Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 8-9 października 2009 r. Ostróda Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Sytuacja w obszarze edukacji w województwie warmińsko-mazurskim Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Wyniki egzaminu gimnazjalnego Niski poziom upowszechnienia kształcenia ustawicznego Niedostosowanie programów nauczania do potrzeb regionalnego rynku pracy

3 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

4 Kryteria wyboru projektów Najważniejsze kryteria dostępu: Projekt realizowany jest wyłącznie na obszarach wiejskich i skierowany jest do dzieci z obszarów wiejskich Projekt realizowany jest na terenie woj. warmińsko- mazurskiego w szkołach zlokalizowanych wyłącznie na obszarach wiejskich Projekt zakłada współpracę z przedsiębiorstwami we wdrażaniu programu rozwojowego szkoły w zakresie organizacji staży i praktyk Projekt zakłada kształcenie nauczycieli w tzw. krótkich formach Grupę docelową w projekcie stanowią przynajmniej w 40% nauczyciele kształcenia zawodowego lub nauczyciele zatrudnieni w szkołach na obszarach wiejskich

5 Kryteria wyboru projektów Najważniejsze kryteria strategiczne: Projekt przewiduje aktywny udział rodziców w tworzeniu i organizacji przedszkola lub projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją pozarządową działającą lokalnie realizującą zadania na rzecz upowszechniania edukacji Projekt jest realizowany na obszarze o wskaźniku edukacji przedszkolnej poniżej 10% Projekt przewiduje cross- financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych Projekt zakłada wprowadzenie doradztwa zawodowego skierowanego do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Projekt zakłada podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych w szkołach oraz placówkach oświatowych, w których uczniowie osiągnęli średni wynik w ramach ubiegłorocznych egzaminów zewnętrznych niższy od średniej wojewódzkiej

6 Kryteria wyboru projektów Najważniejsze kryteria strategiczne c.d: Projekt przyczynia się do dostosowania szkół do przyjęcia młodszych dzieci (edukacja wczesnoszkolna) Projekt zakłada realizację programu rozwojowego w szkołach, w których do egzaminu zawodowego przystępuje mniej niż 70% uczniów Projekty dotyczą podniesienia kwalifikacji zawodowych na kierunkach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 40 % (9.3) lub w co najmniej 20% (9.4) osoby w wieku powyżej 45 roku życia Projekt zakłada potwierdzanie kwalifikacji zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko- wiejskiej lub miasta do 25 tyś. mieszkańców, w której do końca 2009r. nie zrealizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 9.5 Realizacja projektu w partnerstwie jst z organizacją pozarządową wykonującą zadania statutowe z zakresu edukacji

7 Temat: Projekty innowacyjne w 2010r. Temat: Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy KRYTERIA STRATEGICZNE: Projekt jest realizowany w partnerstwie wielosektorowym Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym

8 Projekty współpracy ponadnarodowej w 2010 roku NAJWAŻNIEJSZE KRYTERUM DOSTĘPU: Kompleksowość – zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy w tym adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju

9 Projekty systemowe przewidziane do realizacji w 2010 roku: III edycja projektu Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – pomocą stypendialną objętych zostanie 250 stypendystów wartość projektu- 1.300.000 PLN, okres realizacji 2010-2011 Projekt realizowany przez Departamentu Sportu Wyrównywanie szans edukacji i wspieranie rozwoju uczniów poprzez program prewencji i przeciwdziałania patologii – udział w projekcie weźmie 40 szkół oraz 1500 uczniów wartość projektu 3.000.000 PLN, okres realizacji 03.2010- 30.06.2011 Projekt realizowany przez Biuro Jakości i Znaków Regionalnych Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004- 2013 – udział 4 szkół w pełnym czteroletnim cyklu kształcenia wartość projektu- 4.969.950 PLN, okres realizacji 2010-2014

10 KONTRAKTACJA I WYDATKI W PRIORYTECIE IX W 2010 ROKU KONTRAKTACJAWYDATKI Poddziałanie 9.1.111 580 392,0010 913 187,00 Poddziałanie 9.1.215 619 205,0017 037 731,00 Działanie 9.215 580 481,0021 006 849,00 Działanie 9.35 583 750,008 980 846,00 Działanie 9.42 926 968,006 617 470,00 Działanie 9.50,002 875 567,00 Proj. innowacyjne3 066 165,003 462 050,00 Proj. ponadnarodowe3 679 398,002 000 000,00 Proj. stypendialny1 300 000,001 379 000,00 Proj. przeciwdziałania patologii 2 200 000,003 000 000,00 Proj. poprawa jakości usług gastronom. 4 969 950,001 883 570,00

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google