Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 listopada 2007r. Prezentacja założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 listopada 2007r. Prezentacja założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 listopada 2007r. Prezentacja założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Cele horyzontalne: 1.Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa 2.Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 3.Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski 4.Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług 5.Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 6.Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich Regionalne PO PO Rozwój Polski Wsch. PO Europejskiej Współpracy Terytor. PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013

3 Struktura nakładów według programów operacyjnych NSRO = 67,3 mld EUR

4 Cele PO KL Cel główny PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cel drugiNarodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Cel drugi Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cele szczegółowe Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej I, VII, VIIII, VIIIIII, IV, IXVVI, VII, VIII, IX PRIORYTETY

5 Obszary wsparcia - zatrudnienie - edukacja - integracja społeczna - adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw - rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich - administracja publiczna - postawy zdrowotne pracowników

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki K. centralny K. regionalny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość edukacji III Dobre rządzenie V Rynek pracy otwarty dla wszystkichVI Promocja integracji społecznejVII Regionalne kadry gospodarkiVIII Szkolnictwo wyższe i nauka IV Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachIX

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Środki finansowe Środki finansowe na realizację programu - ogółem ~ 11,52 mld Środki finansowe na realizację komponentu centralnego: ~ 4,49mld 39,00% Środki finansowe na realizację komponentu regionalnego: ~ 7,03 mld 61,00% Środki finansowe dla Małopolski:~ 0,59 mld 5,12%

8 PO KL Komponent Centralny PriorytetŚrodki I Zatrudnienie i integracja społeczna 506 189 358 II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 778 011 906 III Wysoka jakość edukacji 1 006 236 268 IV Szkolnictwo wyższe i nauka 960 366 839 V Dobre rządzenie 610 854 094

9 PO KL Komponent Regionalny – Małopolska PriorytetŚrodki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 187 691 910,38 VII Promocja integracji społecznej 129 143 574,47 VIII Regionalne kadry gospodarki 132 101 961,07 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 141 661 145,83

10 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb: Małopolska - region o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Polsce (9,5 %, przy średnim poziomie dla kraju 12,4 %) Duże dysproporcje stopy bezrobocia między powiatami (miasto Kraków 4,5 %, powiat nowosądecki 19,1 %; dane z lipca 2007 r.) Trudna sytuacja niektórych grup bezrobotnych (osoby w wieku do 25 roku życia, kobiety, osoby w wieku 45+, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni oraz mieszkańcy obszarów wiejskich) Niedostateczny poziom rozwoju przedsiębiorczości i duże terytorialne zróżnicowanie aktywności gospodarczej.

11 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

12

13

14 Wskaźnik przedsiębiorczości wg stanu na koniec 2006 r.

15 Cele przewidziane do osiągnięcia dla Priorytetu: 1.Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 2.Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 3.Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych 4.Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 5.Zwiększenie liczby miejsc pracy na terenach o niskim wskaźniku przedsiębiorczości. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

16 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb: Zróżnicowanie terytorialne w zakresie odsetka osób korzystających z pomocy społecznej (większy odsetek klientów pomocy społecznej na terenach o najwyższej stopie bezrobocia) Spadek współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych Niedobory kadrowe jednostek pomocy społecznej (zwłaszcza w gminach) Niedostateczna liczba podmiotów ekonomii społecznej, takich jak Centra Integracji Społecznej oraz spółdzielnie socjalne Brak w regionie szczegółowych badań i analiz z zakresu integracji, i polityki społecznej

17 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Udział korzystających z pomocy społecznej w ludności województwa

18 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Korzystający z pomocy społecznej w odsetku mieszkańców wg powiatów w 2006 r.

19 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Cele przewidziane do osiągnięcia dla Priorytetu: 1.Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej 3.Podniesienie kwalifikacji pracowników pomocy i integracji społecznej w zakresie rozwoju form aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej 4.Wzrost liczby klientów instytucji pomocy społecznej objętych aktywnym formami integracji społecznej 5.Realizacja projektu zmierzającego do planowania i monitorowania lokalnych polityk społecznych.

20 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Diagnoza sytuacji i identyfikacja potrzeb: Niski poziom uczestnictwa mieszkańców Małopolski w kształceniu ustawicznym (Polska - ostatnie miejsce w Europie pod względem uczestnictwa, Małopolska - niższy poziom od średniej krajowej) Niski poziom przeżywalności firm Niski poziom innowacyjności firm w porównaniu z krajami UE Słabo rozwinięta sieć współpracy pomiędzy biznesem, a światem nauki Konieczność restrukturyzacji wynikająca ze zmian zachodzących na rynku pracy które polegają na przechodzeniu z gospodarki opartej na przemyśle do gospodarki opartej na wiedzy.

21 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Aktywność gospodarcza wg powiatów – dynamika przyrostu firm w latach 1999 – 2006 (1999 =100).

22 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Struktura badanych firm pod względem współpracy z organizacjami podaży innowacji (pytanie: Czy współpracujecie Państwo z jednostkami podaży innowacji?)

23 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Cele przewidziane do osiągnięcia dla Priorytetu: 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.

24 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb: Duże zróżnicowanie szans edukacyjnych dzieci (od poziomu przedszkola) pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi Zróżnicowanie w jakości oferty edukacyjnej pomiędzy poszczególnymi szkołami oraz pomiędzy osiągnięciami uczniów szkół miejskich i wiejskich Mały odsetek uczniów przystępujących oraz zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Niski udział osób dorosłych w kształceniu ustawicznym Dynamiczny rozwój nowych technologii i związana z tym potrzeba podnoszenia i nabywania kwalifikacji przez nauczycieli, niezbędna dla poprawy jakości oferty edukacyjnej małopolskich szkół, szczególnie na obszarach wiejskich (Małopolska – drugie miejsce w kraju pod względem liczby ludności zamieszkującej tereny wiejskie).

25 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

26

27 Cele przewidziane do osiągnięcia dla Priorytetu: 1.Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi 2.Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) 3.Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 4.Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich.

28 Instytucja Zarządzająca System wdrażania PO KL w Województwie Małopolskim Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca II stopnia Beneficjent

29 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Adres do korespondencji - ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków Siedziba Departamentu – ul. Wielicka 72 III p. tel.: 012 / 29 90 700 fax.: 012 /29 90 726 e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl www.fundusze.malopolska.pl Instytucja Pośrednicząca PO KL w Małopolsce


Pobierz ppt "Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 listopada 2007r. Prezentacja założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google