Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ś ród polickich nazw w ł asnych. Akropolis Sumik Klub piłkarski Chemik Police PCK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ś ród polickich nazw w ł asnych. Akropolis Sumik Klub piłkarski Chemik Police PCK."— Zapis prezentacji:

1 W ś ród polickich nazw w ł asnych

2 Akropolis Sumik Klub piłkarski Chemik Police PCK

3 1.Wyja ś nimy : sk ą d pochodzi nazwa naszego miasta, jak nadawano nazwy ulicom dawniej i dzi ś. 2. Przybli ż ymy nazwy ulic zwi ą zane z/ ze : s ł awnymi lud ź mi, po ł o ż eniem i otoczeniem, nazwami ro ś lin, histori ą. 3.Poka ż emy, jak zmienia ł a si ę nazwa Klubu Pi ł karskiego Chemik Police. 4. Zaprezentujemy wyniki ankiet przeprowadzonych w naszej szkole i na ulicach naszego miasta w sprawie nazw obiektów gastronomicznych i najbardziej popularnych ulic. 5.Przedstawimy wywiady z w ł a ś cicielami takich obiektów, jak: Akropolis T ę czolandia Sumik Huong sen

4 Dlaczego Police?

5 Politz - "pole" lub "opole".

6 polic – bagna lub mokrad ł a

7 Jak nadaje si ę nazwy ulicom?

8 Po II wojnie ś wiatowej Police sta ł y si ę znów miastem polskim. Podczas odbudowy miasta zacz ę to zmienia ć niemieckie nazwy placów i ulic na polskie np.: Adlolf Hitler Platz (plac Adolfa Hitlera) - plac Nieznanego Ż o ł nierza Weldstrasse (ul. Le ś na) - ul. Palmow ą Mulenstrasse (ulica M ł ynowa) - ul. Wojska Polskiego

9 Polska z pa ń stwa socjalistycznego – PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) sta ł a si ę pa ń stwem demokratycznym. Zmieniono wtedy wiele nazw ulic np.: ul. Rewolucji Pa ź dziernikowej ul. Bankowa, ul. 40-lecia PRL ul. Okulickiego ul. Gagarina ul. Odrza ń ska

10 Propozycje nazw podaj ą mieszka ń cy, np. rada osiedla. Trafiaj ą one do rady miasta, która na swoim posiedzeniu podejmuje decyzj ę w sprawie nadania nazwy.

11 Nazwy zwi ą zane z po ł o ż eniem i otoczeniem: ul. Nadbrze ż na - biegnie niedaleko brzegu Ł arpii, ul. Kresowa –leży na skraju miasta (kresach), ul. Polna – kiedyś wzdłuż ulicy znajdowały się pola, ul. Tanowska –prowadzi do Tanowa,

12 ul. Bankowa – z oddzia ł ami wielu banków np. : PKO BP PKO SA BPH BANK SA GETIN BANK

13 ul. Grzybowa – po wojnie znajdowa ł si ę w pobli ż u lasek, w którym ludzie zbierali grzyby, ul. Piaskowa – w latach 50-tych droga wysypana piachem, inne pokryte by ł y w tym czasie szutrem(odpadem hutniczym),

14 Nazwy ulic pochodz ą ce od nazwisk s ł awnych Polaków:

15 ul. Pi ł sudskiego ul. Korczaka ul. Kochanowskiego ul. Chodkiewicza ul. Batorego ul. Zamenhofa ul. Okulickiego ul. Wróblewskiego

16 W Policach znajduje si ę wiele nazw zwi ą zanych z ro ś linami.

17 Nazwy ulic pochodz ą ce od nazw ro ś lin

18 ul. Klonowa

19 ul. D ę bowa

20 ul. Modrzewiowa

21 ul. Cisowa

22 ul. Morelowa

23 Nazwy zwi ą zane z histori ą :

24 Czy wiecie, na jakiej ulicy znajduje si ę to targowisko?

25 ul. Rycerska ul. PCK – Polskiego Czerwonego Krzy ż a ul. Armii Krajowej ul. Wojska Polskiego ul. Ś w. Kazimierza ul. Bohaterów Westerplatte ul. 1 Maja – Ś wi ę to Pracy ul. 26 kwietnia ul. Barnima ul. Siedlecka ul. Mieszka I ul. Grunwaldzka

