Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Norweski Mechanizm Finansowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Norweski Mechanizm Finansowy"— Zapis prezentacji:

1 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Program Operacyjny MS: „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

2 Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu
Ogólne informacje o FWD Kwalifikowalne działania i wydatki Procedura wnioskowania o środki z FWD FWD a inne środki NMF na współpracę dwustronną Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

3 Ogólne informacje o FWD
osobną pozycja budżetu Programu, odrębna od alokacji na projekty i koszty zarządzania Programem; co najmniej 1,5 % kwalifikowalnych kosztów programu; w PO MS na FWD przewidziano kwotę: EURO Paragrafy klasyfikacji budżetowej z cyframi 6 i 7; umowa w sprawie Programu zobowiązała MS do zapewnienia udziału strony norweskiej w przydzielaniu środków z FWD; procedura opracowana przez Komitet Współpracy została zatwierdzona w kwietniu 2013 r. przez BMF. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

4 Przeznaczenie środków FWD
Podział Funduszu na dwie części: Część „a”, tzw. seed money – środki na poszukiwanie partnerów dla projektów partnerskich z Norwegią, rozwój takich partnerstw oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu partnerskiego z Norwegią; Część „b”, środki na tworzenie sieci, wymianę wiedzy i technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami a podmiotami z Norwegii. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

5 Przeznaczenie środków FWD
Podział Funduszu w PO MS: Część „a”, tzw. seed money – ok. 30 % całej alokacji FWD, tj. ok euro (wg kursu na czerwiec 2013: PLN); Część „b”, środki na tworzenie sieci, wymianę wiedzy i technologii – ok. 70 % całej alokacji FWD, tj. ok euro (wg kursu na czerwiec 2013: PLN). Kwota grantu to maksymalnie euro/projekt. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

6 Kwalifikowalni beneficjenci
Część „a”, tzw. seed money – beneficjenci projektów predefiniowanych realizowanych w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów; Część „b” – wszyscy beneficjenci projektów predefiniowanych. UWAGA: partner norweski/współpracująca instytucja norweska nie może bezpośrednio wnioskować o środki, wniosek składa zawsze beneficjent projektu; beneficjent realizuje rozliczenia finansowe z podmiotem norweskim (refunduje mu wydatki). Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

7 Kwalifikowalne koszty – art. 7.7 Regulacji
Opłaty i koszty podróży związane z udziałem w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach; Koszty podróży w ramach wizyt studyjnych; Koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów; Koszty studium wykonalności oraz analizy finansowej i ekonomicznej; Koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań, warsztatów; Działania informacyjno-promocyjne; Zakup danych niezbędnych do przygotowania wniosku; Opłaty za doradztwo zewnętrzne. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

8 Procedura wnioskowania o środki
przygotowana wspólnie z partnerem Programu, tj. NCA, zaakceptowana przez Komitet Współpracy dla Programu; zatwierdzona przez BMF w kwietniu br. przez BMF; oceny merytorycznej wniosków o FWD dokonywać będzie Komitet Współpracy; Termin realizacji oceny: 1 miesiąc od przekazania wniosku do oceny merytorycznej; Dla środków FWD wydawana będzie osobna decyzja, odrębna od decyzji o dofinansowaniu projektu. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

9 Składanie wniosków o dofinansowanie
seed money – wnioski składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu (jako część wniosku projektowego); wnioski o refundację wydatków poniesionych na nawiązanie partnerstwa i przygotowanie wniosków o dofinansowanie; część „b” – wnioski mogą być składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu (jako część wniosku o dofinansowanie) lub w trakcie wdrażania projektu na osobnym formularzu; Formularz wniosku o dofinansowanie z FWD – arkusz wniosku o dofinansowanie projektu. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

10 Składanie wniosków o dofinansowanie
nowy generator wniosków o dofinansowanie – umożliwiający złożenie wniosku o FWD, w tym w języku angielskim (obowiązkowe, z uwagi na ocenę dokonywaną z udziałem Komitetu Współpracy) zostanie udostępniony z chwilą akceptacji formularza wniosku przez stronę norweską; dodatkowy wymóg potwierdzania przez beneficjenta zgodności poniesionych/planowanych wydatków z ustawodawstwem krajowym i europejskim, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych i pomocy publicznej; Do wypełniania formularza dot. FWD zapewniona zostanie osobna instrukcja. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

11 Ocena formalna Wstępna ocena, dokonywana przez Operatora Programu:
Podpis osoby upoważnionej, właściwy i kompletnie wypełniony formularz; kwota grantu (nie większa niż kwota maksymalna ustalona w umowie w sprawie Programu); okres kwalifikowalności (zgodny z Regulacjami, do 30 kwietnia 2016); wnioskodawca kwalifikowalny. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

12 Ocena merytoryczna 2 grupy kryteriów: kryteria obowiązkowe:
Wniosek obejmuje działania kwalifikowalne w ramach FWD; Wniosek obejmuje koszty kwalifikowalne w ramach FWD; Efektywność kosztowa działań. kryteria fakultatywne: Co najmniej jeden wspólny produkt; Udział przedstawicieli partnera we wdrażaniu działań merytorycznych; Trwałość (dalsze wykorzystywanie rezultatów/produktów); Rozpowszechnianie wiedzy nt NMF i kraju Darczyńców. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

13 Zatwierdzenie wniosku
Ocena kryteriów 0-1; Pozytywna ocena: spełnione co najmniej 5 kryteriów, w tym wszystkie 3 obowiązkowe; Komitet Współpracy przygotowuje rekomendację zatwierdzenia wniosku, stanowiącą podstawę decyzji o dofinansowaniu z FWD; W przypadku rekomendacji odrzucenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje uzasadnienie oraz wskazanie zakresu niezbędnych korekt. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

14 FWD na poziomie krajowym
Środki poza budżetem Programu MS; Paragrafy wyłącznie z ostatnią cyfrą 5; Środki na współpracę dwustronną stanowiące 0,5 % całkowitej alokacji dla Polski jako Beneficjenta NMF, przeznaczone na wzmocnienie stosunków dwustronnych w obszarach tematycznych NMF; Zarządzane przez KPK, przyznawane na podstawie wniosków o zapotrzebowanie i porozumień z KPK; Środki niedostępne bezpośrednio dla beneficjentów, wnioskuje i rozlicza Operator do KPK; mogą to być działania zaproponowane i realizowane przez różne komórki MS (nie tylko beneficjentów), wnioskowanie odbywa się za pośrednictwem Operatora. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

15 Działania FWD a projekt predefiniowany
Działania finansowane z FWD nie mogą stanowić działań objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego; FWD stanowi dodatkowe środki, umożliwia realizację dodatkowego miniprojektu, który może ale nie musi być związany z tematyką realizowanego projektu predefiniowanego; FWD umożliwia rozwinięcie pewnych działań projektowych, np. wytworzony w projekcie produkt może zostać pilotażowo wdrożony ze środków FWD (o ile projekt nie przewiduje wdrożenia) lub rozwinięty zakresowo ze środków FWD. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

16 Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.


Pobierz ppt "Norweski Mechanizm Finansowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google