Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA DZIECKA Nie ma dzieci- są ludzie […]. Janusz Korczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA DZIECKA Nie ma dzieci- są ludzie […]. Janusz Korczak."— Zapis prezentacji:

1 PRAWA DZIECKA Nie ma dzieci- są ludzie […]. Janusz Korczak

2 Najwa ż niejszym, naturalnym prawem cz ł owieka jest prawo do ż ycia. Z niego p ł ynie prawo do pe ł nego- na miar ę cz ł owieka – rozwoju. Ale prawa natury nale ż y dobrze rozpatrywa ć i zabezpieczy ć. Takim w ł a ś nie zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, og ł oszone i zobowi ą zuj ą ce do jego przestrzegania. O dobrym prawie mówimy wówczas, gdy dobrze s ł u ż y cz ł owiekowi, a wi ę c dobrze s ł u ż y jego aktualizacji. Dzieci posiadaj ą szczególne prawa. Aktualizacja ich cz ł owiecze ń stwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi zadba ć samo o siebie, nie potrafi samodzielnie aktualizowa ć swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi stra ż nikami praw dziecka s ą jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje te ż specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione mo ż e i powinno pomaga ć rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

3 - Konstytucja RP - Konwencja o Prawach Dziecka z 1989r. - Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

4 S ł owo konstytucja oznacza akt prawny, okre ś lany tak ż e jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwy ż sz ą moc prawn ą w systemie ź róde ł prawa w pa ń stwie. Mo ż e okre ś li ć mi ę dzy innymi podstawowe prawa, wolno ś ci i obowi ą zki obywatela danego kraju oraz organizacj ę, kompetencje i sposób powo ł ania najwy ż szych organów pa ń stwowych. Konstytucja RP zosta ł a uchwalona 2 kwietnia1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 maja.

5 Konwencja o prawach dziecka- to mi ę dzynarodowa konwencja przyj ę ta przez zgromadzenie ONZ 20 listopada 1989 roku. Jest to dokument obowi ą zuj ą cy w niemal wszystkich pa ń stwach ś wiata. W konwencji o prawach dziecka zosta ł y spisane wszystkie prawa dziecka. Tworz ą c zapisy konwencji kierowano si ę nast ę puj ą cymi zadaniami: - dobra dziecka - równo ść - poszanowanie praw i odpowiedzialno ś ci obojga rodziców - pomocy pa ń stwa

6 Dziecko jest przedmiotem, ale ze wzgl ę du na swoj ą niedojrza ł o ść psychiczna i fizyczn ą wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej Dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego to ż samo ś ci, godno ś ci i prywatno ś ci Rodzina jest najlepszym ś rodowiskiem wychowania dziecka Pa ń stwo ma wspiera ć rodzin ę, a nie wyr ę cza ć j ą w jej funkcjach

7

8

9

10

11

12

13

14 Dziecko jest cz ł owiekiem, a nie kandydatem na cz ł owieka, jak uwa ż aj ą niektórzy. St ą d bierze si ę u doros ł ych lekcewa ż enie dzieci, a nawet pogarda wobec ich potrzeb, emocji, l ę ków… Dzieci nie – b ę d ą dopiero, ale ju ż s ą lud ź mi… Mo ż na przemówi ć do rozumu do ich rozumu- odpowiedz ą nam, mo ż na przemówi ć do ich serc- odczuj ą nas.

15 To zespó ł podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przys ł uguj ą cych cz ł owiekowi, bez wzgl ę du na ras ę, kolor skory, p ł e ć, pogl ą dy, pochodzenie, stan zdrowia. Odmowa poszanowania praw cz ł owieka sanowi nie tylko osobista krzywd ę jednostki, ale sprzyja pojawieniu si ę niepokojów spo ł ecznych. Poszanowanie praw cz ł owieka uznaje si ę za podstaw ę wolno ś ci, sprawiedliwo ś ci i godno ś ci ludzkiej.

16 Szacunku dla niewiedzy dziecka, dla wysi ł ku poznawania, szacunku dla tajemnic, ci ęż kiej pracy rozwoju, dla bie żą cej chwili, w której ż yje dziecko.

17 Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie j ę zyka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw ani obyczajów. Potrzebny jest mu przewodnik, który grzecznie odpowie na wszystkie pytania.

18 B łą dzi ć jest rzecz ą ludzk ą

19 Dziecku potrzebna jest jasno ść szcz ęś cia ciep ł o mi ł o ś ci… dajcie mu zapas u ś miechów na ca ł e ż ycie cierniowe. Niech dzieci si ę ś miej ą, niech b ę d ą weso ł e. Rado ś ci nigdy za wiele

20 Wszyscy jeste ś my zdani na próby i b łę dy. Wszyscy si ę mylimy. Jeste ś my podatni na niepowodzenia.

21 Szanuj ą c to prawo uczymy dzieci, ze nie tylko one maj ą prawo do w ł asno ś ci i jej nienaruszalno ś ci ale, ż e maj ą obowi ą zek respektowa ć je tak samo wobec wszystkich.

22 Niezmiernie wa ż ne jest wi ę c uczenie dziecka rozpoznawania, nazywania i wyra ż ania wszystkich uczu ć, zarówno pozytywnych jak i negatywnych w taki sposób, by nikogo nie krzywdzi ć.

23 Nale ż y przekona ć dzieci, ż e mamy szacunek dla ich tajemnicy. A zapytanie- Czy mo ż esz mi powiedzie ć ? Nie oznacza: musisz.

24 Dziecko najbardziej pragnie by ć tym, kim jest w tym momencie. Po prostu pragnie by ć dzieckiem, a nie przysz ł ym doros ł ym, a nie pociech ą lub zabawk ą doros ł ych, a nie rozrywk ą czy eksponatem do wystawienia na pokaz.


Pobierz ppt "PRAWA DZIECKA Nie ma dzieci- są ludzie […]. Janusz Korczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google