestników, do którego obowiązków należy zapewnienie zgodności pracy sieci z innymi sprawami osobistymi i zawodowymi.

31 Koordynator sieci Jego zadania powinny obejmować:
przygotowanie harmonogramu pracy sieci; zaproszenie uczestników i włączenie ich do sieci informatycznej; organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci; pozyskanie ekspertów zewnętrznych; bieżące moderowanie sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz forum wymiany doświadczeń dla uczestników (praca na platformie); udostępnianie materiałów samokształceniowych (praca na platformie); przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy sieci

32 Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia w Powiecie Strzelińskim
I. Elżbieta Kasprzyszak koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów, pedagogów i logopedów „Praca z uczniem sprawiającym trudności w nauczaniu i wychowaniu”

33 II. Agnieszka Świrska koordynator sieci współpracy i samokształcenia realizującej temat „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”

34 „Praca z uczniem młodszym”
III. Alina Ziewiec-Chlebosz koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych „Praca z uczniem młodszym”

35 IV. Bożena Buła koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych „Jak poprawić efektywność nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych”


Pobierz ppt "BEZPOŚREDNIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE STRZELIŃSKIM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google