Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program Operacyjny MS: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości

2 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu I.Ogólne informacje o FWD II.Kwalifikowalne działania i wydatki III.Procedura wnioskowania o środki z FWD IV. FWD a inne środki NMF na współpracę dwustronną

3 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Ogólne informacje o FWD osobną pozycja budżetu Programu, odrębna od alokacji na projekty i koszty zarządzania Programem; co najmniej 1,5 % kwalifikowalnych kosztów programu; w PO MS na FWD przewidziano kwotę: 256 789 EURO Paragrafy klasyfikacji budżetowej z cyframi 6 i 7; umowa w sprawie Programu zobowiązała MS do zapewnienia udziału strony norweskiej w przydzielaniu środków z FWD; procedura opracowana przez Komitet Współpracy została zatwierdzona w kwietniu 2013 r. przez BMF.

4 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Przeznaczenie środków FWD Podział Funduszu na dwie części: 1.Część a, tzw. seed money – środki na poszukiwanie partnerów dla projektów partnerskich z Norwegią, rozwój takich partnerstw oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu partnerskiego z Norwegią; 2.Część b, środki na tworzenie sieci, wymianę wiedzy i technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami a podmiotami z Norwegii.

5 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Przeznaczenie środków FWD Podział Funduszu w PO MS: 1.Część a, tzw. seed money – ok. 30 % całej alokacji FWD, tj. ok. 77 037 euro (wg kursu na czerwiec 2013: 328 694 PLN); 2.Część b, środki na tworzenie sieci, wymianę wiedzy i technologii – ok. 70 % całej alokacji FWD, tj. ok. 179 752 euro (wg kursu na czerwiec 2013: 766 948 PLN). Kwota grantu to maksymalnie 80 000 euro/projekt.

6 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Kwalifikowalni beneficjenci 1.Część a, tzw. seed money – beneficjenci projektów predefiniowanych realizowanych w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów; 2.Część b – wszyscy beneficjenci projektów predefiniowanych. UWAGA: partner norweski/współpracująca instytucja norweska nie może bezpośrednio wnioskować o środki, wniosek składa zawsze beneficjent projektu; beneficjent realizuje rozliczenia finansowe z podmiotem norweskim (refunduje mu wydatki).

7 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Kwalifikowalne koszty – art. 7.7 Regulacji a)Opłaty i koszty podróży związane z udziałem w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach; b)Koszty podróży w ramach wizyt studyjnych; c)Koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów; d)Koszty studium wykonalności oraz analizy finansowej i ekonomicznej; e)Koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań, warsztatów; f)Działania informacyjno-promocyjne; g)Zakup danych niezbędnych do przygotowania wniosku; h)Opłaty za doradztwo zewnętrzne.

8 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Procedura wnioskowania o środki przygotowana wspólnie z partnerem Programu, tj. NCA, zaakceptowana przez Komitet Współpracy dla Programu; zatwierdzona przez BMF w kwietniu br. przez BMF; oceny merytorycznej wniosków o FWD dokonywać będzie Komitet Współpracy; Termin realizacji oceny: 1 miesiąc od przekazania wniosku do oceny merytorycznej; Dla środków FWD wydawana będzie osobna decyzja, odrębna od decyzji o dofinansowaniu projektu.

9 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Składanie wniosków o dofinansowanie seed money – wnioski składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu (jako część wniosku projektowego); wnioski o refundację wydatków poniesionych na nawiązanie partnerstwa i przygotowanie wniosków o dofinansowanie; część b – wnioski mogą być składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu (jako część wniosku o dofinansowanie) lub w trakcie wdrażania projektu na osobnym formularzu; Formularz wniosku o dofinansowanie z FWD – arkusz wniosku o dofinansowanie projektu.

10 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Składanie wniosków o dofinansowanie nowy generator wniosków o dofinansowanie – umożliwiający złożenie wniosku o FWD, w tym w języku angielskim (obowiązkowe, z uwagi na ocenę dokonywaną z udziałem Komitetu Współpracy) zostanie udostępniony z chwilą akceptacji formularza wniosku przez stronę norweską; dodatkowy wymóg potwierdzania przez beneficjenta zgodności poniesionych/planowanych wydatków z ustawodawstwem krajowym i europejskim, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych i pomocy publicznej; Do wypełniania formularza dot. FWD zapewniona zostanie osobna instrukcja.

11 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Ocena formalna Wstępna ocena, dokonywana przez Operatora Programu: Podpis osoby upoważnionej, właściwy i kompletnie wypełniony formularz; kwota grantu (nie większa niż kwota maksymalna ustalona w umowie w sprawie Programu); okres kwalifikowalności (zgodny z Regulacjami, do 30 kwietnia 2016); wnioskodawca kwalifikowalny.

12 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Ocena merytoryczna 2 grupy kryteriów: 1)kryteria obowiązkowe: Wniosek obejmuje działania kwalifikowalne w ramach FWD; Wniosek obejmuje koszty kwalifikowalne w ramach FWD; Efektywność kosztowa działań. 2)kryteria fakultatywne: Co najmniej jeden wspólny produkt; Udział przedstawicieli partnera we wdrażaniu działań merytorycznych; Trwałość (dalsze wykorzystywanie rezultatów/produktów); Rozpowszechnianie wiedzy nt NMF i kraju Darczyńców.

13 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Zatwierdzenie wniosku Ocena kryteriów 0-1; Pozytywna ocena: spełnione co najmniej 5 kryteriów, w tym wszystkie 3 obowiązkowe; Komitet Współpracy przygotowuje rekomendację zatwierdzenia wniosku, stanowiącą podstawę decyzji o dofinansowaniu z FWD; W przypadku rekomendacji odrzucenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje uzasadnienie oraz wskazanie zakresu niezbędnych korekt.

14 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. FWD na poziomie krajowym Środki poza budżetem Programu MS; Paragrafy wyłącznie z ostatnią cyfrą 5; Środki na współpracę dwustronną stanowiące 0,5 % całkowitej alokacji dla Polski jako Beneficjenta NMF, przeznaczone na wzmocnienie stosunków dwustronnych w obszarach tematycznych NMF; Zarządzane przez KPK, przyznawane na podstawie wniosków o zapotrzebowanie i porozumień z KPK; Środki niedostępne bezpośrednio dla beneficjentów, wnioskuje i rozlicza Operator do KPK; mogą to być działania zaproponowane i realizowane przez różne komórki MS (nie tylko beneficjentów), wnioskowanie odbywa się za pośrednictwem Operatora.

15 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Działania FWD a projekt predefiniowany Działania finansowane z FWD nie mogą stanowić działań objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego; FWD stanowi dodatkowe środki, umożliwia realizację dodatkowego miniprojektu, który może ale nie musi być związany z tematyką realizowanego projektu predefiniowanego; FWD umożliwia rozwinięcie pewnych działań projektowych, np. wytworzony w projekcie produkt może zostać pilotażowo wdrożony ze środków FWD (o ile projekt nie przewiduje wdrożenia) lub rozwinięty zakresowo ze środków FWD.

16 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. nmf@ms.gov.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google