Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Polityka pieniężna a kurs walutowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Polityka pieniężna a kurs walutowy."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy 130810-1165 Polityka pieniężna a kurs walutowy

2 Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Polityka pieniężna- strategie i instrumenty Stopa procentowa a kurs walutowy Mechanizm transmisji monetarnej Metody oceny wpływu stopy procentowej na KW Interwencje walutowe

3 Rynek walutowy 130810-1165 Strategie polityki pieniężnej Kotwica KW Bezpośredni cel inflacyjny Kontrola podaży pieniądza

4 Rynek walutowy 130810-1165 Strategia kotwicy KW 1870-1973 Stabilizacja popytu poprzez zmiany w bilansie płatniczym Międzynarodowa presja konkurencyjna Krzywa Phillipsa ekspansywna polityka monetarna Dbałość o rezerwy

5 Rynek walutowy 130810-1165 Kontrola podaży pieniądza Upadek systemu z Bretton Woods Stagflacja Koncepcja Friedmana Krytyka Lucasa Utrzymanie wzrostu gospodarczego na poziomie potencjalnym zamiast stymulacji Stabilizacja wydatków a rozwój rynków finansowych

6 Rynek walutowy 130810-1165 Bezpośredni cel inflacyjny Słaby związek między podażą pieniądza a wielkością wydatków Nowa kotwica nominalna- inflacja Cel – stabilizacja oczekiwań inflacyjnych Inercja oczekiwań inflacyjnych

7 Rynek walutowy 130810-1165 Bezpośredni cel inflacyjny Korzyści z zakotwiczenia oczekiwań Unikanie deflacji Stabilizowanie inflacji a zmienność tempa gospodarczego Reguła Taylora Różne podejścia BC

8 Rynek walutowy 130810-1165 Decyzje BC Przewidywalność decyzji Prognozy Opóźnienia reakcji gospodarki Luka popytowa Zmienne trudno prognozowalne Szoki podażowe

9 Rynek walutowy 130810-1165 Instrumenty polityki pieniężnej Operacje otwartego rynku Stopa rezerwy obowiązkowej Stopa referencyjna

10 Rynek walutowy 130810-1165 Stopa procentowa a kurs walutowy Zmiany podaży pieniądza a KW Krótki okres- wzrost podaży pieniądza deprecjacja Długi okres- trwały wzrost podaży pieniądza powoduje proporcjonalny wzrost długookresowego poziomu cen długookresowa deprecjacja

11 Rynek walutowy 130810-1165 Inflacja a KW Różnice w tempie zmian cen Krótkookresowa sztywność niektórych cen Hiperinflacja Presja na popyt i koszty Wzrost przyszłego poziomu cen

12 Rynek walutowy 130810-1165 Inflacja a KW Przestrzelenie kursu walutowego Wyjaśnienie wahań KW Krótkookresowa sztywność płac

13 Rynek walutowy 130810-1165 Stopa procentowa a kurs walutowy Nieubezpieczony parytet stóp procentowych Uwzględnienie premii za ryzyko E(S t+1 )- S t = i n t - i a t - δ t+1

14 Rynek walutowy 130810-1165 Stopa procentowa a kurs walutowy- teoria Reakcje KW na zmiany i% Zmiany premii za ryzyko Kumulacja efektu zmian i% oraz premii za ryzyko

15 Rynek walutowy 130810-1165 Źródło: M. Rubaszek, D. Serwa, op. cit. Przyczyna w momencie tReakcja w momencie t Stopa proc. w kraju Kurs w momencie t Oczekiwany kurs w t+1 Premia za ryzyko Stopa proc. za granicą WzrostAprecjacja Wzrost kumulacja wszystkich efektow Spadekdeprecjacja Spadek spadek Spadek spadek Spadekkumulacja wszystkich efektow

16 Rynek walutowy 130810-1165 Stopa procentowa a kurs walutowy- teoria Stopa rynkowa a stopa referencyjna Hipoteza oczekiwań terminowej struktury stóp procentowych i tn = 1/n Σ E t (i t+k, 1 ) + c t,n

17 Rynek walutowy 130810-1165 Mechanizm transmisji monetarnej Proces oddziaływania impulsów BC na poziom cen Różne kanały transmisji monetarnej

