Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 8-9 października 2009 r. Ostróda Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Sytuacja w obszarze edukacji w województwie warmińsko-mazurskim Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Wyniki egzaminu gimnazjalnego Niski poziom upowszechnienia kształcenia ustawicznego Niedostosowanie programów nauczania do potrzeb regionalnego rynku pracy

3 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

4 Kryteria wyboru projektów Najważniejsze kryteria dostępu: Projekt realizowany jest wyłącznie na obszarach wiejskich i skierowany jest do dzieci z obszarów wiejskich Projekt realizowany jest na terenie woj. warmińsko- mazurskiego w szkołach zlokalizowanych wyłącznie na obszarach wiejskich Projekt zakłada współpracę z przedsiębiorstwami we wdrażaniu programu rozwojowego szkoły w zakresie organizacji staży i praktyk Projekt zakłada kształcenie nauczycieli w tzw. krótkich formach Grupę docelową w projekcie stanowią przynajmniej w 40% nauczyciele kształcenia zawodowego lub nauczyciele zatrudnieni w szkołach na obszarach wiejskich

5 Kryteria wyboru projektów Najważniejsze kryteria strategiczne: Projekt przewiduje aktywny udział rodziców w tworzeniu i organizacji przedszkola lub projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją pozarządową działającą lokalnie realizującą zadania na rzecz upowszechniania edukacji Projekt jest realizowany na obszarze o wskaźniku edukacji przedszkolnej poniżej 10% Projekt przewiduje cross- financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych Projekt zakłada wprowadzenie doradztwa zawodowego skierowanego do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Projekt zakłada podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych w szkołach oraz placówkach oświatowych, w których uczniowie osiągnęli średni wynik w ramach ubiegłorocznych egzaminów zewnętrznych niższy od średniej wojewódzkiej

6 Kryteria wyboru projektów Najważniejsze kryteria strategiczne c.d: Projekt przyczynia się do dostosowania szkół do przyjęcia młodszych dzieci (edukacja wczesnoszkolna) Projekt zakłada realizację programu rozwojowego w szkołach, w których do egzaminu zawodowego przystępuje mniej niż 70% uczniów Projekty dotyczą podniesienia kwalifikacji zawodowych na kierunkach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 40 % (9.3) lub w co najmniej 20% (9.4) osoby w wieku powyżej 45 roku życia Projekt zakłada potwierdzanie kwalifikacji zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko- wiejskiej lub miasta do 25 tyś. mieszkańców, w której do końca 2009r. nie zrealizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 9.5 Realizacja projektu w partnerstwie jst z organizacją pozarządową wykonującą zadania statutowe z zakresu edukacji

7 Temat: Projekty innowacyjne w 2010r. Temat: Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy KRYTERIA STRATEGICZNE: Projekt jest realizowany w partnerstwie wielosektorowym Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym

8 Projekty współpracy ponadnarodowej w 2010 roku NAJWAŻNIEJSZE KRYTERUM DOSTĘPU: Kompleksowość – zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy w tym adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju

9 Projekty systemowe przewidziane do realizacji w 2010 roku: III edycja projektu Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – pomocą stypendialną objętych zostanie 250 stypendystów wartość projektu PLN, okres realizacji Projekt realizowany przez Departamentu Sportu Wyrównywanie szans edukacji i wspieranie rozwoju uczniów poprzez program prewencji i przeciwdziałania patologii – udział w projekcie weźmie 40 szkół oraz 1500 uczniów wartość projektu PLN, okres realizacji Projekt realizowany przez Biuro Jakości i Znaków Regionalnych Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach – udział 4 szkół w pełnym czteroletnim cyklu kształcenia wartość projektu PLN, okres realizacji

10 KONTRAKTACJA I WYDATKI W PRIORYTECIE IX W 2010 ROKU KONTRAKTACJAWYDATKI Poddziałanie , ,00 Poddziałanie , ,00 Działanie , ,00 Działanie , ,00 Działanie , ,00 Działanie 9.50, ,00 Proj. innowacyjne , ,00 Proj. ponadnarodowe , ,00 Proj. stypendialny , ,00 Proj. przeciwdziałania patologii , ,00 Proj. poprawa jakości usług gastronom , ,00

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google