Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna e-Region Krystyna Nowak 24.09.04.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna e-Region Krystyna Nowak 24.09.04."— Zapis prezentacji:

1 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna e-Region Krystyna Nowak 24.09.04

2 24.09.042 INNOWACYJNY PROJEKT DLA REGIONU

3 24.09.043 Założyciele: Założyciele: Województwo Kujawsko-Pomorskie Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Cel : Cel : Stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim Stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim Strategia: Strategia: Współpraca z sieciami BYDMAN, TORMAN, PIONIER Współpraca z sieciami BYDMAN, TORMAN, PIONIER

4 24.09.044 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna jest pierwszym w Polsce projektem IT o charakterze regionalnym, który: Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna jest pierwszym w Polsce projektem IT o charakterze regionalnym, który: powstał we współpracy środowisk akademickich powstał we współpracy środowisk akademickich (ATR, UMK) oraz władz województwa, (ATR, UMK) oraz władz województwa, stawia przede wszystkim na zapewnienie powszechnego stawia przede wszystkim na zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu jako bazy do dostępu do szerokopasmowego Internetu jako bazy do realizacji warstwy aplikacji i usług: realizacji warstwy aplikacji i usług: e-government e-government e-learning e-learning e-health e-health

5 24.09.045 Dokumenty strategiczne dla projektu Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej: Dokumenty strategiczne dla projektu Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej: Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006 MNiI 23.12.2003 Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006 MNiI 23.12.2003 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004- 2006 MNiI 13.01.2004 Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004- 2006 Program MI 31.08.04 Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6 24.09.046 REALIZACJA REALIZACJA PROGRAMU PROGRAMU e-REGION e-REGION INFRASTRUKTURA DOSTĘPU (ZPORR 1.5) (ZPORR 1.5) K-PSI Regionalna szerokopasmowa sieć K-PSI Regionalna szerokopasmowa sieć teleinformatyczna teleinformatyczna UM - interaktywne usługi publiczne UM - interaktywne usługi publiczne UM - infrastruktura klucza publicznego UM - infrastruktura klucza publicznego UMK -Regionalne Studium Edukacji UMK -Regionalne Studium Edukacji Informatycznej Informatycznej ATR - Regionalne Centrum Innowacyjności ATR - Regionalne Centrum Innowacyjności WODGiK - Sieć GPS, GIS WODGiK - Sieć GPS, GIS WBP Książnica Kopernikańska – Regionalna WBP Książnica Kopernikańska – Regionalna Sieć Bibliotek Sieć Bibliotek

7 24.09.047 REALIZACJA REALIZACJA PROGRAMU PROGRAMU e-REGION e-REGION INICJATYWY W ZAKRESIE INICJATYWY W ZAKRESIE e-GOVERNMENT e-GOVERNMENT K-PSI – zintegrowana platforma dostępu K-PSI – zintegrowana platforma dostępu szerokopasmowego do usług e-Government szerokopasmowego do usług e-Government UM -interaktywne usługi publiczne - system UM -interaktywne usługi publiczne - system elektronicznego obiegu dokumentów elektronicznego obiegu dokumentów UMK – szkolenia administracji publicznej UMK – szkolenia administracji publicznej WBP – Polska Biblioteka Internetowa WBP – Polska Biblioteka Internetowa

8 24.09.048 REALIZACJA REALIZACJA PROGRAMU PROGRAMU e-REGION e-REGION INICJATYWY W ZAKRESIE e-LEARNING UMK – Regionalne Studium Edukacji UMK – Regionalne Studium Edukacji Informatycznej Informatycznej UMK – Kujawsko-Pomorska Biblioteka UMK – Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa Cyfrowa UM – Centrum Badawczo-Szkoleniowe UM – Centrum Badawczo-Szkoleniowe GIS (współpraca UMK+ATR+TARR) GIS (współpraca UMK+ATR+TARR)

9 24.09.049 REALIZACJA REALIZACJA PROGRAMU PROGRAMU e-REGION e-REGION INICJATYWY W ZAKRESIE e-HEALTH (TELEMEDYCYNA) K-PSI - Program organizacji sieci K-PSI - Program organizacji sieci Telemedycyna w województwie Telemedycyna w województwie kujawsko-pomorskim kujawsko-pomorskim UM – telemonitoring EKG UM – telemonitoring EKG UM – telekonsulting w kardiologii UM – telekonsulting w kardiologii

10 24.09.0410 PROBLEMY W REALIZACJI PROGRAMU e-REGION PROGRAMU e-REGION niski poziom zainteresowania i akceptacji JST niski poziom zainteresowania i akceptacji JST dla nowych technologii oraz innowacyjności e-usług dla nowych technologii oraz innowacyjności e-usług postrzeganie sieci jako dostępu do Internetu a nie postrzeganie sieci jako dostępu do Internetu a nie do zaawansowanych usług szerokopasmowych do zaawansowanych usług szerokopasmowych definicja dostępu szerokopasmowego definicja dostępu szerokopasmowego opóźnienie w procedurach ZPORR opóźnienie w procedurach ZPORR

11 24.09.0411 PRZEDSIĘWZIĘCIA TOWARZYSZĄCE REALIZACJI PROGRAMU e-REGION: REALIZACJI PROGRAMU e-REGION: aktywizacja lokalnych społeczności oraz aktywizacja lokalnych społeczności oraz instytucji samorządowych instytucji samorządowych wykorzystanie potencjału środowisk wykorzystanie potencjału środowisk akademickich na rzecz regionu akademickich na rzecz regionu minimalizacja przeszkód formalnych i minimalizacja przeszkód formalnych i technicznych utrudniających rozwój technicznych utrudniających rozwój społeczeństwa informacyjnego społeczeństwa informacyjnego wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Europejskiej

12 24.09.0412 PLANOWANE ETAPY REALIZACJI SIECI : ETAP I (2003) uruchomienie pilotowej sieci ETAP I (2003) uruchomienie pilotowej sieci (3 powiaty : Bydgoszcz-Toruń-Włocławek) (3 powiaty : Bydgoszcz-Toruń-Włocławek) ETAP II (2004) uruchomienie sieci w ETAP II (2004) uruchomienie sieci w kolejnych pięciu powiatach kolejnych pięciu powiatach ETAP III (2005) - 13 powiatów ETAP III (2005) - 13 powiatów ETAP IV (2006) - 19 powiatów ETAP IV (2006) - 19 powiatów

13 24.09.0413 ZADANIA (I ETAP) ZREALIZOWANE W ROKU 2003: Regionalne Centrum Zarządzania Siecią w Toruniu, w Toruniu, Projekt techniczny na budowę Projekt techniczny na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej, regionalnej sieci szerokopasmowej, Dostępowy węzeł szerokopasmowy dla Dostępowy węzeł szerokopasmowy dla Włocławka, Włocławka, Połączenie szerokopasmowe w relacji Połączenie szerokopasmowe w relacji BYDGOSZCZ-TORUŃ-WłOCŁAWEK, BYDGOSZCZ-TORUŃ-WłOCŁAWEK, Program Organizacji Regionalnej Sieci Program Organizacji Regionalnej Sieci Telemedycznej Telemedycznej

14 24.09.0414 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna e-Region Krystyna Nowak 24.09.04."

Podobne prezentacje


Reklamy Google