Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ś ród polickich nazw w ł asnych. Akropolis Sumik Klub piłkarski Chemik Police PCK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ś ród polickich nazw w ł asnych. Akropolis Sumik Klub piłkarski Chemik Police PCK."— Zapis prezentacji:

1 W ś ród polickich nazw w ł asnych

2 Akropolis Sumik Klub piłkarski Chemik Police PCK

3 1.Wyja ś nimy : sk ą d pochodzi nazwa naszego miasta, jak nadawano nazwy ulicom dawniej i dzi ś. 2. Przybli ż ymy nazwy ulic zwi ą zane z/ ze : s ł awnymi lud ź mi, po ł o ż eniem i otoczeniem, nazwami ro ś lin, histori ą. 3.Poka ż emy, jak zmienia ł a si ę nazwa Klubu Pi ł karskiego Chemik Police. 4. Zaprezentujemy wyniki ankiet przeprowadzonych w naszej szkole i na ulicach naszego miasta w sprawie nazw obiektów gastronomicznych i najbardziej popularnych ulic. 5.Przedstawimy wywiady z w ł a ś cicielami takich obiektów, jak: Akropolis T ę czolandia Sumik Huong sen

4 Dlaczego Police?

5 Politz - "pole" lub "opole".

6 polic – bagna lub mokrad ł a

7 Jak nadaje si ę nazwy ulicom?

8 Po II wojnie ś wiatowej Police sta ł y si ę znów miastem polskim. Podczas odbudowy miasta zacz ę to zmienia ć niemieckie nazwy placów i ulic na polskie np.: Adlolf Hitler Platz (plac Adolfa Hitlera) - plac Nieznanego Ż o ł nierza Weldstrasse (ul. Le ś na) - ul. Palmow ą Mulenstrasse (ulica M ł ynowa) - ul. Wojska Polskiego

9 Polska z pa ń stwa socjalistycznego – PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) sta ł a si ę pa ń stwem demokratycznym. Zmieniono wtedy wiele nazw ulic np.: ul. Rewolucji Pa ź dziernikowej ul. Bankowa, ul. 40-lecia PRL ul. Okulickiego ul. Gagarina ul. Odrza ń ska

10 Propozycje nazw podaj ą mieszka ń cy, np. rada osiedla. Trafiaj ą one do rady miasta, która na swoim posiedzeniu podejmuje decyzj ę w sprawie nadania nazwy.

11 Nazwy zwi ą zane z po ł o ż eniem i otoczeniem: ul. Nadbrze ż na - biegnie niedaleko brzegu Ł arpii, ul. Kresowa –leży na skraju miasta (kresach), ul. Polna – kiedyś wzdłuż ulicy znajdowały się pola, ul. Tanowska –prowadzi do Tanowa,

12 ul. Bankowa – z oddzia ł ami wielu banków np. : PKO BP PKO SA BPH BANK SA GETIN BANK

13 ul. Grzybowa – po wojnie znajdowa ł si ę w pobli ż u lasek, w którym ludzie zbierali grzyby, ul. Piaskowa – w latach 50-tych droga wysypana piachem, inne pokryte by ł y w tym czasie szutrem(odpadem hutniczym),

14 Nazwy ulic pochodz ą ce od nazwisk s ł awnych Polaków:

15 ul. Pi ł sudskiego ul. Korczaka ul. Kochanowskiego ul. Chodkiewicza ul. Batorego ul. Zamenhofa ul. Okulickiego ul. Wróblewskiego

16 W Policach znajduje si ę wiele nazw zwi ą zanych z ro ś linami.

17 Nazwy ulic pochodz ą ce od nazw ro ś lin

18 ul. Klonowa

19 ul. D ę bowa

20 ul. Modrzewiowa

21 ul. Cisowa

22 ul. Morelowa

23 Nazwy zwi ą zane z histori ą :

24 Czy wiecie, na jakiej ulicy znajduje si ę to targowisko?

25 ul. Rycerska ul. PCK – Polskiego Czerwonego Krzy ż a ul. Armii Krajowej ul. Wojska Polskiego ul. Ś w. Kazimierza ul. Bohaterów Westerplatte ul. 1 Maja – Ś wi ę to Pracy ul. 26 kwietnia ul. Barnima ul. Siedlecka ul. Mieszka I ul. Grunwaldzka

