Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw
Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Tarnów, 27 marca 2003

2 Od konkurencji... do konkurencji klastrów
Kapitalizm sojuszników (alliance capitalism) Kapitalizm konkurentów

3 Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. M. Porter, 1990

4 Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. M. Porter, 1998

5 Struktura klastra

6 Koncepcja klastra Koncentruje się na wszystkich elementach klastra, a nie na indywidualnym przedsiębiorstwie, Koncentruje się na partnerstwie pomiędzy poszczególnymi „aktorami” życia gospodarczego (klienci, dostawcy, konkurenci, instytucje wspierające), Nastawienie na osiąganie długookresowych celów i budowaniu wewnętrznych zdolności/ przewag, Koncentruje się na lokalnym otoczeniu przedsiębiorczości, a nie na subsydiowaniu firm czy przedsięwzięć,

7 Po co te klastry? Lokalny łańcuch podażowy
Szybszy dostęp, niższe koszty transportu Wyspecjalizowana siła robocza Wyższa produktywność Specjalistyczne usługi Szybszy i łatwiejszy dostęp Możliwość wspólnych przedsięwzięć, pracy w sieciach Duża liczba firm Możliwość wyboru dostawcy Niższy koszt, wyższa jakość Po co te klastry? Wspólna wizja, planowanie Stowarzyszenia Uczenie się Transfer technologii i innowacje

8 Włoski klaster obuwniczy
Źródło: Porter, M., Konkurencyjna przewaga narodów, 1990.

9 Kalifornijski klaster win
Źródło: Porter, M., Konkurencyjna przewaga narodów, 1990.

10 Klaster technologii informatycznych w Cambridge
Źródło: Cooke, P. Clusters as Key Determinants of Economic Growth: The Example of Biotechnology in: Mariussen, Aa. (2001),

11 Instrumenty polityki opartej o klastry w krajach OECD
Wspieranie sieci przedsiębiorstw, Promocja zachowań kooperatywnych, Wspieranie dostępu do specyficznej dla klastra infrastruktury, Rozwój zasobów ludzkich, kształcenie pracowników, Wspieranie rozwoju usług okołobiznesowych, Przyciąganie inwestycji zagranicznych, Poprawa dostępu do źródeł finansowania, Wspieranie eksportu.

12 Warunki skutecznej polityki opartej o klastry:
- wspierać klastry mające rzeczywiste przewagi i/lub szanse na osiągniecie przewag w przyszłości, - należy unikać nadmiernego uzależnienia od jednej specjalizacji, - klastry nie mogą być „zamknięte” muszą mieć powiązania z innymi regionami/ krajami, - niezbędne jest zaangażowanie jak najszerszej rzeszy interesariuszy

13 Słabości klastrów w Polsce
Dominująca kultura konkurencji, Brak formalnych struktur organizacyjnych, Niechęć do uczestnictwa w stowarzyszeniach/ zrzeszeniach, Słabe związki z sektorem B+R, Bardzo ograniczona rola (współpraca) władz publicznych,

14 Więcej informacji na stronie:
Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google