Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy spotkanie informacyjne 21 grudnia 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy spotkanie informacyjne 21 grudnia 2004."— Zapis prezentacji:

1 Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy spotkanie informacyjne 21 grudnia 2004

2 Europejski Obszar Gospodarczy UE a EOG Kraje EFTA jako darczyńcy Członkostwo Polski w EOG Polska jednym z beneficjentów

3 Mechanizmy Finansowe EOG dwa mechanizmy: EOG i Norweski dwa memoranda of understanding (14.10.2004 i 28.10.2004) podobne zasady i procedury lata: 2004-2009 alokacja: 533,51 mln euro

4 Mechanizmy Finansowe EOG EOG: - Norwegia, Islandia i Liechtenstein -269,568 mln euro -6 priorytetów Norweski: -Norwegia -263,938 mln euro -10 priorytetów (6+4)

5 CEL zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG wspieranie pełnego udziału nowych członków UE w rynku wewnętrznym EOG wspieranie współpracy bilateralnej

6 PRIORYTETY 1.Ochrona środowiska / inwestycje twarde / 2.Promowanie zrównoważonego rozwoju 3.Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego 4.Rozwój zasobów ludzkich 5.Opieka zdrowotna i nad dzieckiem 6.Badania naukowe

7 7. Wdrażanie przepisów z Schengen 8. Ochrona środowiska /działania miękkie/ 9. Polityka regionalna i działania transgraniczne 10. Pomoc techniczna PRIORYTETY c.d.

8 BENEFICJENCI sektorowe instytucje publiczne i prywatne (osobowość prawna, silne powiązanie z sektorem lub przestrzenią, na której będzie wdrażany projekt) administracja rządowa i samorządowa wszystkich szczebli instytucje naukowe prywatne przedsiębiorstwa organizacje pozarządowe (osobowość prawna, działanie w interesie publicznym) organizacje partnerstwa publiczno-prywatnego

9 TYPY PROJEKTÓW Projekty indywidualne Programy (grupy projektów) Granty blokowe Kapitał początkowy (ang. seed money) wytyczne na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl

10 PROJEKTY INDYWIDUALNE samodzielna inwestycja; ekonomicznie niepodzielna seria działań projekt może przewidzieć podprojekty (wniosek) fakultatywny Komitet Monitorujący 250 000 euro - min. wnioskowanej pomocy 10% zaliczka –jeśli uzasadniona 4% całkowitych kosztów kwalifikowanych na pomoc techniczną – jeśli dodatkowe struktury

11 PROGRAMY (grupy projektów) wdrażanie całościowych i bardziej kosztownych strategii w programach/strategiach można wyróżnić równorzędne grupy projektów wspólne cele grup projektów (wspólne przestrzennie lub tematycznie) wdrażane przez wyznaczone instytucje pośredniczące dla programu (nabór i wybór składowych projektów) fakultatywny Komitet Monitorujący 10% zaliczka –jeśli uzasadniona 4% całkowitych kosztów kwalifikowanych na pomoc techniczną – jeśli dodatkowe struktury

12 GRANTY BLOKOWE środki na jasno zdefiniowany cel (tematyczny lub przestrzenny) rozdrobnienie i nieidentyfikowalność końcowych odbiorców instytucja pośrednicząca dla grantu blokowego (odpowiedzialność za wdrożenie, instytucja rozrachunkowa) dwa warianty współfinansowania (z wkładem lub bez wkładu instytucji pośredniczącej) brak 10% zaliczki i 4% pomocy technicznej

13 KAPITAŁ POCZĄTKOWY Dla projektów indywidualnych, programów i grantów blokowych (projekty istotne, innowacyjne, kompleksowe) Cel: pomoc w przygotowaniu projektów (rozwinięcie pomysłu, zawiązanie partnerstwa dla stworzenia projektu, przygotowanie wniosku) 5 000 - 20 000 euro zasada współfinansowania (dopuszczalne wyjątki) instytucja pośrednicząca dla kapitału początkowego (odpowiedzialność za wdrożenie, instytucja rozrachunkowa)

14 FINANSOWANIE – ZASADY OGÓLNE Funkcja uzupełniająca – nie zastępować działań wspieranych przez środki UE oraz inne środki finansowe Kapitał początkowy Tabela finansowa we wniosku aplikacyjnym Poziom współfinansowania Refundacja kosztów Zaliczka w max. wysokości 10% Przeszacowanie lub niedoszacowanie kosztu projektu

15 WSPÓŁFINANSOWANIE - pułapy całkowite kwalifikowalne koszty projektu 85% - 15% administracja rządowa i samorządowa (min. 15%) 60% - 40% pozostali beneficjenci (min. 40%) 90% - 10% dla montażu finansowego z obu mechanizmów i funduszy UE