26 Jakich ulic w Policach jest najwi ę cej? W Policach jest 95 ulic.

27 A teraz co ś nieco ś o Chemiku Police …

28 Nazwalata Klub sportowy chemik Police Polegar Police Miejski klub sportowy chemik Police Pomerania Police Klub piłkarski Police Klub piłkarski Chemik PoliceOd czerwca 2008

29 Wyniki ankiety na temat lokali gastronomicznych

30 * Ankieta przeprowadzona na 22 pytanych

31 Czy policzanie zwracaj ą uwag ę na nazwy sklepów i lokali gastronomicznych?

32 Tak – 1 5 g ł osów Nie – 7 g ł osów *W ankiecie uczestniczy ł y 22 osoby

33

34 Wywiady z w ł a ś cicielami niektórych polickich punktów handlowych i us ł ugowych

35 W ł a ś cicielka pochodzi z Mazur. Sklep funkcjonuje od oko ł o 20 lat.

36 W ł a ś ciciel jest mi ł o ś nikiem zwierz ą t domowych. Ten sklep powsta ł w 2010 roku.

37 Ma ł e dzieci to urwisy, dlatego taka nazwa wydaje si ę idealna dla tego miejsca. Klub Malucha powsta ł w 2010 roku.

38 Nazwa pochodzi od ulubionego kamienia w ł a ś ciciela. Sklep powsta ł w 2000 roku.

39 S ł owo vestir po hiszpa ń sku znaczy ubierać, co jest zgodne z asortymentem. Jak widać, nawet socond-handy, czyli tzw. ciuchbudy/lumpeksy, maj ą wyszukane nazwy.

40 Ulubion ą bajk ą w ł a ś cicieli sklepu by ł y Muminki. Sklep funkcjonuje od oko ł o 9 lat.

41 Dlaczego cukiernia nosi tak ą nazw ę ? Od imion w ł a ś cicieli: Izydor i Barbara. Ciekawostka: cukiernia Izybar mia ł a okazj ę wykona ć tort urodzinowy dla 600 osób z okazji pierwszych urodzin Galerii Handlowej Kaskada.

42 Nazwa huong sen oznacza kwiat lotosu W barze serwuje si ę dania kuchni azjatyckiej, wietnamskiej i chi ń skiej.

43

44 Nazwa kojarzy si ę z czym ś kolorowym i weso ł ym. Zach ę ca dzieci do powrotu do tego miejsca. Nazwa podoba si ę zarówno w ł a ś cicielom, jak i ich klientom. Bawialnia istnieje 4 lata. Codziennie bawialni ę odwiedza oko ł o 10 dzieci.

45

46 Nazwa sklepu w ę dkarskiego "Sumik" pochodzi od ulubionej ryby w ł a ś ciciela. To tutaj organizuje si ę tak ż e morskie wyprawy w ę dkarskie do Ko ł obrzegu i na Bornholm.

47

48 W ł a ś cicielka jest Greczynk ą wywodz ą c ą si ę z Aten i ta nazwa kojarzy jej si ę z Grecj ą. Serwuje si ę tu ró ż ne dania, a g ł ównie najbardziej znan ą potraw ę greck ą –gyros.

49 Znajduj ą si ę w niej sklepy takie, jak: T-mobile Orange Play Komputronik Empik Ksi ę garnia Nordea Bank Pekao S.A Pizzeria Quatro Stokrotka Kantor Dukat Cyfra + Apteka W Kindze Piekarnia Mega Ś wiat dziecka Kiosk

50 Centrum miasta Sklep Dom towarowy G ł ównym przystanek autobusowy

51 Opracowuj ą c temat Nazwy w ł asne w Policach, zetkn ę li ś my si ę z histori ą, kultur ą, obyczajami mieszka ń ców naszego miasta i kraju oraz z j ę zykiem niemieckim. By ł o to bardzo ciekawe spotkanie.

52 ,,Nowy leksykon PWN – Warszawa 1998,,, Z dziejów Polic -Jan Matura, Henryk Morawski, Anna Soprych…, Wikipedia, Google Grafika, Strona internetowa Gminy Police Wiedza hitoryczna pana Wies ł awa Gaw ł a, Wywiady udzielane przez w ł a ś cicieli sklepów i lokali gastronomicznych,


Pobierz ppt "W ś ród polickich nazw w ł asnych. Akropolis Sumik Klub piłkarski Chemik Police PCK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google