Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie analizy SWOT regionu w dziedzinie innowacji Roman Chmielewski, ekspert regionalny RIS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie analizy SWOT regionu w dziedzinie innowacji Roman Chmielewski, ekspert regionalny RIS."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawienie analizy SWOT regionu w dziedzinie innowacji Roman Chmielewski, ekspert regionalny RIS

2 Wielkopolska – podstawowe wskaźniki rozwoju/ 1 /

3 Wielkopolska – podstawowe wskaźniki rozwoju / 2 Przedstawione w tabeli dane świadczą o ogromnej luce rozwojowej, pod każdym względem, między krajami Unii a Wielkopolską. Osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego stawia obecnie region na 25 miejscu od końca wśród 250 regionów rozszerzonej Unii[1].[1]

4 Innowacje – instrument dynamizacji rozwoju Należy zatem zdać sobie sprawę, że, aby być równorzędnym partnerem wśród regionów europejskich, Wielkopolska musi w coraz większym tempie gonić uciekającą nam Europę. Dlatego celem strategicznym, jaki trzeba sobie postawić, jest zdynamizowanie rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski przy jednoczesnym nie pogłębianiu się istniejących różnic wewnątrz-regionalnych i pogarszaniu uwarunkowań środowiskowych. Dynamiczny i trwały rozwój regionu winien się opierać o maksymalne i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów własnych, zwłaszcza kapitału ludzkiego, a maksymalizacja i efektywność wykorzystania własnych zasobów to dwa przejawy obecnie rozumianej konkurencyjności regionu. Jest to cel bardzo ważny, gdyż jego realizacja w przypadku Wielkopolski koncentrującej prawie 1/10 potencjału gospodarczego kraju (3 miejsce pod tym względem w Polsce) przyczyni się znacznie do dynamizacji rozwoju całego kraju.

5 Sektor B+R – podstawowe wskaźniki L,p Wyszczególnienie Wielko- polska PolskaUE – 15 1Poziom nakładów na B+R w % PKB0,6 %0,65 %1,95 % 2Poziom nakładów na B+R na 1 MK97 zł120zł418 $ 3Poziom nakładów na B+R na 1 pracującego 62 zł63zł171 eur 4Udział środków przedsiębiorstw16,2 %22,7 %65,6 % 5Nakłady wg rodzajów badań -udział badań podstawowych -udział badań stosowanych -udział prac rozwojowych 50,2 % 23 % 26,8 % 37,9 % 25,7 % 36,4 % 6Pracownicy nauk,-badawczy na 1000 osób aktywnych zawodowo 2,73,35,68 7Stopień zużycia środków trwałych61,8 %56,7 %

6 Bariery dla działalności innowacyjnej w regionie wg ankietowanych 1-Brak kapitału 2 - Wysokie koszty innowacji 3 –długi czas zwrotu nakładów inwestycyjnych 4 – Wysokie ryzyko przedsięwzięcia 5 – Brak zainteresowania klientów 6-– Nieodpowiednie regulacje prawne 7-Brak informacji o nowych technologiach 8 – Utrudniony dostęp do technologii 9 –Innowacje są łatwe do naśladowania 10Brak możliwości kooperacji 11Brak informacji o potencjale badawczym jednostek naukowych 12Brak wsparcia wyspecjalizowanego personelu z zewnątrz 13Brak specjalistów lub właściwych ekspertyz i wiedzy w przedsiębiorstwie 14Brak potrzeby wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie 15Problemy w komunikacji i współpracy między działami wewnątrz firmy

7 Główne źródła wiedzy o działaniach innowacyjnych dla przeciętnego przedsiębiorstwa regionalnego 1 – Klienci (nabywcy) 2 – wewnętrzne źródła informacji (pracownicy firmy) 3 – inne przedsiębiorstwa z tej samej branży (konkurenci) 4 – targi, wystawy 5 – konferencje profesjonalne, spotkania 6 – czasopisma naukowe i inne wydawnictwa specjalistyczne 7 – komputerowe sieci informacyjne 8 – dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów lub oprogramowania 9 – sektor B+R 10- stowarzyszenia (branżowe, naukowe,zawodowe itp.) 11 – firmy konsultingowe 12 – Media lokalne i regionalne (TV, prasa, radio) 13 – kontakty personalne 14 – biznesowe centra innowacji lub inne centra doradztwa biznesowego 15 – ujawnienia patentowe

