Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka pieniężna a kurs walutowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka pieniężna a kurs walutowy"— Zapis prezentacji:

1 Polityka pieniężna a kurs walutowy
Rynek walutowy

2 Plan wykładu Polityka pieniężna- strategie i instrumenty
Stopa procentowa a kurs walutowy Mechanizm transmisji monetarnej Metody oceny wpływu stopy procentowej na KW Interwencje walutowe Rynek walutowy

3 Strategie polityki pieniężnej
Kotwica KW Bezpośredni cel inflacyjny Kontrola podaży pieniądza Rynek walutowy

4 Strategia kotwicy KW Stabilizacja popytu poprzez zmiany w bilansie płatniczym Międzynarodowa presja konkurencyjna Krzywa Phillipsa  ekspansywna polityka monetarna Dbałość o rezerwy Rynek walutowy

5 Kontrola podaży pieniądza
Upadek systemu z Bretton Woods Stagflacja Koncepcja Friedmana Krytyka Lucasa Utrzymanie wzrostu gospodarczego na poziomie potencjalnym zamiast stymulacji Stabilizacja wydatków a rozwój rynków finansowych Rynek walutowy

6 Bezpośredni cel inflacyjny
Słaby związek między podażą pieniądza a wielkością wydatków Nowa kotwica nominalna- inflacja Cel – stabilizacja oczekiwań inflacyjnych Inercja oczekiwań inflacyjnych Rynek walutowy

7 Bezpośredni cel inflacyjny
Korzyści z zakotwiczenia oczekiwań Unikanie deflacji Stabilizowanie inflacji a zmienność tempa gospodarczego Reguła Taylora Różne podejścia BC Rynek walutowy

8 Decyzje BC Przewidywalność decyzji Prognozy
Opóźnienia reakcji gospodarki Luka popytowa Zmienne trudno prognozowalne Szoki podażowe Rynek walutowy

9 Instrumenty polityki pieniężnej
Operacje otwartego rynku Stopa rezerwy obowiązkowej Stopa referencyjna Rynek walutowy

10 Stopa procentowa a kurs walutowy
Zmiany podaży pieniądza a KW Krótki okres- wzrost podaży pieniądza  deprecjacja Długi okres- trwały wzrost podaży pieniądza powoduje proporcjonalny wzrost długookresowego poziomu cen  długookresowa deprecjacja Rynek walutowy

11 Inflacja a KW Różnice w tempie zmian cen
Krótkookresowa sztywność niektórych cen Hiperinflacja Presja na popyt i koszty Wzrost przyszłego poziomu cen Rynek walutowy

12 Inflacja a KW Przestrzelenie kursu walutowego Wyjaśnienie wahań KW
Krótkookresowa sztywność płac Rynek walutowy

13 Stopa procentowa a kurs walutowy
Nieubezpieczony parytet stóp procentowych Uwzględnienie premii za ryzyko E(St+1)- St= int- iat - δt+1 Rynek walutowy

14 Stopa procentowa a kurs walutowy- teoria
Reakcje KW na zmiany i% Zmiany premii za ryzyko Kumulacja efektu zmian i% oraz premii za ryzyko Rynek walutowy

15 Źródło: M. Rubaszek, D. Serwa, op. cit.
Przyczyna w momencie t Reakcja w momencie t Stopa proc. w kraju Kurs w momencie t Oczekiwany kurs w t+1 Premia za ryzyko Stopa proc. za granicą Wzrost Aprecjacja kumulacja wszystkich efektow Spadek deprecjacja spadek Źródło: M. Rubaszek, D. Serwa, op. cit. Rynek walutowy

16 Stopa procentowa a kurs walutowy- teoria
Stopa rynkowa a stopa referencyjna Hipoteza oczekiwań terminowej struktury stóp procentowych itn= 1/n Σ Et (it+k,1) + ct,n Rynek walutowy

17 Mechanizm transmisji monetarnej
Proces oddziaływania impulsów BC na poziom cen Różne kanały transmisji monetarnej Rynek walutowy

18 Mechanizm transmisji monetarnej
i%, KW, podaż instrumentów finansowych Działalność BC oraz innych podmiotów na rynku finansowym Rynek walutowy