16 WSPÓŁFINANSOWANIE - decyzja Decyzja Komitetu MF/Norweskiego MSZ Uwzględnia: -możliwość generowania dochodów netto (szacunek wysokości) -zasadę zanieczyszczający płaci -wpływ projektu, efektywność wydatków, stałość oraz długotrwałe korzyści dla państwa- beneficjenta

17 KWALIFIKOWALNOŚĆ Wydatki kwalifikowalne: VAT Podatki Składki Opłaty Warunek: nieodzyskiwalne przez beneficjenta

18 SYSTEM WDRAŻANIA - instytucje po stronie darczyńców: Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli Komitet Mechanizmów Finansowych Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych po stronie polskiej: Krajowy Punkt Kontaktowy - MGiP Instytucje Pośredniczące Instytucje Wspomagające Instytucja Płatnicza

19 INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE Ochrona środowiska (3)Ministerstwo Środowiska Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego Ministerstwo Kultury Rozwój zasobów ludzkichUrząd Komitetu Integracji Europejskiej Ochrona zdrowiaMinisterstwo Zdrowia Badania naukoweMinisterstwo Nauki i Informatyzacji Wdrażanie przepisów z Schengen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polityka regionalna i działania transgraniczne Ministerstwo Gospodarki i Pracy Pomoc technicznaMinisterstwo Gospodarki i Pracy

20 ZARYS PROJEKTU Cel – ocena szansy otrzymania dofinansowania dla 4 typów projektów Formularz aplikacyjny Procedura składania – uproszczona (bez opinii Komitetu Sterującego, ocena tylko przez BMF) Czasochłonność Brak gwarancji

21 NABÓR WNIOSKÓW Ɓ Publiczne ogłoszenie naboru Ɓ Formularz aplikacyjny (wytyczne) Ɓ Załączniki Ɓ Język – polski i angielski

22 PRZEPŁYW WNIOSKU Beneficjent Instytucja Pośrednicząca KS Krajowy Punkt Kontaktowy (4 x rok) Biuro Mechanizmów Finansowych KE Komitet MF i Norweski MSZ

23 KRYTERIA WYBORU ocena formalna - IP, KPK, BMF zgodność z celami Memorandów zgodność z zasadami i procedurami zgodność ze szczegółowymi wytycznymi ocena merytoryczna - KS, instytucja wyznaczona przez BMF ocena dodatkowa - KE zgodność z celami Wspólnoty ocena Komitetu/MSZ wpływ projektu, efektywność wydatków, stałość inwestycji, długotrwałość korzyści

24 PRZEPŁYW DECYZJI O FINANSOWANIU Komitet MF i Norweskie MSZ Biuro Mechanizmów Finansowych Krajowy Punkt Kontaktowy Instytucja Pośrednicząca Beneficjent

25 DECYZJA ODMOWNA uzasadnienie odmowy Komitetu/MSZ możliwość ponownego złożenia skorygowanej propozycji projektu

26 UMOWA FINANSOWA zawierana pomiędzy Komitetem/MSZ a państwem-beneficjentem dla każdego typu projektu oddzielnie określa: -terminy i warunki pomocy (harmonogram wydatkowania) -obowiązki partnerów

27 ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTÓW Będą wynikać z umowy finansowej, m.in.: - przygotowanie raportów z postępu prac - prowadzenie działań promocyjnych, w tym oznakowanie inwestycji/przedsięwzięcia - umożliwienie przeprowadzenie kontroli i audytu

28 DOKUMENTY wspólne: Memoranda of understanding Aneksy A,B,C (system wdrażania, opis priotytetów) darczyńców: Zasady i procedury Szczegółowe wytyczne polskie: Program Operacyjny Podręcznik wdrażania mechanizmów w Polsce

29 DOKUMENTY - dostępne Zasady i procedury wdrażania MF EOG Zasady i procedury wdrażania Norweskiego MF wytyczne ws. projektów indywidualnych wytyczne ws. programów (grup projektów) wytyczne ws. grantów blokowych wytyczne ws. kapitału początkowego szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków wytyczne ws. procedur wydatkowania (projekt) wytyczne ws. promocji (projekt) formularz aplikacyjny (projekt)

30 DOKUMENTY - przewidziane Grudzień: wytyczne ws. procedur wydatkowania przygotowanie projektu umowy finansowej opracowanie finalnej wersji formularza aplikacyjnego oraz wytycznych ws. wypełniania formularza aplikacyjnego Styczeń: wytyczne ws. monitoringu i raportowania wytyczne ws. projektów generujących dochody wytyczne ws. audytu

31 INFORMACJE www.funduszestrukturalne.gov.pl (zakładka EOG) www.eog.gov.pl www.amb-norwegia.pl www.secretariat.efta.int


Pobierz ppt "Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy spotkanie informacyjne 21 grudnia 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google