8 Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wsparcia dla tworzenia i rozwoju innowacji 1 - Promocja eksportu produktów nowych lub zmodernizowanych 2 – Technologiczne wsparcie dla rozwoju nowych produktów 3 - Technologiczne wsparcie dla rozwoju nowych procesów 4 – ustawiczne szkolenie zawodowe personelu 5 – Doradztwo marketingowe we wprowadzaniu nowych lub zmodernizowanych produktów 6 – doradztwo inżynieryjne w celu wprowadzenia nowego wyposażenia w firmie 7 – Wsparcie wprowadzania nowych technik zarządzania ( benchmarking, systemy zarządzania informacją, planowanie zarządzania zasobami firmy) 8 – wsparcie dot. zarządzania innowacją (projekt, wzór, konstrukcja, itp) 9 – pomoc w zidentyfikowaniu partnerów technologicznych 10 – wsparcie wprowadzania nowych technologii informatycznych (CAD/CAM itp.) 11 – doradztwo w rekrutacji wykwalifikowanego personelu

9 Bariery we współpracy nauki z gospodarką 1 – niewystarczające zasoby kapitałowe/finansowe w gospodarce 2 - niewystarczające zasoby kapitałowe/finansowe w sektorze nauki 3 – brak wsparcia administracyjnego 4 – brak ducha przedsiębiorczości w sektorze nauki 5 – brak wzajemnej informacji nt. działalności B+R i gospodarki 6 – objawy przed ujawnieniem know-how konkurencji 7 – niepewność co do rezultatów wspólnych działań sektora B+R z gospodarką 8 – różnice w celach działań między B+R a gospodarką 9 – wzajemne niedostosowanie partnerów (niezgodność podaży prac B+R i popytu ze strony firm 10 – Brak motywacji.bodźców 11 – brak zainteresowania badaniami naukowymi ze strony gospodarki 12 – rozbieżność perspektyw czasowych 13 – brak możliwości technicznych /zasobów 14 – różnice w kulturze organizacyjnej/inny język 15 – deficyt wykwalifikowanego personelu zatrudnionego w gospodarce 16 - deficyt wykwalifikowanego personelu zatrudnionego w sektorze nauki

10 Znaczenie współpracy z wybranymi instytucjami wsparcia 1 - Administracja 2 – Izby i stowarzyszenia gospodarcze 3 – sektor B+R 4 – Parki technologiczne/inkubatory/centra transferu technologii

11 Bariery współpracy z instytucjami wsparcia 1 - Brak zasobów finansowych 2 – brak korzyści ze\współpracy z tego typu instytucjami 3 – skomplikowane i trudne procedury współpracy 4 – wysokie koszty usług konsultingowych/innych usług 5 – innowacyjne potrzeby nie korespondują z możliwościami instytucji wspierających 6 – ograniczona liczba instytucji wspierających w regionie 7 – nieufność potencjalnych partnerów wobec współpracy 8 – trudności w zarządzaniu otrzymanym wsparciem finansowym

12 Znaczenie instrumentów finansowych ukierunkowanych na wspieranie innowacji 1 - Wsparcie uczestnictwa w projektach finansowanych przez UE 2 – preferencyjne pożyczki i kredyty, linie kredytowe 3 – dotacje dla działań marketingowych lub eksportu produktów innowacyjnych 4- dotacje związane ze współpracą zagraniczną (np. joint--ventures) 5 – dotacja na finansowanie szkoleń załogi 6 – publiczne gwarancje pożyczek bankowych 7 – venture capital ( dla ekspansji i rozwoju istniejących firm w celu uruchomienia nowych linii produkcyjnych, itp..) 8- venture capital/seed capital 9- subsydiowanie usług doradczych 10 – inkubatory przedsiębiorczości/centra technologii ( obniżone koszty wynajmu, itp..)