19 Mechanizm transmisji monetarnej
Opóźnienia w reakcji wielkości gospodarczych na zmiany Sztywność struktur rynkowych Wykorzystanie mocy produkcyjnych Rynek walutowy

20 Stopa procentowa a kurs walutowy- metody analizy
Szoki w polityce pieniężnej a zmiany KW Analiza reakcji na impuls Analiza zdarzeń Rynek walutowy

21 Analiza zdarzeń Wpływ danego zjawiska na zmienne finansowe w momencie najsilniejszego oddziaływania Izolacja wpływu zjawiska z grupy czynników wpływających na zmienne Rynek walutowy

22 Analiza zdarzeń Momenty zmian stopy referencyjnej ΔSt= άΔit + ß + εt
Uwzględnienie oczekiwanej i nieoczekiwanej zmiany stopy referencyjnej Δit= ß Δst + γzt+ εt Δst = άΔit + zt +ήt Rynek walutowy

23 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych
Analogia cech rynku walutowego i kapitałowego Metoda stałego tempa wzrostu Δ st = ß0 + εt Modele „dzienne” Δ st = ß0 + ß1xt + εt Kwestia czynnika xt Rynek walutowy

24 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych
Przykład estymacji Serwa (2005) EUR/HUF USD/HUF EUR/CZK, USD/CZK EUR/USD Rynek walutowy

25 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych
Wieloczynnikowy model Δ st = ß0 + Σ ß1xt + εt Przyrosty KW- czynnik globalny Czynniki regionalne Rynek walutowy

26 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych
Decyzje RPP Dzienne notowania KW Miara oczekiwań Rzeczywiste i nieoczekiwane zmiany stopy Rynek walutowy

27 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych
Szoki w polityce pieniężnej „Implied forward rate” Miary nieoczekiwanej stopy procentowej Zależności między nieoczekiwanymi zmianami stopy procentowej Rynek walutowy

28 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych
Wyniki estymacji: kursy spot nie reagowały na zmiany stóp procentowych Reakcja po 2002 Zmiany trzymiesięcznej stopy oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym Zmiana stopy procentowej dla implikowanego kontraktu terminowego Rynek walutowy

29 Analiza zdarzeń dla rynków kapitałowych
Reakcje rynków na nowe informacje Kwestia definicji szoków Zależność zmienne finansowe a KW-nieliniowa, nieznana Kursy terminowe reagują silniej niż kursy spot Silniejsze reakcje na szoki w polityce pieniężnej niż na rzeczywiste zmiany stopy referencyjnej Rynek walutowy

30 Analiza reakcji na impuls
Źródło: M. Rubaszek, Skrypt do przedmiotu: ekonometria stosowana II, SGH, Warszawa 2009. Rynek walutowy

31 Analiza reakcji na impuls
Endogeniczność decyzji polityki monetarnej Wariancja szoków w polityce pieniężnej Rynek walutowy

32 Analiza reakcji na impuls
Przykład estymacji Rigobon i Sack (2002) Korelacja zmian stopy i zmiennych finansowych Negatywny wpływ wzrostu stopy procentowej na indeksy giełdowe Rynek walutowy

33 Interwencje walutowe Interwencje na rynku spot
Interwencje na rynku forward Rynek walutowy

34 Interwencje walutowe Transakcje spot Transakcje forward
Transakcje swap Opcje Rynek walutowy

35 Interwencje walutowe Wykorzystanie transakcji forward i swap do interwencji walutowych Wykorzystanie opcji do interwencji walutowych Doświadczenia BC Rynek walutowy

36 Interwencje walutowe Efektywność interwencji- badania empiryczne
Sterylizacja Transparencja Rynek walutowy

37 Podsumowanie Polityka pieniężna- strategie i instrumenty
Stopa procentowa a kurs walutowy Mechanizm transmisji monetarnej Metody oceny wpływu stopy procentowej na KW Korzyści z interwencji walutowych na rynku terminowym Rynek walutowy

38 Literatura M. Rubaszek, D. Serwa, Analiza kursu walutowego, CH Beck, Warszawa 2009 A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009, K. Gajewski, Interwencje walutowe na rynku terminowym, Bank i Kredyt, NBP, 2007 Rynek walutowy


Pobierz ppt "Polityka pieniężna a kurs walutowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google