18 Rynek walutowy 130810-1165 Mechanizm transmisji monetarnej i%, KW, podaż instrumentów finansowych Działalność BC oraz innych podmiotów na rynku finansowym

19 Rynek walutowy 130810-1165 Mechanizm transmisji monetarnej Opóźnienia w reakcji wielkości gospodarczych na zmiany Sztywność struktur rynkowych Wykorzystanie mocy produkcyjnych

20 Rynek walutowy 130810-1165 Stopa procentowa a kurs walutowy- metody analizy Szoki w polityce pieniężnej a zmiany KW Analiza reakcji na impuls Analiza zdarzeń

21 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza zdarzeń Wpływ danego zjawiska na zmienne finansowe w momencie najsilniejszego oddziaływania Izolacja wpływu zjawiska z grupy czynników wpływających na zmienne

22 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza zdarzeń Momenty zmian stopy referencyjnej ΔS t = άΔi t + ß + ε t Uwzględnienie oczekiwanej i nieoczekiwanej zmiany stopy referencyjnej Δi t = ß Δs t + γz t + ε t Δs t = άΔi t + z t +ή t

23 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych Analogia cech rynku walutowego i kapitałowego Metoda stałego tempa wzrostu Δ s t = ß 0 + ε t Modele dzienne Δ s t = ß 0 + ß 1 x t + ε t Kwestia czynnika x t

24 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych Przykład estymacji Serwa (2005) EUR/HUF USD/HUF EUR/CZK, USD/CZK EUR/USD

25 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych Wieloczynnikowy model Δ s t = ß 0 + Σ ß 1 x t + ε t Przyrosty KW- czynnik globalny Czynniki regionalne

26 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych Decyzje RPP Dzienne notowania KW Miara oczekiwań Rzeczywiste i nieoczekiwane zmiany stopy

27 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych Szoki w polityce pieniężnej Implied forward rate Miary nieoczekiwanej stopy procentowej Zależności między nieoczekiwanymi zmianami stopy procentowej

28 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych Wyniki estymacji: 1999-2002 kursy spot nie reagowały na zmiany stóp procentowych Reakcja po 2002 Zmiany trzymiesięcznej stopy oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym Zmiana stopy procentowej dla implikowanego kontraktu terminowego

29 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych Reakcje rynków na nowe informacje Kwestia definicji szoków Zależność zmienne finansowe a KW-nieliniowa, nieznana Kursy terminowe reagują silniej niż kursy spot Silniejsze reakcje na szoki w polityce pieniężnej niż na rzeczywiste zmiany stopy referencyjnej

30 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza reakcji na impuls Źródło: M. Rubaszek, Skrypt do przedmiotu: ekonometria stosowana II, SGH, Warszawa 2009.

31 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza reakcji na impuls Endogeniczność decyzji polityki monetarnej Wariancja szoków w polityce pieniężnej

32 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza reakcji na impuls Przykład estymacji Rigobon i Sack (2002) Korelacja zmian stopy i zmiennych finansowych Negatywny wpływ wzrostu stopy procentowej na indeksy giełdowe

33 Rynek walutowy 130810-1165 Interwencje walutowe Interwencje na rynku spot Interwencje na rynku forward

34 Rynek walutowy 130810-1165 Interwencje walutowe Transakcje spot Transakcje forward Transakcje swap Opcje

35 Rynek walutowy 130810-1165 Interwencje walutowe Wykorzystanie transakcji forward i swap do interwencji walutowych Wykorzystanie opcji do interwencji walutowych Doświadczenia BC

36 Rynek walutowy 130810-1165 Interwencje walutowe Efektywność interwencji- badania empiryczne Sterylizacja Transparencja

37 Rynek walutowy 130810-1165 Podsumowanie Polityka pieniężna- strategie i instrumenty Stopa procentowa a kurs walutowy Mechanizm transmisji monetarnej Metody oceny wpływu stopy procentowej na KW Korzyści z interwencji walutowych na rynku terminowym

38 Rynek walutowy 130810-1165 Literatura M. Rubaszek, D. Serwa, Analiza kursu walutowego, CH Beck, Warszawa 2009 A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009, K. Gajewski, Interwencje walutowe na rynku terminowym, Bank i Kredyt, NBP, 2007


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Polityka pieniężna a kurs walutowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google