13 SWOT – Silne strony /1 –  stosowanie systemów jakości –  wprowadzanie przez część przedsiębiorstw nowoczesnych technik zarządzania –  dobry kapitał intelektualny, szczególnie w większych przedsiębiorstwach –  identyfikacja pracowników z interesami firmy –  umiejętność dostosowania się do wpływu czynników otoczenia, takich jak np. zmiana preferencji klientów, zmiana cen –  umiejętność przetrwania w trudnych warunkach gospodarowania –  stosunkowo nowoczesny park maszynowy –  dobra marka wielu firm –  duże umiejętności naśladowania dobrych wzorów –  dobra kultura organizacyjna –  duże zaawansowanie w przygotowaniu do funkcjonowania w UE w zakresie dostosowania do norm, zwłaszcza w firmach większych –  wysoki poziom eksportu przedsiębiorstw na tle kraju

14 SWOT –Silne strony /2 –  duży potencjał intelektualny  istnienie bardzo silnego ośrodka badawczo-naukowego w Poznaniu  dobre doświadczenia niektórych jednostek B+R w dostosowywaniu się do nowej sytuacji rynkowej  dobre przykłady projektów badawczych tworzonych przy współpracy z przedsiębiorstwami  dobre przykłady wdrożeń technologii opracowanych w wielkopolskim sektorze B+R  duży odsetek ośrodków akredytowany w KSU MSP  umiejętność wykorzystania grantów na usługi dla sektora MSP  rosnący potencjał  rozwój sieci współpracy  rosnące kwalifikacje kadr

15 SWOT – Silne strony / 3  silne ośrodki subregionalne z podstawową infrastrukturą: instytucje wsparcia, szkoły wyższe  potencjał lokalny, który może zostać spożytkowany dla innowacyjnego rozwoju regionu  wzrost liczby lokalnych i subregionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju  dobre przykłady firm, które są innowacyjne i odniosły sukces  istnienie lokalnych liderów wspierających procesy innowacyjne  powstawanie lokalnych sektorowych klasterów  duża podaż siły roboczej

16 SWOT – Słabe strony/1  brak umiejętności myślenia strategicznego i planowania rozwoju firmy  mała świadomość o potrzebach, możliwościach i korzyściach wynikających z wprowadzania innowacji  nieumiejętność oraz niechęć do kooperacji z partnerami zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej  brak wystarczającej umiejętności analizy rynku  brak kapitału na inwestycje w innowacje  brak umiejętności współpracy oraz korzystania z usług instytucji otoczenia i organizacji badawczych  nieumiejętność budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowe technologie - zależność technologiczna  zbyt duże zaufanie we własne umiejętności zarządcze  ograniczona znajomość najbardziej zaawansowanych technik zarządzania

17 SWOT - Słabe strony/2  brak umiejętności myślenia strategicznego i planowania rozwoju firmy  mała świadomość o potrzebach, możliwościach i korzyściach wynikających z wprowadzania innowacji  nieumiejętność oraz niechęć do kooperacji z partnerami zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej  brak wystarczającej umiejętności analizy rynku  brak kapitału na inwestycje w innowacje  brak umiejętności współpracy oraz korzystania z usług instytucji otoczenia i organizacji badawczych  nieumiejętność budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowe technologie - zależność technologiczna  zbyt duże zaufanie we własne umiejętności zarządcze  ograniczona znajomość najbardziej zaawansowanych technik zarządzania  nieumiejętność korzystania ze szkoleń oferowanych przez instytucje wsparcia  słabe zasoby kapitału intelektualnego w małych firmach  zbyt małe doświadczenie w funkcjonowaniu na rynku UE skutkujące brakiem kooperacji z zagranicznymi partnerami

18 SWOT – Słabe strony /3 niski udział produktów zaawansowanych technologii w eksporcie  słaba współpraca z gospodarką  niski poziom komercjalizacji wyników badań  brak struktur i procedur współpracy z gospodarką  niedostosowanie oferty badawczej do potrzeb przedsiębiorstw  brak wymiany kadr z gospodarką  rozdrobnienie (małe zespoły i małe budżety)  ograniczone umiejętności pozyskiwania środków na prowadzenie badań ze źródeł pozabudżetowych  koncentrowanie się na badaniach podstawowych w oderwaniu od aktualnych potrzeb gospodarki  słabe zdolności menedżerskie wśród kadry zarządzającej w jednostkach B+R  niewystarczające dostosowanie programów edukacyjnych do potrzeb gospodarki regionu

19 SWOT – Słabe strony / 4  brak koordynacji działań poszczególnych instytucji  niedostosowana do potrzeb oferta dla przedsiębiorstw  niedostateczna liczba instytucji oraz programów na rzecz transferu technologii, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych  brak instrumentów finansowania innowacji dostosowanych do różnych potrzeb  niewielki zakres oddziaływania  różnice oraz braki w infrastrukturze technicznej  niewielka świadomość innowacyjna samorządów lokalnych  brak owocnej współpracy pomiędzy głównymi aktorami systemu innowacji na poziomie subregionalnym 

