Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt

2 Okres realizacji od r. do r.

3 Wartość projektu: ,96 zł.

4 Przedszkole Nr 1 w Augustowie Przedszkole Nr 2 w Augustowie Przedszkole Nr 3 w Augustowie Przedszkole Nr 4 w Augustowie Przedszkole Nr 6 w Augustowie

5 Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym: szkoła podstawowa i gimnazjum Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze: szkoła podstawowa i gimnazjum Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie: szkoła podstawowa i gimnazjum Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie: szkoła podstawowa i gimnazjum Zespół Szkół im. Powstańców Styczniowych w Nowince: szkoła podstawowa i gimnazjum Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku: szkoła podstawowa i gimnazjum

6 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jabłońskich Szkoła Podstawowa w Kroszewie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku

7 Szkoła Podstawowa w Jaziewie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie Szkoła Podstawowa im. gen. pilota Witolda Urbanowicza w Olszance Gimnazjum nr 1 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Augustowie Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie Zespół Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie: szkoła podstawowa i gimnazjum Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce

8 I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie Zespół Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie: zasadnicza szkoła zawodowa i technikum

9 Proces doskonalenia jest nastawiony na zaspokojenie potrzeb szkoleniowych pojedynczego nauczyciela, często odbiega od potrzeb szkoły. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia nie wpływa na proces wprowadzania zmian w szkole.

10 Odpowiedzialność szkoły za własny rozwój: - odpowiedzialność za wysoką jakość kształcenia, - dobrowolność korzystania ze wspomagania, - obszar wsparcia oraz sposób jego realizacji ustalane przez dyrektora szkoły wspólnie z radą pedagogiczną.

11 Diagnoza potrzeb rozwojowych jako podstawa działań: - wspomaganie skoncentrowane na zdefiniowanych przez szkołę potrzebach rozwojowych, - wnioski z nadzoru pedagogicznego i wyniki egzaminów zewnętrznych jako punkt wyjścia w procesie diagnozowania potrzeb szkoły

12 Placówka wspomagania jako partner szkoły: - współpraca szkoły i instytucji wspomagających, - wzajemna inspiracja do działania, - motywowanie nauczycieli do samodzielnej i zespołowej refleksji nad własną pracą, - osoba organizująca wspomaganie (SORE) w roli moderatora i doradcy,

13 Różne instytucje jako wsparcie dla szkoły: - integracja działań instytucji wspierających szkołę, - spójność działań prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego oraz wspomagania pracy szkoły, Wspomaganie jako proces: - towarzyszenie szkole w procesie rozwoju,

14 Wspomaganie blisko szkoły: - towarzyszenie szkole w całym procesie rozwoju, - bezpośredni kontakt pracowników wspomagania ze szkołą, mobilność pracowników i praca na terenie szkoły, - formy doskonalenia realizowane w szkole,

15 Wspomaganie adresowane do szkoły jako organizacji: - postrzeganie szkoły jako organizacji angażującej różne grupy- uczniów, nauczycieli, dyrekcję, rodziców, środowisko lokalne, - uwzględnienie różnorodnych perspektyw i potrzeb w procesie planowania wsparcia rozwojowego, - wzajemne wspieranie się w trakcie realizacji procesu wspomagania,

16 Współpraca i samokształcenie: - formy doskonalenia wykorzystujące wiedzę i doświadczenie nauczycieli, - wymiana doświadczeń z nauczycielami i dyrektorami z innych szkół, - wspólne wypracowywanie rozwiązań i wdrażanie ich do szkolnej praktyki.

17 Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Priorytet III POKL, poddziałanie lata

18 Wspomaganie jest adresowane do szkoły. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.

19 Wspomaganie jest procesem, odchodzi od jednorazowych, pojedynczych form szkoleniowych. Każde działanie prowadzone na rzecz rozwoju szkoły jest elementem RPW wypracowanym przez dyrektora i radę pedagogiczną na bazie zdiagnozowanych potrzeb placówki. Dopełnieniem i rozszerzeniem RPW są sieci współpracy i samokształcenia.

20 Powiaty wdrażają nowy model doskonalenia nauczycieli w ramach projektów konkursowych priorytetu III POKL: Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.5: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Od września 2013r. w pilotażowych projektach weźmie udział ok placówek ze 120 powiatów z całej Polski.

21 Projekt Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim jest pilotażem przygotowującym placówki do wejścia w życie 1stycznia 2016r. nowego systemu doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

22 1. szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne, z uprawnieniami szkoły publicznej z terenu powiatu augustowskiego; 2. przedszkola publiczne i niepubliczne, a także zespoły wychowania przedszkolnego z terenu powiatu augustowskiego zatrudniające co najmniej 5 nauczycieli; 3. co najmniej 10 % szkół znajdujących się poniżej średniej powiatowej egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu po klasie szóstej za rok 2011 lub 2012 oraz co najmniej 10 % szkół powyżej tej średniej powiatowej.

23 Wspomaganie pracy szkoły. Pogłębiona diagnoza potrzeb szkoły przeprowadzona przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). Opracowanie Rocznych Planów Wspomagania ( RPW)

24 Wybór ofert szkoleniowych z katalogu 24 ofert wypracowanych w ramach projektu systemowego ORE. Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności na praktykę szkolną. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW i rekomendacja na następny rok szkolny. Wsparcie dla każdej szkoły/ przedszkola w postaci 2 ofert (1 oferta na rok szkolny).

25 Powstanie 4 sieci współpracy i samokształcenia: wymiana doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi w praktyce sposobami działania oraz wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami. Tematyka 2 sieci zostanie wybrana z katalogu 20 ofert wypracowanych w ramach projektu systemowego ORE.

26 Wrzesień - październik 2013r. (2014r.): diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły/ przedszkola przeprowadzona przy wsparciu SORE, opracowanie RPW. Listopad 2013r. (2014r.) - czerwiec 2014r. (2015r.): doskonalenie nauczycieli, zastosowanie nowych umiejętności w praktyce. Czerwiec 2014r. (2015r.): sprawozdanie z realizacji RPW.

27 Wrzesień - październik 2013r. (2014r.): diagnoza i ustalenie tematyki 4 sieci. Październik 2013r. (2014r.) - czerwiec 2014r. (2015r.): praca uczestników sieci. Czerwiec 2014r. (2015r.): sprawozdanie z realizacji pracy sieci.

28 Czerwiec 2015r. konferencja podsumowująca wdrażanie pilotażowego doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

29

30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google