26 Jakich ulic w Policach jest najwi ę cej? W Policach jest 95 ulic.

27 A teraz co ś nieco ś o Chemiku Police …

28 Nazwalata Klub sportowy chemik Police1968-1991 Polegar Police1992-1993 Miejski klub sportowy chemik Police1993-1999 Pomerania Police1999-2001 Klub piłkarski Police2001-2008 Klub piłkarski Chemik PoliceOd czerwca 2008

29 Wyniki ankiety na temat lokali gastronomicznych

30 * Ankieta przeprowadzona na 22 pytanych

31 Czy policzanie zwracaj ą uwag ę na nazwy sklepów i lokali gastronomicznych?

32 Tak – 1 5 g ł osów Nie – 7 g ł osów *W ankiecie uczestniczy ł y 22 osoby

33

34 Wywiady z w ł a ś cicielami niektórych polickich punktów handlowych i us ł ugowych

35 W ł a ś cicielka pochodzi z Mazur. Sklep funkcjonuje od oko ł o 20 lat.

36 W ł a ś ciciel jest mi ł o ś nikiem zwierz ą t domowych. Ten sklep powsta ł w 2010 roku.

37 Ma ł e dzieci to urwisy, dlatego taka nazwa wydaje si ę idealna dla tego miejsca. Klub Malucha powsta ł w 2010 roku.

38 Nazwa pochodzi od ulubionego kamienia w ł a ś ciciela. Sklep powsta ł w 2000 roku.

39 S ł owo vestir po hiszpa ń sku znaczy ubierać, co jest zgodne z asortymentem. Jak widać, nawet socond-handy, czyli tzw. ciuchbudy/lumpeksy, maj ą wyszukane nazwy.

40 Ulubion ą bajk ą w ł a ś cicieli sklepu by ł y Muminki. Sklep funkcjonuje od oko ł o 9 lat.

41 Dlaczego cukiernia nosi tak ą nazw ę ? Od imion w ł a ś cicieli: Izydor i Barbara. Ciekawostka: cukiernia Izybar mia ł a okazj ę wykona ć tort urodzinowy dla 600 osób z okazji pierwszych urodzin Galerii Handlowej Kaskada.

42 Nazwa huong sen oznacza kwiat lotosu W barze serwuje si ę dania kuchni azjatyckiej, wietnamskiej i chi ń skiej.

43

44 Nazwa kojarzy si ę z czym ś kolorowym i weso ł ym. Zach ę ca dzieci do powrotu do tego miejsca. Nazwa podoba si ę zarówno w ł a ś cicielom, jak i ich klientom. Bawialnia istnieje 4 lata. Codziennie bawialni ę odwiedza oko ł o 10 dzieci.

45

46 Nazwa sklepu w ę dkarskiego "Sumik" pochodzi od ulubionej ryby w ł a ś ciciela. To tutaj organizuje si ę tak ż e morskie wyprawy w ę dkarskie do Ko ł obrzegu i na Bornholm.

47

48 W ł a ś cicielka jest Greczynk ą wywodz ą c ą si ę z Aten i ta nazwa kojarzy jej si ę z Grecj ą. Serwuje si ę tu ró ż ne dania, a g ł ównie najbardziej znan ą potraw ę greck ą –gyros.

49 Znajduj ą si ę w niej sklepy takie, jak: T-mobile Orange Play Komputronik Empik Ksi ę garnia Nordea Bank Pekao S.A Pizzeria Quatro Stokrotka Kantor Dukat Cyfra + Apteka W Kindze Piekarnia Mega Ś wiat dziecka Kiosk

50 Centrum miasta Sklep Dom towarowy G ł ównym przystanek autobusowy

51 Opracowuj ą c temat Nazwy w ł asne w Policach, zetkn ę li ś my si ę z histori ą, kultur ą, obyczajami mieszka ń ców naszego miasta i kraju oraz z j ę zykiem niemieckim. By ł o to bardzo ciekawe spotkanie.

52 ,,Nowy leksykon PWN – Warszawa 1998,,, Z dziejów Polic -Jan Matura, Henryk Morawski, Anna Soprych…, Wikipedia, Google Grafika, Strona internetowa Gminy Police www.police.pl,www.police.pl Wiedza hitoryczna pana Wies ł awa Gaw ł a, Wywiady udzielane przez w ł a ś cicieli sklepów i lokali gastronomicznych,


Pobierz ppt "W ś ród polickich nazw w ł asnych. Akropolis Sumik Klub piłkarski Chemik Police PCK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google