20 SWOT – Słabe strony/5  niski poziom kwalifikacji lokalnych kadr kierowniczych  brak umiejętności współpracy przedsiębiorstw na rynku lokalnym  ograniczone zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnych we wspieranie innowacyjnej gospodarki lokalnej  nieumiejętność wykorzystania dostępnych środków służących podnoszeniu poziomu innowacyjności  peryferyjne położenie względem dużych aglomeracji miejskich oraz głównych szlaków komunikacyjnych  braki w jakości usług rynkowych (w tym bankowych) 20

21 SWOT – Szanse /1  spodziewany wzrost gospodarczy i rozszerzenie możliwości rynkowych  ukształtowany profil specjalizacji gospodarczej i badawczej regionu komplementarny względem krajów UE  możliwość wykorzystania funduszy strukturalnych dla:  wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw  finansowania wspólnych projektów nauki i gospodarki  kształcenia kadr na potrzeby nauki i gospodarki  rozwoju instytucji wsparcia  wzmocnienia spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionu  rozwój eksportu spowodowany zniesieniem barier celnych z UE  rozwój otoczenia okołobiznesowego i polityki wsparcia MSP, w wyniku realizacji polityki UE

22 SWOT – Szanse /2  tradycyjna gospodarność i jedności regionu (jesteśmy dumni, że jesteśmy Wielkopolanami)  możliwość nawiązywania współpracy i wymiany kadr z instytucjami B+R z zagranicy  możliwość uczestnictwa firm i sektora B+R w europejskich programach badawczych (np. 6. Program Ramowy)  możliwość korzystania z projektów celowych MNiI i innych inicjatyw podejmowanych na poziomie ogólnokrajowym  preferencje dla innowacji w nowelizacji o finansowym wsparciu inwestycji  prace nad instrumentami prawno-finansowymi i promocyjnymi wspierającymi innowacje(w ramach nowej ustawy)

23 SWOT – Szanse /3  uznanie dużej roli instytucji wsparcia w polskiej i europejskiej polityce innowacyjnej  realizacja polityki regionalnej zgodnej ze standardami polityki UE  możliwości tkwiące w polityce rozwoju obszarów wiejskich UE  wzrastająca świadomość władz regionalnych, o znaczeniu lokalnego potencjału w rozwoju całego regionu  wzrastające znaczenie współpracy między ośrodkami lokalnymi

24 SWOT – Zagrożenia /1  realizacja Strategii Lizbońskiej-zwiększenie dystansu względem krajów UE w zakresie innowacyjności, potencjału sektora B+R  zbyt duża fluktuacja inwestycji (szybki napływ i odpływ międzynarodowego kapitału)  niepewność polityki państwa  brak wewnętrznych źródeł rozwoju technicznego, import technologii z zagranicy  brak instrumentów finansowania inwestycji innowacyjnych  brak podaży odpowiednich kadr dla przedsiębiorstw  postępująca globalizacja w gospodarce przejawiająca się monopolizacją i koncentracją rynków  rezultaty prac nad restrukturyzacją i konsolidacją jednostek badawczo- rozwojowych

25 SWOT – Zagrożenia / 2  drenaż kadr badawczych wskutek swobodnego przepływu kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej  kryzys finansów publicznych niosący za sobą ograniczanie środków na działalność badawczo-rozwojową  nieefektywny system finansowania nauki w kraju  niechęć w przedsiębiorstwach do ponoszenia nakładów na badania niska świadomość wśród MSP, co do możliwości korzystania z usług instytucji wsparcia  brak środków w sektorze MSP na korzystanie z usług instytucji wsparcia

26 SWOT – Zagrożenia / 3  niewystarczające uwzględnianie znaczenia obszarów słabo rozwiniętych w realizacji polityki rozwoju regionalnego  brak środków na rozwój poszczególnych obszarów słabo rozwiniętych  nikłe zainteresowanie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, regionalnych szkół wyższych oraz sektora B+R wsparciem obszarów słabo rozwiniętych  odpływ wykwalifikowanych kadr do dużych miast  zwiększanie się różnic rozwojowych między subregionami


Pobierz ppt "Przedstawienie analizy SWOT regionu w dziedzinie innowacji Roman Chmielewski, ekspert regionalny RIS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google